58/2022

Annettu: Helsingissä 1.9.2022

Valtioneuvoston asetus diplomaatti- ja virkapassin haltijoiden vapauttamisesta viisumivelvollisuudesta Thaimaan kanssa tehdystä sopimuksesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Diplomaatti- ja virkapassin haltijoiden vapauttamisesta viisumivelvollisuudesta Suomen tasavallan ja Thaimaan kuningaskunnan välillä noottienvaihdolla 16 päivänä elokuuta 2022 tehty sopimus tulee voimaan 14 päivänä syyskuuta 2022 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Sopimuksen määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 14 päivänä syyskuuta 2022.

Helsingissä 1.9.2022

NOOTTIENVAIHTO

1. Thaimaan kuningaskunnan ulkoministeriö Suomen tasavallan ulkoministeriölle

Teidän Ylhäisyytenne,

Minulla on kunnia viitata viimeaikaisiin Thaimaan kuningaskunnan ja Suomen tasavallan välisiin neuvotteluihin, jotka koskivat diplomaatti- ja virkapassien haltijoille myönnettävää vastavuoroista vapautusta viisumivaatimuksista, sekä Suomen tasavallan osalta päätökseen, jonka Suomen tasavallan presidentti teki 12 päivänä heinäkuuta 1996 pidetyssä presidentin esittelyssä, ehdottaakseni Thaimaan kuningaskunnan puolesta seuraavia järjestelyjä:

THAIMAAN KUNINGASKUNTA JA SUOMEN TASAVALTA,

jäljempänä kumpikin erikseen "osapuoli" ja molemmat yhdessä "osapuolet", ovat sopineet seuraavasta:

1. Toisen osapuolen kansalaiset, joilla on voimassa oleva diplomaatti- tai virkapassi ja joita ei ole akkreditoitu toisen osapuolen alueelle, vapautetaan viisumivaatimuksista toisen osapuolen alueelle saapumisen, sen kautta kulkemisen, siellä oleskelun tai sieltä poistumisen suhteen enintään 90 (yhdeksänkymmenen) kalenteripäivän ajaksi 180 (sadankahdeksankymmenen) kalenteripäivän aikana laskettuna siitä päivästä, jona he ensimmäisen kerran saapuvat toisen osapuolen alueelle, edellyttäen, etteivät he ryhdy tekemään ansiotyötä, riippumatta siitä, onko se itsenäistä ammatin harjoittamista vai muuta yksityistä toimintaa, toisen osapuolen alueella.

2. Toisen osapuolen kansalaiset, joilla on voimassa oleva diplomaatti- tai virkapassi ja jotka työskentelevät toisen osapuolen alueella toimivassa diplomaattisessa edustustossa, konsuliedustustossa tai kansainvälisessä järjestössä, sekä heidän perheenjäsenensä, jotka asuvat samassa taloudessa heidän kanssaan, vapautetaan viisumivaatimuksista toisen osapuolen alueelle saapumisen, sen kautta kulkemisen, siellä oleskelun tai sieltä poistumisen suhteen enintään 90 (yhdeksänkymmenen) kalenteripäivän ajaksi 180 (sadankahdeksankymmenen) kalenteripäivän aikana laskettuna siitä päivästä, jona he saapuvat toisen osapuolen alueelle. Lähettäjävaltion ulkoministeriön tai suurlähetystön pyynnöstä tätä ajanjaksoa pidennetään näiden kansalaisten työtehtävän päättymiseen saakka.

3. Toisen osapuolen kansalaisten, joilla on voimassa oleva diplomaatti- tai virkapassi, on toisen osapuolen alueella oleskellessaan noudatettava kyseisen osapuolen kulloinkin voimassa olevia sääntöjä ja määräyksiä, sanotun vaikuttamatta vuoden 1961 diplomaattisia suhteita koskevan Wienin yleissopimuksen ja vuoden 1963 konsulisuhteita koskevan Wienin yleissopimuksen määräysten soveltamiseen.

4. Kummankin osapuolen kansalaisten diplomaatti- ja virkapassit ovat voimassa vähintään 6 (kuusi) kuukautta päivästä, jona he saapuvat toisen osapuolen alueelle.

5. Osapuolet vaihtavat keskenään voimassa olevien diplomaatti- ja virkapassien näytekappaleet diplomaattiteitse viimeistään 30 (kolmekymmentä) kalenteripäivää ennen tämän sopimuksen voimaantuloa.

Jos uusia diplomaatti- tai virkapasseja otetaan käyttöön tai tällaisia passeja muutetaan, osapuolet välittävät uusien tai muutettujen diplomaatti- tai virkapassien näytekappaleet toisilleen diplomaattiteitse viimeistään 30 (kolmekymmentä) kalenteripäivää ennen niiden käyttöönottoa tai muuttamista.

6. Turvallisuuden ja yleisen järjestyksen vuoksi kumpikin osapuoli pidättää itsellään oikeuden evätä kansalaiselta, jonka oleskelua isäntävaltio pitää epäsuotavana, pääsyn isäntävaltion alueelle, lyhentää hänen oleskeluaan siellä tai lopettaa sen sekä keskeyttää tämän sopimuksen soveltamisen väliaikaisesti kokonaan tai osittain.

Toiselle osapuolelle ilmoitetaan tämän sopimuksen täytäntöönpanon keskeyttämisestä ja keskeyttämispäätöksen kumoamisesta diplomaattiteitse viimeistään 72 (seitsemänkymmentäkaksi) tuntia ennen päätöksen voimaantuloa.

Tämä keskeyttäminen ei vaikuta sellaisten toisen osapuolen alueella oleskelevien kansalaisten oikeusasemaan, joilla on voimassa oleva diplomaatti- tai virkapassi.

7. Tätä sopimusta voidaan muuttaa osapuolten keskinäisellä suostumuksella kirjallisesti ja diplomaattiteitse.

8. Tämän sopimuksen määräysten tulkinnasta tai täytäntöönpanosta syntyvät riidat tai erimielisyydet ratkaistaan sovinnollisesti osapuolten välisillä keskusteluilla tai neuvotteluilla.

9. Tämä sopimus tehdään toistaiseksi, ja sen voimassaolo päättyy 3 (kolmen) kuukauden kuluttua päivästä, jona toinen osapuoli vastaanottaa diplomaattiteitse toisen osapuolen kirjallisen ilmoituksen aikomuksestaan irtisanoa sopimus.

Thaimaan kuningaskunnan puolesta minulla on myös kunnia ehdottaa, että tämä nootti ja teidän Suomen tasavallan puolesta antamanne vastausnootti, joka lähetetään diplomaattiteitse edellä esitettyjen järjestelyjen vahvistamiseksi, muodostavat maidemme välisen sopimuksen, joka tulee voimaan 30 (kolmenkymmenen) kalenteripäivän kuluttua teidän myöntävän vastausnoottinne päiväyksestä.

Vastaanottakaa, Teidän Ylhäisyytenne, uudelleen korkeimman kunnioitukseni vakuutus.

2. Suomen tasavallan ulkoministeriö Thaimaan kuningaskunnan ulkoministeriölle

Teidän Ylhäisyytenne,

Minulla on kunnia viitata 27 heinäkuuta 2022 päivättyyn noottiinne nro 0502/1070 joka kuuluu seuraavasti:

" Teidän Ylhäisyytenne,

Minulla on kunnia viitata viimeaikaisiin Thaimaan kuningaskunnan ja Suomen tasavallan välisiin neuvotteluihin, jotka koskivat diplomaatti- ja virkapassien haltijoille myönnettävää vastavuoroista vapautusta viisumivaatimuksista, sekä Suomen tasavallan osalta päätökseen, jonka Suomen tasavallan presidentti teki 12 päivänä heinäkuuta 1996 pidetyssä presidentin esittelyssä, ehdottaakseni Thaimaan kuningaskunnan puolesta seuraavia järjestelyjä:

THAIMAAN KUNINGASKUNTA JA SUOMEN TASAVALTA,

jäljempänä kumpikin erikseen "osapuoli" ja molemmat yhdessä "osapuolet", ovat sopineet seuraavasta:

1. Toisen osapuolen kansalaiset, joilla on voimassa oleva diplomaatti- tai virkapassi ja joita ei ole akkreditoitu toisen osapuolen alueelle, vapautetaan viisumivaatimuksista toisen osapuolen alueelle saapumisen, sen kautta kulkemisen, siellä oleskelun tai sieltä poistumisen suhteen enintään 90 (yhdeksänkymmenen) kalenteripäivän ajaksi 180 (sadankahdeksankymmenen) kalenteripäivän aikana laskettuna siitä päivästä, jona he ensimmäisen kerran saapuvat toisen osapuolen alueelle, edellyttäen, etteivät he ryhdy tekemään ansiotyötä, riippumatta siitä, onko se itsenäistä ammatin harjoittamista vai muuta yksityistä toimintaa, toisen osapuolen alueella.

2. Toisen osapuolen kansalaiset, joilla on voimassa oleva diplomaatti- tai virkapassi ja jotka työskentelevät toisen osapuolen alueella toimivassa diplomaattisessa edustustossa, konsuliedustustossa tai kansainvälisessä järjestössä, sekä heidän perheenjäsenensä, jotka asuvat samassa taloudessa heidän kanssaan, vapautetaan viisumivaatimuksista toisen osapuolen alueelle saapumisen, sen kautta kulkemisen, siellä oleskelun tai sieltä poistumisen suhteen enintään 90 (yhdeksänkymmenen) kalenteripäivän ajaksi 180 (sadankahdeksankymmenen) kalenteripäivän aikana laskettuna siitä päivästä, jona he saapuvat toisen osapuolen alueelle. Lähettäjävaltion ulkoministeriön tai suurlähetystön pyynnöstä tätä ajanjaksoa pidennetään näiden kansalaisten työtehtävän päättymiseen saakka.

3. Toisen osapuolen kansalaisten, joilla on voimassa oleva diplomaatti- tai virkapassi, on toisen osapuolen alueella oleskellessaan noudatettava kyseisen osapuolen kulloinkin voimassa olevia sääntöjä ja määräyksiä, sanotun vaikuttamatta vuoden 1961 diplomaattisia suhteita koskevan Wienin yleissopimuksen ja vuoden 1963 konsulisuhteita koskevan Wienin yleissopimuksen määräysten soveltamiseen.

4. Kummankin osapuolen kansalaisten diplomaatti- ja virkapassit ovat voimassa vähintään 6 (kuusi) kuukautta päivästä, jona he saapuvat toisen osapuolen alueelle.

5. Osapuolet vaihtavat keskenään voimassa olevien diplomaatti- ja virkapassien näytekappaleet diplomaattiteitse viimeistään 30 (kolmekymmentä) kalenteripäivää ennen tämän sopimuksen voimaantuloa.

Jos uusia diplomaatti- tai virkapasseja otetaan käyttöön tai tällaisia passeja muutetaan, osapuolet välittävät uusien tai muutettujen diplomaatti- tai virkapassien näytekappaleet toisilleen diplomaattiteitse viimeistään 30 (kolmekymmentä) kalenteripäivää ennen niiden käyttöönottoa tai muuttamista.

6. Turvallisuuden ja yleisen järjestyksen vuoksi kumpikin osapuoli pidättää itsellään oikeuden evätä kansalaiselta, jonka oleskelua isäntävaltio pitää epäsuotavana, pääsyn isäntävaltion alueelle, lyhentää hänen oleskeluaan siellä tai lopettaa sen sekä keskeyttää tämän sopimuksen soveltamisen väliaikaisesti kokonaan tai osittain.

Toiselle osapuolelle ilmoitetaan tämän sopimuksen täytäntöönpanon keskeyttämisestä ja keskeyttämispäätöksen kumoamisesta diplomaattiteitse viimeistään 72 (seitsemänkymmentäkaksi) tuntia ennen päätöksen voimaantuloa.

Tämä keskeyttäminen ei vaikuta sellaisten toisen osapuolen alueella oleskelevien kansalaisten oikeusasemaan, joilla on voimassa oleva diplomaatti- tai virkapassi.

7. Tätä sopimusta voidaan muuttaa osapuolten keskinäisellä suostumuksella kirjallisesti ja diplomaattiteitse.

8. Tämän sopimuksen määräysten tulkinnasta tai täytäntöönpanosta syntyvät riidat tai erimielisyydet ratkaistaan sovinnollisesti osapuolten välisillä keskusteluilla tai neuvotteluilla.

9. Tämä sopimus tehdään toistaiseksi, ja sen voimassaolo päättyy 3 (kolmen) kuukauden kuluttua päivästä, jona toinen osapuoli vastaanottaa diplomaattiteitse toisen osapuolen kirjallisen ilmoituksen aikomuksestaan irtisanoa sopimus.

Thaimaan kuningaskunnan puolesta minulla on myös kunnia ehdottaa, että tämä nootti ja teidän Suomen tasavallan puolesta antamanne vastausnootti, joka lähetetään diplomaattiteitse edellä esitettyjen järjestelyjen vahvistamiseksi, muodostavat maidemme välisen sopimuksen, joka tulee voimaan 30 (kolmenkymmenen) kalenteripäivän kuluttua teidän myöntävän vastausnoottinne päiväyksestä.

Vastaanottakaa, Teidän Ylhäisyytenne, uudelleen korkeimman kunnioitukseni vakuutus."

Minulla on kunnia todeta vastaukseksi, että Suomen tasavalta hyväksyy edellä esitetyn ehdotuksen ja että tämä nootti ja teidän noottinne, johon vastaus perustuu, muodostavat maidemme välisen sopimuksen diplomaatti- ja virkapassien haltijoille myönnettävästä vastavuoroisesta viisumivaatimuksia koskevasta vapautuksesta. Sopimus tulee voimaan 30 (kolmenkymmenen) kalenteripäivän kuluttua tämän nootin päiväyksestä.

Vastaanottakaa, Teidän Ylhäisyytenne, uudelleen korkeimman kunnioitukseni vakuutus.

EXCHANGE OF NOTES

1. The Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand to the

Ministry for Foreign Affairs of the Republic of Finland

Excellency,

I have the honour to refer to the recent consultations between the Kingdom of Thailand and the Republic of Finland concerning mutual exemption from visa requirements for holders of diplomatic and service/official passports, and, in the case of the Republic of Finland, the decision of the President of the Republic of Finland in the Presidential session of 12 July 1996, to propose, on behalf of the Kingdom of Thailand, to conclude the following arrangements:

THE KINGDOM OF THAILAND AND THE REPUBLIC OF FINLAND

Hereafter referred to singularly as the “Party” and collectively as the “Parties” have agreed as follows

1. The nationals of one Party, holding valid diplomatic or service/official passports and not accredited in the territory of the other Party shall be exempted from visa requirements to enter, transit, stay or exit the territory of the other Party for a period not exceeding 90 (ninety) calendar days during 180 (one hundred eighty) calendar days from the date of the first entry to the territory of the other Party, provided that they shall not take up any employment, be it self-employment, or any other private activities in the territory of the other Party.

2. The nationals of one Party, holding valid diplomatic or service/official passports, who are the members of the diplomatic missions and consular offices or international organizations on the territory of the other Party, as well as their family members who live with them in the same household, shall be exempted from visa requirements to enter, transit, stay or exit the territory of the other Party for a period not exceeding 90 (ninety) calendar days during 180 (one hundred eighty) calendar days from the date of the entry to the territory of the other Party. Such period shall, upon request of the Ministry of Foreign Affairs or the Embassy of the sending State, be extended until the end of their assignment.

3. The nationals of one Party, holding valid diplomatic or service/official passports, during their stay on the territory of the other Party are obliged to abide by the rules and regulations currently in force in that Party, without

prejudice to provisions of Vienna Convention on Diplomatic Relations of 1961 and the Vienna Convention on Consular Relations of 1963.

4. The validity of diplomatic and service/official passports of nationals of either Party shall be at least 6 (six) months on the date of entry into the territory of the other Party.

5. The Parties shall exchange specimens of valid diplomatic and service/official passports through diplomatic channels not later than 30 (thirty) calendar days before the entry into force of this Agreement.

In case of the introduction of new diplomatic or service/official passports or the modification of diplomatic or service/official passports, the Parties shall convey to each other, through diplomatic channels, specimens of new or modified diplomatic or service/official passports not later than 30 (thirty) calendar days before their introduction or modification.

6. Each Party, for reasons of security and public order, reserves the right to refuse the entry, reduce or cease the stay of a national whose stay is considered undesirable by the host State, as well as temporarily suspend this Agreement in whole or in part.

The other Party shall be informed on the suspension of the implementation of this Agreement and the nullification of a suspension decision, through diplomatic channels not later than 72 (seventy-two) hours before the entry into force of such a decision.

Such suspension shall not affect legal provisions of nationals, holders of valid diplomatic or service/official passports, staying on the territory of the other Party.

7. This Agreement may be amended by mutual consent of the Parties, by writing and through diplomatic channels.

8. Any disputes or differences arising out of the interpretation or implementation of the provisions of this Agreement shall be settled amicably by consultations or negotiations between the Parties.

9. This Agreement is concluded for an indefinite period and terminates its effect by the end of 3 (three) months from the date of receipt through diplomatic channels by one Party a written notice of the other Party on intention to terminate this Agreement.

On behalf of the Kingdom of Thailand, I have further the honour to propose that this Note and Your Excellency’s Note in reply from the Republic of Finland, to be transmitted through diplomatic channels, confirming the foregoing arrangements, shall constitute an Agreement between the two countries which shall enter into force 30 (thirty) calendar days from the date of Your Excellency’s affirmative Note in reply.

Accept, Excellency, the renewed assurances of my highest consideration.

2. Ministry for Foreign Affairs of the Republic of Finland to the Ministry of

Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand

Excellency,

I have the honour to refer to Your Excellency’s Note No. 0502/1070 of 27 July 2022, which reads as follows:

“Excellency,

I have the honour to refer to the recent consultations between the Kingdom of Thailand and the Republic of Finland concerning mutual exemption from visa requirements for holders of diplomatic and service/official passports, and, in the case of the Republic of Finland, the decision of the President of the Republic of Finland in the Presidential session of 12 July 1996, to propose, on behalf of the Kingdom of Thailand, to conclude the following arrangements:

THE KINGDOM OF THAILAND AND THE REPUBLIC OF FINLAND

Hereafter referred to singularly as the “Party” and collectively as the “Parties” have agreed as follows

1. The nationals of one Party, holding valid diplomatic or service/official passports and not accredited in the territory of the other Party shall be exempted from visa requirements to enter, transit, stay or exit the territory of the other Party for a period not exceeding 90 (ninety) calendar days during 180 (one hundred eighty) calendar days from the date of the first entry to the territory of the other Party, provided that they shall not take up any employment, be it self-employment, or any other private activities in the territory of the other Party.

2. The nationals of one Party, holding valid diplomatic or service/official passports, who are the members of the diplomatic missions and consular offices or international organizations on the territory of the other Party, as well as their family members who live with them in the same household, shall be exempted from visa requirements to enter, transit, stay or exit the territory of the other Party for a period not exceeding 90 (ninety) calendar days during 180 (one hundred eighty) calendar days from the date of the entry to the territory of the other Party. Such period shall, upon request of the Ministry of Foreign Affairs or the Embassy of the sending State, be extended until the end of their assignment.

3. The nationals of one Party, holding valid diplomatic or service/official passports, during their stay on the territory of the other Party are obliged to abide by the rules and regulations currently in force in that Party, without prejudice to provisions of Vienna Convention on Diplomatic Relations of 1961 and the Vienna Convention on Consular Relations of 1963.

4. The validity of diplomatic and service/official passports of nationals of either Party shall be at least 6 (six) months on the date of entry into the territory of the other Party.

5. The Parties shall exchange specimens of valid diplomatic and service/official passports through diplomatic channels not later than 30 (thirty) calendar days before the entry into force of this Agreement.

In case of the introduction of new diplomatic or service/official passports or the modification of diplomatic or service/official passports, the Parties shall convey to each other, through diplomatic channels, specimens of new or modified diplomatic or service/official passports not later than 30 (thirty) calendar days before their introduction or modification.

6. Each Party, for reasons of security and public order, reserves the right to refuse the entry, reduce or cease the stay of a national whose stay is considered undesirable by the host State, as well as temporarily suspend this Agreement in whole or in part.

The other Party shall be informed on the suspension of the implementation of this Agreement and the nullification of a suspension decision, through diplomatic channels not later than 72 (seventy-two) hours before the entry into force of such a decision.

Such suspension shall not affect legal provisions of nationals, holders of valid diplomatic or service/official passports, staying on the territory of the other Party.

7. This Agreement may be amended by mutual consent of the Parties, by writing and through diplomatic channels.

8. Any disputes or differences arising out of the interpretation or implementation of the provisions of this Agreement shall be settled amicably by consultations or negotiations between the Parties.

9. This Agreement is concluded for an indefinite period and terminates its effect by the end of 3 (three) months from the date of receipt through diplomatic channels by one Party a written notice of the other Party on intention to terminating this Agreement.

On behalf of the Kingdom of Thailand, I have further the honour to propose that this Note and Your Excellency’s Note in reply from the Republic of Finland, to be transmitted through diplomatic channels, confirming the foregoing arrangements, shall constitute an Agreement between the two countries which shall enter into force 30 (thirty) calendar days from the date of Your Excellency’s affirmative Note in reply.

Accept, Excellency, the renewed assurances of my highest consideration.”

In reply, I have the honour to state that the foregoing proposal is acceptable to the Republic of Finland and that this Note and Your Excellency’s Note under reply shall constitute an Agreement between the two countries on mutual exemption from visa requirements for holders of diplomatic and service/official passports. The Agreement shall enter into force 30 (thirty) calendar days from the date of this Note.

Accept, Excellency, the renewed assurances of my highest consideration.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.