16.01.1998

Kunnallisten viranomaisten menettely - Luottamushenkilöiden erottaminen - Vakava varoitus

Kunnallisten luottamushenkilöiden asemasta

Kaupunginvaltuusto oli katsonut, että kaksi lautakunnan jäsentä oli perusteettomasti ja osin taitamattomastikin hakenut muutosta toimielimen päätöksiin. Sen vuoksi lautakunta oli katsottuaan, että koko lautakunnan erottamista oli pidettävä liian ankarana toimenpiteenä, antanut asianomaisille jäsenille kuntalain 32 §:n nojalla vakavan varoituksen.

Apulaisoikeuskansleri on katsonut, ettei kaupunginvaltuuston harkittavaksi saattanut tulla kuntalain 21 §:ssä säännelty lautakunnan erottaminen luottamuksen menettämisen perusteella, koska luottamus oli pelkästään horjunut, mitä ei pykälässä mainita erottamisen perusteena.

Edelleen apulaisoikeuskansleri on katsonut, että asiaa ratkaistaessa oli jäänyt vähemmälle huomiolle se seikka, että luottamushenkilöiden menettelyn on tullut liittyä jollakin tavalla toimintaan luottamustehtävässä. Myös luottamushenkilöille kuuluu oikeus muutoksenhakukeinojen käyttämiseen. Ottaen huomioon muutoksenhakumahdollisuuden keskeisen merkityksen oikeusturvajärjestelmässä, ei luottamushenkilöidenkään tosiasiallisia mahdollisuuksia muutoksenhakukeinojen käyttämiseen saa rajoittaa välillisestikään sellaisilla keinoilla, jotka eivät liity suoranaisesti valitusmenettelyyn. Tältä osin on viitattu mahdollisuuteen vaatia oikeudenkäyntikulujen korvaamista ja valittajan velvollisuuteen maksaa asianmukaiset oikeudenkäyntimaksut.

Apulaisoikeuskansleri on todennut, että valtuusto päätyessään vakavan varoituksen antamiseen oli käyttänyt sellaista seuraamusta, jota kuntalain 32 § ei tunne ja jonka antamiseen valtuustolla ei ole ollut säännöksiin perustuvaa toimivaltaa ja jota myös sen antamista edeltävän kuntalain 22 §:ssä tarkoitetun menettelyn sisältämän välillisen painostusvaikutuksen johdosta ei voida pitää hyväksyttävänä.

Edellä lausutun johdosta apulaisoikeuskansleri on katsonut, että paitsi kaupunginvaltuuston päätös, myös tilapäisen valiokunnan ja kaupunginhallituksen esitykset vakavan varoituksen antamiseksi eivät ole olleet asianmukaisia. Ottaen huomioon, että asian valmistelussa oli pyritty varmistumaan toimenpiteen laillisuudesta, ei sanottu virheellisyys ollut sen laatuinen, että se tässä vaiheessa lääninoikeuden kumottua kaupunginvaltuuston päätöksen, antaisi aihetta muihin toimenpiteisiin kuin että kaupunginhallituksen ja -valtuuston huomiota on kiinnitetty edellä lausuttuun.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.