23.08.2010

Hallintomenettely - Hyvä hallinto - Neuvonta

Hallintoasian vireille tulo, käsittely ja neuvonta

Kantelijat olivat olleet useita kertoja puhelimitse yhteydessä kaupungin viranhaltijaan tarkoituksenaan saada eräs kaupungin omistama kiinteistö korvaukseksi kokemastaan jätevesihaitasta. Heille oli puhelimitse ilmoitettu, että asia voitaisiin ratkaista viranomaispäätöksellä. Saadun selvityksen mukaan heitä ei missään vaiheessa neuvottu tekemään kirjallista korvausvaatimusta tai ostotarjousta, eikä asiaa muutenkaan ollut saatettu vireille. Kantelijat saivat myöhemmin tietää, että kyseinen kiinteistö oli päätetty myydä muulle taholle. Kiinteistön myyntiä koskevaa viranhaltijapäätöstä ei ollut perusteltu eikä siinä ollut mainintaa siitä, että myös kantelijat olivat olleet kiinnostuneita kyseisestä kiinteistöstä. Päätöstä ei myöskään annettu kantelijoille erikseen tiedoksi. Lisäksi kantelijat arvostelivat sitä, ettei kaupunginjohtaja, jonka kanssa he olivat asiasta jo aiemmin keskustelleet, ollut vastannut heidän soittopyyntöönsä.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen katsoi, että kaupungin olisi tullut jollakin tavoin käsitellä kantelijoiden esittämät vaatimukset, joko erillisenä korvausvaatimuksena tai kilpailevana ostotarjouksena. Kun kantelijoiden suullisesti esittämiä vaatimuksia ei ollut millään tavoin kirjattu ylös, käsitelty ja ratkaistu eikä heitä myöskään ollut neuvottu tai kehotettu saattamaan asiaa kirjallisesti vireille, oli menettelyssä laiminlyöty noudattaa ainakin hallintolain säännöksiä palveluperiaatteesta ja palvelun asianmukaisuudesta, viranomaisen neuvontavelvollisuudesta, asian vireillepanosta ja vireille tulosta. Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti kaupungin asianomaisen viranhaltijan huomiota esittämiinsä hyvää hallintomenettelyä koskeviin näkökohtiin ja kaupunginjohtajan huomiota viranomaisen velvollisuuteen huolehtia yhteydenottopyyntöihin vastaamisesta.

Hallintolain 7 §, 8 §, 19 § ja 20 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.