Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

Uusi yt-laki voimaan heinäkuun alusta

Laki yhteistoiminnasta yrityksissä ja laki yhteistoiminnasta suomalaisissa ja yhteisönlaajuisissa yritysryhmissä tulevat voimaan heinäkuun 1. päivänä 2007. Yrityksiin, jotka työllistävät 20-29 työntekijää, yt-lakia sovelletaan kuitenkin vuoden 2008 alusta alkaen.

Ks. Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 2007/334 ja HE 254/2006

Laissa ja sen eri yhteistoimintamenettelyjä koskevissa säännöksissä korostetaan aikaisempaa huomattavasti enemmän yhteistoiminnan henkeä ja yksimielisyyteen pyrkimistä. Yt-lakia sovelletaan eräin poikkeuksin yrityksiin, joissa työskentelee säännöllisesti vähintään 20 työntekijää. Aiemmin lakia on sovellettu vähintään 30 työntekijän yrityksiin. Tästä syystä lain soveltamisen piiriin tulee arviolta lähes 2 800 yritystä lisää ja runsaat 66 000 työntekijää.

Yt-lain soveltamisala laajenee myös siten, että sen piiriin kuuluvat kaikki yritykset, muut yhteisöt ja säätiöt siitä riippumatta, onko niiden toiminta tarkoitettu voittoa tuottavaksi vai ei, ja mikä taho niitä rahoittaa. Lakia ei sovelleta valtioon eikä kuntiin. Yhteistoiminnan osapuolina ovat työnantaja ja yrityksen henkilöstö. Laissa määritellään henkilöstöryhmät ja niiden edustajat, joina pääsäännön mukaan ovat työehtosopimuksen perusteella valittu luottamusmies tai työsopimuslaissa tarkoitettu luottamusvaltuutettu. Eräissä tapauksissa on mahdollista valita myös erityinen yhteistoimintaedustaja. Yt-laki ei velvoita valitsemaan henkilöstön edustajia erikseen.

Hyvitys, joka määrätään, jos työnantaja irtisanoo, lomauttaa tai osa-aikaistaa työntekijän noudattamatta lain säännöksiä, on euromääräinen aikaisemman kuukausipalkkaan sidotun määrän sijasta. Sen enimmäismäärä on 30 000 euroa. Hyvityksen määrään vaikuttavat mm. laiminlyönnin aste ja yrityksen koko. Muutoksen myötä työntekijöiden keskinäinen tasavertaisuus toteutuu paremmin, kun samasta työnantajan menettelytapavirheestä seuraa samansuuruinen korvaus ilman, että siihen vaikuttaa työntekijän henkilökohtainen palkka. Työntekijä saa edelleen laittoman irtisanomisen johdosta myös muun korvauksen.

Laista selkeämpi, huomio yhteistoiminnan laaja-alaisuuteen

Yhteistoimintaa yrityksissä on harjoitettava monissa asioissa, ei pelkästään irtisanomistilanteissa. Siksi yt-laki jakautuu sen selkeyden lisäämiseksi erilaisten yhteistoimintamenettelyiden mukaisesti eri lukuihin seuraavasti:

* henkilöstön edustajille annettavat tiedot
* yrityksen yleiset suunnitelmat, periaatteet ja tavoitteet
* sopiminen ja henkilöstön päätökset
* yritystoiminnan muutoksista aiheutuvat henkilöstövaikutukset ja töiden järjestelytyhteistoimintamenettely liikkeen luovutuksen yhteydessä
* yhteistoimintaneuvottelut työvoiman käyttöä vähennettäessä
* erityiset säännökset.

Yrityksessä on laadittava vuosittain yhteistoiminnassa henkilöstösuunnitelma ja koulutustavoitteet. Niissä tulee käydä ilmi yrityksen henkilöstön rakenteen ja määrän kehittyminen sekä periaatteet erilaisten työsuhdemuotojen käytöstä.

Suunnitelmassa pitää olla myös arvio työntekijöiden ammatillisen osaamisen vaatimuksissa tapahtuvista muutoksista ja niiden syistä sekä tähän arvioon perustuvat vuosittaiset koulutustavoitteet. Suunnitelman ja tavoitteiden toteutumista on myös seurattava yhteistoiminnassa. Lain mukainen henkilöstösuunnitelma ja koulutustavoitteet on laadittava 1.1.2008 mennessä. Työnantajan on lisäksi annettava henkilöstöryhmien edustajille neljännesvuosittain tiedot yrityksen määräaikaisista ja osa-aikaisista työntekijöistä.

Työnantajan on annettava henkilöstöryhmän edustajille vuosittain selvitys yrityksen ulkopuolisen työvoiman käytöstä, jos kyseessä on alihankintatyö, jota tehdään työtiloissa tai työnantajan kohteessa. Jos ulkopuolisen työvoiman käytöstä alihankintana ja vuokratyönä arvioidaan aiheutuvan henkilöstövaikutuksia, on ne käsiteltävä erikseen yhteistoimintamenettelyssä. Vuokratyövoiman käyttöä koskevat säännökset, kuten tiedottaminen sen käytöstä henkilöstöryhmän edustajalle ja muu neuvottelumenettely, säilyvät muuten pääosin entisinä.

- - -
Työministeriö on valmistellut lain tunnettavuuden lisäämiseksi ja lain piiriin tulevien uusien yrittäjien avuksi lakia koskevan esitteen, joka on saatavissa ministeriön internet-sivuilta. Lisäksi työvoima- ja elinkenokeskusten kanssa on käynnistetty yhteistyö, jotta TE-keskusten virkamiehet osaavat ohjeistaa ja neuvoa lain piiriin tulevia uusia yrityksiä. Opastusta voivat saada myös alle 20 työntekijää työllistävät kasvuyritykset.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.