20.11.2002

Asetusluonnos - Kannanotto

Työttömyysvakuutusmaksun määrääminen

Sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellussa vuoden 2003 työttömyysvakuutusmaksuja koskevassa asetusehdotuksessa oli esitetty työnantajan työttömyysvakuutusmaksu porrastettavaksi maksetun palkkasumman mukaan niin, että maksu olisi 0,7 prosenttia palkasta palkkasumman 840 940 euroon asti, kun se ylittävältä osalta olisi 2,45 prosenttia.

Epätietoisuutta oli syntynyt siitä, tulisiko maksu pyöristää 0,6 vai 0,7 prosenttiin, kun otettiin huomioon työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 18 §:n 3 momentin säännös. Sen mukaan työnantajan työttömyysvakuutusmaksun porrastus on määrättävä niin, että palkkasummasta 840 940 euroon asti kohdistuva maksu on määrättävä neljäsosaksi ilmaistuna täysinä prosenttiyksikön kymmenyksinä palkkasumman 840 940 euron ylittävään osaan kohdistuvasta maksusta.

Ministeriölle antamassaan lausunnossa oikeuskansleri totesi muun ohessa, että työttömyysvakuutusmaksu ei nimestään huolimatta ole oikeudelliselta luonteeltaan vakuutusmaksu, vaan vero. Verosta säädetään lailla, jonka tulee sisältää mm. säännös veron suuruudesta.

Lain 18 §:n 3 momentin säännös sisältää kaksi edellytystä, joiden molempien tulee täyttyä yhtä aikaa.

Neljäsosa ylemmästä työttömyysvakuutusmaksusta tulisi ilmaista prosentin kymmenyksen tarkkuudella. Maksun määräämisessä käytettävä laskutapa on tekninen. Määrääminen täysinä prosenttiyksikön kymmenyksinä tarkoittaa sitä, että tarvittaessa joudutaan maksua pyöristämään, jollei alempi maksu ole tasan neljännes ylemmästä. Yleistä tapaukseen soveltuvaa pyöristämissääntöä ei ole.

Pyöristyksessä ei ole kysymys perustuslain 81 §:ssä tarkoitettujen veron suuruuteen vaikuttavien perusteiden soveltamisesta. Pyöristyksen vaikutukset ulottuvat vuosittain sattumanvaraisesti alemman maksun määrään riippuen ylemmän maksun määrästä ja pyöristystavasta. Siten ei voitane katsoa, että sovellettaessa lain 18 §:n 3 momenttia olisi mahdollista pyöristää maksua ylöspäin ainakaan siinä määrin kuin mitä asetusluonnoksessa oli tehty.

Koska luonnoksen mukainen alempi työttömyysvakuutusmaksu pyöristyksen seurauksena ylittää neljänneksen ylemmästä maksusta, ei lain 18 §:n 3 momentin mukainen edellytys täyty siltä osin kuin maksun tulisi olla neljännes ylemmästä maksusta. Käytännössä tämä johtaa taas siihen, että alempi maksu jäisi alle neljänneksen ylemmästä, mikä sekään ei olisi lain mukaista.

Edellä lausutun perusteella ministeriötä oli ohjattu valmistelemaan asiassa uusia asetus. Samalla ministeriön harkittavaksi oli esitetty, olisiko aihetta ryhtyä toimenpiteisiin lain 18 §:n 3 momentin selventämiseksi, ottaen huomioon, että se oli johtanut sellaiseen veron määrään vaikuttavaan tulkintaan ja käytäntöön asetusten antamisessa, mitä lakia säädettäessä ei kenties ollut arvioitu tarkemmin.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.