25.08.2010

Kunta - Maa-aines - Valvonta - Esteellisyys

Teknisen lautakunnan menettely maa-ainesluvan ehtojen valvonnassa

Kantelussa katsottiin muun muassa, että maa-ainesluvan ehtoja ei ollut valvottu ottamisalueen rajojen merkitsemisen ja havaintopäiväkirjan pitämisen osalta. Kunnassa maa-aineslain tarkoittamana lupa- ja valvontaviranomaisena toimi tekninen lautakunta ja valvovana virkamiehenä rakennustarkastaja.

Tarkempaa ja yksityiskohtaisempaa selvitystä ei esitetty siitä, mitä luvan ehtoja oli valvottu ja mitä oli jätetty valvomatta. Selvityksen mukaan kyseisen sora-alueen valvonta oli jäänyt osittain hoitamatta, koska entinen rakennustarkastaja oli jäänyt eläkkeelle eikä tietoja ollut välitetty seuraajille. Havaintopäiväkirjaa ei ollut pidetty, tai ainakaan sitä ei ollut toimitettu kuntaan eikä sen olemassaolosta ollut mitään merkintöjä. Apulaisoikeuskanslerin sijainen katsoi selvityksen perusteella olevan ilmeistä, että tekninen lautakunta ei ollut valvonut lupamääräysten noudattamista käytännössä lainkaan ainakaan luvansaajan havaintopäiväkirjan esittämisvelvollisuuden osalta sekä ottamis- ja kaivualueen rajojen merkitsemisen osalta. Kunnan selvityksen perusteella valvontaviranomainen oli jättänyt maa-aineslain mukaisen valvontavelvollisuutensa täyttämättä. Kunnan tekninen lautakunta oli siten menetellyt lain vastaisesti.

Kantelun mukaan kunnan rakennusmestari oli käyttäytynyt epäasiallisesti puhelinkeskustelussa, joka oli koskenut kysymyksessä olevan luvan ehtojen valvontaa. Apulaisoikeuskanslerin sijaisen tekniselle lautakunnalle osoittamassa selvityspyynnössä rakennusmestarille oli varattu tilaisuus oman selvityksensä antamiseen asiassa. Teknisen lautakunnan kokouspöytäkirjan mukaan rakennusmestari oli ollut kokouksessa saapuvilla pöytäkirjanpitäjänä. Pöytäkirjanotteen mukaan lautakunta oli merkinnyt oikeuskanslerinviraston selvityspyynnön tiedoksi. Pöytäkirjanotteen mukaan rakennusmestari oli ehdottanut, että lautakunta merkitsee asiat tiedoksi. Pöytäkirjanotteesta ei tarkemmin ilmennyt, oliko selvityspyynnön lisäksi itse oikeuskanslerinvirastoon toimitettu selvitys, joka sisälsi myös rakennusmestarin henkilökohtaisen selvityksen käyttäytymisestään, merkitty lautakunnassa rakennusmestarin ehdotuksesta tiedoksi. Ilmeisesti myös selvityksen sisältö oli merkitty tiedoksi lautakunnassa, koska selvityksen mukaan kyseessä oli kunnan teknisen lautakunnan selvitys kanteluasiassa. Selvityksen oli allekirjoittanut rakennustarkastaja kunnan/teknisen lautakunnan puolesta.

Apulaisoikeuskanslerin sijaisen päätöksessä todettiin, että kantelun kohteena oleva viranhaltija eli kunnan rakennusmestari oli kanteluasiassa asianosaisen asemassa. Laillisuusvalvojien käytännössä on katsottu, että kantelun kohteeksi selkeästi yksilöidyn viranhaltijan osallistuminen omaa menettelyään koskevan selvityksen valmisteluun ja esittelyyn viranomaisen toimielimessä on hallintolain esteellisyyssäännösten vastaista. Esteellisenä valmisteluun ja esittelyyn osallistumisesta on erotettava kantelun kohteena olevan viranhaltijan kuuleminen, johon apulaisoikeuskanslerin sijaisen selvityspyyntökirjeessä oli varattu mahdollisuus. Kantelun kohteena olleen kunnan rakennusmestarin olisi tullut pidättäytyä osallistumasta mainittua kanteluasiaa koskevan selvityksen käsittelyyn, esittelyyn ja pöytäkirjantarkastamisen lautakunnassa.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti kunnan teknisen lautakunnan huomiota maa-aineslain mukaisten valvontavelvollisuuksiensa noudattamiseen jatkossa ja kunnan rakennusmestarin huomiota hallintolain esteellisyyttä koskevien säännösten noudattamiseen jatkossa.

Maa-aineslaki (555/1981) 4 a § (463/1997) ja 14 § (463/1997)
Hallintolaki 27 § ja 28 § 1 mom. 1 k.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.