81/2017

Annettu:

Valtioneuvoston asetus valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista tehtyyn yleissopimukseen (SopS 67/1997) Cavtatissa 4 päivänä kesäkuuta 2004 tehdyt muutokset tulevat voimaan 23 päivänä lokakuuta 2017 niin kuin siitä on sovittu.

Tasavallan presidentti on hyväksynyt yleissopimukseen tehdyt muutokset 31 päivänä tammikuuta 2014. Hyväksymiskirja on talletettu Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerin huostaan 19 päivänä helmikuuta 2014.

2 §

Yleissopimukseen tehtyjen muutosten määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 23 päivänä lokakuuta 2017.

Helsingissä 12 päivänä lokakuuta 2017

Sopimusteksti

(Suomennos)

MUUTOKSET VALTIOIDEN RAJAT YLITTÄVIEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIA KOSKEVAAN YLEISSOPIMUKSEEN

PÄÄTÖS III/7

Lisätään 2 artiklan 10 kohdan jälkeen uusi alakohta seuraavasti:

"11. Jos aiheuttajaosapuoli aikoo toteuttaa menettelyn ympäristövaikutusten arviointiasiakirjojen sisällön määrittämiseksi, kohdeosapuolelle olisi tarkoituksenmukaisessa laajuudessa annettava mahdollisuus osallistua tähän menettelyyn."

Lisätään8 artiklaan ilmaisun "yleissopimuksesta" jälkeen:

"tai mistä tahansa sen pöytäkirjasta, joiden sopimuspuolia ne ovat,"

Korvataan 11 artiklan 2 kohdan c alakohta uudella alakohdalla seuraavasti:

"c) hyödyntävät tarvittaessa sellaisten toimivaltaisten elinten palveluja ja yhteistyötä, joilla on tämän yleissopimuksen tavoitteiden saavuttamiseen liittyvää asiantuntemusta;"

Lisätään 11 artiklan loppuun kaksi uutta alakohtaa seuraavasti:

"g) laativat tarvittaessa pöytäkirjoja tähän yleissopimukseen;

(h) perustavat sellaiset avustavat toimielimet, jotka ne katsovat tarpeellisiksi tämän yleissopimuksen täytäntöönpanoa varten."

Korvataan 14 artiklan 4 kohdan toinen virke uudella virkkeellä seuraavasti:

"Muutokset tulevat voimaan niiden sopimuspuolten osalta, jotka ovat ne ratifioineet tai hyväksyneet, yhdeksäntenäkymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona tallettaja on vastaanottanut ratifioimis- tai hyväksymiskirjat vähintään kolmelta neljäsosalta niistä sopimuspuolista, jotka olivat sopimuspuolina muutoksia hyväksyttäessä."

Lisätään 14 artiklan jälkeen uusi artikla seuraavasti:

"14 a artikla

Määräysten noudattamisen arviointi

1. Sopimuspuolet käyttävät tämän yleissopimuksen määräysten noudattamisen arviointiin sopimuspuolten hyväksymää menettelyä, joka perustuu vastakkainasettelun välttämiseen ja tähtää avustamiseen. Arviointi perustuu sopimuspuolten säännölliseen raportointiin muttei rajoitu siihen. Sopimuspuolten kokous päättää sopimuspuolilta vaadittavan säännöllisen raportoinnin tiheydestä sekä säännöllisiin raportteihin sisällytettävistä tiedoista.

2. Noudattamisen arviointimenettelyä voidaan soveltaa tähän yleissopimukseen tehtäviin pöytäkirjoihin."

Korvataan yleissopimuksen I liite uudella liitteellä seuraavasti;

Liite

HANKELUETTELO

1. Öljynjalostamot (lukuun ottamatta yrityksiä, jotka jalostavat raakaöljystä ainoastaan voiteluaineita) sekä laitokset, jotka kaasuttavat ja nesteyttävät kivihiiltä tai öljyliusketta vähintään 500 tonnia päivässä.

2. a) Lämpövoimalat ja muut polttolaitokset, joiden lämmöntuotto on vähintään 300 megawattia sekä

b) Ydinvoimalat ja muut ydinreaktorit, mukaan lukien tällaisten voimaloiden tai reaktoreiden purkaminen tai käytöstä poistaminen 1/ (lukuun ottamatta halkeamis- ja hyötämiskelpoisten aineiden tuotantoon ja konversioon tarkoitettuja tutkimuslaitoksia, joiden suurin jatkuva lämpöteho ei ylitä yhtä kilowattia).

3. a) Säteilytetyn ydinpolttoaineen jälleenkäsittelylaitokset;

b) Laitokset, jotka on suunniteltu: – ydinpolttoaineen tuotantoon tai rikastamiseen; – säteilytetyn ydinpolttoaineen tai korkea-aktiivisen jätteen käsittelyyn; – säteilytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitukseen; – yksinomaan radioaktiivisen jätteen loppusijoitukseen; tai – yksinomaan säteilytetyn ydinpolttoaineen tai radioaktiivisen jätteen varastointiin (suunniteltu yli 10 vuodeksi) muualle kuin tuotantopaikalleen.

4. Suuret valuraudan ja teräksen alkusulatukseen ja ei-rautametallien tuotantoon tarkoitetut laitokset.

5. Asbestin louhintalaitokset sekä laitokset, joissa käsitellään ja muunnetaan asbestia ja asbestia sisältäviä tuotteita, jos niissä tuotetaan asbestisementistä valmistettuja lopputuotteita yli 20 000 tonnia vuodessa; asbestia kitkapintamateriaalissa sisältäviä lopputuotteita yli 50 tonnia vuodessa; muita tuotteita, joissa käytetään asbestia, yli 200 tonnia vuodessa.

6. Kemianteollisuuden laitoskombinaatit.

7. a) Moottoriteiden, moottoriliikenneteiden 2/ja kaukoliikenteen rautateiden rakentaminen sekä sellaisten lentoasemien 3/rakentaminen, joiden pääkiitorata on vähintään 2 100 metriä pitkä;

b) Vähintään nelikaistaisen uuden tien rakentaminen tai kaksikaistaisen tai sitä kapeamman tien uudelleenlinjaus ja/tai leventäminen siten, että tiestä tulee vähintään nelikaistainen, jos tällainen yhtäjaksoinen uusi tie tai uudelleenlinjattu ja/tai levennetty tien osa on vähintään 10 kilometrin pituinen.

8. Halkaisijaltaan suuret öljy-, kaasu- ja kemikaaliputket.

9. Kauppasatamat sekä myös sisävesiväylät ja sisävesiliikenteen satamat yli 1 350 tonnin aluksille.

10. a) Myrkyllisten jätteiden ja ongelmajätteiden polttamiseen, kemialliseen käsittelyyn tai jätemaantäyttöön tarkoitetut käsittelylaitokset;

b) Muiden kuin ongelmajätteiden käsittelylaitokset, joissa jätteet poltetaan tai käsitellään kemiallisesti, ja joiden kapasiteetti on yli 100 tonnia päivässä.

11. Suuret padot ja tekoaltaat.

12. Pohjavedenottojärjestelmät tai tekopohjaveden muodostusjärjestelmät, jos vettä otetaan tai muodostetaan vähintään 10 miljoonaa kuutiometriä vuodessa.

13. Massan, paperin ja kartongin valmistus, jos valmistetaan vähintään 200 tonnia ilmakuivattua massaa, paperia tai kartonkia päivässä.

14. Metallimalmien ja hiilen laajamittainen louhinta, paikalla tapahtuva rikastaminen ja käsittely.

15. Merellä tapahtuva hiilivetyjen tuotanto. Maaöljyn ja maakaasun kaupallinen tuotanto, kun maaöljyn tuotanto ylittää 500 tonnia päivässä ja kaasun tuotanto 500 000 kuutiometriä päivässä.

16. Öljyn sekä petrokemiallisten ja muiden kemiallisten tuotteiden suuret varastorakennelmat.

17. Puuston pysyvä poistaminen laajoilta alueilta.

18. a) Laitokset vesivarojen siirtämiseksi vesistöalueelta toiselle, kun siirron tarkoituksena on ehkäistä mahdollista vedenpuutetta ja siirron määrä on yli 100 miljoonaa kuutiometriä vuodessa; sekä

b) Kaikissa muissa tapauksissa laitokset vesivarojen siirtämiseksi vesistöalueelta toiselle, kun vesistön, josta vettä otetaan, usean vuoden ajalta laskettu keskivirtaama on yli 2 000 miljoonaa kuutiometriä vuodessa ja siirretty vesimäärä on yli 5 prosenttia tästä virtaamasta.

Kummassakaan tapauksessa mukaan ei lueta juomaveden siirtoa putkissa.

19. Jätevedenpuhdistamot, joiden kapasiteetti on yli 150 000 asukasvastinelukua.

20. Siipikarjan tai sikojen tehokasvatuslaitokset, joissa on yli:

- 85 000 paikkaa broilereille;

- 60 000 paikkaa kanoille;

- 3 000 paikkaa tuotantosioille (yli 30 kg:n painoisille); tai

- 900 paikkaa emakoille.

21. Maanpäällisten sähkövoimalinjojen rakentaminen, kun jännite on vähintään 220 kV ja pituus yli 15 km.

22. Laitokset tuulivoiman valjastamiseksi energiantuotantoa varten (tuulivoimalat).

____________________

1. Tätä yleissopimusta sovellettaessa ydinvoimalat ja muut ydinreaktorit lakkaavat olemasta tällaisia laitoksia, kun kaikki ydinpolttoaine ja muut radioaktiivisesti saastuneet elementit on pysyvästi poistettu laitosalueelta.

2. Tässä yleissopimuksessa tarkoitetaan:

- "Moottoritiellä" tietä, joka on erityisesti suunniteltu ja rakennettu moottoriajoneuvoliikennettä varten ja jolle sen varrella olevilta kiinteistöiltä ei ole välittömiä liittymiä ja

a) jolla on, yksittäisiä alueita lukuun ottamatta tai muutoin kuin tilapäisesti, molempiin ajosuuntiin kulkevat ajoradat, jotka erotetaan toisistaan joko maa-alueella, jota ei ole tarkoitettu liikenteelle, tai poikkeustapauksissa jollain muulla tavalla;

b) joka ei risteä samassa tasossa minkään tien, rautatien, raitiotien tai jalankulkutien kanssa; sekä.

c) joka on erityisesti merkitty moottoritieksi.

- "Moottoriliikennetiellä" tarkoitetaan moottoriajoneuvoliikenteelle varattua tietä, jonne pääsy on ainoastaan erityisten liittymä- ja erkanemisteiden kautta ja jolla erityisesti pysähtyminen ja pysäköinti ajoradalla on kielletty.

3. Tässä yleissopimuksessa tarkoitetaan "lentoasemalla" lentoasemaa, joka on kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön perustamisesta vuonna 1944 tehdyn Chicagon yleissopimuksen määritelmän mukainen (14 liite).

Lisätään VI liitteen 2 kohdan jälkeen uusi kohta seuraavasti:

"3. 1 ja 2 kohtaa voidaan soveltaa soveltuvin osin kaikkiin tämän yleissopimuksen mahdollisiin pöytäkirjoihin."

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.