10.10.1990

Itsehallinto - Ahvenanmaa - Kieli

Ahvenanmaan itsehallintolain tulkinnasta

Kantelussa oli katsottu, että lääkintöhallitus oli rikkonut Ahvenanmaan itsehallintolain kirjeenvaihtokieltä koskevia määräyksiä lähettämällä virkalähetyksinä maakunnan lääkintöviranomaisille suomenkielisiä julkaisuja "Lääkintöhallitus tiedottaa" ja "Kapseli - Lääkintöhallituksen julkaisu". Lääkintöhallituksen oli lisäksi katsottu laiminlyöneen valvontavelvollisuutensa sen johdosta, että Ahvenanmaalle oli lähetetty suomenkielisinä eräitä luetteloita lääkevalmisteista ja laboratorioista.

Lääkintöhallitus ilmoitti siltä pyydetyssä lausunnossa, että kaikki sen antamat määräykset, kierto- ja ohjekirjeet sekä suositukset aina toimitettiin asianomaisille Ahvenanmaan viranomaisille ruotsinkielisinä. Muilta osin ei ollut kysymys itsehallintolaissa tarkoitetusta kirjeenvaihdosta.

Asiassa oli keskeistä se, miten on tulkittava Ahvenanmaan itsehallintolain 38 §:n säännöstä siitä, että kirjeenvaihtokielenä maakunnanhallinnon ja valtion viranomaisten välillä on ruotsi. Käsitettä "kirjeenvaihto" ei ole täsmennetty lain esitöissä. Valtioneuvoston kanslia on ministeriöille lähettämissään kirjeissä 4.11.1987 ja 12.5.1989 kiinnittänyt ministeriöiden huomiota sanotun säännöksen noudattamiseen. Ns. normipäätösten käsitettä on täsmennetty viranomaisten määräyksiä ja ohjeita koskevista toimenpiteistä 16.6.1989 annetussa laissa (573/89).

Apulaisoikeuskansleri on kannanottonaan lausunut, että säännöksessä tarkoitettuna kirjeenvaihtona on riidattomasti pidettävä viranomaisen päätöksiä ja muita ratkaisuja, määräyksiä ja ohjeita sekä esityksiä ja lausuntoasiakirjoja. Kirjeenvaihtoon kuuluvat myös sellaiset näiden asiakirjojen liitteet, jotka sisällöltään muodostavat osan kirjeenvaihtoon luettavasta asiakirjasta. Säännöksen ei sitä vastoin voitane katsoa koskevan sellaista tausta-aineistoa, jota viranomainen ei ole velvollinen lähettämään toiselle viranomaiselle, vaan joka toimitetaan tälle vain sen johdosta, että se sisältää sinänsä hyödyllistä tietoa.

Kantelukirjoituksessa mainitut, lähinnä tieteellisluonteisia artikkeleita sisältävät julkaisut eivät kuulu Ahvenanmaan itsehallintolain 38 §:ssä tarkoitettuun kirjeenvaihtoon. Tämän vuoksi ja kun lääkintöhallitus ei asiassa muutoinkaan ole rikkonut lakisääteisiä velvollisuuksiaan, kantelu ei antanut aihetta enempiin toimenpiteisiin.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.