16.08.1994

Autorekisterikeskuksen virkamieslautakunta - Virkamieslautakunnan jäsenen esteellisyys - Toisen instanssin jäävi

Virkamieslautakunnan jäsenen esteellisyydestä

Autorekisterikeskuksen ylijohtaja ja saman viraston yleisen osaston päällikkö olivat olleet esteellisiä käsittelemään törkeästä rattijuopumuksesta tuomittua katsastusteknikkoa (jäljempänä N.N.) koskevaa kurinpitoasiaa Autorekisterikeskuksen virkamieslautakunnan jäseninä, koska he olivat, ylijohtaja ratkaisijana ja yleisen osaston päällikkö esittelijänä aikaisemmin päättäneet kurinpitomenettelyyn ryhtymisestä N.N:ää vastaan. Erityistä syytä itsensä jääväämiseen heillä olisi ollut sen vuoksi, että nimittävän viranomaisen päätettyä kurinpitomenettelyyn ryhtymisestä, kurinpitoasiamiehen on pantava se vireille, ja sen vuoksi, että tapauksessa oli ollut kysymys ainoastaan viraltapanosta ja kurinpitomenettelyn vireillepanopäätöksessä oli otettu kantaa N.N:n menettelyn laatuun.

Autorekisterikeskus on 1.1.1993 voimaan tulleilla autorekisterikeskuksesta annetuilla lailla (988/92) ja asetuksella (1298/92) muodostettu valtion liikelaitokseksi. Autorekisterikeskuksen toimitusjohtaja, jolla on pääjohtajan arvonimi, on edelleen virkamies. Eduskunta on 21.6.1994 hyväksynyt hallituksen esityksen (291/1993 vp.) uudeksi virkamieslaiksi, jossa kyseisen kaltaista kurinpitomenettelyä ei enää ole.

Ylijohtaja oli 31.12.1993 jäänyt eläkkeelle pääjohtajan virasta ja yleisen osaston päällikkö on 1.2.1994 nimitetty uuden Autorekisterikeskuksen pääjohtajaksi. Kaiken edellä olevan vuoksi uuden pääjohtajan tietoon saatettu oikeuskanslerin käsitys hänen virheellisestä menettelystään.

Virkamieslautakuntaan oli kuulunut kuusi jäsentä ja asian esitellyt sihteeri. Viraltapanopäätös oli ollut yksimielinen. N.N. oli valittanut korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka ei ollut muuttanut päätöstä. Koska edellä mainittujen jäsenten esteellisyys ei ilmeisesti ollut vaikuttanut asian lopputulokseen, oikeuskansleri ei ollut katsonut aiheelliseksi hakea päätöksen purkamista korkeimmalta hallinto-oikeudelta.

HallintomenettelyL 10 § 1 momentti 6-kohta
OK 13 luku 1 §
VirkamiesL (755/86) 59 § 2 mom, 65 § 2 mom, 81 § 2 ja 3 mom
sekä 94 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.