18.02.1998

Verotus - Tiedottaminen säädöksistä - Euroopan unioni

Rehujen rasva- ja valkuaisverolain kumoaminen Suomen liittyessä Euroopan unioniin

Kantelussaan eräs yhtiö oli kertonut käyttävänsä tuotannossaan raaka-aineena tuotteita, joista 12.11.1994 asti oli peritty valtiolle rehujen rasva- ja valkuaisveroa. Eräiden valmisteveroista annettujen lakien kumoamisesta annetun lain (1476/1994) mukaan rasva- ja valkuaisveroa ei tullut suorittaa tuotteista, jotka oli luovutettu tullivalvonnasta tai viety valmistuspaikalta 12.11.1994 tai sen jälkeen. Yhtiöllä oli ollut varastossaan ennen 12.11.1994 hankittuja tuotteita, jotka sisälsivät rasva- ja valkuaisveroa yhteensä yli 300 000 markkaa. Yhtiön veroista Turun piiritullikamarille tekemä palautushakemus oli hylätty sillä perusteella, että raaka-aineet oli hankittu ennen 12.11.1994. Yhtiö oli pyytänyt oikeuskansleria tutkimaan, onko sen oikeusturvaa loukattu lain voimaantulosäännösten toteuttamisessa.

Hallituksen esityksessä eduskunnalle 14.10.1994 valmisteverotusta koskevaksi lainsäädännöksi (HE 237/1994 vp) on todettu, että valmisteverotukseen liittyvä lainsäädäntö oli ehdotettu kokonaisuudessaan uudistettavaksi Suomen mahdollisen Euroopan unionin jäsenyyden vuoksi. Mm. rehujen rasva- ja valkuaisverosta luovuttaisiin. Valtioneuvoston maa- ja puutarhatalouden kansallista EY-sopeutustukea koskevan periaatepäätöksen mukaan elintarviketeollisuudelle, kaupalle ja valtion viljavarastolle kompensoitiin EU-jäsenyydestä johtuva varastojen arvonalennus. Rasva- ja valkuaisveron piti hallituksen esityksen mukaan poistua 1.12.1994 alkaen.

Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan hallituksen esityksestä antamassa mietinnössä (VaVM 90/1994 vp) on todettu käyneen ilmi, että kuukausi oli rehujen kompensaation osalta liian lyhyt aika. Tämän vuoksi valiokunta oli ehdottanut, että rasva- ja valkuaisveron kantaminen lopetettaisiin jo 12.11.1994 lähtien. Laki eräiden valmisteveroista annettujen lakien kumoamisesta vahvistettiin 29.12.1994, ja se tuli voimaan 1.1.1995.

Apulaisoikeuskanslerin päätöksessä on todettu, että lait tulee pyrkiä valmistelemaan ja vahvistamaan hyvissä ajoin ennen niiden voimaantuloajankohtaa. Viranomaisilla on niistä tiedottamisvelvollisuus. Tiedottamisen on oltava tehokasta ja kaikkien ratkaisun vaikutuspiirissä olevien on saatava riittävät tiedot asiasta. Yhtiö ei ollut saanut tulevasta lainmuutoksesta riittävästi ja täsmällistä tietoa niin ajoissa, että se olisi voinut ainakin vähentää varastossaan olleita veroasisältäviä tuotteita, joista veroa ei enää palautettaisi. Sen voi näin katsoa joutuneen muita yrittäjiä huonompaan asemaan. Menettely rehujen rasva- ja valkuaisveron poistamisessa on perustunut eduskunnan lainsäädäntövaltansa perusteella hyväksymään lakiin. Päätöksessä on viitattu valmisteverotuslain veronhuojennusta koskevaan 50 §:ään, jonka mukaan mahdollisesta suoritetun valmisteveron alentamisesta tai poistamisesta päättää tullihallitus tai valtiovarainministeriö valmisteverotuslain 50 §:n mukaisesti.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.