80/2018

Annettu: Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2018

Valtioneuvoston asetus otsonikerrosta heikentävistä aineista tehdyn Montrealin pöytäkirjan muutoksesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Montrealin pöytäkirjaan Kigalissa 15 päivänä lokakuuta 2016 tehty muutos, lukuun ottamatta muutoksen I artiklassa määrätyt muiden kuin osapuolten kanssa käytävän kaupan valvontaa koskevan 4 artiklan muutokset, tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019 niin kuin siitä on sovittu.

Eduskunta on hyväksynyt pöytäkirjan muutoksen 6 päivänä kesäkuuta 2017 ja tasavallan presidentti 25 päivänä elokuuta 2017. Hyväksymiskirja on talletettu Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerin huostaan 14 päivänä marraskuuta 2017.

2 §

Pöytäkirjan muutoksen määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019.

Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2018

Sopimusteksti

Otsonikerrosta heikentävistä aineista tehdyn Montrealin pöytäkirjan muutos

I artikla

Muutos

1 artiklan 4 kappale

Korvataan pöytäkirjan 1 artiklan 4 kappaleessa ilmaisu

”liitteessä C tai E” ilmaisulla

”liitteessä C, E tai F”.

2 artiklan 5 kappale

Korvataan pöytäkirjan 2 artiklan 5 kappaleessa ilmaisu

”ja 2H artiklassa” ilmaisulla

”2H ja 2J artiklassa”.

2 artiklan 8 kappaleen a kohta, 9 kappaleen a kohta ja 11 kappale

Korvataan pöytäkirjan 2 artiklan 8 kappaleen a kohdassa ja 11 kappaleessa ilmaisu

”2A–2I artiklassa” ilmaisulla

”2A–2J artiklassa”.

Lisätään pöytäkirjan 2 artiklan 8 kappaleen a kohdan loppuun seuraavaa:

”Tällaiseen sopimukseen voidaan lisätä sitoumuksia 2J artiklan mukaisen kulutusta tai tuotantoa koskevan sitoumuksen noudattamisesta, jos asianomaisten osapuolten kulutuksen tai tuotannon arvioitu kokonaismäärä ei ylitä 2J artiklassa määrättyä tasoa”.

Poistetaan pöytäkirjan 2 artiklan 9 kappaleen a kohdan i alakohdassa ilmaisun

”olisi tehtävä;”

jälkeen oleva ilmaisu

”sekä”.

Numeroidaan pöytäkirjan 2 artiklan 9 kappaleen a kohdan ii alakohta uudelleen a kohdan iii alakohdaksi.

Lisätään pöytäkirjan 2 artiklan 9 kappaleen a kohdan i alakohdan jälkeen a kappaleen ii alakohta seuraavasti:

”liitteessä A, liitteessä C ja liitteessä F olevan I ryhmän lämmitysvaikutusta tarkistaa, ja mitä tarkistuksia mahdollisesti olisi tehtävä; sekä”.

2J artikla

Lisätään pöytäkirjan 2I artiklan jälkeen artikla seuraavasti:

”2J artikla Fluorihiilivedyt

1. Kunkin osapuolen on varmistettava, että 1 päivänä tammikuuta 2019 alkavan 12 kuukauden ajanjakson aikana ja kunkin sitä seuraavan 12 kuukauden ajanjakson aikana sen liitteessä F lueteltujen valvottavien aineiden kulutuksen arvioitu määrä, joka ilmaistaan vastaavana hiilidioksidimääränä, on enintään a–e kohdassa lueteltujen ajanjaksojen kohdalla annetun prosenttimäärän verran sen liitteessä F lueteltujen valvottavien aineiden vuosien 2011, 2012 ja 2013 kulutuksen arvioidun määrän vuotuisesta keskiarvosta, johon on lisätty 15 prosenttia sen 2F artiklan 1 kohdan mukaisesta liitteessä C olevan I ryhmän valvottavien aineiden arvioidusta määrästä, joka ilmaistaan vastaavana hiilidioksidimääränä:  

a) 2019–2023: 90 prosenttia

b) 2024–2028: 60 prosenttia

c) 2029–2033: 30 prosenttia

d) 2034–2035: 20 prosenttia

e) 2036 ja sen jälkeisinä vuosina: 15 prosenttia

2. Sen estämättä, mitä tämän artiklan 1 kappaleessa määrätään, osapuolet voivat päättää, että osapuolen on varmistettava, että 1 päivänä tammikuuta 2020 alkavan 12 kuukauden ajanjakson aikana ja kunkin sitä seuraavan 12 kuukauden ajanjakson aikana sen liitteessä F lueteltujen valvottavien aineiden kulutuksen arvioitu määrä, joka ilmaistaan vastaavana hiilidioksidimääränä, on enintään a–e alakohdassa lueteltujen ajanjaksojen kohdalla annetun prosenttimäärän verran sen liitteessä F lueteltujen valvottavien aineiden vuosien 2011, 2012 ja 2013 kulutuksen arvioidun määrän vuotuisesta keskiarvosta, johon on lisätty 25 prosenttia sen 2F artiklan 1 kohdan mukaisesta liitteessä C olevan I ryhmän valvottavien aineiden arvioidusta määrästä, joka ilmaistaan vastaavana hiilidioksidimääränä:

a) 2020–2024: 95 prosenttia

b) 2025–2028: 65 prosenttia

c) 2029–2033: 30 prosenttia

d) 2034–2035: 20 prosenttia

e) 2036 ja sen jälkeisinä vuosina: 15 prosenttia

3. Kunkin liitteessä F lueteltuja valvottavia aineita tuottavan osapuolen on varmistettava, että 1 päivänä tammikuuta 2019 alkavan 12 kuukauden ajanjakson aikana ja kunkin sitä seuraavan 12 kuukauden ajanjakson aikana sen liitteessä F lueteltujen valvottavien aineiden tuotannon arvioitu määrä, joka ilmaistaan vastaavana hiilidioksidimääränä, on enintään a–e alakohdassa lueteltujen ajanjaksojen kohdalla annetun prosenttimäärän verran sen liitteessä F lueteltujen valvottavien aineiden vuosien 2011, 2012 ja 2013 kulutuksen arvioidun määrän vuotuisesta keskiarvosta, johon on lisätty 15 prosenttia sen 2F artiklan 2 kohdan mukaisesta liitteessä C olevan I ryhmän valvottavien aineiden arvioidusta määrästä, joka ilmaistaan vastaavana hiilidioksidimääränä:

a) 2019–2023: 90 prosenttia

b) 2024–2028: 60 prosenttia

c) 2029–2033: 30 prosenttia

d) 2034–2035: 20 prosenttia

e) 2036 ja sen jälkeisinä vuosina: 15 prosenttia

4. Sen estämättä, mitä tämän artiklan 3 kappaleessa määrätään, osapuolet voivat päättää, että kunkin valvottavia aineita tuottavan osapuolen on varmistettava, että 1 päivänä tammikuuta 2020 alkavan 12 kuukauden ajanjakson aikana ja kunkin sitä seuraavan 12 kuukauden ajanjakson aikana sen liitteessä F lueteltujen valvottavien aineiden tuotannon arvioitu määrä, joka ilmaistaan vastaavana hiilidioksidimääränä, on enintään a–e alakohdassa lueteltujen ajanjaksojen kohdalla annetun prosenttimäärän verran sen liitteessä F lueteltujen valvottavien aineiden vuosien 2011, 2012 ja 2013 kulutuksen arvioidun määrän vuotuisesta keskiarvosta, johon on lisätty 25 prosenttia sen 2F artiklan 2 kohdan mukaisesta liitteessä C olevan I ryhmän valvottavien aineiden arvioidusta määrästä, joka ilmaistaan vastaavana hiilidioksidimääränä:

a) 2020–2024: 95 prosenttia

b) 2025–2028: 65 prosenttia

c) 2029–2033: 30 prosenttia

d) 2034–2035: 20 prosenttia

e) 2036 ja sen jälkeisinä vuosina: 15 prosenttia

5. Tämän artiklan 1–4 kappaletta sovelletaan, jolleivät osapuolet päätä, että tuotanto tai kulutus on sallittua siinä määrin kuin se on tarpeen osapuolten sopiman poikkeuksellisesti sallitun käytön toteuttamiseksi.

6. Kunkin liitteessä C olevan I ryhmän tai liitteen F valvottavia aineita valmistavan osapuolen on varmistettava, että 1 päivänä tammikuuta 2020 alkavan 12 kuukauden ajanjakson aikana ja kunkin sitä seuraavan 12 kuukauden ajanjakson aikana sen kussakin liitteessä C olevan I ryhmän tai liitteen F aineita valmistavassa tuotantolaitoksessa syntyneiden liitteessä F olevan II ryhmän aineiden päästöt hävitetään siinä määrin kuin se on mahdollista osapuolten kyseisen 12 kuukauden ajanjakson aikana hyväksymää teknologiaa käyttäen.

7. Kunkin osapuolen on varmistettava, että liitteessä C olevan I ryhmän tai liitteen F aineita tuottavassa laitoksessa syntyneiden liitteessä F olevan II ryhmän aineet hävitetään vain osapuolten hyväksymää teknologiaa käyttäen.

3 artikla

Korvataan pöytäkirjan 3 artiklan johdanto-osa seuraavasti:

"1. Kunkin osapuolen on 2, 2A–2J ja 5 artiklan soveltamiseksi määritettävä jokaisesta liitteessä A, liitteessä B, liitteessä C, liitteessä E tai liitteessä F mainitun aineryhmän arvioitu määrä seuraavien osalta”.

Korvataan pöytäkirjan 3 artiklan a kohdan i alakohdan lopussa oleva puolipiste ilmaisulla

”, jollei 2 kappaleessa toisin määrätä;”

Lisätään pöytäkirjan 3 artiklan loppuun seuraavaa:

”; ja

d) kussakin liitteessä C olevan I ryhmän tai liitteen F aineita tuottavassa laitoksessa syntyneiden liitteessä F olevan II ryhmän aineiden päästöt, mukaan lukien muun muassa varusteista, poistokanavista ja hävittämislaitteista vuotaneet määrät mutta pois lukien käyttöä, hävittämistä tai varastointia varten talteen otetut määrät.

2. Kun liitteen F ja liitteessä C olevan I ryhmän aineiden tuotantoa, kulutusta, tuontia, vientiä ja päästöjä lasketaan vastaavana hiilidioksidimääränä 2J artiklan, 2 artiklan 5 bis kappaleen ja 3 artiklan 1 kappaleen d kohdan soveltamiseksi, kunkin osapuolen on käytettävä liitteessä A olevan I ryhmän, liitteen C ja liitteen F aineiden lämmitysvaikutusta.”.

4 artiklan 1 sept kappale

Lisätään pöytäkirjan 4 artiklan 1 sex kohdan jälkeen kohta seuraavasti:

”1 sept Kun tämä kappale tulee voimaan, kunkin osapuolen on kiellettävä liitteen F valvottavien aineiden tuonti valtioista, jotka eivät ole tämän pöytäkirjan osapuolia.”.

4 artiklan 2 sept kappale

Lisätään pöytäkirjan 4 artiklan 2 sex kappaleen jälkeen kappale seuraavasti:

”2 sept Kun tämä kohta tulee voimaan, kunkin osapuolen on kiellettävä liitteen F valvottavien aineiden vienti valtioista, jotka eivät ole tämän pöytäkirjan osapuolia.”.

4 artiklan 5, 6 ja 7 kappale

Korvataan pöytäkirjan 4 artiklan 5, 6 ja 7 kappaleessa ilmaisu

”liitteissä A, B, C ja E” ilmaisulla

”liitteissä A, B, C, E ja F”.

4 artiklan 8 kappale

Korvataan pöytäkirjan 4 artiklan 8 kappaleessa ilmaisu

”2A–2I artiklan” ilmaisulla

”2A–2J artiklan”.

4B artikla

Lisätään pöytäkirjan 4B artiklan 2 kappaleen jälkeen kappale seuraavasti:

”2 bis Kunkin osapuolen on viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2019 tai kolmen vuoden kuluessa tämän kohdan voimaantulopäivästä sen mukaan, kumpi näistä ajankohdista on myöhäisempi, vahvistettava ja pantava täytäntöön tuonti- ja vientilisenssijärjestelmä uusille, käytetyille, kierrätetyille ja regeneroiduille liitteen F valvottaville aineille. Kaikki 5 artiklan 1 kappaleen mukaisesti toimivat osapuolet, jotka päättävät, etteivät ne voi vahvistaa ja panna täytäntöön tällaista järjestelmää 1 päivään tammikuuta 2019 mennessä, voivat lykätä kyseisten toimien toteuttamista 1 päivään tammikuuta 2021.”.

5 artikla

Korvataan pöytäkirjan 5 artiklan 4 kappaleessa ilmaisu

”2I”

ilmaisulla

“2J”.

Korvataan pöytäkirjan 5 artiklan 5 ja 6 kappaleessa ilmaisu

”2I artiklassa”

ilmaisulla

”2I ja 2J artiklassa”.

Pöytäkirjan 5 artiklan 5 kappale

(ei koske suomenkielistä toisintoa)

Lisätään pöytäkirjan 5 artiklan 8 ter kappaleen jälkeen kappale seuraavasti:

”8 qua

a) Mahdollisia 2J artiklassa määrättyihin valvontatoimiin 2 artiklan 9 kappaleen mukaisesti tehtyjä tarkistuksia soveltaen kullakin tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti toimivalla osapuolella on oikeus lykätä 2J artiklan 1 kappaleen a–e kohdassa ja 2J artiklan 3 kappaleen a–e kohdassa määrättyjen valvontatoimien noudattamista ja muuttaa kyseisiä toimia seuraavasti:

i) 2024–2028: 100 prosenttia

ii) 2029–2034: 90 prosenttia

iii) 2035–2039: 70 prosenttia

iv) 2040–2044: 50 prosenttia

v) 2045 ja sen jälkeisinä vuosina: 20 prosenttia

b) Sen estämättä, mitä a kohdassa määrätään, osapuolet voivat päättää, että mahdollisia 2J artiklassa määrättyihin valvontatoimiin 2 artiklan 9 kappaleen mukaisesti tehtyjä tarkistuksia soveltaen kullakin tämän artiklan 1 kappaleen mukaisesti toimivalla osapuolella on oikeus lykätä 2J artiklan 1 kappaleen a–e kohdassa ja 2J artiklan 3 kappaleen a–e kohdassa määrättyjen valvontatoimien noudattamista ja muuttaa kyseisiä toimia seuraavasti:

i) 2028–2031: 100 prosenttia

ii) 2032–2036: 90 prosenttia

iii) 2037–2041: 80 prosenttia

iv) 2042–2044: 70 prosenttia

v) 2047 ja sen jälkeisinä vuosina: 15 prosenttia

c) Kullakin tämän artiklan 1 kappaleen mukaisesti toimivalla osapuolella on 2J artiklan mukaisen kulutuksen perustasonsa laskemiseksi tämän artiklan 8 ter kappaleen mukaisesti oikeus käyttää liitteen F valvottavien aineiden vuosien 2020, 2021 ja 2022 kulutuksensa arvioitujen määrien keskiarvoa, johon on lisätty 65 prosenttia sen liitteessä C olevan I ryhmän valvottavien aineiden kulutuksen perustasosta.

d) Sen estämättä, mitä c kohdassa määrätään, osapuolet voivat päättää, että kullakin tämän artiklan 1 kappaleen mukaisesti toimivalla osapuolella on 2J artiklan mukaisen kulutuksen perustasonsa laskemiseksi tämän artiklan 8 ter kappaleen mukaisesti oikeus käyttää liitteen F valvottavien aineiden vuosien 2024, 2025 ja 2026 kulutuksensa arvioitujen määrien keskiarvoa, johon on lisätty 65 prosenttia sen liitteessä C olevan I ryhmän valvottavien aineiden kulutuksen perustasosta.

e) Kullakin tämän artiklan 1 kappaleen mukaisesti toimivalla ja liitteen F valvottavia aineita tuottavalla osapuolella on 2J artiklan mukaisen tuotannon perustasonsa laskemiseksi tämän artiklan 8 ter kappaleen mukaisesti oikeus käyttää liitteen F valvottavien aineiden vuosien 2020, 2021 ja 2022 tuotantonsa arvioitujen määrien keskiarvoa, johon on lisätty 65 prosenttia sen liitteessä C olevan I ryhmän valvottavien aineiden tuotannon perustasosta.

f) Sen estämättä, mitä e kohdassa määrätään, osapuolet voivat päättää, että kullakin tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti toimivalla ja liitteen F valvottavia aineita tuottavalla osapuolella on 2J artiklan mukaisen tuotannon perustasonsa laskemiseksi tämän artiklan 8 ter kohdan mukaisesti oikeus käyttää liitteen F valvottavien aineiden vuosien 2024, 2025 ja 2026 tuotantonsa arvioitujen määriensä keskiarvoa, johon on lisätty 65 prosenttia sen liitteessä C olevan I ryhmän valvottavien aineiden tuotannon perustasosta.

g) Tämän kappaleen a–f kohtaa sovelletaan tuotannon ja kulutuksen arvioituihin määriin paitsi siinä määrin kuin korkeaa ympäristölämpötilaa koskevaa poikkeusta sovelletaan osapuolten päättämiä arviointiperusteita noudattaen.”.

6 artikla

Korvataan pöytäkirjan 6 artiklassa ilmaisu

”2A–2I artiklan” ilmaisulla

”2A–2J artiklan”.

7 artiklan 2, 3 ja 3 ter kappale

Lisätään pöytäkirjan 7 artiklan 2 kappaleessa luetelmakohdan ”– liitteessä E mainitun valvottavan aineen osalta vuodelta 1991” jälkeen luetelmakohta seuraavasti:

”– liitteessä F mainitun valvottavan aineen osalta vuosilta 2011–2013, mutta 5 artiklan 1 kappaleen mukaisesti toimivien osapuolten on annettava nämä tiedot vuosilta 2020–2022, kun taas sellaisten 5 artiklan 1 kappaleen mukaisesti toimivien osapuolten, joihin sovelletaan 5 artiklan 8 qua kappaleen d ja f kohtaa, on annettava nämä tiedot vuosilta 2024–2026;”.

Korvataan pöytäkirjan 7 artiklan 2 ja 3 kappaleessa ilmaisu

”C ja E”

ilmaisulla

”C, E ja F”.

Lisätään pöytäkirjan 7 artiklan 3 bis kappaleen jälkeen kappale seuraavasti:

”3 ter Kunkin osapuolen on pöytäkirjan 3 artiklan 1 kappaleen d kohdan mukaisesti annettava sihteeristölle tilastotiedot liitteessä F olevan II ryhmän valvottavien aineiden vuotuisista päästöistään laitosta kohden.”.

7 artiklan 4 kappale

Lisätään 7 artiklan 4 kappaleessa ilmaisun

”tuontia ja vientiä koskevista tilastotiedoista” eteen ilmaisu ”tuotantoa,” ja ilmaisun ”tuonnista ja viennistä” eteen ilmaisu

”tuotannosta,”.

10 artiklan 1 kappale

Korvataan pöytäkirjan 10 artiklan 1 kappaleessa ilmaisu

”ja 2I artiklassa”

ilmaisulla

”2I ja 2J artiklassa”.

Lisätään pöytäkirjan 10 artiklan 1 kappaleen loppuun seuraavaa:

”Kun 5 artiklan 1 kappaleen mukaisesti toimiva osapuoli valitsee muusta rahoitusjärjestelmästä saadun rahoituksen käytön, mikä saattaa johtaa jonkin sen sovittujen lisäkustannusten osan kattamiseen, kyseistä osaa ei tule kattaa muusta pöytäkirjan 10 artiklan mukaisesta rahoitusjärjestelmästä.”.

17 artikla

Korvataan pöytäkirjan 17 artiklassa ilmaisu

”2A–2I artiklan” ilmaisulla

”2A–2J artiklan”.

Liite A

Korvataan pöytäkirjan liitteessä A olevaa I ryhmää koskeva taulukko seuraavasti:

Ryhmä

Aine

Otsonituhopotentiaali

*

100 vuoden lämmitysvaikutuskerroin

Ryhmä I

CFCl3

(CFC-11)

1,0

4 750

CF2Cl2

(CFC-12)

1,0

10 900

C2F3Cl3

(CFC-113)

0,8

6 130

C2F4Cl2

(CFC-114)

1,0

10 000

C2F5Cl

(CFC-115)

0,6

7 370

Group

Substance

Ozone-Depleting

Potential*

100-Year Global Warming Potential

Group I

CFCl3

(CFC-11)

1.0

4,750

CF2Cl2

(CFC-12)

1.0

10,900

C2F3Cl3

(CFC-113)

0.8

6,130

C2F4Cl2

(CFC-114)

1.0

10,000

C2F5Cl

(CFC-115)

0.6

7,370

Liite C ja liite F

Korvataan pöytäkirjan liitteessä C olevaa I ryhmää koskeva taulukko seuraavasti:

Ryhmä

Aine

Isomeerien

luku-

määrä

Otsonituho

potentiaali

*

100 vuoden

Lämmitys

vaikutus

kerroin***

Ryhmä I

CHFCl2

(HCFC-21)**

1

0,04

151

CHF2Cl

(HCFC-22)**

1

0,055

1810

CHFCl

(HCFC-31)

1

0,02

C2HFCl4

(HCFC-121)

2

0,01-0,04

C2HF2Cl3

(HCFC-122)

3

0,02-0,08

C2HF3Cl2

(HCFC-123)

3

0,02-0,06

77

CHCl2CF3

(HCFC-123)**

-

0,02

C2HF4Cl

(HCFC-124)

2

0,02-0,04

609

CHFClCF3

(HCFC-124)**

-

0,022

C2H2FCl3

(HCFC-131)

3

0,007-0,05

C2H2F2Cl2

(HCFC-132)

4

0,008-0,05

C2H2F3Cl

(HCFC-133)

3

0,02-0,06

C2H3FCl2

(HCFC-141)

3

0,005-0,07

CH3CFCl2

(HCFC-141b)**

-

0,11

725

C2H3F2Cl

(HCFC-142)

3

0,008-0,07

CH3CF2Cl

(HCFC-142b)**

-

0,065

2310

C2H4FCl

(HCFC-151)

2

0,003-0,005

C3HFCl6

(HCFC-221)

5

0,015-0,07

C3HF2Cl5

(HCFC-222)

9

0,01-0,09

C3HF3Cl4

(HCFC-223)

12

0,01-0,08

C3HF4Cl3

(HCFC-224)

12

0,01-0,09

C3HF5Cl2

(HCFC-225)

9

0,02-0,07

CF3CF2CHCl2

(HCFC-225ca)**

-

0,025

122

CF2ClCF2CHClF

(HCFC-225cb)**

-

0,033

595

C3HF6Cl

(HCFC-226)

5

0,02-0,10

C3H2FCl5

(HCFC-231)

9

0,05-0,09

C3H2F2Cl4

(HCFC-232)

16

0,008-0,10

C3H2F3Cl3

(HCFC-233)

18

0,007-0,23

C3H2F4Cl2

(HCFC-234)

16

0,01-0,28

C3H2F5Cl

(HCFC-235)

9

0,03-0,52

C3H3FCl4

(HCFC-241)

12

0,004-0,09

C3H3F2Cl3

(HCFC-242)

18

0,005-0,13

C3H3F3Cl2

(HCFC-243)

18

0,007-0,12

C3H3F4Cl

(HCFC-244)

12

0,009-0,14

C3H4FCl3

(HCFC-251)

12

0,001-0,01

C3H4F2Cl2

(HCFC-252)

16

0,005-0,04

C3H4F3Cl

(HCFC-253)

12

0,003-0,03

C3H5FCl2

(HCFC-261)

9

0,002-0,02

C3H5F2Cl

(HCFC-262)

9

0,002-0,02

C3H6FCl

(HCFC-271)

5

0,001-0,03

Kun otsonituhopotentiaalille on annettu vaihteluväli, sen korkeinta arvoa käytetään tätä pöytäkirjaa sovellettaessa. Yhtenä arvona ilmaistut otsonituhopotentiaalit on määritetty laboratoriomittausten perusteella tehdyillä laskelmilla. Vaihteluvälinä ilmaistut otsonituhopotentiaalit perustuvat arviointeihin, joten ne eivät ole yhtä luotettavia. Vaihteluväli liittyy isomeerien ryhmään. Ylempi arvo on arvio korkeimman otsonituhopotentiaalin omaavan isomeerin otsonituhopotentiaalista ja alempi arvo on arvio alhaisimman otsonituhopotentiaalin omaavan isomeerin otsonituhopotentiaalista.

** Kaupallisesti kaikkein kannattavimmat aineet, joiden kohdalla lueteltuja otsonituhopotentiaalin arvoja on käytettävä tätä pöytäkirjaa sovellettaessa.

*** Kun aineen kohdalla ei ole lämmitysvaikutuskerrointa, oletusarvo on 0, kunnes kerroin lisätään 2 artikla 9 kappaleen a kohdan ii alakohdassa määrätyllä menettelyllä.

Group

Substance

Number

of

isomers

Ozone-

Depleting

Potential*

100-Year

Global

Warming

Potential***

Group I

CHFCl2

(HCFC-21)**

1

0.04

151

CHF2Cl

(HCFC-22)**

1

0.055

1810

CHFCl

(HCFC-31)

1

0.02

C2HFCl4

(HCFC-121)

2

0.01-0.04

C2HF2Cl3

(HCFC-122)

3

0.02-0.08

C2HF3Cl2

(HCFC-123)

3

0.02-0.06

77

CHCl2CF3

(HCFC-123)**

-

0.02

C2HF4Cl

(HCFC-124)

2

0.02-0.04

609

CHFClCF3

(HCFC-124)**

-

0.022

C2H2FCl3

(HCFC-131)

3

0.007-0.05

C2H2F2Cl2

(HCFC-132)

4

0.008-0.05

C2H2F3Cl

(HCFC-133)

3

0.02-0.06

C2H3FCl2

(HCFC-141)

3

0.005-0.07

CH3CFCl2

(HCFC-141b)**

-

0.11

725

C2H3F2Cl

(HCFC-142)

3

0.008-0.07

CH3CF2Cl

(HCFC-142b)**

-

0.065

2310

C2H4FCl

(HCFC-151)

2

0.003-0.005

C3HFCl6

(HCFC-221)

5

0.015-0.07

C3HF2Cl5

(HCFC-222)

9

0.01-0.09

C3HF3Cl4

(HCFC-223)

12

0.01-0.08

C3HF4Cl3

(HCFC-224)

12

0.01-0.09

C3HF5Cl2

(HCFC-225)

9

0.02-0.07

CF3CF2CHCl2

(HCFC-225ca)**

-

0.025

122

CF2ClCF2CHClF

(HCFC-225cb)**

-

0.033

595

C3HF6Cl

(HCFC-226)

5

0.02-0.10

C3H2FCl5

(HCFC-231)

9

0.05-0.09

C3H2F2Cl4

(HCFC-232)

16

0.008-0.10

C3H2F3Cl3

(HCFC-233)

18

0.007-0.23

C3H2F4Cl2

(HCFC-234)

16

0.01-0.28

C3H2F5Cl

(HCFC-235)

9

0.03-0.52

C3H3FCl4

(HCFC-241)

12

0.004-0.09

C3H3F2Cl3

(HCFC-242)

18

0.005-0.13

C3H3F3Cl2

(HCFC-243)

18

0.007-0.12

C3H3F4Cl

(HCFC-244)

12

0.009-0.14

C3H4FCl3

(HCFC-251)

12

0.001-0.01

C3H4F2Cl2

(HCFC-252)

16

0.005-0.04

C3H4F3Cl

(HCFC-253)

12

0.003-0.03

C3H5FCl2

(HCFC-261)

9

0.002-0.02

C3H5F2Cl

(HCFC-262)

9

0.002-0.02

C3H6FCl

(HCFC-271)

5

0.001-0.03

poses of the Protocol. The ODPs listed as a single value have been determined from calculations based on laboratory measurements. Those listed as a range are based on estimates and are less certain. The range pertains to an isomeric group. The upper value is the estimate of the ODP of the isomer with the highest ODP, and the lower value is the estimate of the ODP of the isomer with the lowest ODP.

** Identifies the most commercially viable substances with ODP values listed against them to be used for the purposes of the Protocol.

*** For substances for which no GWP is indicated, the default value 0 applies until a GWP value is included by means of the procedure foreseen in paragraph 9 (a) (ii) of Article 2.

Lisätään pöytäkirjan liitteen E jälkeen liite seuraavasti:

”Liite F: Valvottavat aineet

Ryhmä

Aine

100 vuoden lämmitysvaikutuskerroin

Ryhmä I

CHF2CHF2

HFC-134

1 100

CH2FCF3

HFC-134a

1 430

CH2FCHF2

HFC-143

353

chf2ch2cf3

HFC-245fa

1 030

CF3CH2CF2CH3

HFC-365mfc

794

CF3CHFCF3

HFC-227ea

3 220

CH2FCF2CF3

HFC-236cb

1 340

chf2chfcf3

HFC-236ea

1 370

CF3CH2CF3

HFC-236fa

9 810

CH2FCF2CHF2

HFC-245ca

693

cf3chfchfcf2cf3

HFC-43-10mee

1 640

CH2F2

HFC-32

675

CHF2CF3

HFC-125

3 500

CH3CF3

HFC-143 a

4 470

CH3F

HFC-41

92

CH2FCH2F

HFC-152

53

CH3CHF2

HFC-152 a

124

Ryhmä II

CHF3

HFC-23

14 800

Group

Substance

100-Year Global Warming Potential

Group I

CHF2CHF2

HFC-134

1,100

CH2FCF3

HFC-134a

1,430

CH2FCHF2

HFC-143

353

chf2ch2cf3

HFC-245fa

1,030

CF3CH2CF2CH3

HFC-365mfc

794

CF3CHFCF3

HFC-227ea

3,220

CH2FCF2CF3

HFC-236cb

1,340

chf2chfcf3

HFC-236ea

1,370

CF3CH2CF3

HFC-236fa

9,810

CH2FCF2CHF2

HFC-245ca

693

cf3chfchfcf2cf3

HFC-43-10mee

1,640

CH2F2

HFC-32

675

CHF2CF3

HFC-125

3,500

CH3CF3

HFC-143a

4,470

CH3F

HFC-41

92

CH2FCH2F

HFC-152

53

CH3CHF2

HFC-152a

124

Group II

CHF3

HFC-23

14,800

II artikla

Suhde vuoden 1999 muutokseen

Valtio tai alueellisen taloudellisen yhdentymisen järjestö ei voi tallettaa tätä muutosta koskevaa ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjaansa, jollei se ole aikaisemmin tallettanut tai jollei se samanaikaisesti talleta osapuolten 11. kokouksessa Pekingissä 3 päivänä joulukuuta 1999 hyväksyttyä muutosta koskevaa asiakirjaa.

III artikla

Suhde ilmastonmuutosta koskevaan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimukseen ja sen Kioton pöytäkirjaan

Tämän muutoksen tarkoituksena ei ole jättää fluorihiilivetyjä ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen 4 ja 12 artiklassa määrättyjen sitoumusten eikä sen Kioton pöytäkirjan 2, 5, 7 ja 10 artiklassa määrättyjen sitoumusten soveltamisalan ulkopuolelle.

IV artikla

Voimaantulo

1. Lukuun ottamatta 2 kappaleessa määrättyjä poikkeuksia, tämä muutos tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019, jos vähintään 20 valtiota tai alueellisen taloudellisen yhdentymisen järjestöä, jotka ovat otsonikerrosta heikentävistä aineista tehdyn Montrealin pöytäkirjan osapuolia, on tallettanut muutoksia koskevan ratifioimis- tai hyväksymiskirjan. Jos tämä ehto ei täyty edellä mainittuun päivämäärään mennessä, muutokset tulevat voimaan yhdeksäntenäkymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun ehto on täytetty.

2. Tämän muutoksen I artiklassa määrätyt muiden kuin osapuolten kanssa käytävän kaupan valvontaa koskevan 4 artiklan muutokset tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 2033, jos vähintään 70 valtiota tai alueellisen taloudellisen yhdentymisen järjestöä, jotka ovat otsonikerrosta heikentävistä aineista tehdyn Montrealin pöytäkirjan osapuolia, on tallettanut muutoksia koskevan ratifioimis- tai hyväksymiskirjan. Jos tämä ehto ei täyty edellä mainittuun päivämäärään mennessä, muutokset tulevat voimaan yhdeksäntenäkymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun ehto on täytetty.

3. Edellä 1 ja 2 kappaleessa tarkoitettujen asiakirjojen lukumäärää laskettaessa alueellisen taloudellisen yhdentymisjärjestön tallettamaa asiakirjaa ei lisätä sen jäsenvaltioiden tallettamien asiakirjojen lukumäärään.

4. Tämän muutoksen tultua voimaan 1 kappaleessa tarkoitetulla tavalla se tulee voimaan muun pöytäkirjan osapuolen osalta yhdeksäntenäkymmenentenä päivänä siitä, kun se on tallettanut ratifioimis- tai hyväksymiskirjansa

V artikla

Väliaikainen soveltaminen

Kaikki osapuolet voivat milloin tahansa ennen tämän muutoksen voimaantuloa ilmoittaa, että ne soveltavat väliaikaisesti mitä tahansa 2J artiklassa määrättyjä valvontatoimia ja vastaavia 7 artiklassa määrättyjä ilmoittamisvelvoitteita siihen asti, kun muutos tulee voimaan.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.