12.06.2009

Julkisuus - Asiakirjajulkisuus - Henkilörekisteri

Television käyttäjärekisterin julkisuus

Kantelija oli viitannut Viestintäviraston verkkosivuillaankin julkaisemaan uutiseen, jonka mukaan Viestintävirasto oli tehnyt linjauksen, että television käyttäjärekisteristä voidaan luovuttaa tieto siitä, onko henkilöllä voimassaoleva TV-ilmoitus. Kantelussa oli katsottu Viestintäviraston menettelyn rikkovan muun muassa perustuslain 10 §:n mukaista yksityiselämän suojaa sekä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 momentin 32-kohtaa, koska joihinkin uskonnollisiin yhteisöihin kuuluvien henkilöiden kannalta saattoi olla tärkeää salata voimassaolevan TV-ilmoituksen kautta saatava tieto television omistamisesta. Kyseistä tietoa oli siten vastoin Viestintäviraston kantaa pidettävä salaisena.

Apulaisoikeuskansleri totesi ensin yleisesti, että asianosaisella ei ole mahdollisuutta hankaluudetta saattaa viranomaisen asiakirjan julkisuudesta tekemää päätöstä viranomaisten käsiteltäväksi, koska päätöksen konkretisoivasta luovutuksesta ei tarvitse ilmoittaa sille, jota luovutettu tieto koskee.

Apulaisoikeuskansleri totesi TV-ilmoitukset sisältävän television käyttäjärekisterin olevan sekä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (julkisuuslaki) tarkoitettu viranomaisen asiakirja että henkilötietolain tarkoittama viranomaisen henkilörekisteri. Käyttäjärekisteriä hallinnoivana viranomaisena Viestintävirasto on ollut oikeutettu ja velvollinenkin määrittelemään sen sisältämien tietojen asiakirjajulkisuuden. Viestintävirasto oli katsonut käyttäjärekisterin tiedot TV-ilmoituksia koskevalta osaltaan julkisiksi. Apulaisoikeuskansleri totesi edelleen, että tällainen päätös ei kuitenkaan ratkaise TV-ilmoitustietojen luovutuskelpoisuutta. TV-ilmoitukset ovat myös henkilötietolain tarkoittamia henkilötietoja, joiden luovuttaminen tapahtuu henkilötietolain 8 §:n 4 momentin mukaan julkisuuslain perusteella. Koska tietoja pyydettäessä ilmoitettu käyttötarkoitus julkisuuslain 13 §:n 2 momentin perusteella ratkaisee luovutuksen laillisuuden, tietojen luovutus on harkittava yksittäistapauksittain. Viestintäviraston oikeuskanslerinvirastoon toimittamien päätösten mukaan julkisuuslain ja henkilötietolain edellyttämä yksittäistapauksittainen harkinta oli suoritettu luovutuspyyntöjä käsiteltäessä ja asianmukainen muutoksenhakuohjaus oli liitetty päätöksiin.

Perustuslain 21 §:n 2 momentissa perusoikeutena taatun hyvän hallinnon perusteista säädetään hallintolaissa. Hallintolain 9 §:n 1 momentin mukaan viranomaiselta edellytettävään hyvään kielenkäyttöön kuuluu sellainen ilmaisutapa, jonka perusteella hallinnon asiakkaan voidaan olettaa yksiselitteisesti ymmärtävän asian sisällön ja saavan siitä asian laatuun nähden riittävästi tietoa. Apulaisoikeuskansleri katsoi, että käyttäjärekisterin rekisteriselosteessa ei ollut hyvän kielenkäytön vaatimalla riittävällä ja kattavalla tavalla selvitetty rekisteröitymisen vaikutuksia eli tietoa esimerkiksi siitä, mille tahoille rekisteristä voidaan luovuttaa tietoja ja mitkä ovat rekisteröidyn mahdollisuudet vaikuttaa häntä koskevien tietojen luovuttamiseen. Puutteellinen selvitys saattoi vaikeuttaa rekisteröitymistä aikovien edellytyksiä perustellusti harkita rekisteröitymisen merkitystä heidän yksityisinä pitämiensä tietojen salassapidolle. Myös asian uutisointi oli muun muassa viraston omissa tiedotteissa tulkinnanvaraista ja osin jopa virheellistä.

Apulaisoikeuskansleri saattoi Viestintäviraston tietoon käsityksensä hyvän kielenkäytön vaatimuksista kuvattaessa rekisteriin kirjautumisen vaikutuksia sekä tiedotettaessa asiakirjan julkisuutta koskevasta yleislinjauksesta.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.