15/2019

Annettu: Helsingissä 4 päivänä huhtikuuta 2019

Valtioneuvoston asetus kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen 6 ja 7 artiklassa tarkoitetusta pöytäkirjasta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Kalastuksesta Tenojoen vesistössä Suomen tasavallan hallituksen ja Norjan kuningaskunnan hallituksen välillä tehdyn sopimuksen (SopS 41 ja 42/2017) 6 ja 7 artiklassa tarkoitettu Helsingissä ja Oslossa 29 päivänä maaliskuuta 2019 allekirjoitettu pöytäkirja tulee voimaan 10 päivänä huhtikuuta 2019 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Pöytäkirjan määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä huhtikuuta 2019.

Helsingissä 4 päivänä huhtikuuta 2019

PÖYTÄKIRJA

Suomen maa- ja metsätalousministeriön ja Norjan ilmasto- ja ympäristöministeriön välinen pöytäkirja perustuen Suomen ja Norjan välisen sopimuksen kalastuksesta Tenojoen vesistössä 30. syyskuuta 2016 (Tenon kalastussopimus) artiklaan 6 ja 7 poikkeuksista sopimuksen liitteestä 2 – Tenojoen vesistön kalastussääntö

Hallitusten valtuuttamat viranomaiset ovat, Tenon kalastussopimuksen artiklan 6 mukaisesti, saavuttaneet yksimielisyyden seuraavista Tenon kalastussopimuksen liitteenä 2 olevasta Tenojoen vesistön kalastussäännöstä poikkeavista määräyksistä:

Poikkeus 5 §:n 2 momentista:

Rantakalastusvyöhykkeet jaetaan Norjan puoleisella rajavesistöosuudella kolmeen vyöhykkeeseen seuraavasti:

1) vyöhyke 1 muodostuu kalastusvyöhykkeistä Nuorgam, Vetsikko ja Utsjoki,

2) vyöhyke 2 muodostuu kalastusvyöhykkeestä Outakoski ja

3) vyöhyke 3 muodostuu kalastusvyöhykkeestä Inarijoki.

Vyöhykkeelle 1 kohdistetaan 4 264 kalastusvuorokautta, vyöhykkeelle 2 kohdistetaan 900 kalastusvuorokautta ja vyöhykkeelle 3 kohdistetaan 336 kalastusvuorokautta.

Luvat jaetaan tarkemmin viikoittain jokaiselle vyöhykkeelle samoilla perusteilla, joita on noudatettu 5 § 2 momentissa esitetyssä viikoittaisessa jaossa.

Saalisilmoitusten tulee noudattaa alkuperäistä vyöhykejakoa.

Poikkeus 5 §:stä seuraavilla lisäyksillä:

Rantakalastuslupaan ja venekalastuslupaan on mahdollista liittää yksi tai useampia lapsilupia. Lapsilupa oikeuttaa siinä nimetyn alle 16-vuotiaan lapsen kalastamaan enintään yhdellä vavalla tai käsisiimalla kerrallaan. Lapsilupaa ei lasketa 5 §:n 1 ja 2 momentin mukaisiin lupakiintiöihin.

Poikkeus 9 §:n 3 momentista seuraavalla lisäyksellä:

Veneestä kalastettaessa kaikilla niillä, jotka osallistuvat kalastukseen, myös soutajalla, on oltava kalastuslupa.

Poikkeus 12 §:n 4) kohdasta:

Vapakalastus on kielletty veneestä ja rannalta lohipitoisten sivujokien edustalla alueella, jonka rajat määräytyvät jokikohtaisesti seuraavasti:

Laksjoki/Lákšjohka (NOR); alue, joka ulottuu sivujoen suulta 50 metriä ylävirtaan ja 300 metriä alavirtaan lähimmistä sivujoen rannoista pääuoman poikki Forsholmenista länteen.

Vetsijoki ja Utsjoki (FIN); alue, joka ulottuu sivujoen suulta 50 metriä ylävirtaan ja 200 metriä alavirtaan lähimmistä sivujoen rannoista pääuoman poikki syväväylään asti.

Kuoppilasjoki (FIN); alue, joka ulottuu sivujoen suulta 50 metriä ylävirtaan ja 150 metriä alavirtaan lähimmistä sivujoen rannoista pääuoman poikki syväväylään asti.

Levajoki/Leavvajohka (NOR); alue, joka ulottuu sivujoen suulta 50 metriä ylävirtaan ja 100 metriä alavirtaan lähimmistä sivujoen rannoista pääuoman poikki. Vapakalastus on sallittua sivujoen suun vastaisella rannalta.

Paisjoki/Báišjohka (NOR); alue, joka ulottuu sivujoen suulta 50 metriä ylävirtaan ja 100 metriä alavirtaan lähimmistä sivujoen rannoista pääuoman poikki.

Nilijoki (FIN); alue, joka ulottuu sivujoen suulta 50 metriä ylävirtaan ja 200 metriä alavirtaan lähimmistä sivujoen rannoista pääuoman poikki. Vapakalastus on sallittua sivujoen suun vastaisella rannalta.

Valjojoki/Váljohka (NOR); alue, joka ulottuu sivujoen suulta 50 metriä ylävirtaan ja 150 metriä alavirtaan lähimmistä sivujoen rannoista pääuoman poikki.

Akujoki (FIN); alue, joka ulottuu sivujoen suulta 50 metriä ylävirtaan ja 200 metriä alavirtaan lähimmistä sivujoen rannoista pääuoman poikki. Vapakalastus on sallittua sivujoen suun vastaisella rannalta.

Kaarasjoki/Kárášjohka (NOR) (Inarijoen ja Kaarasjoen/Kárášjohkan yhtymäkohta): alue, joka ulottuu molempien sivujokien suulta 50 metriä ylävirtaan ja 200 metriä Tenojokea alavirtaan ja jokiuoman yli.

Karigasjoki (FIN); alue, joka ulottuu sivujoen suulta 50 metriä ylävirtaan ja 100 metriä alavirtaan lähimmistä sivujoen rannoista pääuoman poikki.

Iskurasjoki/Iškorasjohka (NOR); alue, joka ulottuu sivujoen suulta 50 metriä ylävirtaan ja 100 metriä alavirtaan lähimmistä sivujoen rannoista pääuoman poikki.

Goššjohka (NOR); alue, joka ulottuu sivujoen suulta 50 metriä ylävirtaan ja 100 metriä alavirtaan lähimmistä sivujoen rannoista pääuoman poikki.

Inarijoki/Anárjohka (NOR), Inarijoen/Anárjohkan ja KietsimäjoenSkiehččanjohka yhtymäkohta; alue, joka ulottuu sivujoen suulta 50 metriä ylävirtaan ja 100 metriä alavirtaan lähimmistä sivujoen rannoista pääuoman poikki.

Poikkeus 17 §:n ensimmäisestä lauseesta:

Muiden kalalajien kuin lohen, meritaimenen tai merinieriän verkkokalastus on sallittu toukokuun 20 päivästä kesäkuun 15 päivään.

Poikkeus 21 §:n 2 momentista seuraavalla lisäyksellä:

Kierrettyä nylonia käytettäessä tulee yksittäisten langan säikeiden olla ohuempia kuin 8 denieriä.

Poikkeava määräys on voimassa 31. joulukuuta 2021 asti.

Poikkeus 22 §:n 2 momentista:

Kun poikkipadossa, johteessa tai apujohteessa käytetään havasta, tulee hapaan solmuvälin olla vähintään 58 mm ja materiaalina saa olla vain kierretty nylon (langan säikeiden tulee olla ohuempia kuin 8 denieriä), jossa langan vahvuus on vähintään 1,1 mm (210/8x3 norjalaista lankaa nro 8).

Poikkeava määräys on voimassa 31. joulukuuta 2021 asti.

Poikkeus 27 §:n 2 momentista:

27 §:n 2 momenttia ei sovelleta.

Poikkeus 30 §:n 4 momentista:

Paikkakuntalaisen vapakalastusluvan ja yleisen paikkakuntalaisluvan haltijoiden tulee tehdä kalastuskauden 2019 saalisilmoitus ennen 1. syyskuuta. Edellä mainittujen kalastuslupien haltijoiden on lisäksi annettava sähköinen saalisilmoitus tai paperimuotoinen saalisraportti viikkoa 27 edeltäneen kalastuksen osalta 8. heinäkuuta mennessä. Raportointivälin lyhentäminen tapahtuu asteittain. Vuodesta 2020 alkaen saalisraportti on toimitettava kalastusta seuraavaan maanantaihin mennessä.

Poikkeus 30 §:stä seuraavalla lisäyksellä:

Venekalastusluvan tai rantakalastusluvan haltija, jonka lupaan on liitetty yksi tai useampia lapsilupia, on velvollinen raportoimaan lasten saaliin 30 §:n mukaisesti.

Poikkeus 38 §:n 1 momentin ensimmäisestä lauseesta:

Toimivaltainen viranomainen voi yksittäistapauksessa tieteellistä tutkimusta, käytännön kokeita tai kalanviljelytoimenpiteitä varten myöntää luvan poiketa kalastussäännön määräyksistä kalojen pyyntiin.

Poikkeava määräys on voimassa 31. joulukuuta 2021 asti.

Näitä poikkeuksia, jotka on tehty Tenon kalastussopimuksen 6 artiklan nojalla ja jotka on kirjattu tähän erityiseen pöytäkirjaan sopimuksen 7 artiklan mukaisesti, sovelletaan 31 päivään joulukuuta 2019, ellei toisin ole mainittu, ja niistä tulee säätää kummankin osapuolen kansallisissa säädöksissä siten, että kansalliset säädökset tulevat voimaan viimeistään 1. huhtikuuta 2019.

Allekirjoitettu kahtena kappaleena norjaksi ja suomeksi, molempien kieliversioiden ollessa samanarvoiset.

Helsinki/Oslo,

Maa- ja metsätalousministeriön puolesta

Osastopäällikkö Juha S. Niemelä

Ilmasto- ja ympäristöministeriön puolesta

Kansliapäällikkö Tom Rådahl

PROTOKOLL

Protokoll mellom det norske Klima- og miljødepartementet og det finske Jord- og skogbruksdepartementet etter Avtale mellom Norge og Finland om fisket i Tanavassdraget av 30. september 2016 (Tanaavtalen) artikkel 6 og artikkel 7 om fravikelser fra avtalens Vedlegg 2 - Fiskeregler for Tanavassdraget.

De av regjeringene utpekte myndigheter har, med hjemmel i artikkel 6 i Tanaavtalen, avtalt følgende bestemmelser som fraviker fiskereglene i Tanaavtalens Vedlegg 2:

Fravikelse fra § 5 annet ledd:

Strandfiskesonene på norsk side av grensevassdragstrekningen inndeles i tre soner på følgende måte:

Sone 1 består av fiskesonene Nuorgam, Vetsikko og Utsjoki; og

sone 2 består av fiskesonen Outakoski; og

sone 3 består av fiskesonen Anárjohka.

Det fordeles 4264 fiskedøgn til sone 1, 900 fiskedøgn til sone 2 og 336 fiskedøgn til

sone 3.

Det skal foretas en nærmere ukefordeling innen hver sone, basert på prinsippene som er lagt til grunn for den ukefordelingen som fremgår av § 5 annet ledd.

Fangstrapporteringer skal følge opprinnelig soneinndeling.

Fravikelse fra § 5 ved følgende tillegg:

Det er mulig å knytte ett eller flere barnekort til henholdsvis strandfiskekort og båtfiskekort. Barnekort gir et navngitt barn under 16 år rett til å fiske med inntil én stang eller ett håndsnøre av gangen. Barnekort inngår ikke i kortkvotene etter § 5 første og annet ledd.

Fravikelse fra § 9 tredje ledd ved følgende tillegg:

Ved båtfiske skal alle i båten som deltar i fisket ha fiskekort, inkludert den som ror.

Fravikelse fra § 12 punkt 4):

Stangfiske er forbudt fra båt og fra strand utenfor elvemunningen til lakseførende sideelver, i et område som for den enkelte sideelv avgrenses på følgende måte:

Lákšjohka (NOR); et område som strekker seg fra 50 m oppstrøms til 300 m nedstrøms fra sideelvas nærmeste elvebredder og på tvers av hovedelva vest for Forsholmen.

Veahčajohka og Ohcejohka (FIN); et område som strekker seg fra 50 m oppstrøms til

200 m nedstrøms fra sideelvas nærmeste elvebredder og på tvers av hovedelva ut til djupålen.

Goahppelašjohka (FIN); et område som strekker seg fra 50 m oppstrøms til 150 m nedstrøms fra sideelvas nærmeste elvebredder og på tvers av hovedelva ut til djupålen.

Leavvajohka (NOR); et område som strekker seg fra 50 m oppstrøms til 100 m nedstrøms fra sideelvas nærmeste elvebredder og på tvers av hovedelva. Det kan fiskes med stang fra strand på motsatt side av utløpet til sideelva.

Báišjohka (NOR); et område som strekker seg fra 50 m oppstrøms til 100 m nedstrøms fra sideelvas nærmeste elvebredder og på tvers av hovedelva.

Njiljohka (FIN); et område som strekker seg fra 50 m oppstrøms til 200 m nedstrøms fra sideelvas nærmeste elvebredder og på tvers av hovedelva. Det kan fiskes med stang fra strand på motsatt side av utløpet til sideelva.

Váljohka (NOR); et område som strekker seg fra 50 m oppstrøms til 150 m nedstrøms fra sideelvas nærmeste elvebredder og på tvers av hovedelva.

Áhkojohka (FIN); et område som strekker seg fra 50 m oppstrøms til 200 m nedstrøms fra sideelvas nærmeste elvebredder og på tvers av hovedelva. Det kan fiskes med stang fra strand på motsatt side av utløpet til sideelva.

Kárášjohka (NOR) (samløpet mellom Anárjohka og Kárášjohka); et område som strekker

seg 50 m oppstrøms i begge disse elvene, og 200 m nedstrøms i Tanaelva og på tvers av elveløpet.

Gáregasjohka (FIN); et område som strekker seg fra 50 m oppstrøms til 100 m nedstrøms fra sideelvas nærmeste elvebredder og på tvers av hovedelva.

Iškorasjohka (NOR); et område som strekker seg fra 50 m oppstrøms til 100 m nedstrøms fra sideelvas nærmeste elvebredder og på tvers av hovedelva.

Goššjohka (NOR); et område som strekker seg fra 50 m oppstrøms til 100 m nedstrøms fra sideelvas nærmeste elvebredder og på tvers av hovedelva.

Anárjohka (NOR); der Anárjohka munner ut i Skiehččanjohka; et område som strekker seg fra 50 m oppstrøms til 100 m nedstrøms fra sideelvas nærmeste elvebredder og på tvers av elveløpet.

Fravikelse fra § 17 første setning:

Garnfiske etter andre fiskearter enn laks, sjøørret og sjørøye er tillatt fra 20. mai til 15. juni.

Fravikelse fra § 21 annet ledd ved følgende tillegg:

Ved bruk av spunnet nylon skal tråd ha tynnere enkeltfilamenter enn 8 denier.

Denne fravikelsen gjelder til og med 31. desember 2021.

Fravikelse fra § 22 annet ledd:

Når det brukes garn i tverrstengsel, ledestengsel og ledegarn skal maskevidden være minst 58 mm, og det er kun tillatt å benytte tråd av spunnen nylon (tråd med tynnere enkeltfilamenter enn 8 denier) som er minst 1,1 mm tykk (210/8x3, norsk tråd nr. 8).

Denne fravikelsen gjelder til og med 31. desember 2021.

Fravikelse fra § 27 annet ledd:

Paragraf 27 annet ledd gjelder ikke.

Fravikelse fra § 30 fjerde ledd:

Fiskere med stangfiskekort for lokale fiskere og generelt fiskekort for lokale fiskere skal for fiskesesongen 2019 levere fangstoppgave innen 1. september. Lokale fiskere skal i tillegg levere elektronisk fangstrapport eller rapport på papir innen 8. juli for fiske utført før uke 27. Det skal skje en gradvis opptrapping, og fra og med 2020 skal fangstrapport leveres innen første mandag etter at fisket foregikk.

Fravikelse fra § 30 ved følgende tillegg:

Innehaver av båtfiskekort eller stangfiskekort som har ett eller flere barnekort knyttet til seg, er pliktig til å rapportere barns fangst i henhold til § 30.

Fravikelse fra § 38 første ledd første setning:

Ansvarlige myndigheter kan i enkelttilfeller dispensere fra bestemmelsene i fiskereglene når formålet er å fange fisktil vitenskapelig undersøkelse, praktiske forsøk eller fiskekulturtiltak.

Denne fravikelsen gjelder til og med 31. desember 2021.

Disse fravikelsene, som er vedtatt med hjemmel i Tanaavtalen artikkel 6 og nedfelt i denne særskilte protokollen i henhold til avtalens artikkel 7, skal gjelde til og med 31. desember 2019, dersom ikke annet er nevnt, og skal inntas i hver parts nasjonale rett slik at de nasjonale reguleringene kan tre i kraft senest 1. april 2019.

Undertegnet i to eksemplarer på norsk og finsk, der begge språk er likeverdige.

Helsingfors/Oslo,

For Jord- og skogbruksdepartementet

Avdelingschef Juha S. Niemelä

For Klima- og miljødepartementet

Departementsråd Tom Rådahl

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.