13/2023

Liitteet

BELGIAN KUNINGASKUNNAN, SAKSAN LIITTOTASAVALLAN,

VIRON TASAVALLAN, IRLANNIN, HELLEENIEN TASAVALLAN,

ESPANJAN KUNINGASKUNNAN, RANSKAN TASAVALLAN,

ITALIAN TASAVALLAN, KYPROKSEN TASAVALLAN,

LATVIAN TASAVALLAN, LIETTUAN TASAVALLAN,

LUXEMBURGIN SUURHERTTUAKUNNAN, MALTAN,

ALANKOMAIDEN KUNINGASKUNNAN, ITÄVALLAN TASAVALLAN,

PORTUGALIN TASAVALLAN, SLOVENIAN TASAVALLAN,

SLOVAKIAN TASAVALLAN JA SUOMEN TASAVALLAN VÄLINEN

SOPIMUS

EUROOPAN VAKAUSMEKANISMIN PERUSTAMISESTA

SOPIMUSPUOLET, Belgian kuningaskunta, Saksan liittotasavalta, Viron tasavalta, Irlanti, Helleenien tasavalta, Espanjan kuningaskunta, Ranskan tasavalta, Italian tasavalta, Kyproksen tasavalta, Latvian tasavalta, Liettuan tasavalta, Luxemburgin suurherttuakunta, Malta, Alankomaiden kuningaskunta, Itävallan tasavalta, Portugalin tasavalta, Slovenian tasavalta, Slovakian tasavalta ja Suomen tasavalta, jäljempänä ’euroalueen jäsenvaltiot’ tai ’EVM:n jäsenet’, jotka

OVAT SITOUTUNEET turvaamaan euroalueen rahoitusvakauden,

PALAUTTAVAT MIELEEN 25 päivänä maaliskuuta 2011 annetut Eurooppa-neuvoston päätelmät Euroopan vakausmekanismin perustamisesta,

SEKÄ KATSOVAT SEURAAVAA:

1) Eurooppa-neuvosto pääsi 17 päivänä joulukuuta 2010 sopimukseen siitä, että euroalueen jäsenvaltioita varten on tarpeen perustaa pysyvä vakausmekanismi. Tämä Euroopan vakausmekanismi, jäljempänä ’EVM,’ ottaa hoitaakseen Euroopan rahoitusvakausvälineen, jäljempänä ’ERVV’, ja Euroopan rahoituksenvakautusmekanismin, jäljempänä ’ERVM’, tällä hetkellä hoitamat tehtävät, huolehtien tarvittaessa rahoitusavun antamisesta euroalueen jäsenvaltioille.

2) Eurooppa-neuvosto hyväksyi 25 päivänä maaliskuuta 2011 päätöksen 2011/199/EU Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 136 artiklan muuttamisesta niitä jäsenvaltioita koskevaa vakausmekanismia varten, joiden rahayksikkö on euro ; tällä päätöksellä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 136 artiklaan lisättiin seuraava kohta: ”Jäsenvaltiot, joiden rahayksikkö on euro, voivat perustaa vakausmekanismin, joka aktivoidaan, jos se on välttämätöntä koko euroalueen vakauden turvaamiseksi. Mahdollisen pyydetyn rahoitustuen myöntämiselle mekanismin puitteissa asetetaan tiukat ehdot.”.

3) Rahoitusavun tehokkuuden parantamiseksi ja finanssikriisin leviämisen vaaran välttämiseksi jäsenvaltioiden, joiden rahayksikkö on euro, valtion- tai hallitusten päämiehet sopivat 21 päivänä heinäkuuta 2011 ”[EVM:n] joustavuuden lisäämisestä yhdistettynä asianmukaiseen ehdollisuuteen”.

4) Euroopan unionin säädöskehyksen tiukan noudattamisen, makrotalouden yhdennetyn seurannan ja erityisesti vakaus- ja kasvusopimuksen, makrotalouden epätasapainoa koskevan kehyksen sekä talouden ohjausta ja hallintaa koskevan Euroopan unionin säännöstön olisi oltava edelleen ensisijaisia suojakeinoja euroalueen vakautta heikentäviä luottamuskriisejä vastaan.

5) Niiden jäsenvaltioiden, joiden rahayksikkö on euro, valtion tai hallitusten päämiehet sopivat 9 päivänä joulukuuta 2011 siirtymisestä kohti vahvempaa talousunionia, mihin sisältyy uusi julkistaloutta koskeva sopimus ja tehostettu talouden yhteensovittaminen, mikä pannaan täytäntöön kansainvälisellä sopimuksella, sopimuksella talous- ja rahaliiton vakaudesta, yhteensovittamisesta sekä ohjauksesta ja hallinnasta, jäljempänä, 'vakaussopimus'. Vakaussopimus edistää tiiviimmän yhteensovittamisen aikaansaamista euroalueella tarkoituksena varmistaa kestävä, asianmukainen ja vahva julkistalouden hallinta ja siinä käsitellään siten erästä rahoituksen epätasapainon tärkeimmistä syistä. Tämä sopimus ja vakaussopimus täydentävät toisiaan edistäessään julkistaloutta koskevaa vastuullisuutta ja yhteenkuuluvuutta talous- ja rahaliitossa. On tunnustettu ja sovittu., että rahoitusavun myöntäminen EVM:n mukaisten uusien ohjelmien puitteissa riippuu 1 päivästä maaliskuuta 2013 lukien siitä, onko asianomainen EVM:n jäsen ratifioinut vakaussopimuksen ja, vakaussopimuksen 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun siirtymäkauden päätyttyä, mainitun artiklan mukaisten vaatimusten noudattamisesta.

6) Euroalueella vallitsevan voimakkaan keskinäisen riippuvuuden vuoksi jäsenvaltioiden, joiden rahayksikkö on euro, rahoitusvakautta uhkaavat vakavat riskit voivat vaarantaa koko euroalueen rahoitusvakauden. Sen vuoksi EVM voi antaa vakautta lisäävää tukea noudattaen tiukkoja ehtoja, jotka ovat tarkoituksenmukaisia valittuun rahoitusapuvälineeseen nähden, jos se on välttämätöntä koko euroalueen ja sen jäsenvaltioiden rahoitusvakauden turvaamiseksi. EVM:n alkuvaiheen enimmäislainanantokyky on 500 000 miljoonaa euroa, mukaan lukien ERVV:n maksamatta oleva vakaustuki. EVM:n ja ERVV:n yhdistetyn enimmäislainanantokyvyn riittävyys arvioidaan kuitenkin uudelleen ennen tämän sopimuksen voimaantuloa. EVM:n hallintoneuvosto kasvattaa sitä tarvittaessa 10 artiklan mukaisesti tämän sopimuksen tultua voimaan.

7) Kaikista euroalueen jäsenvaltioista tulee EVM:n jäseniä. Euroopan unionin jäsenvaltion liittyessä euroalueeseen siitä olisi tultava EVM:n jäsen täysin oikeuksin ja velvoittein samalla tavoin kuin sopimuspuolista.

8) EVM tekee hyvin tiivistä yhteistyötä Kansainvälisen valuuttarahaston, jäljempänä ’IMF’, kanssa vakaustukea annettaessa. Pyrkimyksenä on IMF:n aktiivinen sekä tekninen että rahoitusta koskeva osallistuminen. Euroalueen jäsenvaltion, joka pyytää rahoitusapua EVM:ltä, odotetaan esittävän mahdollisuuksien mukaan samanlaisen pyynnön IMF:lle.

9) Euroopan unionin jäsenvaltiot, joiden rahayksikkö ei ole euro, jäljempänä ’euroalueen ulkopuoliset jäsenvaltiot’, ja jotka osallistuvat EVM:n ohella tapauskohtaisesti euroalueen jäsenvaltioita koskevaan vakaustukioperaatioon, kutsutaan osallistumaan tarkkailijoina tätä vakaustukea ja sen seurantaa käsitteleviin EVM:n kokouksiin. Kaikki tiedot asetetaan riittävän ajoissa niiden saataville, ja niitä kuullaan asianmukaisesti.

10) Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallitusten edustajat valtuuttivat 20 päivänä kesäkuuta 2011 tämän sopimuksen sopimuspuolet pyytämään Euroopan komissiota ja Euroopan keskuspankkia suorittamaan tässä sopimuksessa määrätyt tehtävät.

11) Euroryhmä totesi 28 päivänä marraskuuta 2010 antamassaan lausunnossaan, että euroalueen kaikkien uusien valtion joukkovelkakirjalainojen ehtoihin sisällytetään samanlaiset vakiomuotoiset yhteistoimintalausekkeet siten, että markkinalikviditeetti voidaan säilyttää. Talous- ja rahoituskomitea on Eurooppa-neuvoston 25 päivänä maaliskuuta 2011 esittämästä pyynnöstä viimeistellyt yksityiskohtaiset oikeudelliset järjestelyt yhteistoimintalausekkeiden sisällyttämiseksi euroalueen valtionvelkakirjoihin.

12) IMF:n käytännön mukaisesti yksityisen sektorin riittävää ja suhteutettua osallistumista harkitaan poikkeustapauksissa silloin, kun vakaustukea myönnetään ehdollisena siten, että se sidotaan makrotaloudelliseen sopeutumisohjelmaan.

13) EVM antaa IMF:n tavoin vakaustukea jäsenelleen, kun tämän mahdollisuus saada markkinoilta tavanomaista rahoitusta on heikentynyt tai on vaarassa heikentyä. Tämän vuoksi valtion- tai hallitusten päämiehet ovat ilmoittaneet, että EVM:n lainoilla on sama etuoikeusasema kuin IMF:n lainoilla, kuitenkin niin, että IMF:llä on valkojana etuoikeusasema suhteessa EVM:hen. Tämä asema tulee voimaan tämän sopimuksen voimaantulopäivänä. Siinä tapauksessa, että EVM:n lainojen muodossa annettava EVM:n rahoitusapu seuraisi tämän sopimuksen allekirjoittamishetkellä voimassa olevaa Euroopan taloudellisen avun ohjelmaa, EVM:llä on sama etuoikeus kuin tukea saavan jäsenvaltion kaikilla muilla lainoilla ja velvoitteilla, lukuun ottamatta IMF:n lainoja.

14) Euroalueen jäsenvaltiot tukevat EVM:n ja EVM:n yhteen sovittamina kahdenvälisinä lainanantajina toimivien muiden valtioiden samanarvoista asemaa velkojina.

15) EVM:n jäsenvaltioille antamien lainojen ehdot riippuvat makrotaloudellisesta sopeutumisohjelmasta, mukaan lukien ne, joita tarkoitetaan tämän sopimuksen 40 artiklassa ja ne kattavat EVM:n rahoitus- ja toimintakulut, minkä lisäksi niiden olisi oltava yhdenmukaiset ERVV:n, Irlannin ja Irlannin keskuspankin ja toisaalta ERVV:n, Portugalin tasavallan ja Banco de Portugalin välillä allekirjoitettujen rahoitustukiohjelmien mukaisten sopimusten lainaehtojen kanssa.

16) Sopimuspuolten väliset tai sopimuspuolten ja EVM:n väliset riidat, jotka koskevat tämän sopimuksen tulkintaa ja soveltamista, olisi saatettava Euroopan unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’SEUT-sopimus’, 273 artiklan mukaisesti.

17) Euroopan komissio ja Euroopan unionin neuvosto suorittavat ohjelman toteuttamisen jälkeisen valvonnan SEUT-sopimuksen 121 ja 136 artiklan mukaisesti,

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

1 LUKU

JÄSENYYS JA TARKOITUS

1 ARTIKLA

Perustaminen ja jäsenet

1. Tällä sopimuksella sopimuspuolet perustavat keskenään kansainvälisen rahoituslaitoksen, jonka nimi on ”Euroopan vakausmekanismi”, jäljempänä ’EVM’.

2. Sopimuspuolet ovat EVM:n jäseniä.

2 ARTIKLA

Uudet jäsenet

1. EVM:n jäsenyys on avoin Euroopan unionin muille jäsenvaltioille päivästä, jona Euroopan unionin neuvoston SEUT-sopimuksen 140 artiklan 2 kohdan mukaisesti hyväksymä päätös, jolla kumotaan niitä koskeva poikkeus euron käyttöönotosta, tulee voimaan.

2. EVM:n uudet jäsenet otetaan 44 artiklan mukaisesti jäseniksi samoin ehdoin kuin sen entiset jäsenet.

3. EVM:ään sen perustamisen jälkeen liittyvä uusi jäsen saa EVM:n osakkeita vastineena pääomaosuudestaan, joka lasketaan 11 artiklassa määrätyn jakoperusteen mukaisesti.

3 ARTIKLA

Tarkoitus

EVM:n tehtävänä on hankkia rahoitusta ja antaa tiukkoja, valitun rahoitusapuvälineen kannalta tarkoituksenmukaisia ehtoja noudattaen vakaustukea niille EVM:n jäsenille, joilla on tai joille uhkaa tulla vakavia rahoitusongelmia, jos tuki on välttämätöntä koko euroalueen ja sen jäsenvaltioiden rahoitusvakauden turvaamiseksi. Tässä tarkoituksessa EVM:llä on oikeus kerätä varoja laskemalla liikkeeseen rahoitusvälineitä tai tekemällä rahoitussopimuksia tai muita sopimuksia tai järjestelyjä EVM:n jäsenten, rahoituslaitosten tai muiden kolmansien osapuolten kanssa.

2 LUKU

HALLINTO

4 ARTIKLA

Rakenne ja äänestyssäännöt

1.EVM:llä on hallintoneuvosto ja johtokunta sekä toimitusjohtaja ja muu tarvittava henkilöstö.

2. Hallintoneuvoston ja johtokunnan päätökset tehdään keskinäisellä sopimuksella, määräenemmistöllä tai yksinkertaisella enemmistöllä tämän sopimuksen määräysten mukaisesti. Kaikki päätökset edellyttävät, että läsnä on kaksi kolmasosaa äänioikeutetuista jäsenistä, jotka edustavat vähintään kahta kolmasosaa äänioikeuksista.

3. Päätöksen tekeminen keskinäisellä sopimuksella edellyttää äänestykseen osallistuvien jäsenten yksimielisyyttä. Äänestyksestä pidättyminen ei estä päätöksen tekemistä keskinäisellä sopimuksella.

4. Poiketen siitä, mitä 3 kohdassa määrätään, kiireellistä äänestysmenettelyä käytetään, jos sekä komissio että EKP toteavat, että laiminlyönti tehdä pikaisesti päätös rahoitusavun myöntämisestä tai toteutuksesta siten kuin 13—18 artiklassa on tarkemmin määrätty, uhkaisi euroalueen talouden ja rahoituksen kestävyyttä. Keskinäisellä sopimuksella tapahtuva 5 artiklan 6 kohdan f ja g alakohdassa tarkoitetun hallintoneuvoston päätöksen ja johtokunnan tuon kiireellisen menettelyn mukaisesti tapahtuva päätöksen tekeminen edellyttää 85 prosentin määräenemmistöä annetuista äänistä.

Jos ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua kiireellistä menettelyä käytetään, vararahastosta ja/tai maksetusta osakepääomasta tehdään siirto hätärahastoon tarkoituksena muodostaa erityinen varanto, jolla katetaan kiireellisen menettelyn mukaisesti myönnetystä rahoitusavusta aiheutuvat riskit. Hallintoneuvosto voi päättää peruuttaa hätärahaston ja siirtää sen käsittämät varat takaisin vararahastoon ja/tai maksettuun osakepääomaan.

5. Päätöksen tekeminen määräenemmistöllä edellyttää 80 prosentin osuutta annetuista äänistä.

6. Päätöksen tekeminen yksinkertaisella enemmistöllä edellyttää enemmistöä annetuista äänistä.

7. Kunkin EVM:n jäsenen äänioikeudet, joita sen nimeämä henkilö tai tämän edustaja hallintoneuvostossa tai johtokunnassa käyttää, vastaavat kyseiselle jäsenelle EVM:n peruspääomasta liitteen II mukaisesti jaettujen osakkeiden lukumäärää.

8. Jos EVM:n jäsen jättää maksamatta osan sellaisesta erääntyneestä maksusta, jonka perustana ovat 8, 9 ja 10 artiklassa tarkoitetut täysin maksetut osakkeet tai vaadittaessa maksettavaa pääomaa koskevat maksuvaatimukset taikka 16 tai 17 artiklassa tarkoitettu rahoitusavun takaisinmaksu, kyseinen EVM:n jäsen ei voi käyttää äänioikeuksiaan niin kauan kuin maksun laiminlyönti jatkuu. Päätöksenteon edellyttämät äänimäärät lasketaan tämän mukaisesti uudelleen.

5 ARTIKLA

Hallintoneuvosto

1. Kukin EVM:n jäsen nimittää hallintoneuvoston jäsenen ja varajäsenen. Nimitykset voidaan peruuttaa milloin tahansa. Hallintoneuvoston jäsen on asianomaisen EVM:n jäsenen hallituksen jäsen, joka vastaa valtionvaroista. Varajäsenellä on täydet valtuudet toimia varsinaisen jäsenen puolesta, kun tämä ei ole läsnä.

2. Hallintoneuvosto joko päättää, että sen puheenjohtajana toimii Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja SEUT-sopimukseen liitetyssä euroryhmästä tehdyssä pöytäkirjassa (N:o 14) tarkoitettu euroryhmän puheenjohtaja, tai valitsee jäsentensä keskuudesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kahden vuoden kaudeksi. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja voidaan valita uudelleen. Uusi valinta on suoritettava viipymättä, jos tehtävää hoitava henkilö ei enää hoida tehtävää, jota hallintoneuvoston jäseneksi nimittäminen edellyttää.

3. Talous- ja raha-asioista vastaava Euroopan komission jäsen ja EKP:n johtokunnan puheenjohtaja sekä euroryhmän puheenjohtaja (jos hän ei ole hallintoneuvoston puheenjohtaja tai jäsen) voivat osallistua hallintoneuvoston kokouksiin tarkkailijoina.

4. Euroalueen jäsenvaltioita koskevaan vakaustukioperaatioon EVM:n ohella tapauskohtaisesti osallistuvien euroalueen ulkopuolisten jäsenvaltioiden edustajat kutsutaan myös osallistumaan tarkkailijoina hallintoneuvoston kokouksiin, kun kokouksissa käsitellään tätä vakaustukea ja sen seurantaa.

5. Hallintoneuvosto voi kutsua muita henkilöitä, mukaan lukien toimielinten tai järjestöjen, kuten IMF:n, edustajia, osallistumaan kokouksiin tapauskohtaisesti tarkkailijoina.

6. Hallintoneuvosto tekee seuraavat päätökset keskinäisellä sopimuksella:

a) 4 artiklan 4 kohdan mukainen päätös peruuttaa hätärahasto ja siirtää sen käsittämät varat takaisin vararahastoon ja/tai maksettuun osakepääomaan;

b) 8 artiklan 2 kohdan mukainen päätös uusien osakkeiden laskemisesta liikkeeseen muutoin kuin nimellisarvoisina;

c) 9 artiklan 1 kohdan mukainen päätös tehdä vaadittaessa maksettavaa pääomaa koskevia maksuvaatimuksia;

d) 10 artiklan 1 kohdan mukainen päätös EVM:n peruspääoman muuttamisesta ja EVM:n enimmäislainanantokyvyn mukauttamisesta;

e) 11 artiklan 3 kohdan mukainen päätös ottaa huomioon EKP:n pääoman merkitsemisen jakoperusteen mahdollinen tarkistus, ja tehdä 11 artiklan 6 kohdan mukaisesti muutokset liitteeseen 1;

f) 12—18 artiklan mukaisesti tehtävä päätös EVM:n vakaustuen antamisesta, mukaan lukien 13 artiklan 3 kohdassa tarkoitetussa yhteistyöpöytäkirjassa mainitut talouspolitiikkaa koskevat ehdot, sekä välineiden valinnan ja rahoitusehtojen vahvistamisesta;

g) 13 artiklan 3 kohdan mukaisesti tehtävä päätös antaa Euroopan komission tehtäväksi neuvotella yhteistyössä EKP:n kanssa kuhunkin rahoitusapuun liittyvät talouspoliittiset ehdot;

h) 20 artiklan mukaiseesti tehtävä päätös muutoksista rahoitusavun hinnoittelupolitiikassa ja

-ohjeissa;

i) 19 artiklan mukaiset tehtävä päätös muuttaa EVM:n käytettävissä olevien rahoitusapuvälineiden luetteloa;

j) 40 artiklan mukaisesti tehtävä päätös ERVV:n tuen siirtämistä EVM:lle koskevista järjestelyistä;

k) 44 artiklassa tarkoitettu päätös uusien jäsenten EVM:lle esittämien jäsenyyshakemusten hyväksymisestä;

l) 44 artiklan mukaisesti tehtävä päätös tähän sopimukseen tehtävistä mukautuksista, jotka ovat johtuvat välittömästi uusien jäsenten liittymisestä EVM:ään, mukaan lukien pääoman jakoon EVM:n jäsenten kesken ja tätä jakoa koskeviin laskelmiin tehtävät muutokset, jotka ovat johtuvat välittömästi uuden jäsenen liittymisestä EVM:ään; ja

m) päätös tässä artiklassa lueteltujen tehtävien siirtämisestä johtokunnalle.

7. Hallintoneuvosto tekee seuraavat päätökset määräenemmistöllä:

a) 44 artiklan mukaisesti tehtävä päätös niiden yksityiskohtaisten teknisten ehtojen hyväksymisestä, jotka koskevat uuden jäsenen liittymistä EVM:ään 44 artiklan mukaisesti;

b) 2 kohdan mukaisesti tehtävä päätös siitä, toimiiko hallintoneuvoston puheenjohtajana euroryhmän puheenjohtaja, vai valitaanko hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja määräenemmistöllä;

c) 9 kohdan mukaisesti tehtävä päätös hyväksyä EVM:n ohjesääntö sekä hallintoneuvoston ja johtokunnan työjärjestykset (mukaan lukien oikeus perustaa komiteoita ja avustavia elimiä);

d) 6 artiklan 8 kohdan mukainen päätös vahvistaa johtokunnan jäsenen tai varajäsenen tehtävien kanssa yhteensopimattomien toimintojen luettelo;

e) 7 artiklan mukainen päätös nimittää toimitusjohtaja ja päättää tämän toimikausi;

f) 24 artiklan mukainen päätös perustaa muita rahastoja;

g) 25 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti tehtävät päätökset toimista, jotka toteutetaan velan perimiseksi EVM:n jäseneltä;

h) 27 artiklan 1 kohdan mukainen päätös hyväksyä EVM:n tilinpäätös;

i) 30 artiklan 1 kohdan mukainen päätös nimittää tilintarkastuslautakunnan jäsenet;

j) 29 artiklan mukainen päätös hyväksyä ulkopuoliset tilintarkastajat;

k) 35 artiklan 2 kohdan mukainen päätös pidättää hallintoneuvoston puheenjohtajan, hallintoneuvoston jäsenen tai varajäsenen, tai johtokunnan jäsenen tai varajäsenen taikka toimitusjohtajan koskemattomuus;

l) 36 artiklan 5 kohdan mukainen päätös hyväksyä EVM:n henkilöstöön sovellettava verojärjestelmä;

m) 37 artiklan 2 kohdan mukainen riidan johdosta tehtävä päätös; ja

n) mikä tahansa muu tarpeellinen päätös, josta ei erikseen määrätä tässä sopimuksessa.

8. Puheenjohtaja kutsuu hallintoneuvoston kokoukset koolle ja johtaa niitä. Varapuheenjohtaja johtaa kokouksia, kun puheenjohtaja on estynyt osallistumasta niihin.

9. Hallintoneuvosto hyväksyy työjärjestyksensä sekä EVM:n ohjesäännön.

6 ARTIKLA

Johtokunta

1. Kukin hallintoneuvoston jäsen nimittää erityisen pätevien talous- ja raha-asioiden asiantuntijoiden keskuudesta yhden johtokunnan jäsenen ja yhden varajäsenen. Nimitys voidaan peruuttaa milloin tahansa. Johtokunnan varajäsenellä on täydet valtuudet toimia johtokunnan jäsenen puolesta, kun tämä ei ole läsnä.

2. Talous- ja raha-asioista vastaava Euroopan komission jäsen ja EKP:n puheenjohtaja voivat nimittää kukin yhden tarkkailijan.

3. Euroalueen jäsenvaltioita koskevaan rahoitusapuoperaatioon EVM:n ohella tapauskohtaisesti osallistuvien euroalueen ulkopuolisten jäsenvaltioiden edustajat kutsutaan myös osallistumaan tarkkailijoina johtokunnan kokouksiin, kun kokouksissa käsitellään tätä rahoitusapua ja sen seurantaa.

4. Hallintoneuvosto voi kutsua muita henkilöitä, mukaan lukien toimielinten tai järjestöjen edustajia, osallistumaan kokouksiin tapauskohtaisesti tarkkailijoina.

5. Johtokunta tekee päätökset määräenemmistöllä, jollei tässä sopimuksessa toisin määrätä. Hallintoneuvoston siirtämien valtuuksien perusteella tehtävät päätökset hyväksytään 5 artiklan 6 ja 7 kohdassa määrättyjen asianomaisten äänestyssääntöjen mukaisesti.

6. Johtokunta varmistaa, että EVM:n toiminta on tämän sopimuksen ja hallintoneuvoston hyväksymän EVM:n ohjesäännön mukaista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 5 artiklan mukaisia hallintoneuvoston valtuuksia. Johtokunta tekee päätökset siten kuin tässä sopimuksessa on määrätty, tai hallintoneuvoston sille antaman valtuutuksen perusteella.

7. Johtokunnassa vapautuneet paikat on täytettävä viipymättä 1 kohdan mukaisesti.

8. Hallintoneuvosto vahvistaa, mitkä toiminnot ovat yhteensopimattomia johtokunnan jäsenen tai varajäsenen tehtävien, EVM:n ohjesäännön ja johtokunnan työjärjestyksen kanssa.

7 ARTIKLA

Toimitusjohtaja

1. Hallintoneuvosto nimittää toimitusjohtajan ehdokkaista, joilla on EVM:n jäsenen kansalaisuus, asianmukaista kansainvälistä kokemusta ja korkeatasoinen asiantuntemus talous- ja raha-asioista. Hoitaessaan tehtäväänsä toimitusjohtaja ei voi olla hallintoneuvoston tai johtokunnan jäsen tai varajäsen.

2. Toimitusjohtajan toimikausi on viisi vuotta. Toimitusjohtaja voidaan nimittää kerran uudelleen. Hän luopuu kuitenkin tehtävästään, jos hallintoneuvosto niin päättää.

3. Toimitusjohtaja johtaa johtokunnan kokouksia ja osallistuu hallintoneuvoston kokouksiin.

4. Toimitusjohtaja on EVM:n henkilöstön päällikkö. Hän on vastuussa henkilöstön organisoinnista, nimittämisestä ja erottamisesta johtokunnan hyväksymien henkilöstösääntöjen mukaisesti.

5. Toimitusjohtaja on EVM:n laillinen edustaja ja hän hoitaa johtokunnan valvonnassa EVM:n juoksevia asioita.

3 LUKU

PÄÄOMA

8 ARTIKLA

Peruspääoma

1. Peruspääoma on 704 798,7 miljoonaa euroa. Se jaetaan seitsemäänmiljoonaan neljäänkymmeneenseitsemääntuhanteen yhdeksänsataankahdeksaankymmeneenseitsemään nimellisarvoltaan 100 000 euron arvoiseen osakkeeseen, jotka ovat merkittävissä 11 artiklassa määrätyn ja liitteessä I lasketun alkuperäisen jakoperusteen mukaan.

2. Peruspääoma jaetaan maksettuihin osakkeisiin ja vaadittaessa maksettaviin osakkeisiin. Maksettujen osakkeiden alkuperäinen yhteenlaskettu kokonaisnimellisarvo on 80 548,4 miljoonaa euroa. Ensimmäinen osakemerkintä tapahtuu nimellisarvoisena. Muut osakkeet annetaan merkittäviksi nimellisarvoisina, jollei hallintoneuvosto päätä laskea niitä liikkeeseen erityisolosuhteissa muilla ehdoilla.

3. Peruspääoman osakkeita ei saa antaa vakuudeksi tai rasittaa millään tavoin, eivätkä ne ole siirrettävissä muutoin kuin 11 artiklassa määrätyn jakoperusteen mukauttamisen täytäntöön panemiseksi siltä osin kuin se on tarpeen sen varmistamiseksi, että osakkeiden jako vastaa mukautettua jakoperustetta.

4. EVM:n jäsenet sitoutuvat peruuttamattomasti ja ehdoitta suorittamaan osuutensa peruspääomasta liitteessä I olevan jaksoperusteen mukaisesti. Niiden on vastattava kaikkiin vaadittaessa maksettavaa pääomaa koskeviin maksuvaatimuksiin ajallaan tässä sopimuksessa määrättyjen ehtojen mukaisesti.

5. Kunkin EVM:n jäsenen vastuu rajoittuu kaikissa olosuhteissa sen osuuteen liikkeeseenlaskuhinnan mukaisesta peruspääomasta. Yksikään EVM:n jäsen ei ole jäsenyytensä vuoksi vastuussa EVM:n velvoitteista. Sillä, että EVM:n jäsen voi saada tai saa EVM:n rahoitusapua, ei ole vaikutusta EVM:n jäsenten velvoitteisiin osallistua EVM:n peruspääomaan tämän sopimuksen mukaisesti.

9 ARTIKLA

Vaadittaessa maksettavaa pääomaa koskevat maksuvaatimukset

1. Hallintoneuvosto voi milloin tahansa vaatia vaadittaessa maksettavaa, vielä maksamatonta peruspääomaa maksettavaksi ja vahvistaa asianmukaisen määräajan EVM:n jäsenten maksujen suorittamiselle.

2. Johtokunta voi yksinkertaisella enemmistöllä tehtävällä päätöksellä vaatia maksettavaksi vaadittaessa maksettavaa, vielä maksamatonta peruspääomaa maksetun pääoman määrän palauttamiseksi ennalleen, jos tämän määrä supistuu tappioiden kattamisen vuoksi alle 8 artiklan 2 kohdassa vahvistetun tason, jota hallintoneuvosto voi muuttaa 10 artiklassa määrätyn menettelyn mukaisesti, ja asettaa asianmukaisen määräajan, johon mennessä EVM:n jäsenten on suoritettava maksu.

3. Toimitusjohtaja vaatii tarvittaessa vaadittaessa maksettavan, vielä maksamattoman peruspääoman maksettavaksi riittävän ajoissa sen välttämiseksi, että EVM laiminlyö maksuaikataulun mukaisen maksuvelvoitteen tai muun maksuvelvoitteen maksamisen velkojilleen. Toimitusjohtaja ilmoittaa tällaisista maksuvaatimuksista johtokunnalle ja hallintoneuvostolle. Kun EVM:n varoissa havaitaan mahdollinen vaje, toimitusjohtaja esittää vaadittaessa maksettavaa pääomaa koskevan yhden tai useamman maksuvaatimuksen mahdollisimman pian, jotta voidaan varmistaa, että EVM:llä on riittävästi varoja suorittaakseen erääntyvät maksut kokonaisuudessaan velkojille määräajassa. EVM:n jäsenet sitoutuvat peruuttamattomasti ja ehdoitta vastaamaan toimitusjohtajan niille tämän kohdan nojalla esittämään vaadittaessa maksettavaa pääomaa koskevaan maksuvaatimukseen, jonka mukaiset maksut on suoritettava seitsemän päivän kuluessa vaatimuksen vastaanottamisesta.

4. Johtokunta hyväksyy yksityiskohtaiset ehdot, joita sovelletaan tämän artiklan nojalla esitettäviin vaadittaessa maksettavaa pääomaa koskeviin maksuvaatimuksiin.

10 ARTIKLA

Peruspääoman muutokset

1. Hallintoneuvosto tarkastelee säännöllisin väliajoin ja vähintään viiden vuoden välein uudelleen EVM:n enimmäislainanantokykyä ja peruspääoman riittävyyttä. Se voi päättää muuttaa peruspääomaa ja sen mukaisesti 8 artiklaa ja liitettä II. Päätös tulee voimaan EVM:n jäsenten ilmoitettua tallettajalle asiaan sovellettavien kansallisten menettelyjensä saattamisesta päätökseen. Uudet osakkeet jaetaan EVM:n jäsenten kesken 11 artiklassa ja liitteessä I määrätyn jakoperusteen mukaisesti.

2. Johtokunta hyväksyy yksityiskohtaiset ehdot, joita sovelletaan kaikkiin 1 kohdan nojalla tehtyihin pääomaa koskeviin muutoksiin.

3. Kun Euroopan unionin jäsenvaltiosta tulee uusi EVM:n jäsen, EVM:n peruspääomaa korotetaan automaattisesti kertomalla kunkin jäsenen tuolloinen määrä uuden EVM:n jäsenen painotuksen ja vanhojen EVM:n jäsenten painotuksen välisellä suhdeluvulla 11 artiklassa määrätyn tarkistetun jakoperusteen rajoissa.

11 ARTIKLA

Jakoperuste

1. Jollei 2 ja 3 kohdasta muuta johdu, EVM:n peruspääoman merkinnässä käytettävä jakoperuste perustuu EVM:n jäsenten kansallisiin keskuspankkeihin sovellettavaan EKP:n pääoman merkitsemisen jakoperusteeseen, josta määrätään Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja SEUT-sopimukseen liitetyn Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännöstä, jäljempänä ’EKPJ:n perussääntö’, tehdyn pöytäkirjan (N:o 4) 29 artiklassa.

2. EVM:n peruspääoman merkitsemisen jakoperuste määritetään liitteessä I.

3. EVM:n peruspääoman merkitsemisen jakoperustetta on mukautettava, kun

a) Euroopan unionin jäsenvaltiosta tulee uusi EVM:n jäsen ja EVM:n peruspääomaa korotetaan automaattisesti 10 artiklan 3 kohdan mukaisesti, tai

b) EVM:n jäseneen 42 artiklan mukaisesti sovellettavan, kaksitoista vuotta voimassa olevan väliaikaisen korjauksen voimassaolo päättyy.

4. Hallintoneuvosto voi päättää ottaa huomioon 1 kohdassa tarkoitettuun EKP:n pääoman merkinnän jakoperusteeseen mahdollisesti tehtävät tarkistukset, kun jakoperustetta mukautetaan 3 kohdan mukaisesti tai kun peruspääomaa muutetaan 10 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

5. Kun EVM:n peruspääoman merkinnän jakoperustetta mukautetaan, EVM:n jäsenet tekevät keskenään peruspääomasiirtoja siltä osin kuin tämä on tarpeen sen varmistamiseksi, että peruspääoman jako vastaa mukautettua jakoperustetta.

6. Liite I muutetaan hallintoneuvoston päätöksellä tässä artiklassa tarkoitettujen mukautusten yhteydessä.

7. Johtokunta toteuttaa kaikki muut tämän artiklan soveltamisen edellyttämät toimenpiteet.

4 LUKU

OPERAATIOT

12 ARTIKLA

Periaatteet

1. Jos se on koko euroalueen ja sen jäsenvaltioiden rahoitusvakauden turvaamiseksi välttämätöntä, EVM voi antaa vakaustukea EVM:n jäsenelle soveltaen tiukkoja ehtoja, jotka ovat tarkoituksenmukaisia valitun rahoitusapuvälineen kannalta. Nämä ehdot voivat vaihdella makrotalouden sopeutusohjelmasta ennalta vahvistettujen tuen myöntämiskelpoisuuden jatkuvaan täyttämiseen.

2. EVM:n vakaustukea voidaan myöntää 14—18 artiklassa määrättyjen välineiden välityksellä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 19 artiklan soveltamista.

3. Kaikkiin uusiin euroalueen valtion joukkovelkakirjoihin, joiden laina-aika on pitempi kuin yksi vuosi, sisällytetään 1 päivästä tammikuuta 2013 alkaen yhteistoimintalausekkeet tavalla. jolla varmistetaan, että niiden oikeusvaikutus on samanlainen.

13 ARTIKLA

Vakaustuen myöntämismenettely

1. EVM:n jäsen voi esittää hallintoneuvoston puheenjohtajalle vakaustuen saamista koskevan pyynnön. Tällaisessa pyynnössä on esitettävä yksi tai useampi suunniteltu rahoitusapuväline. Saatuaan tällaisen pyynnön hallintoneuvoston puheenjohtaja antaa Euroopan komission tehtäväksi seuraavien toimenpiteiden toteuttamisen yhteistyössä EKP:n kanssa:

a) arvioida, onko koko euroalueen tai sen jäsenvaltioiden rahoitusvakaus vaarantunut, jollei EKP ole jo toimittanut 18 artiklan 2 kohdan mukaista analyysia;

b) arvioida, onko julkinen velka kestävää. Tällainen arviointi odotetaan toteutettavan tarvittaessa ja mahdollisuuksien mukaan yhdessä IMF:n kanssa;

c) arvioida kyseisen EVM:n jäsenen todelliset tai mahdolliset rahoitustarpeet.

2. Hallintoneuvosto voi EVM:n jäsenen pyynnöstä ja 1 kohdassa tarkoitetun arvioinnin perusteella tehdä periaatepäätöksen vakaustuen myöntämisestä kyseiselle EVM:n jäsenelle rahoitusapujärjestelyn muodossa.

3. Jos tehdään 2 kohdan mukainen päätös, hallintoneuvosto antaa Euroopan komission tehtäväksi – yhteistyössä EKP:n kanssa ja mahdollisuuksien mukaan yhdessä IMF:n kanssa – neuvotella kyseisen EVM:n jäsenen kanssa yhteisymmärryspöytäkirjan, jossa määrätään yksityiskohtaisesti rahoitusapujärjestelyyn liittyvät ehdot. Yhteisymmärryspöytäkirjan sisällössä on otettava huomioon toimenpiteiden kohteena olevien heikkouksien vakavuus ja valittu rahoitusapuväline. EVM:n toimitusjohtaja laatii samaan aikaan hallintoneuvoston hyväksyttäväksi ehdotuksen rahoitusapujärjestelyä koskevaksi sopimukseksi, johon sisältyvät rahoitusehdot sekä välineiden valinta.

Yhteisymmärryspöytäkirjan on oltava kaikilta osin SEUT-sopimuksessa määrättyjen talouspolitiikan yhteensovittamistoimenpiteiden ja erityisesti kaikkien Euroopan unionin oikeuteen kuuluvien säädösten mukainen, mukaan lukien kyseiselle EVM:n jäsenelle osoitetut lausunnot, varoitukset, suositukset ja päätökset.

4. Euroopan komissio allekirjoittaa yhteisymmärryspöytäkirjan EVM:n puolesta edellyttäen, että 3 kohdassa määrätyt edellytykset on täytetty ja hallintoneuvostolta on saatu hyväksyntä.

5. Johtokunta hyväksyy rahoitusapujärjestelyä koskevan sopimuksen, jossa vahvistetaan yksityiskohtaisesti myönnettävään vakaustukeen liittyvät rahoitusta koskevat näkökohdat ja tapauksen mukaan ensimmäisen rahoitusapuerän maksaminen.

6. EVM ottaa käyttöön asianmukaisen varoitusjärjestelmän, jolla varmistetaan, että se saa vakaustukea saavan EVM:n jäsenen erääntyvät takaisinmaksut ajallaan.

7. Euroopan komission tehtävänä on seurata – yhteistyössä EKP:n kanssa ja mahdollisuuksien mukaan yhdessä IMF:n kanssa – rahoitusapujärjestelylle asetettujen ehtojen noudattamista.

14 ARTIKLA

EVM:n ennalta varautuva rahoitusapu

1. Hallintoneuvosto voi 12 artiklan 1 kohdan mukaisesti päättää myöntää ennalta varautuvaa rahoitusapua joko ennalta varautuvan ehdollisen luoton tai laajennettuihin ehtoihin perustuvan luoton muodossa.

2. EVM:n ennalta varautuvan rahoitusavun ehdot määrätään yksityiskohtaisesti yhteisymmärryspöytäkirjassa 13 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

3. EVM:n ennalta varautuvan rahoitusavun rahoitusehdot määritetään ennalta varautuvaa rahoitusapujärjestelyä koskevassa sopimuksessa, jonka toimitusjohtaja allekirjoittaa.

4. Johtokunta hyväksyy yksityiskohtaiset ohjeet, joissa määrätään tarkemmin EVM:n ennalta varautuvan rahoitusavun toteutusta koskevat järjestelyt.

5. Johtokunta tekee keskinäisellä sopimuksella, toimitusjohtajan ehdotuksesta ja saatuaan Euroopan komissiolta 13 artiklan 7 kohdan mukaisesti annettavan kertomuksen, päätöksen siitä, onko luottojärjestely pidettävä voimassa.

6. EVM:n jäsenen käytettyä varoja ensimmäistä kertaa (lainan tai ensimarkkinoilla tehtävän oston kautta) johtokunta tekee keskinäisellä sopimuksella toimitusjohtajan ehdotuksesta ja Euroopan komission suorittaman arvioinnin perusteella sekä yhteistyössä EKP:n kanssa päätöksen siitä, onko luotto edelleen riittävä vai tarvitaanko toisessa muodossa myönnettävää rahoitusapua.

15 ARTIKLA

EVM:n jäsenen rahoituslaitosten pääomapohjan vahvistamiseksi myönnettävä rahoitusapu

1. Hallintoneuvosto voi päättää myöntää EVM:n jäsenelle lainoina annettavaa rahoitusapua, jonka nimenomaisena tarkoituksena on asianomaisen EVM:n jäsenen rahoituslaitosten pääomapohjan vahvistaminen.

2. EVM:n jäsenen rahoituslaitosten pääomapohjan vahvistamiseen myönnettävän rahoitusavun ehdot määrätään yksityiskohtaisesti yhteisymmärryspöytäkirjassa 13 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

3. EVM:n jäsenen rahoituslaitosten pääomapohjan vahvistamiseen myönnettävän rahoitusavun rahoitusehdot määritetään rahoitusapujärjestelyä koskevassa sopimuksessa, jonka toimitusjohtaja allekirjoittaa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta SEUT-sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamista.

4. Johtokunta hyväksyy yksityiskohtaiset ohjeet, joissa määritetään EVM:n jäsenen rahoituslaitosten pääomapohjan vahvistamiseen myönnettävän rahoitusavun toteutusta koskevat järjestelyt.

5. Johtokunta tekee keskinäisellä sopimuksella, toimitusjohtajan ehdotuksesta ja saatuaan Euroopan komissiolta 13 artiklan 7 kohdan mukaisesti annettavan kertomuksen, tarvittaessa päätöksen ensimmäistä rahoitusapuerää seuraavien rahoitusapuerien maksamisesta.

16 ARTIKLA

EVM:n lainat

1. Hallintoneuvosto voi päättää myöntää EVM:n jäsenelle 12 artiklan mukaisesti rahoitusapua lainan muodossa.

2. EVM:n lainojen ehdot sisältyvät makrotaloudelliseen sopeutusohjelmaan, jonka yksityiskohdat määrätään yhteisymmärryspöytäkirjassa 13 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

3. Kunkin EVM:n lainan rahoitusehdot määritetään rahoitusapujärjestelyä koskevassa sopimuksessa, jonka toimitusjohtaja allekirjoittaa.

4. Johtokunta hyväksyy yksityiskohtaiset ohjeet, joissa määritetään EVM:n lainojen toteutusta koskevat järjestelyt.

5. Johtokunta tekee keskinäisellä sopimuksella, toimitusjohtajan ehdotuksesta ja saatuaan Euroopan komissiolta 13 artiklan 7 kohdan mukaisesti annettavan kertomuksen, päätöksen ensimmäistä rahoitusapuerää seuraavien rahoitusapuerien maksamisesta.

17 ARTIKLA

Ensimarkkinoiden tukiväline

1. Hallintoneuvosto voi päättää 12 artiklan mukaisesti ja varmistaakseen, että rahoitusapu on mahdollisimman kustannustehokasta, järjestelystä, jolla EVM:n jäsenen joukkovelkakirjalainoja ostetaan ensimarkkinoilla.

2. Ensimarkkinoiden tukivälineen ehdot määrätään yksityiskohtaisesti yhteisymmärryspöytäkirjassa 13 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

3. Joukkovelkakirjojen ostossa noudatettavat rahoitusehdot määritetään rahoitusapujärjestelyä koskevassa sopimuksessa, jonka toimitusjohtaja allekirjoittaa.

4. Johtokunta hyväksyy yksityiskohtaiset ohjeet, joissa määritetään ensimarkkinoiden tukivälineen toteutusta koskevat järjestelyt.

5. Johtokunta tekee keskinäisellä sopimuksella, toimitusjohtajan ehdotuksesta ja saatuaan Euroopan komissiolta 13 artiklan 7 kohdan mukaisesti annettavan kertomuksen, päätöksen rahoitusavun maksamisesta avunsaajana olevalle jäsenvaltiolle ensimarkkinaoperaatioiden avulla.

18 ARTIKLA

Jälkimarkkinoiden tukiväline

1. Hallintoneuvosto voi päättää 12 artiklan 1 kohdan mukaisesti järjestelystä, joka koskee EVM:n jäsenen joukkovelkakirjalainoja koskevia operaatioita jälkimarkkinoilla.

2. Päätökset vaikeuksien leviämisen vaaran välttämiseksi jälkimarkkinoilla tehtävistä interventioista tehdään sellaisen EKP:n analyysiin perusteella, jossa todetaan rahoitusmarkkinoiden poikkeukselliset olosuhteet ja rahoitusvakauden vaarantuminen.

3. Jälkimarkkinoiden tukivälineen ehdot määrätään yksityiskohtaisesti yhteisymmärryspöytäkirjassa 13 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

4. Jälkimarkkinaoperaatioiden toteutuksessa noudatettavat rahoitusehdot määritetään rahoitusapujärjestelyä koskevassa sopimuksessa, jonka toimitusjohtaja allekirjoittaa.

5. Johtokunta hyväksyy yksityiskohtaiset ohjeet, joissa määritetään jälkimarkkinoiden tukivälineen toteutusta koskevat järjestelyt.

6. Johtokunta tekee keskinäisellä sopimuksella ja toimitusjohtajan ehdotuksesta päätöksen operaatioiden aloittamisesta jälkimarkkinoilla.

19 ARTIKLA

Rahoitusapuvälineiden luettelon uudelleentarkastelu

Hallintoneuvosto voi tarkastella uudelleen 14—18 artiklassa määrättyjen rahoitusapuvälineiden luetteloa ja päättää tehdä muutoksia siihen.

20 ARTIKLA

Hinnoittelupolitiikka

1. Myöntäessään vakaustukea EVM pyrkii kattamaan rahoitus- ja toimintakustannuksensa kokonaisuudessaan ja se saa asianmukaisen marginaalin.

2. Kaikkien rahoitusapuvälineiden hinnoittelu määrätään yksityiskohtaisesti hallintoneuvoston hyväksymissä hinnoitteluohjeissa.

3. Hallintoneuvosto voi tarkastella uudelleen hinnoittelupolitiikkaa.

21 ARTIKLA

Lainanotto-operaatiot

1. EVM:lla on valtuudet ottaa tarkoituksensa täyttämiseksi lainaa pääomamarkkinoilla pankeilta, rahoituslaitoksilta taikka muilta henkilöiltä tai laitoksilta.

2. Toimitusjohtaja määrittää lainanotto-operaatioita koskevat järjestelyt johtokunnan antamien yksityiskohtaisten ohjeiden mukaisesti.

3. EVM käyttää asianmukaisia riskinhallintavälineitä, joita johtokunta tarkastelee säännöllisin väliajoin uudelleen.

5 LUKU

VARAINHOITO

22 ARTIKLA

Sijoituspolitiikka

1. Toimitusjohtaja huolehtii siitä, että EVM:n sijoituspolitiikka on varovaista, jotta voidaan johtokunnan hyväksymien ja säännöllisin väliajoin uudelleen tarkastelemien ohjeiden mukaisesti varmistaa, että EVM:n luottokelpoisuus on paras mahdollinen. EVM:llä on oikeus käyttää osa sijoitussalkkunsa tuotosta toiminta- ja hallintokustannustensa kattamiseen.

2. EVM:n operaatioiden on oltava moitteettoman varainhoidon ja riskinhallinnan periaatteiden mukaisia.

23 ARTIKLA

Osingonjakopolitiikka

1. Johtokunta voi päättää yksinkertaisella enemmistöllä osingon jakamisesta EVM:n jäsenille, jos maksetun pääoman määrä ja vararahasto ylittävät EVM:n lainanantokapasiteetin ylläpidon edellyttämän tason eikä sijoitustuloja ole tarpeen käyttää EVM:n velkojille suoritettavan maksun laiminlyönnin välttämiseen. Osingot jaetaan suhteessa osuuksiin maksetussa pääomassa ja ottaen huomioon mahdollisuuden, että maksuja nopeutetaan 41 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

2. Niin kauan kuin EVM ei ole antanut rahoitusapua jollekin jäsenistään, EVM:n maksetun pääoman sijoittamisesta kertyvät tulot palautetaan EVM:n jäsenille sen mukaan, kuinka suurella osuudella kukin jäsen on osallistunut maksettuun pääomaan, sen jälkeen, kun tuloista on vähennetty toimintakustannukset ja edellyttäen, että tavoitteeksi asetettu tosiasiallinen lainanantokapasiteetti on kokonaisuudessaan käytettävissä.

3. Toimitusjohtaja panee EVM:n osingonjakopolitiikan täytäntöön johtokunnan antamien ohjeiden mukaisesti.

24 ARTIKLA

Vararahasto ja muut rahastot

1. Hallintoneuvosto perustaa vararahaston ja tarvittaessa muita rahastoja.

2. EVM:n operaatioista kertyvät nettotulot ja EVM:n jäsenille SEUT-sopimuksen nojalla aloitetuissa monenvälisessä valvontamenettelyssä, liiallisia alijäämiä koskevassa menettelyssä ja makrotalouden epätasapainoa koskevassa menettelyssä määrätyistä taloudellisista seuraamuksista kertyvät tulot sijoitetaan vararahastoon, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 23 artiklan soveltamista.

3. Vararahaston varat sijoitetaan johtokunnan antamien ohjeiden mukaisesti.

4. Johtokunta hyväksyy muiden rahastojen perustamisen, hallinnon ja käytön edellyttämät säännöt.

25 ARTIKLA

Tappioiden kattaminen

1. EVM:n operaatioista aiheutuvat tappiot katetaan

a) ensisijaisesti vararahastosta,

b) toissijaisesti maksetusta pääomasta, sekä

c) viime kädessä asianmukaisesta määrästä vaadittaessa maksettavaa, vielä maksamatonta pääomaa, joka vaaditaan maksettavaksi 9 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

2. Jos EVM:n jäsen laiminlyö 9 artiklan 2 tai 3 kohdan nojalla esitettyyn pääoman maksuvaatimukseen perustuvan maksun suorittamisen, kaikille EVM:n jäsenille esitetään tarkistettu korotettu pääoman maksuvaatimus, jotta voidaan varmistaa, että EVM saa kaiken tarvitsemansa maksetun pääoman. Hallintoneuvosto päättää asianmukaisesta toimintatavasta, jolla varmistetaan, että kyseinen EVM:n jäsen maksaa velkansa EVM:lle kohtuullisessa ajassa. Hallintoneuvostolla on oikeus vaatia, että maksettavaksi erääntyneelle määrälle maksetaan viivästyskorkoa.

3. Kun EVM:n jäsen maksaa 2 kohdassa tarkoitetun velkansa EVM:lle, ylimääräinen pääoma palautetaan muille EVM:n jäsenille hallintoneuvoston hyväksymien sääntöjen mukaisesti.

26 ARTIKLA

Talousarvio

Johtokunta hyväksyy EVM:n talousarvion vuosittain.

27 ARTIKLA

Tilinpäätös

1. Hallintoneuvosto hyväksyy EVM:n tilinpäätöksen vuosittain.

2. EVM julkaisee vuosikertomuksen, joka sisältää tarkastetun tilinpäätöksen, ja se lähettää EVM:n jäsenille neljännesvuosittain yhteenvedon rahoitusasemastaan ja tuloslaskelmansa, joka osoittaa sen operaatioiden tulokset.

28 ARTIKLA

Sisäinen tarkastus

Perustetaan kansainvälisten standardien mukainen sisäinen tarkastus.

29 ARTIKLA

Ulkoinen tarkastus

EVM:n tilit tarkastutetaan hallintoneuvoston hyväksymillä riippumattomilla ulkopuolisilla tilintarkastajilla, jotka ovat vastuussa vuotuisen tilinpäätöksen varmentamisesta. Ulkoisilla tilintarkastajilla on täydet valtuudet tarkastaa EVM:n koko kirjanpito ja kaikki tilit sekä saada kaikki tiedot EVM:n liiketapahtumista.

30 ARTIKLA

Tilintarkastuslautakunta

1. Tilintarkastuslautakunnassa on viisi jäsentä, jotka hallintoneuvosto nimittää heidän tilintarkastus- ja rahoitusasioissa osoittamansa pätevyyden perusteella, ja joista kaksi on EVM:n jäsenten ylimmistä tilintarkastuselimistä – siten, että viimeksi mainittujen jäsenyys kiertää – sekä yksi Euroopan tilintarkastustuomioistuimesta.

2. Tilintarkastuslautakunnan jäsenet ovat riippumattomia. He eivät saa pyytää eivätkä ottaa vastaan ohjeita EVM:n hallintoelimiltä tai jäseniltä eivätkä muulta julkiselta tai yksityiseltä elimeltä.

3. Tilintarkastuslautakunta tekee riippumattomia tarkastuksia. Se tutkii EVM:n tilit ja varmistaa, että toimintatilit ja tase ovat asianmukaiset. Sillä on mahdollisuus saada käyttöönsä kaikki EVM:n asiakirjat, jotka se tarvitsee täyttääkseen tehtävänsä.

4. Tilintarkastuslautakunta voi milloin tahansa antaa havaintonsa tiedoksi johtokunnalle. Se laatii vuosittain kertomuksen toimitettavaksi hallintoneuvostolle

5. Hallintoneuvosto asettaa vuosikertomuksen EVM:n jäsenten kansallisten parlamenttien ja ylinten tilintarkastuselinten sekä Euroopan tilintarkastustuomioistuimen saataville.

6. Tähän artiklaan liittyvistä kysymyksistä määrätään yksityiskohtaisesti EVM:n ohjesäännössä.

6 LUKU

YLEISET MÄÄRÄYKSET

31 ARTIKLA

Sijainti

1. EVM:n kotipaikka ja päätoimipaikka ovat Luxemburgissa.

2. EVM voi perustaa yhteystoimiston Brysseliin.

32 ARTIKLA

Oikeudellinen asema sekä erioikeudet ja -vapaudet

1. Jotta EVM voi täyttää tarkoituksensa, EVM:lle myönnetään tämän artiklan mukainen oikeudellinen asema sekä tämän artiklan mukaiset erioikeudet ja -vapaudet kunkin EVM:n jäsenen alueella. EVM pyrkii saamaan oikeudellisen asemansa ja erioikeutensa ja -vapautensa tunnustetuiksi myös muilla alueilla, joilla se hoitaa tehtäviään tai joilla sillä on varoja.

2. EVM on täysimääräinen oikeushenkilö; sillä on täysi oikeuskelpoisuus

a) hankkia ja luovuttaa irtainta ja kiinteää omaisuutta,

b) tehdä sopimuksia,

c) olla kantajana tai vastaajana oikeudenkäynneissä, ja

d) tehdä päätoimipaikkaa koskeva sopimus ja/tai pöytäkirjoja, jotka ovat tarpeen sen varmistamiseksi, että sen oikeudellinen asema sekä erivapaudet ja -oikeudet tunnustetaan ja pannaan täytäntöön.

3. EVM sekä sen omaisuus, rahoitus ja varat, olivatpa ne missä tahansa ja kenen hallussa tahansa, nauttivat oikeudellista koskemattomuutta kaikenlaisten oikeudenkäyntienosalta lukuun ottamatta tilanteita, joissa EVM luopuu nimenomaisesti koskemattomuudestaan mitä tahansa menettelyä varten tai minkä tahansa sopimusehdon mukaisesti, mukaan lukien rahoitusvälineitä koskeva asiakirja-aineisto.

4. EVM:n omaisuus, rahoitus ja varat, olivatpa ne missä tahansa ja kenen hallussa tahansa, on vapautettu etsinnästä, takavarikosta, pakkoluovutuksesta ja menetetyksi julistamisesta sekä kaikenlaisesta muusta täytäntöönpano-, oikeus-, hallinto- tai lainsäädäntötoimella toteutettavasta takavarikosta, haltuunotosta tai ulosotosta.

5. EVM:n arkistot ja kaikki EVM:lle kuuluvat tai sen hallussa olevat asiakirjat ovat loukkaamattomia.

6. EVM:n tilat ovat loukkaamattomia.

7. Kunkin EVM:n jäsenen ja kunkin valtion, joka on tunnustanut EVM:n oikeudellisen aseman sekä erioikeudet ja -vapaudet, on annettava EVM:n virallisille viestintäyhteyksille sama kohtelu, jonka se myöntää EVM:n jäsenen virallisille viestintäyhteyksille.

8. Siinä määrin kuin tässä sopimuksessa tarkoitetun toiminnan toteuttamiseksi on tarpeen, kaikki EVM:n omaisuus, rahoitus ja varat on vapautettava kaikenlaisista rajoituksista, sääntelystä, tarkastuksista ja maksujen keskeytyksistä.

9. EVM on vapautettava kaikista vaatimuksista, jotka koskevat vaatimusta valtuutuksen tai toimiluvan saantiin luottolaitoksena, sijoituspalvelujen tarjoajana tai muuna kunkin EVM:n jäsenen lain nojalla valtuutettuna toimiluvallisena tai säänneltynä yhteisönä toimimista varten.

33 ARTIKLA

EVM:n henkilöstö

Johtokunta määrää EVM:n toimitusjohtajan ja muun henkilöstön työehdot.

34 ARTIKLA

Salassapitovelvollisuus

Hallintoneuvoston ja johtokunnan jäsenet tai entiset jäsenet taikka muut henkilöt, jotka työskentelevät tai ovat työskennelleet EVM:n palveluksessa tai sen yhteydessä, eivät saa ilmaista salassapitovelvollisuuden piiriin kuuluvia tietoja. He eivät tehtäviensä päättymisen jälkeenkään saa ilmaista sellaisia tietoja, joita koskee salassapitovelvollisuus.

35 ARTIKLA

Henkilöiden koskemattomuus

1. EVM:n edun mukaisesti hallintoneuvoston puheenjohtaja, jäsenet ja varajäsenet, johtokunnan jäsenet ja varajäsenet sekä toimitusjohtaja ja muut henkilöstön jäsenet nauttivat oikeudellista koskemattomuutta suorittamiensa virkatehtävien osalta, ja he nauttivat loukkaamattomuutta kaikkien virallisten asiapapereidensa ja asiakirjojensa osalta.

2. Hallintoneuvosto voi harkintansa mukaisessa laajuudessa ja määräämiensä ehtojen mukaisesti pidättää tämän artiklan nojalla annetun hallintoneuvoston puheenjohtajan, jäsenen tai varajäsenen, johtokunnan jäsenen tai varajäsenen tai toimitusjohtajan koskemattomuuden.

3. Toimitusjohtaja voi pidättää kenen tahansa EVM:n henkilöstön jäsenen koskemattomuuden itseään lukuun ottamatta.

4. Kukin EVM:n jäsen toteuttaa viipymättä toimet, jotka ovat tarpeen tämän artiklan panemiseksi täytäntöön lainsäädäntönsä mukaisesti, ja ilmoittaa toteuttamistaan toimista EVM:lle.

36 ARTIKLA

Verovapaus

1. EVM:n virallisen toiminnan puitteissa EVM sekä sen varat, tulot ja omaisuus sekä tämän sopimuksen mukaisesti sallitut operaatiot ja transaktiot on vapautettava kaikista välittömistä veroista.

2. EVM:n jäsenet toteuttavat mahdollisuuksien mukaan tarvittavat toimenpiteet hyvittääkseen tai maksaakseen takaisin irtaimen tai kiinteän omaisuuden hintaan sisältyvät arvonlisäveron ja muut välilliset verot, kun EVM suorittaa virkakäyttöönsä huomattavia hankintoja, joiden hintaan sisältyy tällaisia veroja.

3. Vapautus ei koske sellaisia veroja ja maksuja, jotka ovat ainoastaan korvausta yleishyödyllisistä palveluista.

4. EVM:n maahantuomat, sen virallisen toiminnan harjoittamisen kannalta välttämättömät tavarat on vapautettava kaikista tuontitulleista ja -veroista sekä kaikista tuontikielloista ja -rajoituksista.

5. EVM:n henkilöstölleen maksamiin palkkoihin ja palkkioihin sovelletaan EVM:n hyväksi tulevaa sisäistä veroa, johon sovelletaan hallintoneuvoston hyväksymiä sääntöjä. Nämä palkat ja palkkiot on vapautettava kansallisesta tuloverosta siitä päivästä alkaen, jona mainittua veroa aletaan soveltaa.

6. EVM:n liikkeeseen laskemasta obligaatiosta tai arvopaperista, mukaan lukien niistä maksettavat korot tai osingot, ei saa kantaa minkäänlaista veroa, riippumatta siitä, kenen hallussa ne ovat,

a) jos tämä vero asettaisi tällaisen obligaation tai arvopaperin huonompaan asemaan pelkästään sen alkuperän vuoksi, tai

b) jos tällaisen verotuksen ainoa oikeudellinen peruste on paikkakunta, jolla asianomainen obligaatio tai arvopaperi on laskettu liikkeeseen, määrätty maksettavaksi tai maksettu, tai valuutta, jossa asianomainen obligaatio tai arvopaperi on laskettu liikkeeseen, taikka EVM:n toimiston tai toimipaikan sijainti.

37 ARTIKLA

Tulkinta ja riitojen ratkaisu

1. Kaikki EVM:n jäsenen ja EVM:n taikka EVM:n jäsenten väliset tämän sopimuksen määräysten ja EVM:n ohjesäännön tulkintaa tai soveltamista koskevat kysymykset saatetaan johtokunnan päätettäväksi.

2. Hallintoneuvosto ratkaisee riidat, joita EVM:n jäsenen ja EVM:n taikka EVM:n jäsenten välillä syntyy tämän sopimuksen tulkinnasta ja soveltamisesta, mukaan lukien riidat, jotka koskevat EVM:n tekemien päätösten yhteensopivuutta tämän sopimuksen kanssa. Kyseessä olevia EVM:n jäseniä edustavien hallintoneuvoston jäsenten äänioikeudet pidätetään ratkaisua tehtäessä, ja päätöksenteon edellyttämä äänimäärä lasketaan uudelleen tämän mukaisesti.

3. Jos EVM:n jäsen riitauttaa 2 kohdassa tarkoitetun ratkaisun, riita saatetaan Euroopan unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi. Euroopan unionin tuomioistuimen tuomio sitoo menettelyn osapuolia, ja osapuolten on toteutettava tarvittavat toimenpiteet tuomion noudattamiseksi tuomioistuimen päättämässä määräajassa.

38 ARTIKLA

Kansainvälinen yhteistyö

EVM:llä on tarkoituksensa edistämiseksi oikeus tehdä tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti yhteistyötä IMF:n, minkä tahansa sellaisen valtion kanssa, joka antaa EVM:n jäsenelle rahoitusapua tapauskohtaisesti, ja minkä tahansa sellaisen kansainvälisen järjestön tai tahon kanssa, jolla on erityisiä tehtäviä asiaan liittyvillä aloilla.

7 LUKU

SIIRTYMÄJÄRJESTELYT

39 ARTIKLA

Suhde ERVV:n lainanantoon

Siirtymäkaudella, joka kattaa tämän sopimuksen voimaantulosta alkavan ja ERVV:n täydelliseen lakkauttamiseen päättyvän jakson, EVM:n ja ERVV:n yhdistetty lainananto ei saa ylittää 500 000 miljoonaa euroa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta enimmäislainanantokyvyn tarkastelemista säännöllisin väliajoin uudelleen 10 artiklan mukaisesti. Johtokunta hyväksyy yksityiskohtaiset ohjeet etukäteissitoumuskyvyn laskennasta, jotta voidaan varmistaa, ettei yhdistettyä lainanannon ylärajaa ylitetä.

40 ARTIKLA

ERVV:n tukien siirto

1. Poiketen siitä, mitä 13 artiklassa määrätään, hallintoneuvosto voi päättää, että EVM ottaa vastatakseen sitoumukset, jotka ERVV on antanut rahoitusavun antamisesta EVM:n jäsenelle tämän jäsenen kanssa tehdyn sopimuksen nojalla, siltä osin kuin sitoumukset liittyvät maksamatta ja rahoittamatta oleviin lainajärjestelyjen osiin.

2. Saatuaan hallintoneuvoston hyväksynnän EVM voi hankkia ERVV:n oikeudet ja ottaa vastatakseen sen velvoitteet, erityisesti kaikki tai osan niistä jäljellä olevista oikeuksista ja velvoitteista, jotka sisältyvät ja liittyvät tämän voimassa oleviin lainajärjestelyihin.

3. Hallintoneuvosto hyväksyy yksityiskohtaiset järjestelyt, jotka ovat tarpeen velvoitteiden siirtämiseksi ERVV:ltä EVM:lle 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla sekä oikeuksien ja velvoitteiden siirtämiseksi 2 kohdassa kuvatulla tavalla.

41 ARTIKLA

Alkupääoman maksaminen

1. Kunkin EVM:n jäsenen on maksettava ensimmäisessä merkinnässä merkitsemänsä määrä maksetuista osakkeista viidessä vuosittaisessa erässä, joista kukin on 20 prosenttia kokonaismäärästä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 2 kohdan soveltamista. Kunkin EVM:n jäsenen on maksettava ensimmäinen erä viidentoista päivän kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta. Jäljellä olevat neljä maksuerää erääntyvät maksettavaksi yhden, kahden, kolmen ja neljän vuoden kuluttua ensimmäisen erän maksupäivästä.

2. Sen viiden vuoden jakson aikana, jona pääoma maksetaan erissä, EVM:n jäsenet nopeuttavat maksettujen osakkeiden maksamista riittävän ajoissa ennen liikkeeseenlaskupäivää, jotta maksetun pääoman ja liikkeessä olevan EVM:n velan välinen suhde saadaan pidettyä vähintään 15 prosentissa, ja ne takaavat EVM:n ja ERVV:n yhdistetyn lainanantokapasiteetin vähimmäismäärän, joka on 500 000 miljoonaa euroa.

3. EVM:n jäsen voi päättää nopeuttaa osuutensa maksamista maksettuun pääomaan.

42 ARTIKLA

Jakoperusteen väliaikainen korjaaminen

1. EVM:n jäsenet merkitsevät aluksi peruspääoman tämän sopimuksen liitteessä 1 määritetyn alkuperäisen jakoperusteen mukaan. Tähän alkuperäiseen jakoperusteeseen sisältyvää väliaikaista korjausta sovelletaan kahdentoista vuoden ajan alkaen päivästä, jona kyseinen EVM:n jäsen ottaa euron käyttöön.

2. Jos uuden EVM:n jäsenen bruttokansantuote (BKT) asukasta kohden euromääräisinä markkinahintoina sen liittymistä EVM:ään välittömästi edeltävänä vuonna on alle 75 prosenttia Euroopan unionin keskimääräisestä BKT:sta asukasta kohden markkinahintoina, siihen sovellettavaa EVM:n peruspääoman merkinnässä käytettävää jakoperustetta, joka on määritetty 10 artiklan mukaisesti, korjataan väliaikaisesti siten, että se on seuraavien summa:

a) 25 prosenttia kyseisen EVM:n jäsenen kansallisen keskuspankin prosentuaalisesta osuudesta EKP:n pääomasta, siten kuin se on määritetty EKPJ:n perussäännön 29 artiklan mukaisesti, ja

b) 75 prosenttia kyseisen EVM:n jäsenen prosentuaalisesta osuudesta euroalueen bruttokansantulosta (BKTL) euroalueen euromääräisinä markkinahintoina sen EVM:ään liittymistä edeltäneenä vuonna.

Edellä a ja b alakohdassa tarkoitetut prosenttiosuudet pyöristetään alas- tai ylöspäin lähimpään 0,0001 prosenttiyksikön kerrannaiseen. Tilastollisina numerotietoina käytetään Eurostatin julkaisemia tietoja.

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitettua väliaikaista korjausta sovelletaan kahdentoista vuoden ajan alkaen päivästä, jona kyseinen EVM:n jäsen ottaa euron käyttöön.

4. Jakoperusteen väliaikaisen korjauksen seurauksena EVM:n jäsenelle 2 kohdan mukaisesti jaettu osuus osakkeista jaetaan uudelleen niiden EVM:n jäsenten kesken, joihin ei sovelleta väliaikaista korjausta, sen mukaan, mikä näiden jäsenten EKPJ:n perussäännön 29 artiklan mukaisesti määritetty osuus EKP:n pääomasta oli juuri ennen osakkeiden liikkeeseenlaskua EVM:ään liittyvälle jäsenelle.

43 ARTIKLA

Ensimmäiset nimitykset

1. Kukin EVM:n jäsen nimeää hallintoneuvoston jäsenensä ja varajäsenensä kahden viikon kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

2. Hallintoneuvosto nimittää toimitusjohtajan, ja kukin hallintoneuvoston jäsen nimittää johtokunnan jäsenen ja varajäsenen kahden kuukauden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

8 LUKU

LOPPUMÄÄRÄYKSET

44 ARTIKLA

Liittyminen

Tämä sopimus on 2 artiklan mukaisesti avoinna liittymistä varten muille Euroopan unionin jäsenvaltioille asianomaisen Euroopan unionin jäsenvaltion toimitettua EVM:lle jäsenyyshakemuksen sen jälkeen kun Euroopan unionin neuvosto on hyväksynyt SEUT-sopimuksen 140 artiklan 2 kohdan mukaisesti päätöksen, jolla kumotaan kyseiselle jäsenvaltiolle myönnetty poikkeus euron käyttöönotosta. Hallintoneuvosto hyväksyy EVM:n uuden jäsenen liittymishakemuksen ja siihen liittyvät yksityiskohtaiset tekniset ehdot sekä mukautukset, jotka tähän sopimukseen tehdään liittymisen välittömänä seurauksena. Hallintoneuvoston hyväksyttyä jäsenyyshakemuksen EVM:n uusien jäsenten liittyminen tapahtuu, kun liittymiskirjat on talletettu tallettajalle, joka antaa tästä tiedon muille EVM:n jäsenille.

45 ARTIKLA

Liitteet

Tämän sopimuksen seuraavat liitteet ovat sen erottamaton osa:

1. Liite I: EVM:n jakoperuste; ja

2. Liite II: Peruspääomaan tehdyt merkinnät.

46 ARTIKLA

Tallettaminen

Tämä sopimus talletetaan Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristön, ’tallettaja’, huostaan. Tallettaja toimittaa oikeaksi todistetut jäljennökset kaikille allekirjoittajille.

47 ARTIKLA

Ratifiointi tai hyväksyminen

1. Tämän sopimuksen voimaantulo edellyttää, että allekirjoittajat ratifioivat tai hyväksyvät sen. Ratifioimis- tai hyväksymiskirjat talletetaan tallettajan huostaan.

2. Tallettaja ilmoittaa kustakin tallettamisesta ja tallettamispäivästä muille allekirjoittajille.

48 ARTIKLA

Voimaantulo

1. Tämä sopimus tulee voimaan päivänä, jona ratifioimis- tai hyväksymiskirjansa ovat tallettaneet allekirjoittajat, joiden ensimmäisten merkintöjen osuus liitteessä II esitetyistä kokonaismerkinnöistä on vähintään 90 prosenttia. Luetteloa EVM:n jäsenistä mukautetaan tarvittaessa, minkä jälkeen liitteessä I oleva jakoperuste lasketaan uudelleen, ja 8 artiklan 1 kohdan ja liitteen II mukaista peruspääoman kokonaisarvoa sekä 8 artiklan 2 kohdan mukaista maksettujen osakkeiden alkuperäistä yhteenlaskettua kokonaisnimellisarvoa alennetaan sen mukaisesti.

2. Kunkin sellaisen allekirjoittajan osalta, joka tallettaa ratifioimis- tai hyväksymiskirjansa tätä myöhemmin, tämä sopimus tulee voimaan talletuspäivää seuraavana päivänä.

3. Kunkin sellaisen valtion osalta, joka liittyy tähän sopimukseen 44 artiklan mukaisesti, tämä sopimus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen liittymiskirjan tallettamisesta.

Tehty Brysselissä toisena päivänä helmikuuta vuonna kaksituhattakaksitoista yhtenä kappaleena, jonka englannin-, espanjan-, hollannin-, iirin-, italian-, kreikan-, maltan-, portugalin-, ranskan-, ruotsin-, saksan-, slovakin-, sloveenin-, suomen- ja vironkieliset toisinnot ovat yhtä todistusvoimaiset ja joka talletetaan tallettajan huostaan, joka toimittaa oikeaksi todistetun jäljennöksen kullekin sopimuspuolelle.

Latvian tasavallan liittyessä latviankielinen toisinto on yhtä todistusvoimainen ja se talletetaan tallettajan huostaan, joka toimittaa oikeaksi todistetun jäljennöksen kullekin sopimuspuolelle.

Liettuan tasavallan liittyessä liettuankielinen toisinto on yhtä todistusvoimainen ja se talletetaan tallettajan huostaan, joka toimittaa oikeaksi todistetun jäljennöksen kullekin sopimuspuolelle.

Liite I

Korvataan nykyinen taulukko seuraavalla:

”EVM:n jäsen

Belgian kuningaskunta

Saksan liittotasavalta

Viron tasavalta

Irlanti

Helleenien tasavalta

Espanjan kuningaskunta

Ranskan tasavalta

Italian tasavalta

Kyproksen tasavalta

Latvian tasavalta

Liettuan tasavalta

Luxemburgin suurherttuakunta

Malta

Alankomaiden kuningaskunta

Itävallan tasavalta

Portugalin tasavalta

Slovenian tasavalta

Slovakian tasavalta

Suomen tasavalta

Yhteensä

Lisätään taulukon loppuun ”Edellä olevat luvut on pyöristetty neljään desimaaliin”.

Annex I

Replace current table with following table:

”ESM Member

Kingdom of Belgium

Federal Republic of Germany

Republic of Estonia

Ireland

Hellenic Republic

Kingdom of Spain

French Republic

Italian Republic

Republic of Cyprus

Republic of Latvia

Republic of Lithuania

Grand Duchy of Luxembourg

Malta

Kingdom of the Netherlands

Republic of Austria

Portuguese Republic

Republic of Slovenia

Slovak Republic

Republic of Finland

Total

Liite II

Korvataan nykyinen taulukko seuraavalla:

”EVM:n jäsen

Osakkeiden lukumäärä

Pääomamerkintä (EUR)

Belgian kuningaskunta

242 662

24 266 200 000

Saksan liittotasavalta

1 894 528

189 452 800 000

Viron tasavalta

17 907

1 790 700 000

Irlanti

111 117

11 111 700 000

Helleenien tasavalta

196 573

19 657 300 000

Espanjan kuningaskunta

830 750

83 075 000 000

Ranskan tasavalta

1 422 720

142 272 000 000

Italian tasavalta

1 250 187

125 018 700 000

Kyproksen tasavalta

13 696

1 369 600 000

Latvian tasavalta

19 353

1 935 300 000

Liettuan tasavalta

28 634

2 863 400 000

Luxemburgin suurherttuakunta

17 477

1 747 700 000

Malta

6 323

632 300 000

Alankomaiden kuningaskunta

398 988

39 898 800 000

Itävallan tasavalta

194 252

19 425 200 000

Portugalin tasavalta

175 114

17 511 400 000

Slovenian tasavalta

32 894

3 289 400 000

Slovakian tasavalta

69 369

6 936 900 000

Suomen tasavalta

125 443

12 544 300 000

Yhteensä

7 047 987

704 798 700 000”

Annex II

Replace current table with following table:

”ESM Member

Number of shares

Capital subscription (EUR)

Kingdom of Belgium

242 662

24 266 200 000

Federal Republic of Germany

1 894 528

189 452 800 000

Republic of Estonia

17 907

1 790 700 000

Ireland

111 117

11 111 700 000

Hellenic Republic

196 573

19 657 300 000

Kingdom of Spain

830 750

83 075 000 000

French Republic

1 422 720

142 272 000 000

Italian Republic

1 250 187

125 018 700 000

Republic of Cyprus

13 696

1 369 600 000

Republic of Latvia

19 353

1 935 300 000

Republic of Lithuania

28 634

2 863 400 000

Grand Duchy of Luxembourg

17 477

1 747 700 000

Malta

6 323

632 300 000

Kingdom of the Netherlands

398 988

39 898 800 000

Republic of Austria

194 252

19 425 200 000

Portuguese Republic

175 114

17 511 400 000

Republic of Slovenia

32 894

3 289 400 000

Slovak Republic

69 369

6 936 900 000

Republic of Finland

125 443

12 544 300 000

Total

7 047 987

704 798 700 000”

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.