73/2018

Annettu: Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 2018

Valtioneuvoston asetus merityötä koskevan yleissopimuksen ohjeiston muutoksista annetun lain voimaantulosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään merityötä koskevan yleissopimuksen ohjeiston muutoksista annetun lain (447/2018) nojalla:

1 §

Merityötä koskevan yleissopimuksen ohjeistoon Genevessä 9 päivänä kesäkuuta 2016 tehdyt muutokset tulevat voimaan 8 päivänä tammikuuta 2019 niin kuin siitä on sovittu.

Eduskunta on hyväksynyt ohjeiston muutokset 29 päivänä toukokuuta 2018 ja tasavallan presidentti 13 päivänä kesäkuuta 2018. Kansainvälisen työjärjestön pääjohtaja on vastaanottanut tiedon muutosten hyväksymisestä 20 päivänä kesäkuuta 2018.

2 §

Ohjeiston muutosten muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Merityötä koskevan yleissopimuksen ohjeiston muutoksista annettu laki (447/2018) tulee voimaan 8 päivänä tammikuuta 2019.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2018.

Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 2018

Sopimusteksti

MERITYÖTÄ KOSKEVAN VUODEN 2006 YLEISSOPIMUKSEN VUODEN 2016 MUUTOSTEN TEKSTI

Vuoden 2006 yleissopimuksen sääntöön 4.3 liittyvät ohjeiston muutokset

Suositus B4.3.1 – Tapaturmia, vammoja ja sairauksia työssä koskevat määräykset

Lisätään 1 kohdan loppuun seuraava teksti:

Huomioon olisi otettava myös viimeisin versio Kansainvälisen merenkulkutoimiston ja Kansainvälisen kuljetustyöntekijöiden liiton yhdessä julkaisemista ohjeista aluksilla tapahtuvan ahdistelun ja kiusaamisen poistamiseksi (Guidance on eliminating shipboard harassment and bullying).

Siirretään 4 kohdassa "ja"-sana b alakohdan lopusta c alakohdan loppuun. Lisätään seuraava uusi alakohta:

d) häirintä ja kiusaaminen.

Suositus B4.3.6 – Tutkinnat

Siirretään 2 kohdassa "ja"-sana e alakohdan lopusta f alakohdan loppuun. Lisätään seuraava uusi alakohta:

g) häirinnästä ja kiusaamisesta johtuviin ongelmiin.

Vuoden 2006 yleissopimuksen sääntöön 5.1 liittyvät ohjeiston muutokset

Normi A5.1.3 – Merityösertifikaatti ja merityöehtojen noudattamista koskeva ilmoitus

Siirretään nykyisen 4 kohdan teksti 3 kohdan loppuun.

Korvataan nykyinen 4 kohta seuraavalla:

Jos ennen merityösertifikaatin voimassaolon päättymistä tehdyn uusintatarkastuksen jälkeen aluksen todetaan edelleen vastaavan kansallisia säädöksiä ja määräyksiä tai muita toimenpiteitä, joilla tämän yleissopimuksen vaatimukset pannaan täytäntöön, mutta kyseiselle alukselle ei voida välittömästi myöntää uutta sertifikaattia ja toimittaa tätä saataville aluksella, toimivaltainen viranomainen tai tähän tarkoitukseen asianmukaisesti valtuutettu hyväksytty organisaatio voi tämän normin 1 kohdan estämättä jatkaa sertifikaatin voimassaoloa enintään viisi kuukautta olemassa olevan sertifikaatin voimassaolon päättymispäivästä lukien ja allekirjoittaa sertifikaatin tämän mukaisesti. Uusi sertifikaatti on voimassa enintään viisi vuotta tämän normin 3 kohdassa määrätystä päivästä lukien.

Liite A5–II – Merityösertifikaatti

Lisätään merityösertifikaatin mallilomakkeen loppuun seuraava teksti:

Voimassaolon jatkaminen uusintatarkastuksen jälkeen (tarvittaessa)

Todistetaan, että uusintatarkastuksen perusteella alus todettiin edelleen niiden kansallisten säädösten ja määräysten tai muiden toimenpiteiden mukaiseksi, joilla tämän yleissopimuksen vaatimukset pannaan täytäntöön, ja että tämän merityösertifikaatin voimassaoloa jatketaan normissa A5.1.3 olevan 4 kohdan mukaisesti ........................... saakka (enintään viisi kuukautta nykyisen sertifikaatin voimassaolon päättymispäivästä), jotta alukselle voidaan myöntää uusi sertifikaatti ja se voidaan toimittaa saataville aluksella.

Tämän voimassaolon jatkamisen perustana olevan uusintatarkastuksen päättymispäivä:

.........................................................................

Allekirjoitus:...................................................

(Toimivaltaisen viranomaisen allekirjoitus)

Paikka:.............................................................

Päiväys:...........................................................

(Tarvittaessa viranomaisen sinetti tai leima)

Rinnakkaistekstit

2.

Laki

laivaväen työ- ja asuinympäristöstä sekä ruokahuollosta aluksella annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan laivaväen työ- ja asuinympäristöstä sekä ruokahuollosta aluksella annetun lain (395/2012) 8 §, sellaisena kuin se on laissa 994/2014, seuraavasti:

Voimassa oleva laki

8 §

Merityösertifikaattiin liittyvät tarkastukset ja lausunnot

Työsuojeluviranomainen antaa Liikenteen turvallisuusvirastolle merityöyleissopimuksessa tarkoitetun merityösertifikaatin myöntämistä varten lausunnon sopimuksen liitteessä A5-1 mainituista asioista.

Työsuojeluviranomaisen on ennen 1 momentissa tarkoitetun lausunnon antamista suoritettava aluksella toimivaltaansa kuuluvat merityöyleissopimuksessa tarkoitetut väliaikaisen ja varsinaisen merityösertifikaatin myöntämisen, voimassa pitämisen tai uusimisen kannalta tarpeelliset tarkastukset. Laivanisännän on haettava edellä mainittuja tarkastuksia kirjallisesti hyvissä ajoin ennen tarkastuksen ajankohtaa. Työsuojeluviranomaisen on tehtävä hyväksytystä merityösertifikaatin voimassa pitämiseksi tarkoitetusta välitarkastuksesta asianmukainen merkintä merityösertifikaattiin.

Työsuojeluviranomainen antaa Liikenteen turvallisuusvirastolle lausunnon väliaikaisen sertifikaatin myöntämistä varten. Lausunto on annettava viivytyksettä. Lausunnon antamisen edellytyksenä on, että laivanisäntä on osoittanut työsuojeluviranomaiselle noudattavansa merityöyleissopimuksen vaatimuksia ja että työsuojeluviranomainen on tarkastanut aluksen. Tarkastus aluksella voidaan jättää tekemättä, jos se arvioidaan tarpeettomaksi.

Merityösertifikaatista ja sen myöntämisen edellytyksistä säädetään aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain (1686/2009) 57 ja 58 §:ssä.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä tarkastuksen vireille saattamisesta, tarkastuksen ajankohdasta ja suorittamisesta sekä tarkastuksen johdosta merityösertifikaattiin tehtävistä merkinnöistä.

3.

Laki

työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain 9 a §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan työajasta kotimaan aluksissa annetun lain (248/1982) 9 a §, sellaisena kuin se on laissa 1339/2016, seuraavasti:

Voimassa oleva laki

9 a §

Ylityön enimmäismäärä sisävesiliikenteessä

Ylityötä saadaan sisävesiliikenteessä teettää työntekijää kohti enintään 384 tuntia vuodessa. Jos työntekijä työskentelee alle vuoden pituisessa määräaikaisessa työsuhteessa, ylitöiden keskimääräinen enimmäismäärä viikkoa kohden on kahdeksan tuntia.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.