27.10.1992

Valtioneuvoston esittelijä - Virheellinen hallituksen esitys eduskunnalle

Huomautus valtioneuvoston esittelijälle sen johdosta, että eduskunnalle oli toimitettu hallituksen esitys, joka kaikilta osin ei vastannus tasavallan presidentin päätöksen mukaista esitystä

1. Sisällöltään virheellisen hallituksen esityksen toimittaminen eduskunnalle

Tasavallan presidentti oli 11.10.1991 työministerin esittelystä päättänyt antaa eduskunnalle hallituksen esityksen siviilipalveluslaiksi ja laiksi palvelukseen kutsutun asevelvollisen työ- ja virkasuhteen jatkumisesta annetun lain muuttamisesta (HE no 149/ 1991 vp). Kysymyksessä oleva hallituksen esitys oli samalle päivälle päivätyllä, tasavallan presidentin ja pääministerin allekirjoittamalla kirjeellä toimitettu eduskunnalle.

Eduskunnalle toimitettu hallituksen esitys ei kuitenkaan vastannut kaikilta osilta sisällöltään sitä esitystä, jonka antamisesta eduskunnalle tasavallan presidentti oli tehnyt päätöksen. Eduskunnalle lähetetty hallituksen esitys poikkesi tasavallan presidentin hyväksymästä esityksestä ehdotetun siviilipalveluslain 16 §:n 2 momentin sekä esityksen pääasiallista sisältöä koskevan selostuksen, yleisperustelujen ja yksityiskohtaisten perustelujen eräiden kohtien osalta.

Asian tutkimista varten olen 30.10.1991 päivätyllä kirjeelläni pyytänyt työministeriötä toimittamaan minulle asiaa koskevan tarpeellisen selvityksen ja sen tai niiden virkamiesten selvitykset, jotka olivat toimittaneet tasavallan presidentin hyväksymän hallituksen esityksen asianmukaisesti allekirjoitettavaksi eduskunnalle edelleen lähettämistä varten.

2. Työministeriön toimittama selvitys

Työministeriö on toimittanut tänne 11.11.1991 päivätyn kirjeensä (Dnro 8186/03/91 TM) ohella nuoremman hallitussihteerin Eeva-Liisa Hiltusen ja Valtion painatuskeskuksen kirjapainojohtajan Kim Grundmanin selvitykset.

2.1. Hallitussihteeri Eeva-Liisa Hiltusen selvitys

Hallitussihteeri Eeva-Liisa Hiltunen, joka oli valmistellut siviilipalveluslakiesityksen ja esitellyt sen valtioneuvoston yleisistunnossa, on kertonut, että lakiesitykseen oli viime vaiheessa tehty puolustusministeriön pyynnöstä eräitä muutoksia. Muutokset oli asian kiireellisyyden vuoksi voitu merkitä vain käsin kirjoitettuina valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnan ja yleisistunnon esittelylistoihin. Sen sijaan tasavallan presidentin esittelyyn Valtion painatuskeskus oli ehtinyt painaa ja toimittaa korjatun esittelylistan, jonka korjausten oikeellisuudesta Hiltunen oli varmistunut ennen allekirjoituskappaleiden tilaamista.

Hiltusen mieleen ei ollut tullut epäilys siitä, että allekirjoituskappale olisi voinut olla muu kuin viimeisin, tasavallan presidentin hyväksymä ja Hiltusen tarkastama versio. Valtion painatuskeskuksessa korjaukset tehtiin aina viimeisimpään versioon, joka Hiltusen käsityksen mukaan oli siellä käsittelyn pohjana. Koska Hiltunen ei ollut ilmoittanut korjauksista, hän oli olettanut painatuskeskuksen pelkästään painavan tekstin erityiselle paperille.

Eräiden uuden siviilipalvelusjärjestelmän edellyttämien kiireellisten toimenpiteiden vuoksi ja luottaessaan aikaisempaan tarkistukseensa Hiltunen oli silmäillyt allekirjoituskappaleet ainoastaan ylimalkaisesti,minkä johdosta virhe tapahtui.

2.2. Kirjapainojohtaja Kim Grundmanin selvitys

Kirjapainojohtaja Kim Grundman on kertonut, että työministeriö oli tilannut esittelyvedokset tasavallan presidentin esittelyä varten, jolloin vedokseen oli jouduttu tekemään kiireellisesti korjauksia. Työ oli ajan puutteen vuoksi ollut tehtävä laservedoksena, joka oli toimitettu työministeriöön. Työministeriö oli tilannut laservedoksen perusteella telefaxia käyttäen allekirjoituskappaleet pelkästään vedoksen etusivuilla, mikä oli kiireellisissä tapauksissa käytäntönä, kun teksti ei enää muuttunut. Koska lopulliseen vedokseen tehdyt korjaukset olivat kuitenkin muilla sivuilla kuin etusivulla, painatuskeskus oli painanut allekirjoituskappaleet epähuomiossa laservedosta edeltäneestä vedoksesta, jossa ei ollut ollut viimeisiä muutoksia. Painatuskeskus tuli vastaisuudessa varmistamaan sen, että allekirjoituskappale vastasi myös laservedoksen sisältöä.

2.3. Työministeriön selvitys

Työministeriö on viitannut edellä mainittuihin selvityksiin ja todennut, että Hiltusella oli ollut raskas työtaakka siviilipalveluslakiesityksen valmistelussa.

Erehdyksen tultua ilmi työministeriö oli välittömästi hankkinut lakiesityksestä uuden allekirjoituskappaleen, joka oli allekirjoitettuna saatettu eduskuntaan siten, ettei lakiesityksen käsittely ollut viivästynyt.

3. Ratkaisu

Tutkittuani asian totean, että eduskunnalle toimitettu hallituksen esitys siviilipalveluslaiksi ja laiksi palvelukseen kutsutun asevelvollisen työ- ja virkasuhteen jatkumisesta annetun lain muuttamisesta (HE nro 149/1991 vp) ei ole kaikilta osin sisällöltään vastannut sitä esitystä, jonka antamisesta tasavallan presidentti oli tehnyt päätöksen. Tämä on johtunut siitä, että tasavallan presidentin allekirjoitettavaksi toimitetussa kappaleessa hallituksen esitystä ei ollut otettu huomioon niitä muutoksia, jotka lakiesityksen valmistelun viime vaiheessa siihen oli tehty ja jotka olivat sisältyneet tasavallan presidentin päättämään hallituksen esitykseen.

Edelleen totean, että nuorempi hallitussihteeri Eeva-Liisa Hiltunen on laiminlyönyt huolehtia siitä, että eduskunnalle toimitettava tasavallan presidentin allekirjoitettava kappale hallituksen esitystä vastaa asiassa tehtyä päätöstä.

Noudatetun menettelyn aiheuttamia toimenpiteitä arvioidessani olen Hiltusen selvityksessä esitetyn lisäksi ottanut huomioon, että Valtion painatuskeskus on ilmoittanut puoleltaan ryhtyneensä toimenpiteisiin vastaavien virheiden estämiseksi ja että kysymyksessä olevan lakiesityksen käsittely eduskunnassa ei ollut viivästynyt.

Edellä kerrotun johdosta huomautan vastaisen varalle nuoremmalle hallitussihteerille Eeva-Liisa Hiltuselle mainitusta laiminlyönnistä.

Pyydän ministeriötä saattamaan huomautuksen Hiltusen tietoon. Siinä tarkoituksessa oheistan jäljennöksen tästä kirjeestäni annettavaksi hänelle.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.