69/2021

Sopimusteksti

PÖYTÄKIRJA YHDISTETYN PATENTTITUOMIOISTUIMEN ERIOIKEUKSISTA JA VAPAUKSISTA

Allekirjoittaneet yhdistetystä patenttituomioistuimesta tehdyn sopimuksen sopimusjäsenvaltiot, jotka

OTTAVAT HUOMIOON, että yhdistetystä patenttituomioistuimesta 19 päivänä helmikuuta 2013 tehdyllä sopimuksella yhdistetty patenttituomioistuin on perustettu kansainväliseksi järjestöksi, jolla on oikeushenkilön asema kussakin sopimusjäsenvaltiossa,

PALAUTTAVAT MIELIIN, että yhdistetystä patenttituomioistuimesta tehdyn sopimuksen 37 artiklan 1 kohdassa määrätään, että sopimusjäsenvaltioiden, joissa sijaitsevat ensimmäisen asteen tuomioistuimen keskusjaosto tai jokin sen toimipiste, ensimmäisen asteen tuomioistuimen paikallis- tai aluejaosto tai yhdistetyn patenttituomioistuimen muutoksenhakutuomioistuin, on järjestettävä tilat ja ensimmäisten seitsemän vuoden ajan myös hallinnollinen tukihenkilöstö,

PALAUTTAVAT MIELIIN, että yhdistetyn patenttituomioistuimen perussäännön 8 artiklan mukaan yhdistetyn patenttituomioistuimen tuomareihin sovelletaan pöytäkirjaa Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista,

PALAUTTAVAT MIELIIN, että yhdistetyn patenttituomioistuimen perussäännön 8 artiklan 4 kohta käsittää sekä yhdistetyn patenttituomioistuimen tuomarien erioikeudet että heidän vapautensa ja että Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan soveltaminen yhdistetyn patenttituomioistuimen tuomareihin on otettu huomioon, koska tuomioistuin liittyy olennaisesti vaikutukseltaan yhtenäiseen eurooppapatenttiin, eikä kyseisen pöytäkirjan soveltaminen voi muodostaa ennakkotapauksia sen soveltamisesta muihin kansainvälisiin organisaatioihin sopimusjäsenvaltioiden isäntävaltiopolitiikan suhteen,

PALAUTTAVAT MIELIIN, että hallintokomitealla on toimivalta perustaa sisäinen verojärjestelmä ja sosiaaliturvajärjestelmä niillä hallintovaltuuksilla, jotka sille on annettu yhdistetystä patenttituomioistuimesta tehdyllä sopimuksella,

PALAUTTAVAT MIELIIN, että yhdistetystä patenttituomioistuimesta tehdyn sopimuksen 4 artiklan mukaan yhdistetyllä patenttituomioistuimella on laajin asianomaisen valtion kansallisen oikeuden mukaan oikeushenkilöllä oleva oikeuskelpoisuus,

TIEDOSTAVAT, että yhdistetyn patenttituomioistuimen on saatava sellaiset erioikeudet ja vapaudet, jotka ovat tarpeen sen tehtävien suorittamiseksi,

KATSOVAT, että yhteinen lähestymistapa erioikeuksia ja vapauksia koskevien asioiden käsittelyyn on tärkeä yhdistetyn patenttituomioistuimen ja sopimusjäsenvaltioiden tarpeiden kannalta,

TIEDOSTAVAT, että yhdistetty patenttituomioistuin ja ne sopimusjäsenvaltiot, joissa sijaitsevat ensimmäisen asteen tuomioistuimen keskusjaosto tai jokin sen toimipiste, ensimmäisen asteen tuomioistuimen paikallis- tai aluejaosto tai yhdistetyn patenttituomioistuimen muutoksenhakutuomioistuin, voivat lisäksi tehdä keskenään kahdenvälisiä isäntämaasopimuksia,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla
Termien käyttö

Tässä pöytäkirjassa

a) "sopimus" tarkoittaa yhdistetystä patenttituomioistuimesta 19 päivänä helmikuuta 2013 tehtyä sopimusta;

b) "perussääntö" tarkoittaa sopimuksen liitteessä I esitettyä yhdistetyn patenttituomioistuimen perussääntöä;

c) "osapuoli" tarkoittaa tämän pöytäkirjan osapuolena olevaa valtiota;

d) "sopimusjäsenvaltio" tarkoittaa sopimuksen osapuolena olevaa valtiota;

e) "tuomioistuin" tarkoittaa sopimuksella perustettua yhdistettyä patenttituomioistuinta;

f) "muutoksenhakutuomioistuin" tarkoittaa tuomioistuimen muutoksenhakutuomioistuinta;

g) "tuomioistuimen virallinen toiminta" tarkoittaa toimintaa, jota tarvitaan, jotta tuomioistuin voi täyttää ne tarkoitukset ja tehtävät, jotka sille on annettu sopimuksen määräysten mukaisesti;

h) "tuomioistuimen toimitilat" tarkoittaa niitä maa-alueita ja rakennuksia, jotka sopimusjäsenvaltio luovuttaa tuomioistuimen käyttöön sopimuksen 37 artiklan mukaisesti ja joita käytetään tuomioistuimen viralliseen toimintaan;

i) "tuomari" tarkoittaa tuomioistuimen tuomaria;

j) "kirjaaja" tarkoittaa tuomioistuimen kirjaajaa ja apulaiskirjaajaa;

k) "henkilöstö" tarkoittaa kaikkea henkilökuntaa, joka on tuomioistuimen palveluksessa virkamiehinä ja muuta tuomioistuimen henkilökuntaa, lukuun ottamatta tuomareita ja kirjaajaa;

l) "perhe" tarkoittaa jokaisen henkilön puolisoa ja huollettavana olevia läheisiä perheenjäseniä, jotka kuuluvat kyseisen henkilön talouteen ja jotka se sopimusjäsenvaltio, jossa henkilö työskentelee, tunnustaa;

m) "asianosaisten edustajat" tarkoittaa lakimiehiä, eurooppapatenttiasiamiehiä tai patenttiasiamiehiä, joilla on sopimuksen 48 artiklan mukaisesti oikeus esiintyä tai avustaa tuomioistuimessa.

2 artikla
Yleiset määräykset tuomioistuimen erioikeuksista ja vapauksista

Tuomioistuimella on kunkin osapuolen alueella sellaiset erioikeudet ja vapaudet, jotka ovat tarpeen sen virallisen toiminnan harjoittamiseksi.

3 artikla
Tuomioistuimen toimitilojen loukkaamattomuus

Tuomioistuimen toimitilat ovat loukkaamattomat, jollei kyseisen osapuolen kanssa mahdollisesti sovittavista ehdoista muuta johdu, ja jollei muuta johdu sen osapuolen vastuusta, jonka alueella ensimmäisen asteen tuomioistuimen keskusjaosto tai jokin sen toimipiste, ensimmäisen asteen tuomioistuimen paikallis- tai aluejaosto tai muutoksenhakutuomioistuin sijaitsee, käyttöön luovuttamiensa toimitilojen suhteen.

4 artikla
Arkistojen ja asiakirjojen loukkaamattomuus

Tuomioistuimen arkistot sekä kaikki sille kuuluvat, sen hallussa olevat ja sille osoitetut asiakirjat niiden muodosta riippumatta ovat loukkaamattomia kaikkina aikoina ja kaikissa niiden sijaintipaikoissa.

5 artikla
Tuomioistuimen ja sen omaisuuden, rahavarojen ja muiden varojen koskemattomuus

1. Tuomioistuimella on lainkäytöllinen koskemattomuus, paitsi jos

a. tuomioistuin on yksittäistapauksessa nimenomaisesti luopunut koskemattomuudestaan;

b. joku muu kuin tuomioistuimen tuomari, kirjaaja tai henkilöstö panee vireille tuomioistuinta vastaan sopimusperusteista vastuuta koskevan siviilioikeudenkäynnin;

c. tuomioistuinta vastaan pannaan vireille muuta kuin sopimusperusteista vastuuta koskeva siviilioikeudenkäynti, eikä vaade perustu tuomioistuimen lainkäytön harjoittamiseen, tai

d. kolmas osapuoli panee vireille siviilioikeudenkäynnin vahingosta, joka johtuu tuomioistuimelle kuuluvalla tai sen puolesta käytetyllä moottorineuvolla aiheutetusta liikennevahingosta, tai kyse on sellaisesta liikennerikkomuksesta, jossa tällainen ajoneuvo on ollut osallisena.

2. Tuomioistuimella on lainkäytöllinen koskemattomuus omaisuutensa, rahavarojensa ja muiden varojensa sijaintipaikasta riippumatta niihin kohdistuvaan ilman tuomioistuimen lupaa suoritettavaan etsintään, takavarikointiin, menetetyksi tuomitsemiseen, perintään, ulosottoon ja pakkolunastukseen nähden.

3. Siltä osin kuin on tarpeen tuomioistuimen virallisen toiminnan harjoittamiseksi, tuomioistuimen omaisuus, rahavarat ja muut varat ovat vapaat kaikenlaisista rajoituksista, määräyksistä, valvonnasta ja moratorioista.

6 artikla
Osapuolen edustajien vapaudet

1. Osapuolen edustajilla on hallintokomitean, budjettikomitean ja neuvoa-antavan komitean kokouksiin osallistuessaan lainkäytöllinen koskemattomuus kaikkiin sellaisiin tekoihin nähden, jotka he tekevät toimiessaan virallisessa tehtävässään, mukaan lukien heidän suulliset ja kirjalliset lausuntonsa. Tätä vapautta sovelletaan heihin myös heidän kokoustehtävänsä päätyttyä.

2. Heidän viralliset asiakirjansa ovat loukkaamattomia.

3. Mikään osapuoli ei ole velvollinen ulottamaan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja vapauksia omiin kansalaisiinsa tai henkilöön, joka ottaessaan vastaan tehtävänsä tuomioistuimessa asuu pysyvästi kyseisessä valtiossa.

7 artikla
Verovapautukset

1. Tuomioistuin sekä sen omaisuus, rahavarat ja muut varat ovat vapaat kaikista välittömistä veroista.

2. Tuomioistuin

a. vapautetaan sellaisista arvonlisäveroista tai sille palautetaan sellaiset arvonlisäverot, jotka on maksettu tuomioistuimen viralliseen toimintaan tarvittavien ja sitä varten toimitettujen tavaroiden ja palvelujen merkittävistä hankinnoista, jollei sijaintivaltiona olevan osapuolen määräämistä rajoituksista muuta johdu;

b. ei kuitenkaan saa vapautusta sellaisista veroista ja maksuista, jotka ovat maksuja julkisista palveluista.

3. Hankittuja tavaroita, joiden osalta on myönnetty tällainen vapautus tai palautus, saa myydä tai muutoin luovuttaa kyseisessä osapuolessa tai muussa Euroopan unionin jäsenvaltiossa ainoastaan vapautuksen tai palautuksen myöntäneen osapuolen määräämillä ehdoilla.

4. Kunkin osapuolen toimivaltaiset veroviranomaiset määräävät ehdoista ja menettelyistä, sanotun vaikuttamatta Euroopan unionin oikeudesta johtuviin osapuolten velvoitteisiin sekä säädösten ja määräysten soveltamiseen.

8 artikla
Rahavarat ja vapautus valuuttarajoituksista

Osapuolet myöntävät tuomioistuimelle sellaisen vapautuksen valuuttarajoituksista, joka on tarpeen sen virallisen toiminnan harjoittamiseksi.

9 artikla
Tuomarien ja kirjaajan erioikeudet ja vapaudet

1. Tuomarien erioikeuksiin ja vapauksiin sovelletaan perussäännön 8 artiklaa ja perussäännön 8 artiklassa olevan viittauksen perusteella pöytäkirjaa Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista.

2. Perussäännön 8 artiklaa ja pöytäkirjaa Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista sovelletaan kirjaajaan.

3. Kun pöytäkirjaa Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista sovelletaan 1 ja 2 kohdan mukaisesti, ainoastaan sen määräyksiä 11 artiklan b–e alakohdasta alkaen 14 artiklaan saakka sovelletaan vastaavasti, sovitettuina tuomioistuimen erityisiin olosuhteisiin. Tämä tarkoittaa erityisesti, että tuomarit ja kirjaaja

a. ovat velvollisia maksamaan tuomioistuimen heille maksamista palkoista ja palkkioista sisäistä veroa tuomioistuimen hyväksi;

b. vapautetaan kansallisesta verotuksesta tuomioistuimen heille maksamien palkkojen ja palkkioiden osalta, mutta ei tuomioistuimen heille maksamien eläkkeiden ja elinkorkojen osalta, siitä päivästä lukien, jona a alakohdan mukaista sisäistä veroa aletaan soveltaa;

c. vapautetaan tuomioistuimelle suoritettavien palvelujen osalta kaikista pakollisista maksuista kansallisiin sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmiin siitä päivästä lukien, jona tuomareihin ja kirjaajaan aletaan soveltaa tuomioistuimen perustamaa sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmää.

10 artikla
Henkilöstön erioikeudet ja vapaudet

1. Henkilöstöllä on lainkäytöllinen koskemattomuus kaikkiin sellaisiin tekoihin nähden, jotka se tekee toimiessaan virallisessa tehtävässään, mukaan lukien henkilöstön suulliset ja kirjalliset lausunnot. Tätä vapautta sovelletaan henkilöstöön myös sen jälkeen, kun sen palvelussuhde tuomioistuimessa on päättynyt.

2. Henkilöstö

a. on velvollinen maksamaan tuomioistuimen sille maksamista palkoista ja palkkioista sisäistä veroa tuomioistuimen hyväksi;

b. vapautetaan kansallisesta verotuksesta tuomioistuimen sille maksamien palkkojen ja palkkioiden osalta, mutta ei tuomioistuimen sille maksamien eläkkeiden ja elinkorkojen osalta, siitä päivästä lukien, jona a alakohdan mukaista sisäistä veroa aletaan soveltaa; osapuolet voivat ottaa nämä palkat ja palkkiot lukuun määrätessään muista lähteistä saaduista tuloista suoritettavan veron määrän;

c. vapautetaan tuomioistuimelle suoritettavien palvelujen osalta kaikista pakollisista maksuista kansallisiin sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmiin siitä päivästä lukien, jona henkilöstöön aletaan soveltaa tuomioistuimen perustamaa sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmää.

3. Mikään osapuoli ei ole velvollinen ulottamaan 2 kohdassa tarkoitettuja erioikeuksia omiin kansalaisiinsa tai henkilöön, joka välittömästi ennen palvelussuhdettaan tuomioistuimessa on asunut kyseisessä osapuolessa.

11 artikla
Tunnus ja lippu

Tuomioistuimella on oikeus pitää tunnustaan ja lippuaan näkyvillä toimitiloissaan, jollei kyseisen osapuolen kanssa mahdollisesti sovittavista ehdoista muuta johdu, sekä pitää niitä näkyvillä virallisiin tarkoituksiin käytettävissä ajoneuvoissa, verkkosivuillaan ja asiakirjoissaan.

12 artikla
Yhteistyö osapuolten viranomaisten kanssa

1. Kaikki henkilöt, joilla on 6, 9 ja 10 artiklan mukaiset erioikeudet ja vapaudet, ovat velvollisia noudattamaan sen osapuolen säädöksiä ja määräyksiä, jonka alueella he voivat toimia virallisessa tehtävässään, sanotun vaikuttamatta heidän erioikeuksiinsa ja vapauksiinsa.

2. Tuomioistuin toimii kaikkina aikoina yhteistyössä osapuolten toimivaltaisten viranomaisten kanssa helpottaakseen osapuolten lain täytäntöönpanoa ja estääkseen väärinkäytökset, jotka liittyvät tässä pöytäkirjassa tarkoitettuihin erioikeuksiin, vapauksiin ja helpotuksiin.

13 artikla
Pöytäkirjan 6, 9 ja 10 artiklan mukaisten erioikeuksien ja vapauksien tarkoitus ja niistä luopuminen

1. Tällä pöytäkirjalla määrättyjä erioikeuksia ja vapauksia ei ole tarkoitettu niiden saajien henkilökohtaiseksi eduksi. Niiden tarkoituksena on yksinomaan palvella tuomioistuimen etua ja erityisesti varmistaa kaikissa olosuhteissa tuomioistuimen toimintavapaus ja kyseisten henkilöiden täydellinen riippumattomuus.

2. Tuomioistuimen puheenjohtajistolla on paitsi oikeus myös velvollisuus luopua 9 ja 10 artiklan mukaisesta tuomarien, kirjaajan ja henkilöstön koskemattomuudesta, kun puheenjohtajisto katsoo, että tämä koskemattomuus estäisi asianmukaisen tuomioistuinkäsittelyn ja että koskemattomuudesta on mahdollista luopua tuomioistuimen etuja haittaamatta. Osapuolella on sama oikeus hallintokomiteassa ja budjettikomiteassa toimiviin edustajiinsa nähden (6 artikla). Hallintokomitealla on sama oikeus ja velvollisuus neuvoa-antavan komitean jäseniin nähden.

14 artikla
Pääsy maahan, oleskelu maassa ja poistuminen maasta

Sanotun vaikuttamatta Euroopan unionin oikeuden soveltamiseen asianomainen osapuoli toteuttaa kaikki tarvittavat toimet, joilla helpotetaan

a. kaikkien sellaisten henkilöiden saapumista osapuolen alueelle, poistumista alueelta ja oleskelua alueella, jotka suorittavat virallisia tehtäviä tuomioistuimelle; näitä henkilöitä ovat tuomarit, kirjaaja, tuomioistuimen palveluksessa oleva henkilöstö ja osapuolten luovuttama henkilöstö sekä näiden henkilöiden huollettavana olevat perheenjäsenet silloin, kun henkilöt suorittavat tuomioistuimelle virallisia tehtäviä osapuolen alueella eivätkä ole kyseisen osapuolen kansalaisia tai asu pysyvästi sen alueella, ja

b. kaikkien sellaisten henkilöiden saapumista osapuolen alueelle ja poistumista alueelta, jotka kutsutaan tai haastetaan tuomioistuimeen virallisessa tarkoituksessa; näitä henkilöitä ovat asianosaiset, asianosaisten edustajat, tulkit, todistajat ja asiantuntijat, jotka esiintyvät tuomioistuimessa.

15 artikla
Ilmoitus

Kirjaaja antaa kuukauden kuluessa tämän pöytäkirjan voimaatulosta tiedoksi kaikille osapuolille niiden tuomarien, kirjaajan ja henkilöstön nimet, joihin tätä pöytäkirjaa sovelletaan. Lisäksi tuomarin, kirjaajan ja henkilöstön nimittämisestä, palvelussuhteen alkamisesta tuomioistuimessa ja mahdollisista olosuhteiden muutoksista ilmoitetaan mahdollisimman pian ja viimeistään kuukauden kuluttua kyseisen olosuhteen muutoksen ajankohdasta.

16 artikla
Riitojen ratkaiseminen

1. Tuomioistuin järjestää asianmukaiset tavat sellaisten riitojen ratkaisemiseksi, joissa on osallisena tässä pöytäkirjassa tarkoitettu henkilö, jolla on virallisen asemansa perusteella koskemattomuus, tai joissa on osallisena tuomioistuin niissä tapauksissa, joissa sillä on 5 artiklan mukainen koskemattomuus, jollei tästä koskemattomuudesta ole luovuttu.

2. Kaikki tämän pöytäkirjan tulkinnasta tai soveltamisesta syntyvät riidat saatetaan välimiesoikeuden ratkaistavaksi, jolleivät riidan osapuolet ole sopineet muusta ratkaisutavasta. Jos tuomioistuimen ja osapuolen välillä syntyy riita, jota ei saada ratkaistuksi keskustelemalla, neuvottelemalla tai muulla sovitulla ratkaisutavalla kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun jompikumpi riidan osapuoli on pyytänyt riidan ratkaisemista, riita saatetaan sen jommankumman osapuolen pyynnöstä ratkaistavaksi lopullisesti kolmen välimiehen lautakunnalle: yhden välimiehen valitsee tuomioistuin, yhden kyseinen osapuolivaltio ja kolmannen, joka toimii lautakunnan puheenjohtajana, valitsevat kaksi ensimmäistä välimiestä. Jos jompikumpi riidan osapuoli ei ole nimennyt välimiestä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun toinen riidan osapuoli on nimennyt välimiehen, Euroopan unionin tuomioistuimen presidentti nimeää välimiehen. Jolleivät kaksi ensimmäistä välimiestä pääse yksimielisyyteen kolmannen välimiehen nimeämisestä kolmen kuukauden kuluessa kahden ensimmäisen välimiehen nimeämisestä, Euroopan unionin tuomioistuimen presidentti valitsee kolmannen välimiehen tuomioistuimen tai kyseisen osapuolivaltion pyynnöstä.

17 artikla
Allekirjoittaminen, ratifiointi, hyväksyminen tai liittyminen ja tallettaminen

1. Tämä pöytäkirja on avoinna allekirjoittamista varten kaikille sopimusjäsenvaltioille 29 päivästä kesäkuuta 2016 lukien 29 päivään kesäkuuta 2017 saakka Euroopan unionin neuvostossa Brysselissä.

2. Tämä pöytäkirja ratifioidaan tai hyväksytään. Ratifioimis- tai hyväksymiskirjat talletetaan Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristöön, jäljempänä "tallettaja".

3. Tämä pöytäkirja on 29 päivän kesäkuuta 2017 jälkeen avoinna liittymistä varten kaikille sopimusjäsenvaltioille. Liittymiskirjat talletetaan tallettajan huostaan.

18 artikla
Voimaantulo

1. Tämä pöytäkirja tulee voimaan 30 päivän kuluttua sen päivän jälkeen, jona viimeinen neljästä osapuolesta – Luxemburg, Saksa, Ranska ja Yhdistynyt kuningaskunta – on tallettanut ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjansa.

2. Sellaisen osapuolen osalta, joka tallettaa ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjansa 1 kohdassa tarkoitetun päivän jälkeen, tämä pöytäkirja tulee voimaan 30 päivän kuluttua tallettamispäivän jälkeen.

19 artikla
Väliaikainen soveltaminen

Sopimusjäsenvaltio voi milloin tahansa ilmoittaa tallettajalle soveltavansa tätä pöytäkirjaa väliaikaisesti.

TÄMÄN VAKUUDEKSI allekirjoittaneet, siihen asianmukaisesti valtuutettuina, ovat allekirjoittaneet tämän pöytäkirjan.

Tehty Brysselissä 29 päivänä kesäkuuta 2016 yhtenä englannin-, ranskan- ja saksankielisenä kappaleena, jonka kaikki kolme tekstiä ovat yhtä todistusvoimaiset ja joka talletetaan tallettajan huostaan; tallettaja toimittaa oikeaksi todistetun jäljennöksen kaikille pöytäkirjan allekirjoittaville ja pöytäkirjaan liittyville valtioille.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.