27/2017

Annettu:

Valtioneuvoston asetus merityötä koskevan vuoden 2006 yleissopimuksen ohjeistoon vuonna 2014 tehtyjen muutosten ja ohjeiston muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään merityötä koskevan vuoden 2006 yleissopimuksen ohjeistoon vuonna 2014 tehtyjen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain (1114/2016) 2 §:n nojalla:

1 §

Merityötä koskevan vuoden 2006 yleissopimuksen ohjeistoon Genevessä 11 päivänä kesäkuuta 2014 tehdyt muutokset tulevat voimaan 27 päivänä heinäkuuta 2017 niin kuin siitä on sovittu.

Eduskunta on hyväksynyt ohjeiston muutokset 15 päivänä marraskuuta 2016 ja tasavallan presidentti 28 päivänä marraskuuta 2016. Kansainvälisen työjärjestön pääjohtaja on vastaanottanut tiedon muutosten hyväksymisestä 27 päivänä tammikuuta 2017.

2 §

Merityötä koskevan vuoden 2006 yleissopimuksen ohjeistoon vuonna 2014 tehtyjen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettu laki (1114/2016) tulee voimaan 27 päivänä heinäkuuta 2017.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2017.

Helsingissä 23 päivänä helmikuuta 2017

Sopimusteksti

MERITYÖYLEISSOPIMUKSEN OHJEISTOA KOSKEVA MUUTOS

Merityötä koskevan vuoden 2006 yleissopimuksen sääntöön 2.5 liittyvän ohjeiston muutos (ja liitteet)

A Normia A2.5 koskevat muutokset

Korvataan nykyisessä otsikossa "Normi A2.5 – Kotimatka" viite "A2.5" viitteellä "A2.5.1".

Lisätään nykyisen normin A2.5 9 kohdan jälkeen seuraava otsikko ja teksti:

Normi A2.5.2 – Rahavakuus

1. Pantaessa täytäntöön säännön 2.5 2 kohta tällä normilla vahvistetaan vaatimukset, joilla taataan nopean ja tehokkaan rahavakuusjärjestelmän tarjoaminen merenkulkijoille, jos kyseessä on heidän hylkäämisensä.

2. Tätä normia sovellettaessa merenkulkijan katsotaan tulleen hylätyksi, jos tämän yleissopimuksen vaatimusten tai merenkulkijan työsopimuksen ehtojen vastaisesti laivanvarustaja

a) ei maksa merenkulkijan kotimatkan kustannuksia; tai

b) on jättänyt merenkulkijan ilman tarvittavaa ylläpitoa ja tukea; tai

c) on muutoin yksipuolisesti katkaissut siteensä merenkulkijaan, mukaan luettuna työsopimukseen perustuvan palkan jättäminen maksamatta vähintään kahden kuukauden ajalta.

3. Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että sen lipun alla purjehtiviin aluksiin sovelletaan tämän normin vaatimukset täyttävää rahavakuusjärjestelmää. Rahavakuusjärjestelmä voidaan toteuttaa sosiaaliturvajärjestelmän tai vakuutuksen tai kansallisen rahaston tai muun vastaavan järjestelyn muodossa. Jäsenvaltion on määritettävä sen muoto asiaankuuluvia laivanvarustajien ja merenkulkijoiden järjestöjä kuultuaan.

4. Rahavakuusjärjestelmällä on tarjottava tämän normin mukaisesti kaikille jäsenvaltion lipun alla purjehtivalla aluksella oleville hylätyille merenkulkijoille suora pääsy järjestelmän piiriin, riittävä kattavuus ja nopeutettu taloudellinen apu.

5. Tämän normin 2 kohdan b alakohtaa sovellettaessa merenkulkijoiden riittävään ylläpitoon ja tukeen sisältyvät riittävä ruoka, majoitus, juomavesivarastot, aluksella selviytymisen edellyttämä polttoaine ja tarvittava sairaanhoito.

6. Kunkin jäsenvaltion on vaadittava, että sen lipun alla purjehtivat alukset, joihin sovelletaan säännön 5.1.3 1 tai 2 kohtaa, pitävät aluksella vakuuden tarjoajan myöntämän todistuksen tai muun asiakirjanäytön rahavakuudesta. Kopio siitä on asetettava aluksella esille näkyvään paikkaan, jossa se on merenkulkijoiden saatavilla. Jos rahavakuuden tarjoajia on useampia, aluksella on oltava kunkin vakuudentarjoajan toimittama asiakirja.

7. Rahavakuutta koskevaan todistukseen tai muuhun asiakirjanäyttöön on sisällytettävä liitteessä A2-I vaaditut tiedot. Sen on oltava englanninkielinen tai siihen on liitettävä englanninkielinen käännös.

8. Rahavakuusjärjestelmästä annettu apu on myönnettävä viipymättä merenkulkijan tai hänen nimetyn edustajansa esittämästä pyynnöstä, jonka tukena ovat tarvittavat oikeutta koskevat perustelut edellä olevan 2 kohdan mukaisesti.

9. Ottaen huomioon säännöt 2.2 ja 2.5 rahavakuusjärjestelmästä annettavan avun olisi oltava riittävä kattamaan seuraavat:

a) palkkasaatavat ja muut maksamattomat etuudet, jotka laivanvarustajan on maksettava merenkulkijalle työsopimuksen, työehtosopimuksen tai lippuvaltion kansallisen lainsäädännön mukaisesti, enintään neljän kuukauden ajalta;

b) kaikki merenkulkijalle aiheutuneet kohtuulliset kustannukset, mukaan luettuna 10 kohdassa tarkoitetun kotimatkan kustannukset; ja

c) merenkulkijan perustarpeet, joihin kuuluvat muun muassa riittävä ruoka, tarvittaessa vaatetus, majoitus, juomavesivarastot, aluksella selviytymisen edellyttämä polttoaine, tarvittava sairaanhoito ja muut kohtuulliset kustannukset ja maksut, jotka aiheutuvat hylkäämisen muodostavasta teosta tai laiminlyönnistä, merenkulkijan kotiin saapumiseen asti.

10. Kotimatkan kustannusten on katettava asianmukaisella ja nopealla tavalla, yleensä lentoteitse, tehtävä matka, ja niihin on sisällyttävä merenkulkijan ruoka ja asuminen siitä lähtien, kun hän lähtee laivalta, siihen asti, kun hän saapuu kotiin, tarvittava sairaanhoito, henkilökohtaisten tavaroiden siirto ja kuljetus sekä kaikki muut kohtuulliset kustannukset ja maksut, jotka johtuvat hylkäämisestä.

11. Rahavakuuden soveltaminen ei lakkaa ennen rahavakuuden voimassaoloajan päättymistä, paitsi jos rahavakuuden tarjoaja on antanut vähintään 30 päivää aikaisemmin ennakkoilmoituksen lippuvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle.

12. Jos vakuutuksen tai muun rahavakuuden tarjoaja on suorittanut merenkulkijalle maksuja tämän normin mukaisesti, tällaisen tarjoajan on maksamansa summan osalta ja sovellettavan lainsäädännön mukaisesti hankittava sijaan tulolla, saatavan siirrolla tai muulla tavalla oikeudet, jotka merenkulkijalle olisivat kuuluneet.

13. Tällä normilla ei estetä vakuutuksen tai rahavakuuden tarjoajan takautumisoikeutta kolmansia osapuolia kohtaan.

14. Tämän normin määräyksillä ei ole tarkoitus sulkea pois tai estää muiden sellaisten oikeuksien, vaatimusten tai oikeussuojakeinojen käyttöä, joista hylätyt merenkulkijat saattaisivat saada korvausta. Kansallisissa laeissa tai määräyksissä voidaan säätää, että tämän normin mukaisesti maksettavat summat voidaan vähentää summista, jotka on saatu muista lähteistä ja jotka johtuvat oikeuksista, vaatimuksista tai oikeussuojakeinoista, jotka saattavat olla korvauksen kohteena tämän normin mukaisesti.

B Suositusta B2.5 koskeva muutos

Lisätään nykyisen suosituksen B2.5 loppuun seuraava otsikko ja teksti:

Suositus B2.5.3 – Rahavakuus

1. Pantaessa täytäntöön normin A2.5.2 8 kohtaa, jos merenkulkijan tai hänen nimetyn edustajansa esittämän pyynnön joidenkin osatekijöiden pätevyyden tarkastaminen vaatii aikaa, tämä ei saisi estää merenkulkijaa saamasta välittömästi pyydetyn avun sellaista osaa, jota pidetään perusteltuna.

C Muutos, joka sisältää uuden liitteen

Lisätään ennen liitettä A5-I seuraava liite:

LIITE A2-I

Näyttö rahavakuudesta säännön 2.5 2 kohdan mukaisesti

Todistukseen tai muuhun normin A2.5.2 7 kohdassa tarkoitettuun asiakirjanäyttöön on sisällyttävä seuraavat tiedot:

a) aluksen nimi;

b) aluksen rekisteröintisatama;

c) aluksen radiokutsutunnus;

d) aluksen IMO-tunnistenumero;

e) rahavakuuden tarjoajan tai tarjoajien nimi ja osoite;

f) merenkulkijan avustuspyyntöjen käsittelystä vastaavan henkilön tai tahon yhteystiedot;

g) laivanvarustajan nimi;

h) rahavakuuden voimassaoloaika; ja

i) rahavakuuden tarjoajan vakuutus siitä, että rahavakuus täyttää normin A2.5.2 vaatimukset.

D Liitteitä A5-I, A5-II ja A5-III koskevat muutokset

Lisätään liitteen A5-I loppuun seuraava kohta:

Rahavakuus kotimatkaa varten

Lisätään liitteeseen A5-II otsakkeeseen Merityöehtojen noudattamista koskeva ilmoitus – osa I kuuluvan 14 kohdan jälkeen seuraava kohta:

15. Rahavakuus kotimatkaa varten (sääntö 2.5).

Lisätään liitteeseen A5-II otsakkeeseen Merityöehtojen noudattamista koskeva ilmoitus – osa II kuuluvan 14 kohdan jälkeen seuraava kohta:

15. Rahavakuus kotimatkaa varten (sääntö 2.5).

Lisätään liitteen A5-III loppuun seuraava kohta:

Rahavakuus kotimatkaa varten

Merityötä koskevan vuoden 2006 yleissopimuksen sääntöön 4.2. liittyvän ohjeiston muutos (ja liitteet)

A Normia A4.2 koskevat muutokset

Korvataan nykyisessä otsikossa "Normi A4.2 – Laivanvarustajan vastuu" viite "A4.2" viitteellä "A4.2.1".

Lisätään nykyisen normin A4.2 7 kohdan jälkeen seuraava teksti:

8. Kansallisissa laeissa ja määräyksissä on säädettävä, että rahavakuusjärjestelmä, jolla varmistetaan tämän normin 1 kohdan b alakohdan mukaisesti sopimusperusteisten vaatimusten korvaaminen normissa A4.2.2 määritellyn mukaisesti, täyttää seuraavat vaatimukset:

a) sopimusperusteinen korvaus, joka perustuu merenkulkijan työsopimukseen, on maksettava täysimääräisesti ja viipymättä, sanotun rajoittamatta tämän kohdan c alakohdan soveltamista;

b) vastaanottajaa ei saa painostaa hyväksymään sopimusperusteista summaa pienempää summaa;

c) jos merenkulkijan pitkäaikainen työkyvyttömyys vaikeuttaa sen täysimääräisen korvauksen arvioimista, johon merenkulkija saattaa olla oikeutettu, merenkulkijalle on maksettava ennakkomaksu tai -maksuja kohtuuttomien vaikeuksien välttämiseksi;

d) merenkulkijan on säännön 4.2 2 kohdan mukaisesti saatava maksu sen estämättä muiden laillisten oikeuksien harjoittamista, mutta laivanvarustaja voi vähentää tällaisen maksun vahingonkorvauksista, jotka johtuvat merenkulkijan esittämistä ja samaan tapaukseen liittyvistä muista vaatimuksista laivanvarustajaa kohtaan; ja

e) sopimusperusteista korvausta koskevan vaatimuksen voi esittää asianomainen merenkulkija suoraan tai tämän lähiomainen taikka merenkulkijan edustaja tai nimetty edunsaaja.

9. Kansallisilla laeilla ja määräyksillä on varmistettava, että merenkulkijoille ilmoitetaan ennalta, jos laivanvarustajan rahavakuus aiotaan peruuttaa tai sanoa irti.

10. Kansallisilla laeilla ja määräyksillä on varmistettava, että rahavakuuden tarjoaja ilmoittaa lippuvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jos laivanvarustajan rahavakuus aiotaan peruuttaa tai sanoa irti.

11. Kunkin jäsenvaltion on vaadittava, että sen lipun alla purjehtivat alukset pitävät aluksella rahavakuuden tarjoajan myöntämän todistuksen tai muun asiakirjanäytön rahavakuudesta. Kopio siitä on asetettava aluksella esille näkyvään paikkaan, jossa se on merenkulkijoiden saatavilla. Jos rahavakuuden tarjoajia on useampia, aluksella on oltava kunkin vakuudentarjoajan toimittama asiakirja.

12. Rahavakuuden soveltaminen ei lakkaa ennen rahavakuuden voimassaoloajan päättymistä, paitsi jos rahavakuuden tarjoaja on antanut vähintään 30 päivää aikaisemmin ennakkoilmoituksen lippuvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle.

13. Rahavakuudesta maksetaan kaikki sen kattamat sopimusperusteiset vaatimukset, jotka syntyvät asiakirjan voimassaolokaudella.

14. Rahavakuutta koskevaan todistukseen tai muuhun asiakirjanäyttöön on sisällytettävä liitteessä A4-I vaaditut tiedot. Sen on oltava englanninkielinen tai siihen on liitettävä englanninkielinen käännös.

Lisätään nykyisen normin A4.2 jälkeen seuraava otsikko ja teksti:

Normi A4.2.2 – Sopimusperusteisten vaatimusten käsittely

1. Sovellettaessa normin A4.2.1 8 kohtaa ja tätä normia 'sopimusperusteisella vaatimuksella' tarkoitetaan kaikkia vaatimuksia, jotka liittyvät merenkulkijan kuolemaan tai pitkäaikaiseen työkyvyttömyyteen työtapaturman, sairauden tai työhön liittyvän vaaran johdosta, kansallisessa lainsäädännössä, merenkulkijoiden työsopimuksessa tai työehtosopimuksessa määritellyn mukaisesti.

2. Normin A4.2.1 1 kohdan b alakohdan mukainen rahavakuusjärjestelmä voidaan toteuttaa sosiaaliturvajärjestelmän tai vakuutuksen tai rahaston tai muun vastaavan järjestelyn muodossa. Jäsenvaltion on määritettävä sen muoto asiaankuuluvia laivanvarustajien ja merenkulkijoiden järjestöjä kuultuaan.

3. Kansallisilla laeilla ja määräyksillä on varmistettava, että käytössä on tehokkaat järjestelyt sellaisten sopimusperusteisten vaatimusten vastaanottamista, käsittelyä ja puolueetonta ratkaisua varten, jotka liittyvät normin A4.2.1 8 kohdassa tarkoitettuun korvaukseen, nopeilla ja oikeudenmukaisilla menettelyillä.

B Suositusta B4.2 koskevat muutokset

Korvataan nykyisessä otsikossa "Suositus B4.2 – Laivanvarustajan vastuu" viite "B4.2" viitteellä "B4.2.1".

Korvataan nykyisen suosituksen B4.2 1 kohdassa viite "Normi A4.2" viitteellä "Normi A4.2.1".

Lisätään nykyisen suosituksen B4.2 3 kohdan jälkeen seuraava otsikko ja teksti:

Suositus B4.2.2 – Sopimusperusteisten vaatimusten käsittely

1. Kansallisissa laeissa tai määräyksissä olisi säädettävä, että sopimusperusteiseen vaatimukseen liittyvän maksun osapuolet voivat käyttää maksun vastaanottamista ja maksamista koskevaa mallilomaketta, joka esitetään liitteessä B4-I.

C Muutos, joka sisältää uudet liitteet

Lisätään liitteen A2-I jälkeen seuraava liite:

LIITE A4-I

Näyttö rahavakuudesta säännön 4.2 mukaisesti

Rahavakuutta koskevaan todistukseen tai muuhun asiakirjanäyttöön, joka vaaditaan normin A4.2.1 14 kohdan mukaisesti, on sisällyttävä seuraavat tiedot:

a) aluksen nimi;

b) aluksen rekisteröintisatama;

c) aluksen radiokutsutunnus;

d) aluksen IMO-tunnistenumero;

e) rahavakuuden tarjoajan tai tarjoajien nimi ja osoite;

f) merenkulkijan sopimusperusteisten vaatimusten käsittelystä vastaavan henkilön tai tahon yhteystiedot;

g) laivanvarustajan nimi;

h) rahavakuuden voimassaoloaika; ja

i) rahavakuuden tarjoajan vakuutus siitä, että rahavakuus täyttää normin A4.2.1 vaatimukset.

Lisätään liitteen A4-I jälkeen seuraava liite:

LIITE B4-I

Suosituksessa B4.2.2 tarkoitettu maksun vastaanottamista ja vastuuvapautta koskeva mallilomake

Alus (nimi, rekisteröintisatama ja IMO-tunnistenumero):

Tapaus (aika ja paikka):

Merenkulkija/laillinen perillinen ja/tai huollettava:

Laivanvarustaja:

Allekirjoittanut [merenkulkija] [merenkulkijan laillinen perillinen ja/tai huollettava]* tunnustaa vastaanottaneensa seuraavan summan [valuutta ja määrä], jolla laivanvarustaja on täyttänyt velvoitteensa maksaa sopimusperusteista korvausta henkilövahingon ja/tai kuoleman tapauksessa [allekirjoittaneen]/ [merenkulkijan] työsuhteen ehtojen mukaisesti ja vapauttaa laivanvarustajan kyseisten ehtojen mukaisista velvoitteistaan.

Maksu suoritetaan myöntämättä vastuuta vaatimusten osalta ja hyväksytään rajoittamatta [allekirjoittaneen]/[merenkulkijan laillisen perillisen ja/tai huollettavan]* oikeutta nostaa laiminlyönti- tai vahingonkorvauskanne tai lakisääteisten velvollisuuksien rikkomista koskeva kanne tai turvautua muihin käytettävissä oleviin oikeussuojakeinoihin edellä mainitun tapauksen osalta.

Päiväys:
.
Merenkulkija/laillinen perillinen ja/tai huollettava: 

Allekirjoitus:

Kuittaus:
Laivanvarustaja/laivanvarustajan edustaja:
Allekirjoitus:
.
Rahavakuuden tarjoaja:
Allekirjoitus:

*Tarpeeton yliviivataan.

D Liitteitä A5-I, A5-II ja A5-III koskevat muutokset

Lisätään liitteen A5-I loppuun seuraava kohta:

Laivanvarustajan vastuuseen liittyvä rahavakuus

Lisätään liitteeseen A5-II otsakkeen Merityöehtojen noudattamista koskeva ilmoitus – osa I alle viimeiseksi kohdaksi seuraava kohta:

16. Laivanvarustajan vastuuseen liittyvä rahavakuus (sääntö 4.2).

Lisätään liitteeseen A5-II otsakkeen Merityöehtojen noudattamista koskeva ilmoitus – osa II alle viimeiseksi kohdaksi seuraava kohta:

16. Laivanvarustajan vastuuseen liittyvä rahavakuus (sääntö 4.2).

Lisätään liitteen A5-III loppuun seuraava kohta:

Laivanvarustajan vastuuseen liittyvä rahavakuus

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.