06.02.1992

Kihlakunnantuomari - Käräjätuomari - Valvontavelvollisuus

Kihlakunnantuomarin velvollisuudesta huolehtia tuomioistuinyksikön päällikkönä tehtävien asianmukaisesta hoitamisesta ja niiden valvonnasta.

Tuomiokunnan rangaistusmääräystuomari oli laiminlyönyt ratkaista rangaistusvaatimukset viivytyksettä sekä lähettää ratkaistuista 616 rangaistusmääräyksestä ilmoitukset asetuksessa säädetyssä määräajassa.

Kihlakunnantuomarin olisi tullut viimeistään viranhaltijan lopetettua työskentelynsä tuomiokunnassa varmistua siitä, että tämä oli suorittanut kaikki hänelle uskotut tehtävät. Lisäksi hänen olisi tullut kihlakunnantuomarina huolehtia asioiden seurannan järjestämisestä niin, että olisi voitu käytännössä varmistaa rangaistusmääräysten ratkaiseminen ja lähettäminen kuukausittain oikeusministeriön tietohallintotoimistoon. Kihlakunnantuomarille huomautettu hänen laiminlyönnistään tuomioistuinyksikön päällikkönä huolehtia tehtävien asianmukaisesta hoitamisesta ja niiden valvonnasta.

Kihlakunnantuomarin virkaa osittain tuona aikana hoitaneen käräjätuomarin olisi tullut valvoa, että tehtävät tulivat tuomiokunnassa asianmukaisesti ja ajallaan hoidetuiksi. Käräjätuomarin tietoon saatettu arvostelu hänen toimiajaltaan kihlakunnantuomarin viran hoitajana.

Lyhennysote apulaisoikeuskansleri Jukka Pasasen päätöksestä dnro 21/5/91

1. ASIA

Rangaistusmääräysasioiden viivästyminen

2. OIKEUSMINISTERIÖN TIETOHALLINTOTOIMISTON KIRJE

Oikeusministeriön tietohallintotoimisto on toimittanut oikeuskanslerinvirastoon 5.9.1991 päivätyn kirjoituksen sekä jäljennökset Kauhajoen tuomiokunnasta tietohallintotoimistoon elokuussa 1991 lähetetyistä rangaistusmääräysasioiden ratkaisuista vuodelta 1990.

Rangaistusmääräysten jäljennöksistä ilmeni, että Kauhajoen tuomiokunnan rangaistusmääräystuomari Maija Koskela oli 30.10. ja 31.10. 1990 ratkaissut yhteensä 616 rangaistusmääräystä. Lisäksi hän oli ratkaissut 6.3. ja 20.4.1990 kolme muuta rangaistusmääräystä. Syyttäjät olivat allekirjoittaneet puheena olevat rangaistusvaatimukset 4.12.1989 - 8.10.1990 välisenä aikana. Ilmoitukset ratkaistuista rangaistusmääräysasioista oli toimitettu tietohallintotoimistoon vasta elokuussa 1991.

3. HANKITTU SELVITYS

Olen 17.9.1991 päivätyllä kirjeelläni pyytänyt Vaasan hovioikeutta toimituttamaan kanneviskaalillaan selvityksen siitä, minkä vuoksi ilmoitusten lähettäminen ratkaistuista rangaistusmääräyksistä oli viivästynyt. Samoin tuli toimituttaa selvitys siitä, minkä vuoksi rangaistusmääräysten ratkaisemista oli viivytetty ja miten asioiden käsittelyä oli Kauhavan tuomiokunnassa valvottu.

Vaasan hovioikeus on 23.10.1991 päivätyn kirjeen ohessa toimittanut hovioikeuden kanneviskaalin Kauhajoen tuomiokunnassa 2.-3.10. sekä 9. ja 11.10.1991 suoritetusta ylimääräisestä tarkastuksesta laatiman tarkastuskertomuksen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6. RATKAISU

Tämän asian olen tutkinut.

6.1. Sovellettavat säännökset

Tuomiokuntain hoidosta annetun lain 4 §:n (493/71) mukaan kihlakunnantuomari johtaa ja valvoo tuomiokunnan hoitoa. Hänen on myös huolehdittava siitä, että notaari ja tuomioistuinharjoittelua varten tuomiokuntaan otettu apulainen saavat riittävän harjaannuksen tuomarin tehtävissä.

Vaasan hovioikeuden 26.10.1987 vahvistaman Kauhajoen tuomiokunnan työjärjestyksen 2 §:n mukaan kihlakunnantuomari on tuomiokunnan kanslian päällikkö. Hänen on muun muassa valvottava, että tuomiokunnan henkilökunta täsmällisesti suorittaa tehtävänsä.

Työjärjestyksen 7 §:n 1 momentin mukaan tuomiokunnan kansliassa tapahtuva rangaistusmääräysasioiden käsittely niiltä osin, kuin mainittuja tehtäviä ei ole erikseen määrätty kanslianotaarin tai notaarin suoritettavaksi, kuuluvat vuorollaan yhdelle tai kummallekin käräjätuomarille. Pykälän 2 momentin mukaan kihlakunnantuomari määrää ne perusteet, joiden mukaan mm. edellä mainitut asiat jaetaan käräjätuomareiden kesken, ottaen huomioon, että heidän työmääränsä on pyrittävä muodostamaan suunnilleen yhtä suureksi.

Rangaistusmääräyslain (146/70) 9 §:n mukaan rangaistusmääräystuomarin on viivytyksettä ratkaistava rangaistusvaatimuksessa tarkoitettu asia, jota ei ole saatettu tuomioistuimen käsiteltäväksi. Lain 4 §:n mukaan rangaistusta tai menettämisseuraamusta ei voida tuomita rangaistusmääräyksin, ellei mainitun lain mukaista rangaistusvaatimusta ole toimitettu syytetylle tiedoksi ennen rikoslain 8 luvussa säädetyn vanhentumisen tapahtumista, eikä sen jälkeen, kun vuosi on kulunut vaatimuksen tiedoksi antamisesta.

Sakkorangaistuksen täytäntöönpanosta annetun asetuksen 4 §:n 2 momentin ( 398/79) mukaan yleisen alioikeuden on lähetettävä ilmoitukset rangaistusmääräysasiain ratkaisuista oikeusministeriölle kultakin kuukaudelta ennen seuraavan kuukauden 15 päivää.

6.2. Rangaistusmääräystuomari Koskelan menettely

Tarkastuksessa on ilmennyt, että puheena olevat rangaistusvaatimukset olivat saapuneet tuomiokuntaan 8.12.1989 ja 11.10.1990 välisenä aikana. Rangaistusmääräystuomarina toiminut vs. käräjätuomari Maija Koskela oli ilmoituksensa mukaan tarkastanut rangaistusmääräyksiä niiden saapumisjärjestyksessä ja huomioinut sen, ettei vuoden erityismääräaika rangaistusvaatimuksen tiedoksiannosta ollut kulunut umpeen tosiasialliseen ratkaisupäivään mennessä. Koskela oli saanut ilmoituksensa mukaan kaikki rangaistusvaatimukset tarkastettua ilmeisesti huhtikuussa 1991. Kolme rangaistusvaatimusta oli ratkaistu jo 6.3.1990 ja 20.4.1990, mutta Koskela oli jostakin syystä laittanut ne samaan paikkaan kuin muut ratkaisemattomat rangaistusvaatimukset. Kaikki muut 616 rangaistusmääräystä Koskela oli päivännyt ratkaistuiksi 30. ja 31.10.1990.

Saatuaan rangaistusvaatimukset tarkastettua Koskela oli lähettänyt ne tuomiokuntaan todennäköisesti 20.8.1991. Ilmoitukset ratkaistuista rangaistusmääräyksistä oikeusministeriön tietohallintotoimistoon oli lähetetty tuomiokunnasta 23.8.1991 ja 26.8.1991 allekirjoitetuilla lähetteillä.

Koskela on laiminlyönyt ratkaista rangaistusvaatimukset viivytyksettä. Koskelan olisi tullut ratkaista rangaistusmääräysasiat niiden saapumiskuukauden tai viimeistään sitä seuraavan kuukauden aikana. Siten olisi maalis - huhtikuussa 1990 tai sen jälkeen saapuneet rangaistusmääräykset pitänyt ratkaista saapumisajankohdasta riippuen joko huhti - kesäkuussa tai syys - lokakuussa 1990, kun Koskelan määräys oli päättynyt 31.10.1990.

Koskela on lisäksi laiminlyönyt lähettää ilmoitukset ratkaistuista rangaistusmääräyksistä oikeusministeriölle yllä kerrotussa asetuksessa säädetyssä määräajassa eli ennen ratkaisua seuraavan kuukauden 15 päivää. Viimeiset ilmoitukset olisi siten pitänyt toimittaa tietohallintotoimistoon ennen 5.11.1990, mutta ne on lähetetty vasta elokuussa 1991. Edellä kerrottuun laiminlyöntiin liittyvät seikat kokonaisuutena arvostellen Koskelan tekoa ei voida pitää vähäisenä.

Tämän vuoksi olen tälle päivälle päivätyllä kirjeelläni määrännyt Vaasan hovioikeuden kanneviskaalin asettamaan Koskelan syytteeseen rikoslain 40 luvun 11 §:n (792/89) ja 7 luvun 2 §:n nojalla jatketusta tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta.

Asiakirjaselvityksen mukaan syyttäjät eivät olleet viivytelleet rangaistusvaatimusten toimittamisessa tuomiokuntaan vahvistettaviksi. Puheena olevat rangaistusvaatimukset oli annettu tiedoksi, eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta, huhtikuussa 1990 tai sen jälkeen. Koskela on ilmoittanut, että hän oli tarkastanut rangaistusmääräyksiä niiden saapumisjärjestyksessä ja että hän oli huhtikuussa 1991 saanut kaikki rangaistusmääräysasiat ratkaistuiksi. Ennen huhtikuuta 1990 tiedoksiannettujen rangaistusvaatimusten osalta asiassa ei ole ilmennyt todennäköisiä perusteita siitä, että nekään olisi ratkaistu myöhemmin kuin rangaistusmääräyslain 4 §:ssä säädetyssä yhden vuoden määräajassa rangaistusvaatimuksen tiedoksiantamisesta. Oikeuskanslerilla ei siten ole aihetta ryhtyä esittämään rangaistusmääräysten poistamista.

6.3. Kihlakunnantuomarien menettely

Koskelan toimiessa käräjätuomarina kihlakunnantuomarin tehtäviä on hoitanut 30.10.1989 - 1.4.1990, 26.4. - 31.5.1990 sekä 9. -22.7.1990 käräjätuomari Riitta Kuurinmaa-Myllyniemi. Kihlakunnantuomari Juho L. Aholan sairasloman jälkeen Koskela on tullut hoitamaan käräjätuomarin virkaa 1.8.1990. Koskelan käräjätuomarin määräys on loppunut 31.10.1990, jolloin Ahola on ollut virassa.

Kuurinmaa - Myllyniemen olisi tullut kihlakunnantuomarin tehtäviä hoitaessaan valvoa, että tehtävät tulivat tuomiokunnassa asianmukaisesti ja ajallaan hoidetuiksi. Toisaalta Kuurinmaa-Myllyniemi ei ollut hoitanut lyhyttä jaksoa lukuunottamatta kihlakunnantuomarin tehtäviä enää Koskelan käräjätuomarin määräyksen päättymisen jälkeen 31.5.1990.

Aholan olisi tullut viimeistään Koskelan lopettaessa viimeisen käräjätuomarin määräyksen päätyttyä 31.10.1990 työskentelynsä tuomiokunnassa varmistua siitä, että Koskela oli suorittanut kaikki hänelle uskotut tehtävät. Lisäksi Aholan olisi tullut kihlakunnantuomarina huolehtia asioiden seurannan järjestämisestä niin, että olisi voitu käytännössä varmistaa rangaistusmääräysten ratkaiseminen ja lähettäminen kuukausittain oikeusministeriön tietohallintotoimistoon. Nyt vuoden 1990 rangaistusmääräykset noin puolen vuoden ajalta ovat olleet 31.12.1990 vielä ratkaisematta, ja ilmoitukset niistä lähetettiin täytäntöönpanoa varten vasta elokuussa 1991.

Edellä esitetty huomioon ottaen katson, ettei asia anna Kauhajoen tuomiokunnan tuomarien osalta puoleltani aihetta muihin toimenpiteisiin, kuin että vastaisen varalle huomautan kihlakunnantuomari Juho L Aholalle hänen laiminlyönnistään tuomioistuinyksikön päällikkönä huolehtia tehtävien asianmukaisesta hoitamisesta ja niiden valvonnasta. Samalla saatan entisen käräjätuomarin Riitta Kuurinmaa-Myllyniemen tietoon edellä esittämäni arvostelun hänen toimiajaltaan kihlakunnantuomarin viran hoitajana.

Tässä tarkoituksessa lähetän Teille jäljennöksen tästä päätöksestäni tiedoksi ja edelleen Kuurinmaa-Myllyniemen tietoon saatettavaksi.

Samalla lähetän Vaasan hovioikeudelle ja sen kanneviskaalille jäljennökset tästä päätöksestä sekä myös oikeuskanslerinvirastossa asiaa käsiteltäessä laaditun asiakirjavihkon Dnro 21/5/ 91.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.