Uusi maantielaki voimaan vuoden 2006 alusta

Yleisiä teitä koskeva lainsäädäntö uudistuu. Uusi maantielaki on yleisiä teitä koskevaa lainsäädäntöä tiiviimpi ja kattaa tien koko elinkaaren: suunnittelun, rakentamisen, kunnossapidon ja lakkauttamisen. Maantielailla pyritään myös estämään tärkeiden hankkeiden kohtuuton viivyttäminen.

Asiakirja: HE 17/2004 (maantielakia ei oltu vielä julkaistu säädöskokoelmassa tätä uutista kirjoitettaessa).

Laki velvoittaa ottamaan huomioon kansalaisten vaikuttamismahdollisuudet, mutta lailla halutaan myös estää tärkeiden hankkeiden tarpeeton viivyttäminen: valitukset on käsiteltävä kiireellisinä.

Laissa yleisistä teistä tulee maanteitä, joiden tienpitäjänä on aina valtio ja joiden käyttö on edelleen maksutonta. Ylläpidosta vastaa valtion viranomaisena Tiehallinto. Maantiet jaetaan liikenteellisen merkityksensä perusteella valtateihin, kantateihin, seututeihin ja yhdysteihin.

Uusi maantielaki edellyttää, että teiden suunnittelu on avointa ja suunnitteluratkaisut helppotajuisia. Maanomistajilla ja muilla asianosaisilla tulee olla mahdollisuus vaikuttaa tiesuunnitelmiin jo varhaisessa vaiheessa, mutta suunnitteluun käytetty aika ei saa venyä kohtuuttoman pitkäksi. Kansalaisjärjestöjen oikeutta valittaa suunnitelmista lisätään.

Lailla halutaan estää tärkeiden hankkeiden tarpeeton viivästyminen. Jos tiesuunnitelmaa pidetään yhteiskunnallisesti merkittävänä, siitä tehdyt valitukset tulee käsitellä hallinto-oikeuksissa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa kiireellisinä. Tällaisiksi hankkeiksi katsotaan ainakin liikenne- ja viestintäministeriön toiminta- ja taloussuunnitelmassa ehdotetut kehittämisinvestoinnit, jotka nimetään erikseen valtion budjetissa tai jotka mainitaan muuten erikseen talousarviossa.

Maantien rakentamisessa on muistettava erityisesti kevyen liikenteen liikenneturvallisuus. Joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä tulee myös parantaa.

Ympäristönäkökohdat otetaan tienpidossa ja teiden rakentamisessa entistä enemmän huomioon. Uuden tien vaikutukset on selvitettävä. Uusiutumattomia luonnonvaroja kuten luonnonsoraa käytetään säästeliäästi ja sille etsitään korvaavia materiaaleja. Suolan käyttöä vähennetään silloin, kun se on liikenneturvallisuuden kannalta mahdollista.

Tien lakkauttamisesta laissa on uusia säännöksiä. Lakkauttamisesta tulee laatia tiesuunnitelma, joka asetetaan yleisesti nähtäville ja jota vastaan voi tehdä muistutuksia.

Tienpitäjälle tulee nykyisen tieoikeuden tilalle omistusoikeus tiealueisiin asemakaavan ulkopuolisilla alueilla. Tämä selkeyttää kiinteistöjärjestelmää. Maanomistajan kannalta tieoikeudella ja tienpitäjän omistusoikeudella ei ole käytännössä eroa.

Maantielaki tulee voimaan vuoden 2006 alussa.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.