24.01.1992

Pysäköintivirhemaksulaki - Kunnallisen pysäköinninvalvojan apulainen

Kunnallisen pysäköinninvalvojan apulaisen määräämistä koskevien säännösten tarkistaminen

Oikeusministeriölle esitetty pysäköintivirhemaksusta annetussa laissa (248/70) edellytettyjen kunnallisten pysäköintivalvonta-apulaisten tehtäviinsä asettamista koskevien säännösten tarkistamista.

Pysäköintivirhemaksulaki 3 §

1. Taustatiedot

NN on oikeuskanslerinvirastolle 11.1.1991 osoitetussa kirjoituksessa
kertonut, että Posti- ja telelaitoksen kiinteistöhuollon
organisaatioon kuuluva vartiointityönjohtaja oli
19.11.1990 Helsingissä antanut hänelle maksukehotuksen pysäköintivirheen
johdosta hänen pysäköityään henkilöauton Posti- ja
telelaitoksen hallitsemalle Helsingin pääpostitalon pysäköintialueelle.
Kantelussa on tiedusteltu, voiko kuka hyvänsä
määrätä pysäköintivirhemaksun hallitsemallaan alueella tapahtuvasta
luvattomasta pysäköinnistä.

Kantelun olen ratkaissut siten kuin oheisena seuraavasta tänä
päivänä antamani päätöksen (dnro 37/1/91) jäljennöksestä käy
ilmi.

Olen aikaisemmin 15.11.1989 antamassani päätöksessä nro 1139
todennut, että laissa pysäköintivirhemaksusta (248/70) ei sen
soveltamisalaa ole rajattu tieliikennelaissa säädettyjen pysäyttämistä
ja pysäköimistä koskevien kieltojen ja rajoitusten
rikkomiseen. Lain esitöissä on lausuttu, että pysäköintivirheellä
tarkoitetaan ajoneuvon pysäköimistä koskevien määräysten
rikkomista ja että näitä määräyksiä on annettu tieliikennelaissa
ja kunnallissäännöissä. Ilmeisesti ei ollutkaan estettä
sille, että laki pysäköintivirhemaksusta olisi sovellettavissa
myös kunnalliseen järjestyssääntöön perustuvan pysäköintikiellon
rikkomistapauksiin (Ks. Oikeuskanslerin kertomus
vuodelta 1989, ss. 102 - 106).

2. Kysymykseen tulevat säännökset

Pysäköintivirhemaksusta annetun lain 2 ja 3 §:n säännöksistä
käy ilmi, että pysäköinninvalvojana toimii poliisipiirin päällikkö
tai lääninhallituksen tehtävään määräämä muu poliisipiirin
virkamies. Lääninhallitus voi kuitenkin määrätä, että kunta
huolehtii poliisin ohella pysäköinninvalvonnasta ja pysäköintivirhemaksujen
määräämisestä alueellaan. Jos tällainen
määräys on annettu, kunnan on asetettava poliisipiirin päällikön
sijaan kunnallinen pysäköinninvalvoja. Hän on valvonnan
yleistä järjestelyä koskevissa asioissa poliisipiirin päällikön
johdon ja valvonnan alainen. Kunnallisella pysäköinninvalvojalla
pitää olla tarpeellinen määrä apulaisia. Lääninhallitus
voi määrätä valvonta-apulaisten vähimmäismäärän.

Pysäköintivirhemaksusta annetun lain 4 §:n 1 momentissa säädetään
kunnallisten valvonta-apulaisten tehtävistä. Heidän tehtävänään
on valvoa pysäyttämistä, seisottamista ja pysäköimistä
koskevien kieltojen ja rajoitusten noudattamista, antaa
maksukehotuksia pysäköintivirheiden johdosta sekä tehdä pysäköintivirheitä
koskevia ilmoituksia pysäköinninvalvojalle ja
tämän ohjeiden ja määräysten mukaan muutoinkin avustaa pysäköinninvalvojaa
valvontatoimeen liittyvissä tehtävissä.

Pysäköintivirhemaksusta annetun asetuksen (545/70) 2 §:n 2 momentin
mukaan kunnallisella valvonta-apulaisella tulee olla
hänelle kuuluvien tehtävien hoitamiseen tarpeellinen tieliikennesääntöjen
tuntemus. Asetuksen 3 §:ssä säädetään, että pysäköinninvalvojan
apulaisella tulee virantoimituksessa olla
sisäasiainministeriön vahvistama virkamerkki sekä ministeriön
vahvistaman kuosin mukainen virkapuku tai sen määräämä tunnusmerkki.

3. Esitys pysäköinninvalvontaa koskevien säännöksien tarkistamisesta

Pysäköintivirhemaksusta annetuissa laissa ja asetuksessa ei
säädetä, kenen toimesta ja missä järjestyksessä kunnalliset
valvonta-apulaiset otetaan palvelukseen ja määrätään tehtäväänsä.
Kanteluasiassa hankitusta selvityksestä ilmeni, että
Helsingin kaupungin kunnallinen pysäköinninvalvoja Jouko Koski
oli antanut pysäköinninvalvojan ominaisuudessa kahdelle postin
palveluksessa olevalle henkilölle valvonta-apulaisen määräyksen.
Hän on ilmoittanut perustaneensa menettelynsä pysäköintivirhemaksulain
säännöksiin sekä Helsingin kaupungin kiinteistöviraston
johtosääntöön ja sen soveltamista koskevaan ohjeeseen.
Lehtitiedon mukaan vastaavanlainen järjestely, jota on
sinänsä pidettävä tarkoituksenmukaisena, on toteutettu Helsingin
kaupungissa myös kaupungin satamalaitoksen ja Valtionrautateiden
kanssa.

Kunnallista pysäköinninvalvontaa koskevien säännösten valossa
(m.m. asetuksen 2 - 3 §) on jossain määrin tulkinnanvaraista,
tuleeko pysäköinninvalvonta-apulaisen poikkeuksetta olla kunnan
palveluksessa vai voidaanko tehtävään määrätä myös muita,
esimerkiksi valtion palveluksessa olevia henkilöitä. Päätoimisten
valvonta-apulaisten on aikanaan ymmärretty olevan kunnan
palveluksessa olevia henkilöitä. Lain perusteella on epäselvää,
voidaanko kunnalle uskottua pysäköinnin valvontaan
liittyvää julkisen vallan käyttöä delegoida ilman säännöksissä
osoitettua yksilöityä valtuutusta ainakaan jonkin yksityiseksi
katsottavan alueen haltijan edustajalle. Tehtävään määrätyllä
on siinäkin tapauksessa katsottava olevan rikoslain 40
luvussa säädetty rikosoikeudellinen vastuu.

Olennaista on edelleen se, että pysäköinninvalvojan apulaisella
on tehtävänsä hoitamiseen tarpeellinen kelpoisuus siten
kuin pysäköintivirhemaksusta annetun asetuksen 2 §:ssä säädetään.
Virka- ja tunnusmerkin osalta asetuksen 3 §:ää olisi ilmeisesti
tarkistettava, koska valvonnan kohteina olevien tulee
tarvittaessa saada tieto siitä, millä valtuuksilla asianomainen
valvonta-apulainen tai tehtävään määrätty henkilö toimii.

Vertailun vuoksi totean, että poliisitoimessa sisäasiainministeriö
tai lääninhallitus voivat poliisilain (84/66) 3 §:n 2
mukaisesti antaa erityisiä poliisitehtäviä varten määrätylle
henkilölle poliisivaltuuksia sen mukaan kuin asetuksella säädetään.
Viittaan myös esim. joukkoliikenteen tarkastusmaksusta
annetun lain (469/79) 6 §:n matkalippujen tarkastajia koskeviin
säännöksiin. Lain esitöistä ilmenee, että valtuuksien
myöntämiseen yksityisten palveluksessa oleville henkilöille
näissä asioissa suhtauduttiin kielteisesti.

Edellä sanotun perusteella kunnioittavasti esitän, että Ministeriö
selvityttäisi, onko ja missä määrin tarvetta määrätä
kunnallisen pysäköinninvalvojan apulaisen tehtäviin muita kuin
kunnan palveluksessa olevia henkilöitä sekä millaisin edellytyksin
ja missä järjestyksessä määräämisen tulisi tapahtua
ja miten toiminta muutoin tältä osin olisi järjestettävä. Tämän
jälkeen ministeriö ryhtynee niihin toimenpiteisiin pysäköinninvalvonta-apulaisia
koskevien säännösten tarkistamiseksi,
joihin toimitettu selvitys antaa aihetta.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.