28.08.1992

Lunastuslupa-asia - Asianosaisten kuuleminen - Lunastusluvan tiedoksianto

Asianosaisten kuuleminen lunastuslupa-asiaa käsiteltäessä ja lunastusluvan tiedoksiantaminen

Lyhennysote apulaisoikeuskansleri Jukka Pasasen päätöksestä 28.8.1992, dnro 867/1/91

ASIA

Kantelu maakaasuputkea koskevassa asiassa

1 KANTELU

A on 25.3.1991 ja sen jälkeen toimittanut oikeuskanslerinvirastolle kirjoituksia, joissa hän on kertonut 2.10.1991 lopetetusta lunastustoimituksesta. Siinä lunastustoimikunta oli pannut maakaasuputken kulkemaan perikunnan omistaman tilan läpi. Putki halkoo tilan hankalasti ja jää maanpinnalla koholle lähes metrin verran. Lunastustoimituksessa tehty vaatimus putken siirtämisestä pois tilan alueelta oli hylätty, koska putki on valtioneuvoston 19.1.1989 antaman lainvoimaisen lunastusluvan osoittamassa paikassa.

A itse eivätkä muutkaan B:n kuolinpesän osakkaista olleet saaneet tätä ennen tietoa lunastusluvasta, jotta he olisivat voineet valittaa asiassa. Lunastusluvan tiedoksiantamiseen liittyvään saantitodistukseen oli vastaanottajiksi merkitty C, D, E ja F, jotka olivat jo kaikki kuolleet. Tiedoksianto oli tapahtunut 10.11.1988 kuolleen perikunnan jäsenen C:n leskelle G:lle 13.3.1989. Koska F ei ole B:n kuolinpesän osakas, ei hän ole ollut siinä asemassa, että tiedoksianto olisi voitu laillisesti tehdä hänelle.

- - -

5 RATKAISU

Tämän asian olen tutkinut.

- - -

5.2 Asianosaisten kuulemisesta

Ottaen huomioon, että lunastuslain 9 §:n 4 momentin säännöksen tarkoituksena on varata asianomaisille kiinteän omaisuuden omistajille ja käyttöoikeuden haltijoille tilaisuus lausua mielipiteensä hankkeesta, totean, että hankkeesta julkaistu kuulutus on niin ylimalkainen, että sen havaitessaan joutuu periaatteessa jokainen kiinteän omaisuuden omistaja ja käyttöoikeuden haltija ottamaan itse selvää hankkeen sisällöstä ja maakaasuputken ajatellusta linjauksesta ja sen perusteella päättelemään, koskeeko hanke hänen etuaan ja oikeuttaan. Mielestäni kuulutuksessa tulisi - hankkeen laajuus huomioon ottaen - sopivalla tavalla ainakin pääpiirteissään ilmoittaa maakaasuputken ajateltu linjaus. Tällöin se saattaisi myös paremmin kiinnittää niiden huomiota, joita se koskee. Koska säännöksiä siitä, kuinka tarkkaan hanke tulisi julkisessa kuulutuksessa yksilöidä, ei ole, menettelyä ei voida kuitenkaan pitää ainakaan todennäköisin syin lainvastaisena.

5.3 Lunastuslupapäätöksen tiedoksiantamisesta

Asiakirjoista saatavan selvityksen mukaan lunastuslupa-asiaa käsiteltäessä näyttää olleen tiedossa, ettei tila ollut enää B:llä. Syystä, joka ei ole käynyt ilmi, omistajaluettelossa ei ole mainittu, että tila kuului B:n oikeudenomistajille. Edelleen luettelossa on mainittu vain osa oikeudenomistajista ja jätetty osa mainitsematta.

Kun luettelossa mainitut henkilöt olivat kaikki lisäksi kuolleet, ei lunastuslupaa voitu antaa heille tiedoksi. Ottaen huomioon tiedoksiannosta hallintoasioissa annetun lain säännökset, erittäinkin 18 §:n 2 momentin, voidaan pitää kiistanalaisena, onko B:n kuolinpesän katsottava saaneen tiedon lunastuslupapäätöksestä sillä, että se oli annettu tiedoksi kuolinpesän jäsenen leskelle sijaistiedoksiantona.

B:n kuolinpesä on myöhemmin saanut tietää lunastusluvasta ja osallistunut lunastustoimitukseen ja valittanut lunastuspäätöksestä ja maaoikeuden päätöksestä. Tämän vuoksi katson, ettei oikeuskanslerilla ole aihetta puuttua tähän asiaan enemmälti.

5.4 Toimenpiteet

Edellä lausutun johdosta kiinnitän lunastuslupa-asioita käsittelevän kauppa- ja teollisuusministeriön huomiota asiaan ja esitän, että ministeriö harkitsisi, olisiko kuulemismenettelyyn liittyvän julkisen kuulutuksen sisältöä syytä kehittää. Niin ikään esitän harkittavaksi, että tulisiko myös antaa ohjeita kiinteän omaisuuden omistajien ja käyttöoikeuksien haltijain riittävän tarkasta selvittämisestä ja tiedoksiantotavan valintaan vaikuttavista seikoista sitä silmällä pitäen, ettei tällaisia kiistanalaisia tilanteita syntyisi.

Tässä tarkoituksessa lähetän jäljennöksen tästä päätöksestä tiedoksi kauppa- ja teollisuusministeriölle.

Kun asiassa ei ole ilmennyt muuta sellaista, johon oikeuskanslerin tulisi puuttua, se ei ole antanut aihetta enempään puoleltani.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.