29.12.2006

Vammaispalvelu - Kuljetuspalvelu

Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu

Oikeuskanslerille tehdyissä useissa kanteluissa arvosteltiin vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun toteutumista Helsingin kaupungissa. Kanteluiden johdosta pyydettiin lausunnot Etelä-Suomen lääninhallitukselta, joka hankki asioissa Helsingin sosiaaliviraston selvitykset.

Saatujen selvitysten ja lausuntojen johdosta apulaisoikeuskansleri totesi, että kunnalla on sinänsä oikeus järjestää palvelut valitsemallaan tavalla sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuudesta annetun lain mukaisesti. Vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluiden järjestämiseen valittu tapa ei kuitenkaan saa estää tai kaventaa henkilön subjektiivista oikeutta kuljetuspalveluihin.

Asiassa hankittujen selvitysten ja Etelä-Suomen lääninhallituksen lausunnossa esitettyjen näkemysten mukaan kuljetuspalvelu ei kaikilta osin ollut toteutunut lainsäädännön sekä Helsingin kaupungin ja kuljetuspalvelun toimittajien välisten sopimusten edellyttämällä tavalla. Selvitysten mukaan kuljetuspalveluissa oli muun muassa ollut myöhästymisiä, eikä asiakasta ollut informoitu myöhästymisestä. Joissakin tapauksissa tilattu kuljetus ei ollut saapunut lainkaan. Tilattujen kuljetusten saamisessa oli ollut ongelmia myös invavarusteisten autojen puuttumisen takia.

Etelä-Suomen lääninhallitus on selvittänyt Helsingin kuljetuspalveluiden toimintaa myös apulaisoikeuskanslerille 15.9.2006 antamassaan lausunnossa. Lääninhallitus antoi asiassa samana päivänä valvontapäätöksen, jossa se muun muassa toteaa Helsingin kuljetuspalvelun järjestämiseen sekä matkapalvelukeskuksen ja operaattorin vaihtumiseen liittyneen lukuisia kuljetuspalvelun toteutumista haittaavia vakavia ongelmia, joihin kaupunki on omalla toiminnallaan pyrkinyt puuttumaan, mutta joita kaikkia se ei toistaiseksi ole onnistunut poistamaan. Lääninhallituksen valvontapäätöksessään ilmaiseman näkemyksen mukaan Helsingin sosiaaliviraston tulee, ottaen huomioon kuljetuspalvelujärjestelmän monimutkaisuuden ja esiintyneet ongelmat, pikaisesti arvioida koko kuljetuspalveluprosessi ja selvittää, missä järjestelmän suurimmat ongelmakohdat ovat sekä pikimmiten poistaa esiintyvät puutteet. Lääninhallitus kiinnitti päätöksessään lisäksi yksityiskohtaisemmin huomiota siitä ilmeneviin näkökohtiin ja pyysi Helsingin sosiaalivirastoa antamaan 28.2.2007 mennessä selvityksen siitä, miten kuljetuspalveluiden järjestämisessä havaittuja epäkohtia on saatu vähenemään ja poistettua.

Apulaisoikeuskansleri saattoi kuljetuspalvelun toteutumisesta toteamansa Helsingin kaupungin sosiaaliviraston tietoon. Koska Helsingin kuljetuspalvelua koskeva asiakokonaisuus oli valvonta-asiana vireillä lääninhallituksessa, kirjoitukset eivät johtaneet enempiin toimenpiteisiin.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.