Eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä annettu laki, eurooppalaisesta maksamismääräysmenettelystä annettu laki ja tuomioistuinmaksulaki muuttuvat 14. heinäkuuta

Eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä ja eurooppalaisesta maksamismääräysmenettelystä annettuihin lakeihin on sisällytetty säännös tuomion uudelleen tutkimisesta poikkeustapauksissa. Maksamismääräysmenettelystä annettua lakia on muutettu siten, että siinä huomioidaan mahdollisuus jatkaa maksamismääräysmenettelyssä vireille laitetun asian käsittelyä vastineen johdosta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavassa menettelyssä. Tuomioistuinmaksulakiin on tehty täsmennys asetuksissa säädetyissä menettelyissä perittävistä oikeudenkäyntimaksuista. Lait tulevat voimaan 14. heinäkuuta 2017.


Eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä annettuun lakiin ja eurooppalaisesta maksamismääräysmenettelystä annettuun lakiin sisällytetään säännös tuomion uudelleen tutkimisesta poikkeustapauksissa. Pyyntö vähäistä vaatimusta koskevan tuomion uudelleen tutkimisesta käsiteltäisiin siinä tuomioistuimessa, joka on antanut lainvoimaiseksi jääneen tuomion. Pyyntö maksamismääräyksen uudelleen tutkimisesta käsiteltäisiin Helsingin käräjäoikeudessa.

Vähäisiin vaatimuksiin sovellettavan asetuksen 18 artiklassa tarkoitettu uudelleen tutkiminen on käytännössä uusi ylimääräinen muutoksenhakukeino. Oikeutta pyytää tuomion uudelleen tutkimista ei artiklan 1 kohdan mukaan ole, jos vastaaja ei ole hakenut tuomioon muutosta, vaikka olisi niin voinut tehdä. Säännöksestä seuraa siten, että uudelleen tutkiminen on toissijainen oikeussuojakeino suhteessa takaisinsaantiin ja valittamalla tehtyyn muutoksenhakuun. Jos vastaaja edelleen voi hakea takaisinsaantia yksipuoliseen tuomioon, hän ei voisi pyytää yksipuolisen tuomion uudelleen tutkimista. Mahdollisuus pyytää tuomion uudelleen tutkimista ei rajoittaisi kansallisten ylimääräisten muutoksenhakukeinojen sovellettavaksi tulemista. Vastaaja voisi näin ollen uudelleen tutkimisen sijaan hakea tuomion poistamista tai purkamista taikka menetetyn määräajan palauttamista siten kuin oikeudenkäymiskaaren 31 luvussa säädetään.

Neuvoston asetus (EY) N:o 4/2009 toimivallasta, sovellettavasta laista, päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta sekä yhteistyöstä elatusvelvoitteita koskevissa asioissa sisältää säännöksen oikeudesta pyytää päätöksen uudelleentarkastelua. Tuomioistuimessa noudatettavasta menettelystä silloin, kun haetaan Suomessa annetun päätöksen uudelleentarkastelua, säädetään elatusvelvoitteita koskevan neuvoston asetuksen ja elatusavun kansainvälisestä perinnästä tehdyn yleissopimuksen soveltamisesta annetun lain (1077/2010) 4 §:ssä. Elatusapuasetuksen uudelleentarkastelua koskeva artikla vastaa asiallisesti vähäisiin vaatimuksiin sovellettavan asetuksen muutettua säännöstä. Eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä annetun lain uudelleen tutkimista koskeva säännös noudattaisi siksi elatusapuasetusta täydentävän lain vastaavaa säännöstä.

Eurooppalaisesta maksamismääräysmenettelystä annettua lakia muutetaan lisäksi siten, että maksamismääräysmenettelyssä vireille saatetun asian käsittelyä voidaan vastineen johdosta jatkaa oikeudenkäymiskaaren mukaisen riita-asian oikeudenkäyntimenettelyn lisäksi myös eurooppalaisessa vähäisiin vaatimuksiin sovellettavassa menettelyssä. Tilanteessa, jossa maksamismääräysmenettelyssä käsitellyn asian käsittelyä jatketaan vähäisiin vaatimuksiin sovellettavassa menettelyssä, käsittelyä jatkettaisiin noudattaen mitä asetuksen 4 ja 5 artiklassa säädetään.

Maksamismääräysmenettelystä annettua lakia täsmennetään siten, että menettelystä mahdollisesti peritty oikeudenkäyntimaksu otettaisiin huomioon perittäessä oikeudenkäyntimaksua asian käsittelystä vähäisiin vaatimuksiin sovellettavassa menettelyssä.

Johdonmukaisuussyistä myös maksamismääräysmenettelystä annettuun lakiin sisällytettään säännös maksamismääräyksen uudelleen tutkimisesta. Ehdotuksen mukaan maksamismääräyksen uudelleen tutkimista voitaisiin pyytää Helsingin käräjäoikeudelta. Helsingin käräjäoikeus on ainoa tuomioistuin, jolla on Suomessa toimivalta antaa eurooppalainen maksamismääräys. Kun maksamismääräykseen ei voi hakea muutosta tavanomaisin muutoksenhakukeinoin, voitaisiin maksamismääräyksen uudelleen tutkimista pyytää vain Helsingin käräjäoikeudelta.

Muutos ei vaikuttaisi vastaajan oikeuteen hakea maksamismääräyksen poistamista tai purkamista taikka menetetyn määräajan palauttamista siten kuin OK 31 luvussa säädetään.

Tuomioistuinmaksulakiin tehdään täsmennys asetuksissa säädetyissä menettelyissä perittävää oikeudenkäyntimaksua koskevaan säännökseen.

Lait (HE 24/2017) tulevat voimaan 14. heinäkuuta 2017.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.