Kansalaisaloitelaki voimaan maaliskuun alusta - EU:n kansalaisaloiteasetusta ryhdytään soveltamaan huhtikuun alusta

Suomessa otetaan 1. maaliskuuta 2012 käyttöön uusi valtiollisen tason vaikuttamiskeino, kansalaisaloite. Se antaa kansalaisille mahdollisuuden saada aloitteensa eduskunnan käsiteltäväksi. Uuden järjestelmän tavoitteena on edistää vapaata kansalaistoimintaa.

Maaliskuun alusta voimaantulevan perustuslain uuden säännöksen mukaan vähintään 50 000 äänioikeutetulla Suomen kansalaisella on oikeus tehdä eduskunnalle aloite lain säätämiseksi. Kansalaisaloitelaki sisältää säännökset aloitteen tekemiseen liittyvästä menettelystä.

Lakialoite tai ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Kansalaisaloitteen vireillepanijana voi olla yksi tai useampi äänioikeutettu Suomen kansalainen. Vireillepanijan on nimettävä vähintään yksi edustaja ja varaedustaja hoitamaan asiaan liittyviä käytännön toimia.
Kansalaisaloite voi sisältää joko lakiehdotuksen tai ehdotuksen lainvalmisteluun ryhtymisestä. Aloite voi koskea myös voimassa olevan lain muuttamista tai kumoamista. Jos aloite tehdään lakiehdotuksen muotoon, sen tulee sisältää säädösteksti. Aloitteen tulee kohdistua yhteen asiakokonaisuuteen ja siinä tulee aina olla mukana perustelut.

Kannatusilmoitukset kerättävä kuuden kuukauden kuluessa

Kansalaisaloitetta tukevat allekirjoitukset eli kannatusilmoitukset on kerättävä kuuden kuukauden kuluessa. Ne kerätään paperilla tai sähköisesti tietoverkossa. Paperilla kerättävissä ilmoituksissa on käytettävä lomakepohjaa, jonka oikeusministeriö vahvistaa vielä ennen lain voimaantuloa.
Verkossa tehtävä aloite ja sen kannatusilmoitusten keräys edellyttävät aina niin sanottua vahvaa sähköistä tunnistamista, esimerkiksi pankkitunnusten tai teleoperaattoreiden mobiilitunnusten käyttöä. Verkkokeräyksessä voidaan käyttää joko vireillepanijan itse järjestämää tietojärjestelmää tai oikeusministeriön ylläpitämää maksutonta verkkopalvelua, joka tulee käyttöön loppusyksystä 2012. Vireillepanijan on hankittava mahdolliselle omalle verkkokeräysjärjestelmälleen Viestintäviraston hyväksyntä.

Keräyksen päätyttyä vireillepanija toimittaa kannatusilmoitukset Väestörekisterikeskukselle, joka tarkastaa niiden oikeellisuuden ja vahvistaa hyväksyttyjen kannatusilmoitusten määrän. Jos hyväksyttyjä kannatusilmoituksia on vähintään 50 000, vireillepanija voi toimittaa aloitteen eduskunnan käsiteltäväksi. Jos aloitetta ei ole toimitettu eduskunnalle kuuden kuukauden kuluessa, se raukeaa.

Eduskunnalla on velvoite ottaa kansalaisaloite käsiteltäväksi, mutta aloitteen hyväksyminen samoin kuin mahdolliset muutokset aloitteeseen jäävät eduskunnan harkittaviksi. Jos aloite tulee eduskunnassa hylätyksi, samasta asiasta voidaan tehdä uusi aloite.

Taloudellisen tuen ilmoittaminen ja henkilötietojen suoja

Kansalaisaloitteen tekemistä varten saatu taloudellinen tuki ja sen antaja on julkistettava, jos samalta tukijalta saadun tuen arvo on yhteensä vähintään 1 500 euroa.

Kannatusilmoitusten keräämisvaiheessa, kun asian vireilletulo eduskunnassa on vielä epävarmaa, aloitteen allekirjoittajien nimet ja muut henkilötiedot eivät saa olla yleisön tai muiden allekirjoittajien nähtävissä. Myös kerättäessä kannatusilmoituksia oikeusministeriön ylläpitämässä verkkopalvelussa aloitteen kannatusilmoitukset ovat salassa pidettäviä.

Allekirjoittajien nimet tulevat julkisiksi vasta siinä vaiheessa, kun Väestörekisterikeskus on varmistanut, että kannatusilmoituksia on vaadittu vähimmäismäärä 50 000.

Myös EU:n kansalaisaloite mahdolliseksi

Kansalaisaloitelaissa säädetään myös eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta, jota koskevaa EU:n asetusta ryhdytään soveltamaan huhtikuun alusta. Sen avulla miljoona EU-kansalaista voi pyytää komissiota tekemään EU-lakialoitteen. Viestintävirasto antaa todistuksen allekirjoitusten keruussa Suomessa käytettävän verkkojärjestelmän teknisistä ominaisuuksista. Väestörekisterikeskus tarkastaa Suomesta kerätyt allekirjoitukset ja vahvistaa niiden määrän. EU:n kansalaisaloitteen tekemiseen ei voi käyttää oikeusministeriön verkkopalvelua.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.