26.11.2003

Oikeudenmukainen oikeudenkäynti - Oikeusturva

Kasettien hinnoittelu

Oikeudenkäyntinauhojen hinnoittelusta oli kysymys tapauksessa, jossa käräjäoikeus oli veloittanut asiakkaalta istunnossa tehtyjen äänitteiden kopioimiseen käytetyistä kaseteista 25 euroa mikä merkitsi sitä, että käräjäoikeus peri asiakkaalta kustannuksina yli kaksi kertaa enemmän kuin käräjäoikeus oli itse kaseteista maksanut. Kantelijan mielestä käräjäoikeus oli myös menetellyt virheellisesti tehdessään kopioimisen ainoastaan kasetin toiselle puolelle, jolloin kasettien kokonaismäärä ja samalla tilaajalta perittävien kustannusten määrä oli noussut.

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun asetuksen mukaan "asian käsittelyn sisältävästä ääni- tai kuvanauhoitteesta taikka tallenteesta peritään tilaajalta nauha- tai tallennekustannusten lisäksi 15 euroa nauhalta tai tallenteelta".

Apulaisoikeuskansleri katsoi ratkaisussaan, ettei hänellä ollut käytettävissään olleen selvityksen perusteella perusteita lähteä siitä, että käräjäoikeus olisi jäljennösmaksun määrätessään menetellyt ainakaan yksiselitteisesti voimassa olevien säännösten vastaisesti. Käräjäoikeuden omaksuma tulkinta, ettei tilaajalta perittävien tallennekustannusten tarvitse vastata (täsmälleen) käräjäoikeuden itse tallenteista suorittamia kustannuksia, on sinänsä mahdollinen. Kysymys on viime kädessä siitä, mitä asetuksen käyttämään ilmaisuun "nauha- ja tallennekustannukset" sisällytetään.

Toisinkin voisi asianomaista säännöstä kuitenkin apulaisoikeuskanslerin mielestä tulkita. Oikeusministeriöstä saadun tiedon mukaan säännöstä laadittaessa oli tarkoituksena se, että nauha- ja tallennekustannuksiin sisällytetään yksinomaan tallenteiden hankkimisesta tuomioistuimelle aiheutuneet kustannukset. Apulaisoikeuskansleri piti omalta osaltaan säännöksen tällaista tulkintaa perusteltuna. Oikeusturvanäkökohdat puoltavat sitä, että maksuvelvollisuutta koskevaa säännöstä tulkitaan pikemminkin ahtaasti kuin laajentavasti.

Apulaisoikeuskanslerin mielestäni jäljennösmaksun määräämisessä voitaisiin ottaa huomioon se seikka, että äänitteen kopioiminen tehdään vain kasetin toisella puolelle. Asianosaisesta täysin riippumattomasta seikasta eli kussakin yksittäisessä tuomioistuimessa käytettävästä äänitystekniikasta ei tulisi aiheutua heille lisäkustannuksia.

Apulaisoikeuskansleri saattoi esittämänsä tulkintakannanoton käräjäoikeuden tietoon.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.