Vakuutusten myynnin ja valvonnan sääntely uudistui lokakuussa

Uusi laki vakuutusten tarjoamisesta sekä eräät muut asiaan liittyvät lait tulivat voimaan 1. lokakuuta 2018. Lakien tavoitteena on ylläpitää ja parantaa vakuutuksia eri kanavien kautta ostavien asiakkaiden suojaa. Uudistuksen tarkoitus on panna täytäntöön EU-direktiivi vakuutusten tarjoamisesta.

Vakuutusten tarjoamisesta annettava laki koskee vakuutuksentarjoajia eli vakuutuksenantajia, vakuutusedustajia, sivutoimisia vakuutusedustajia sekä vähäisiltä osin pientä ja rajattua toimintaa harjoittavia, niin sanottuja sivutoimisia vakuutusedustajia. Lain soveltamisen piiriin tulevat tavanomaisten neuvonta- ja myyntitilanteiden lisäksi eräissä tilanteissa, myös internetissä tai muissa sähköisissä kanavissa tehtävä vakuutusten vertailu ja myynti. Laki koskee henkilö- ja vahinkovakuutusta sekä ensivakuutusta ja monilta osin jälleenvakuutusta.

Vakuutusedustajat ja sivutoimiset vakuutusedustajat on aiempaan tapaan rekisteröitävä Finanssivalvonnan ylläpitämään vakuutusedustajarekisteriin. Rekisteröinnin edellytyksiä tarkennetaan. Nykyiseen tapaan edellytyksinä ovat muun muassa hyvämaineisuus ja riittävä ammattipätevyys. Vakuutusmeklareilta edellytetään myös jatkossa riippumattomuutta muista kuin toimeksiantajistaan, vastuuvakuutusta ja asiakasvarojen erilläänpitoa. Yhdessä Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa rekisteröity vakuutusedustaja tai sivutoiminen vakuutusedustaja voi toimia muissakin ETA-valtioissa.

Uutta on nimenomainen vaatimus siitä, että kaikessa toiminnassa vakuutuksentarjoajan on toimittava asiakkaan edun mukaisesti. Muutos koskee myös eturistiriitatilanteita. Lisäksi toimeksiantojen hoitamisesta, asiakasta koskevista selonotto- ja tiedonantovelvollisuuksista sekä niiden dokumentoinnista säädetään nykyistä täsmällisemmin. Erityisesti niin sanottuja sijoitusvakuutuksia koskevat selonottoa, tiedonantoa ja eturistiriitojen hallintaa koskevat vaatimukset tarkentuvat olennaisesti.

Vakuutusyhtiölain muuttamisesta annettuun lakiin ja ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta annettuun lakiin sisältyy myös eräitä niin sanotun Solvenssi II -direktiivin täytäntöönpanoa tarkentavia säännöksiä, jotka tulivat voimaan tai niitä sovelletaan 1.5.2018 lukien.

Säädöksiä mm.:


- 234/2018 Laki vakuutusten tarjoamisesta
- 236/2018 Laki vakuutusyhdistyslain 12 luvun 2 §:n muuttamisesta
- 237/2018 Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta
- 238/2018 Laki vakuutussopimuslain muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.