Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

Kaikki asumisjätevedet säätelyn piiriin

Marraskuun alusta tuli voimaan kaksi vesiensuojeluun liittyvää asetusta. Ympäristönsuojeluasetukseen tehtiin useita muutoksia. Samalla annettiin kokonaan uusi asetus, joka säätelee yhdyskuntien jätevesiä. Tämän asetuksen tultua voimaan kaikki asumisesta syntyvät jätevedet kuuluvat säätelyn piiriin sekä taajamissa että haja-asutusalueilla.

Ympäristönsuojeluasetuksen muutosten tavoitteena on yksinkertaistaa ja selkiyttää sääntelyä, joka koskee haitallisten aineiden päästöjen lupamenettelyä. Muutokset tarkentavat luvanvaraisten toimintojen ja aineiden määrittelyä.

Ympäristölupaa harkittaessa otetaan nyt entistä paremmin huomioon ympäristövaikutukset. Lupamenettelystä poistettiin luvanvaraisuus sellaisilta haitallisilta päästöiltä, joiden määrät ovat ympäristön pilaantumisen kannalta merkityksettömiä ja jotka ovat haitattomia vesihuoltolaitoksen toiminnalle.

Asetuksessa tarkennettiin lisäksi muun muassa eri viranomaisten, vesihuoltolaitoksen ja jätevettä johtavan toiminnanharjoittajan vastuita lupamenettelyssä. Muutokset eivät tuo olennaisia uusia velvoitteita tai kustannuksia toiminnanharjoittajille, koska voimassa olevia lupaan vaikuttavia määräyksiä ei tiukenneta.

Yhdyskuntajätevettä käsittelevää puhdistamoa koskevassa hakemuksessa on vastedes oltava selvitys asukasvastineluvusta ja typenpoiston tarpeesta. Näiden perusteella lupaviranomainen asettaa päästömääräykset yhdyskuntajätevesidirektiivin mukaisesti.

Ympäristönsuojeluasetuksen muutokset olivat myös välttämättömiä, jotta valtioneuvosto saattoi hyväksyä asetuksen yhdyskuntajätevesistä.

Samanaikaisesti kun ympäristönsuojeluasetusta muutettiin, annettiin yhdyskuntajätevesiä koskeva oma asetus. Tavoitteena on selkiyttää yhdyskuntajätevesien käsittelystä annetun direktiivin täytäntöönpanoa Suomessa. Uuden asetuksen myötä asumisjäteveden puhdistuksen vähimmäisvaatimuksia säädellään normein kaikenkokoisissa jätevedenpuhdistamoissa.

Yhdyskuntajätevesiä koskeva asetus asettaa vähimmäisvaatimukset asukasvastineluvultaan 100-1999 suuruisten taajamien jätevesien käsittelylle ja tarkkailulle. Uutta asetusta ei kuitenkaan sovelleta pienten kiinteistöjen omiin tai muutamien kiinteistöjen yhteisiin, alle 100 henkilön jätevesien puhdistamoihin. Sen sijaan näihin pieniin puhdistamoihin sovelletaan ns. haja-asutusten jätevesiä koskevaa asetusta eli valtioneuvoston asetusta talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla. Tämä asetus on vuodelta 2003.

Yhdyskuntajätevesiä koskevassa asetuksessa on säännökset yhdyskuntajätevesien päästöistä ympäristöön, päästöjen rajoittamisesta ja päästörajojen valvonnasta. Siinä asetetaan myös yleisiä toiminnallisia vaatimuksia viemäriverkostolle.

Vastuut velvoitteiden toteuttamisesta määräytyvät edelleen vesihuoltolain mukaisesti kunnan, vesihuoltolaitoksen ja kiinteistön haltijan kesken.

Säädökset: 888/2006 ja 889/2006.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.