05.10.1992

Lainsäätämisessä tapahtunut virhe - Esitys

Laissa havaitun virheen johdosta kauppa- ja teollisuusministeriölle tehty esitys asianmukaisiin lainsäädäntötoimenpiteisiin ryhtymistä varten. Lain muutos oli kohdistunut lakiin, joka oli jo kumottu. Siihen liittyen toisessa laissa viitattiin lakiin, joka oli myöhemmin kumottu.

Olen havainnut, että kuluvana vuonna toteutettuun kuntien valtionosuusjärjestelmään liittyen kuluttajaneuvonnan järjestämisestä kunnassa koskeviin säännöksiin sisältyy virhe.

1. Kuluttajaneuvonnan järjestämisestä kunnassa annetun lain 9 §:n muuttamisesta on 3.8.1992 annettu 1.1.1993 voimaan tuleva laki(696/92). Lain 9 §:n mukaan kunnalle myönnetään kuluttajaneuvonnan järjestämiseen valtionosuutta siten kuin kuntien valtionosuuslaissa (688/92) säädetään. Lainmuutos on koskenut sen johtolauseen mukaan kuluttajaneuvonnan järjestämisestä kunnassa 20.1.1978 annettua lakia (39/78) sellaisena kuin se oli 29.12.1988 annetussa laissa (1279/88).

2. Tämä laki oli kuitenkin kumottu jo 31.1.1992 annetulla, 15.2.1992 voimaan tulleella saman nimisellä lailla kuluttajaneuvonnan järjestämisestä kunnassa (72/92), jonka lain 7 §:n mukaan kunnalle myönnetään kuluttajaneuvonnan järjestämiseen valtionosuutta siten kuin kuntien yleisestä valtionosuudesta ja yleisistä rahoitusavustuksista annetussa laissa (1273/88) säädetään.

3. Viimeksi mainittu laki vuorostaan on kumottu 3.8.1992 annetulla ja 1.1.1993 voimaan tulevalla kuntien valtionosuuslailla (688/92).

4. Edellä kerrotun perusteella totean ensinnäkin, että valtionosuuslainsäädännön uudistamisen yhteydessä on tarkoituksena ollut - niin kuin asiaa koskevasta hallituksen esityksestä (HE 121/91) ilmenee - ottaa kuluttajaneuvonnan järjestämisestä kunnassa 20.1.1978 annetun lain 9 §:ään viittaus ehdotettuun kuntien valtionosuuslakiin. Sanotussa lainkohdassa oli tuolloin ollut viittaus kuntien yleisestä valtionosuudesta ja yleisistä rahoitusavustuksista annettuun lakiin (1273/88). Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen tältä osin muuttamattomana ja lainmuutos on 3.8.1992 vahvistettu (696/92).

Lainmuutosesityksen (HE 121/91) käsittelyn ja lain vahvistamisen yhteydessä ei ole havaittu, että kuluttajaneuvonnan järjestämisestä kunnassa 20.1.1978 annettu laki (696/78) oli kumottu saman nimisellä 31.1.1992 annetulla ja 15.2.1992 voimaantulleella lailla kuluttajaneuvonnan järjestämisestä kunnassa (72/92).

Toiseksi totean, että voimassa olevan kuluttajaneuvonnan järjestämisestä kunnassa annetun lain (72/92) 7 §:ssä viitataan kuntien yleisestä valtionosuudesta ja yleisistä rahoitusavustuksista annettuun lakiin (1273/88), jonka 3.8.1992 annettu ja 1.1.1993 voimaan tuleva kuntien valtionosuuslaki (688/92) on kumonnut.

Kerrotun johdosta tulisi kuluttajaneuvonnan järjestämisestä kunnassa annetun lain (72/92) 7 §:ään sisällyttää viittaus voimassa olevaan kuntien valtionosuuslakiin (688/92). Samassa yhteydessä tulisi käsitykseni mukaan kumota kuluttajaneuvonnan järjestämisestä kunnassa annetun lain 9 §:n muuttamisesta annettu laki (696/92).

Edellä esitetyn saatan kauppa- ja teollisuusministeriön tietoon asianmukaisiin lainsäätämistoimenpiteisiin ryhtymistä varten.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.