10.10.1996

Ahvenanmaa - Valtioneuvoston esittelijä - Tasavallan presidentin esittely

Ahvenanmaan maakunnan itsehallintoa ja maakunnan taloutta koskevien asioiden esittely

Valtiovarainministeriölle ilmoitettu oikeuskanslerin kanta siitä, että valtiovarainministeriöstä esiteltävien Ahvenanmaan maakunnan taloutta koskevien asioiden esittelymenettelyn tulisi olla samanlainen kuin mitä oikeusministeriö noudatti Ahvenanmaan maakunnan itsehallintoasioiden kohdalla.

Valtioneuvoston toiminnan laillisuusvalvonnan yhteydessä on tullut esille kysymys Ahvenanmaan maakunnan itsehallintoa ja maakunnan taloutta koskevien asioiden esittelystä.

1. SÄÄNNÖKSET

Vuoden 1993 alussa voimaan tulleen Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) 34 §:n 1 momentin mukaan tasavallan presidentti tekee päätöksensä maakunnan itsehallintoa koskevissa asioissa hallitusmuodon 34 §:ssä säädetyllä tavalla. Lain 34 §:n 2 momentin mukaan itsehallintoa koskevat asiat esitellään valtioneuvostolle oikeusministeriöstä. Maakunnan taloutta koskevat asiat esitellään kuitenkin valtiovarainministeriöstä. Lain 34 §:n 3 momentin mukaan valtioneuvosto määrää 2 momentissa tarkoitettujen asioiden esittelijöiksi maakunnan itsehallintoon perehtyneitä henkilöitä.

Hallitusmuodon 34 §:n 1 momentin mukaan tasavallan presidentti tekee päätöksensä sen ministerin esittelystä, jonka toimialaan asia kuuluu. Valtioneuvoston ohjesäännön (1522/1995) 52 §:n 2 momentissa on säädetty, että tuossa esittelyssä tulee valtioneuvoston esittelijän olla saapuvilla.

2. KÄYTÄNTÖ

Valtioneuvosto on 17.12.1992 määrännyt Ahvenanmaan maakunnan itsehallintoa koskevien asioiden esittelijöiksi oikeusministeriön virkamiehen ja kaksi ministeriön virkamiestä hänen varamiehikseen sekä maakunnan taloutta koskevien asioiden esittelijöiksi valtiovarainministeriön virkamiehen ja toisen ministeriön virkamiehen hänen varamiehekseen. Valtioneuvosto on 26.8.1993 tehnyt päätöksen Ahvenanmaan maakunnan taloutta koskevien asioiden esittelijän vaihtamisesta.

Oikeusministeriön ja valtiovarainministeriön noudattama esittelymenettely on ollut erilainen.

Oikeusministeriön erityisesittelijä on esitellyt Ahvenanmaan maakunnan itsehallintoa koskevat asiat valtioneuvoston yleisistunnossa ja hän on ollut läsnä tasavallan presidentin esittelyssä.

Valtiovarainministeriön erityisesittelijä on ollut esittelijänä valtioneuvoston yleisistunnossa. Erityisesittelijä, jonka nimissä esittelylista on ollut, ei ole ollut läsnä esittelyssä tasavallan presidentille. Saapuvilla on ollut valtiovarainministeriön valtiosihteeri tai alivaltiosihteeri taikka muu virkamies.

3. HANKITTU SELVITYS

Ahvenanmaan itsehallintolain 34 §:n 3 momentissa asetetaan erityiset vaatimukset Ahvenanmaan itsehallintoa koskevien asioiden esittelijälle. Sen vuoksi ja kun asioiden esittelymenettely on edellä kerrotulla tavalla epäyhtenäinen, olen 6.9.1996 pyytänyt oikeusministeriöltä ja valtiovarainministeriöltä selvityksen. Ministeriöt ovat 20.9.1996 antaneet asiasta lausunnot.

3.1. Oikeusministeriön lausunto

Oikeusministeriö on lausunnossaan (3026/02/96 OM) viitannut hallitusmuodon 34 §:n 1 momenttiin ja valtioneuvoston ohjesäännön 52 §:n 2 momenttiin, jonka mukaan esittelyssä tasavallan presidentille tulee valtioneuvoston esittelijän olla saapuvilla. Oikeusministeriössä on viimeksi mainittua säännöstä tulkittu siten, että esittelyssä saapuvilla olevalla virkamiesesittelijällä tulee olla kelpoisuus kaikkien niiden asioiden esittelemiseen, jotka hänen saapuvilla ollessaan presidentille esitellään.

Valtioneuvoston esittelijöinä toimivat valtioneuvoston ohjesäännön 30 §:ssä tarkoitetut virkamiehet. Ahvenanmaan itsehallintoa koskevien asioiden esittelijöinä ovat kuitenkin oikeutetut toimimaan vain Ahvenanmaan itsehallintolain 34 §:n 3 momentissa säädetyt vaatimukset täyttävät, valtioneuvoston tähän tehtävään erikseen määräämät virkamiehet.

Tasavallan presidentin esittelyssä siirryttiin valtioneuvoston 23.11.1983 tekemällä päätöksellä 1.1.1984 alkaen menettelyyn, jonka mukaan esittelyssä on kustakin ministeriöstä saapuvilla vain yksi virkamiesesittelijä eli kansliapäällikkö tai hänen sijaisensa, ellei laista tai asetuksesta muuta johdu.

Oikeusministeriössä oli aluksi noudatettu järjestelyä, jonka mukaan tasavallan presidentin esittelyssä oli saapuvilla kansliapäällikkö tai hänen sijaisensa muita kuin Ahvenanmaan itsehallintoasioita käsiteltäessä ja viimeksi mainittuja asioita esiteltäessä näiden asioiden esittelijä.

Noudatettu käytäntö aiheutti sekaannusta, minkä vuoksi oikeusministeriössä siirryttiin nykyiseen käytäntöön, jonka mukaan ministeriöstä on tasavallan presidentin esittelyssä saapuvilla vain yksi virkamiesesittelijä.

Mikäli esittelyssä käsitellään Ahvenanmaan itsehallintoasioita, näiden asioiden esittelijä toimii virkamiesesittelijänä kaikkia oikeusministerin esiteltäviin kuuluvia asioita käsiteltäessä. Muulloin saapuvilla on kansliapäällikkö tai hänen sijaisensa.

Naantalissa tapahtuvien esittelyjen kohdalla on noudatettu ainakin 1960-luvulta alkaen menettelyä, jonka mukaan valtioneuvosto on näitä esittelyjä varten määrännyt valtioneuvoston kanslian korkean virkamiehen valtioneuvoston ylimääräisenä esittelijänä esittelemään kaikkien ministeriöiden toimialaan kuuluvat asiat. Myös Ahvenanmaan itsehallintoasiat ovat aina kuuluneet tämän järjestelyn piiriin, ja ne on esitelty Naantalissa pidettävissä esittelyissä sanotun määräyksen nojalla.

3.2. Valtiovarainministeriön lausunto

Valtiovarainministeriö on esittänyt, että valtioneuvoston ohjesäännön 52 §:n 2 momentissa tarkoitetaan henkilöä, jolla on valtioneuvoston esittelyoikeudet, eikä pääsääntöisesti sitä esittelijää, joka on esitellyt asian valtioneuvoston yleisistunnossa.

Ahvenanmaan asioiden esittelykysymystä ratkaistaessa olisi ensin otettava kanta tasavallan presidentin esittelyssä olevan virkamiehen asemaan.

Hallitusmuodon 34 § huomioon ottaen voidaan päätyä siihen, että tasavallan presidentin esittelyssä läsnä oleva virkamies ei toimi siellä esittelijänä. Esittelijän vastuu olisi yleisistunnossa asian esitelleellä virkamiehellä. Asiasta on kuitenkin esitetty myös toisenlaisia näkemyksiä. Asia olisi syytä selventää säädöstasolla.

Erityispiirteen Ahvenanmaan itsenhallintoasioiden esittelyyn tuo se, että tasavallan presidentin esittelyissä Naantalissa on läsnä valtioneuvoston kanslian virkamies, joka ei siis ole Ahvenmaan itsehallintolain 34 §:ssä tarkoitettu virkamies.

Valtiovarainministeriö on pitänyt epäkohtana sitä, että samankaltaisissa asioissa menetellään eri tavoin. Ministeriö on toisaalta todennut, ettei sen esittelemissä asioissa ole nykyisestä menettelystä aiheutunut ongelmia.

4. KANNANOTTO

Ahvenanmaan itsehallintolain 34 §:n 2 ja 3 momentin säännökset itsehallintoasioiden esittelemisestä oikeusministeriöstä ja valtiovarainministeriöstä sekä oikeusministeriön erityisesittelijästä vastaavat vanhan Ahvenanmaan itsehallintolain (670/1951) 17 §:n 2 momentin säännöksiä. Voimassa olevan Ahvenanmaan itsehallintolain 34 §:n 3 momentin säännös valtiovarainministeriön erityisesittelijästä sen sijaan on uutta. Tämä on saattanut vaikuttaa Ahvenanmaan itsehallintoasioiden esittelyssä ilmenneeseen epäyhtenäiseen käytäntöön.

Ahvenanmaan itsehallintolain 34 §:n 3 momentissa asetetaan maakunnan itsehallintoa ja maakunnan taloutta koskevien asioiden esittelijöille erityisvaatimus, perehtyneisyys Ahvenanmaan itsehallintoon. Lakia koskevassa hallituksen esityksessä HE nro 73/1990 vp. on lisäksi todettu, että esittelijällä tulee olla hyvä suullinen ja kirjallinen ruotsin kielen taito.

Valtiovarainministeriön lausunnossa on kiinnitetty huomiota tasavallan presidentin esittelyssä läsnä olevan virkamiehen oikeudelliseen asemaan. Kysymys liittyy muidenkin asioiden kuin Ahvenanmaan maakunnan itsehallintoa ja taloutta koskevien asioiden esittelyyn tasavallan presidentille.

Vuoden 1984 alusta lähtien on valtioneuvoston 23.11.1983 tekemän päätöksen perusteella muutettu tasavallan presidentille tapahtuvaa esittelymenettelyä siten, että valtioneuvoston ohjesäännön 52 §:n 2 momentissa tarkoitettuna virkamiesesittelijänä toimii, jollei laista tai asetuksesta muuta johdu, kustakin ministeriöstä ministeriön kansliapäällikkö tai hänen estyneenä ollessaan kansliapäällikön sijainen.

Käytännön muuttaminen ei käsitykseni mukaan merkitse sitä, etteikö se virkamiesesittelijä, jonka nimissä valtioneuvoston yleisistunnon listan lisäksi on myös tasavallan presidentin esittelyn lista, olisi viimeksi mainitussakin asiassa esittelijänvastuussa.

Hallitusmuodon 34 §:n 1 momentin mukaan tasavallan presidentti tekee päätöksensä valtioneuvostossa asianomaisen ministerin esittelystä. Valtioneuvoston ohjesäännön 52 §:n 2 momentissa on säädetty, että esittelyssä tulee valtioneuvoston esittelijän olla saapuvilla.

Kuten edellä on todettu käytäntö on vuodesta 1984 ollut se, että tasavallan presidentin esittelyssä ei ole ollut paikalla valtioneuvoston yleisistunnossa esittelijänä ollut virkamies.

Poikkeuksena on oikeusministeriön noudattama menettely, jonka mukaan Ahvenanmaan itsehallintoasioiden esittelijä on ollut läsnä tasavallan presidentin esittelyssä.

Oikeusministeriön noudattamaa menettelyä voidaan pitää perusteltuna, kun otetaan huomioon Ahvenanmaan itsehallintoasioiden esittelijöille asetettu erityinen kelpoisuusvaatimus ja se että Ahvenanmaan itsehallintoasioissa ratkaisun tekeminen kuuluu yksinomaan tasavallan presidentille. Asioissa valtioneuvoston yleisistunto ei tee edes ratkaisuesitystä vaan asia siirtyy sellaisenaan tasavallan presidentin ratkaistavaksi.

Käsitykseni mukaan Ahvenanmaan itsehallintoasioita käsiteltäessä olisi tätä varten määrätyn esittelijän oltava esittelijänä tai vastaavasti saapuvilla. Käytännössä olisi mahdollista se, että valtioneuvosto määräisi Ahvenanmaan maakunnan taloutta koskevissa asioissa nykyisen esittelijän lisäksi erityisesittelijäksi valtiovarainministeriön valtiosihteerin ja/tai alivaltiosihteerin. Nämä virkamiehet voisivat sitten määräyksen nojalla olla saapuvilla tasavallan presidentin esittelyssä.

Naantalissa tapahtuvien esittelyjen osalta on huomattava, että esittelijän on vastaavasti täytettävä Ahvenanmaan itsehallintolain 34 §:n 3 momentissa mainitut kelpoisuusvaatimukset.

Edellä esittämäni saatan valtiovarainministeriölle tiedoksi ja huomioon otettavaksi sekä oikeusministeriölle tiedoksi.

Ottaen huomioon Naantalissa tapahtuvat esittelyt lähetän kappaleen tästä kannanotosta myös valtioneuvoston kanslialle tiedoksi ja huomioon otettavaksi.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.