12.12.2006

Valvontavelvollisuuden laiminlyönti - Avustuskassan purkaminen - Valtion vahingonkorvausvelvollisuus - Yhdenvertaisuuden toteutuminen - Esitys vahinkojen selvittämiseksi

Yhdenvertaisuuden toteutuminen avustuskassan purkautuessa

Avustuskassa oli ajautunut suoritustilaan ja purettu kassan kokouksen päätöksellä vuonna 1990. Tämän seurauksena kassan jäsenet eivät olleet saaneet ero- ja hautajaisavustuksia.

Oikeuskansleri on päätöksessään katsonut, että kassan toimintaedellytykset olivat heikentyneet ja kassan valvojana toimineen sosiaali- ja terveysministeriön olisi tullut ryhtyä toimenpiteisiin kassan toiminnan lopettamiseksi jo ennen kassan kokouksen päätöstä viimeistään vuonna 1989. Kassan jäsenillä on ollut oikeus luottaa siihen, että ministeriö ryhtyy toimenpiteisiin, joilla kassan toiminta turvataan tai kassa puretaan vahinkojen välttämiseksi. Oikeuskansleri on pitänyt todennäköisenä, että kantelijalle oli aiheutunut vuosien 1989 ja 1990 jäsenmaksujen maksamisen johdosta vahinkoa, josta ministeriö oli valvontavelvollisuuden laiminlyömisen johdosta vastuussa.

Kysymys vahingonkorvausvelvollisuuden olemassaolosta on lähtökohtaisesti tuomioistuinasia. Oikeuskansleri on pitänyt todennäköisenä, että valtio olisi tuomittu maksamaan jäsenmaksuja vastaava vahingonkorvaus, jos asia olisi aikanaan ollut oikeudenkäynnin kohteena. Oikeudenkäyntiasian vireillepanoa silmällä pitäen on otettava huomioon, olisiko korvausvaateen toteutuminen ilmeisesti saatavan vanhentumisen vuoksi rauennut.

Avustuskassassa oli purkamispäätöstä tehtäessä ollut noin 12 000 jäsentä, joiden menetyksistä ei ollut tietoa. Asian massaluonteen vuoksi ei tarkoituksenmukaisena voida pitää sitä, että kassan jäsenet peräisivät saataviaan lukuisissa eri oikeudenkäynneissä. Jäsenten tasavertainen kohtelu vaatisi asian käsittelyä keskitetysti.

Avustuskassan jäsenille syntyneiden mahdollisten menetysten korvaaminen ilman oikeudenkäyntiä perustuisi, paitsi oikeudelliseen välttämättömyyteen, poliittiseen harkintaan. Yksityisten laillisia saatavia valtiolta koskeva perustuslain 88 § ei estä saatavan suorittamista, vaikka siitä ei ole täytäntöönpanokelpoista suoritustuomiota, jos saatava on kiistaton ja sen maksamiselle on muutoin lailliset perusteet. Oikeuskanslerin mielestä oli mahdollista päätyä siihen, että vuosien 1989 ja 1990 jäsenmaksuja vastaavat menetykset korvataan.

Oikeuskansleri on esittänyt, että sosiaali- ja terveysministeriö pyrkisi selvittämään avustuskassan jäsenille aiheutuneet menetykset vuosina 1989 ja 1990 maksetuista jäsenmaksuista ja niiden korvaamisen valtion varoista. Ministeriötä on pyydetty ilmoittamaan vuoden 2007 loppuun mennessä, mihin toimenpiteisiin asiassa on ryhdytty.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.