04.07.2002

Asiakirjajulkisuus - Tasavallan presidentti

Tasavallan presidentin asiakirjan julkisuus

Tasavallan presidentin kanslia on pyytänyt oikeuskanslerin lausuntoa siitä, ovatko tasavallan presidentin johdolla pidetystä keskustelutilaisuudesta laaditut muistiinpanot julkinen asiakirja.

Oikeuskansleri on todennut lausunnossaan, että tasavallan presidentin kansliasta annetun lain 60 §:n (652/1999) mukaan tasavallan presidentin ja kanslian asiakirjojen salassapidosta on voimassa, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) säädetään. Tasavallan presidentti voi kuitenkin presidentintoimen hoitamisen kannalta välttämättömien syiden vuoksi päättää toisin.

Kysymyksessä oleva asiakirja sisälsi tasavallan presidentin johdolla pidetystä oikeus- ja yhteiskuntapoliittisesta yleisluontoisesta keskustelusta laaditut muistiinpanot. Niihin ei itsessään sisältynyt salassa pidettävää tietoa. Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 5 §:n 4 momentin mukaan neuvotteluja, yhteydenpitoa tai muuta viranomaisten sisäistä työskentelyä varten laaditut asiakirjat eivät salassapitosäännösten noudattamista koskevia velvoitteita lukuun ottamatta kuulu sanotun lain soveltamisalaan. Lakia sovelletaan tällaisiin asiakirjoihin vain, jos asiakirjat sisältävät sellaisia tietoja, että ne arkistolainsäädännön mukaan on liitettävä arkistoon. Mikäli ne kuitenkin on liitetty arkistoon, tasavallan presidentillä on mahdollisuus em. säännösten nojalla päättää, ettei tietoja niistä anneta.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.