Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

5/2016

Annettu:

Valtioneuvoston asetus lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen valitusmenettelyä koskevan valinnaisen pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen valitusmenettelyä koskevan valinnaisen pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain (1295/2015) 2 §:n nojalla:

1 §

New Yorkissa 19 päivänä joulukuuta 2011 tehty lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen valitusmenettelyä koskeva valinnainen pöytäkirja tulee voimaan 12 päivänä helmikuuta 2016 niin kuin siitä on sovittu.

Eduskunta on hyväksynyt pöytäkirjan 13 päivänä lokakuuta 2015 ja tasavallan presidentti on ratifioinut sen 30 päivänä lokakuuta 2015. Ratifioimiskirja on talletettu Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerin huostaan 12 päivänä marraskuuta 2015.

2 §

Suomi on pöytäkirjan ratifioimiskirjan tallettamisen yhteydessä antanut seuraavan selityksen:

Suomi tunnustaa pöytäkirjan 12 artiklassa tarkoitetun komitean toimivallan ottaa vastaan ja käsitellä sitä vastaan tehtyjä valtiovalituksia.

3 §

Pöytäkirjan muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

4 §

Lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen valitusmenettelyä koskevan valinnaisen pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettu laki (1295/2015) tulee voimaan 12 päivänä helmikuuta 2016. Ahvenanmaan maakuntapäivät on hyväksynyt lain voimaantulon maakunnassa.

5 §

Tämä asetus tulee voimaan 12 päivänä helmikuuta 2016.

Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 2016

Sopimusteksti

Lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen valinnainen pöytäkirja valitusmenettelystä

Tämän pöytäkirjan sopimusvaltiot, jotka

katsovat, että Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjassa julistettujen periaatteiden mukaan ihmiskunnan kaikkien jäsenten synnynnäisen arvon sekä yhtäläisten ja luovuttamattomien oikeuksien tunnustaminen muodostaa vapauden, oikeudenmukaisuuden ja rauhan perustan maailmassa,

panevat merkille, että lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen (jäljempänä "yleissopimus") sopimusvaltiot tunnustavat yleissopimuksessa määrätyt oikeudet kaikille niiden lainkäyttövallan alaisille lapsille ilman minkäänlaista lapsen, hänen vanhempiensa tai muun laillisen huoltajansa rotuun, ihonväriin, sukupuoleen, kieleen, uskontoon, poliittisiin tai muihin mielipiteisiin, kansalliseen, etniseen tai sosiaaliseen alkuperään, varallisuuteen, vammaisuuteen, syntyperään tai muuhun seikkaan perustuvaa erottelua,

vahvistavat kaikkien ihmisoikeuksien ja perusvapauksien yleismaailmallisuuden, jakamattomuuden, keskinäisen riippuvuuden ja yhteenkuuluvuuden,

vahvistavatmyös lapsen aseman oikeuskelpoisena sekä ihmisarvoltaan tunnustettuna ja kyvyiltään kehittyvänä ihmisenä.

tunnustavat, että lasten erityisestä ja riippuvaisesta asemasta saattaa aiheutua heille huomattavia vaikeuksia käyttää oikeussuojakeinoja oikeuksiensa loukkauksia vastaan,

katsovat, että tämä pöytäkirja vahvistaa ja täydentää niitä kansallisia ja alueellisia järjestelmiä, joita käyttäen lapset voivat tehdä oikeuksiensa loukkauksia koskevia valituksia,

tunnustavat, että käytettäessä oikeussuojakeinoja lapsen oikeuksien loukkauksia vastaan olisi ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu, ja että näissä oikeussuojakeinoissa olisi kaikilla tasoilla noudatettava lapsimyönteisiä menettelyjä,

rohkaisevat sopimusvaltioita kehittämään asianmukaisia kansallisia järjestelmiä, jotta lapsi, jonka oikeuksia on loukattu, voi käyttää tehokkaita oikeussuojakeinoja kansallisella tasolla,

palauttavat mieliin sen tärkeän tehtävän, joka kansallisilla ihmisoikeusinstituutioilla ja muilla lapsen oikeuksia edistämään ja suojelemaan asetetuilla erityisinstituutioilla voi olla tässä yhteydessä,

katsovat, että näiden kansallisten järjestelmien vahvistamiseksi ja täydentämiseksi sekä yleissopimuksen ja tapauksen mukaan yleissopimukseen lasten myynnistä, lapsiprostituutiosta ja lapsipornografiasta ja lasten osallistumisesta aseellisiin selkkauksiin tehtyjen valinnaisten pöytäkirjojen täytäntöön panemiseksi nykyistä tehokkaammin olisi lapsen oikeuksien komitealle (jäljempänä "komitea") tehtävä mahdolliseksi suorittaa tässä pöytäkirjassa määrättyjä tehtäviä,

ovat sopineet seuraavasta:

I osa

Yleiset määräykset

1 artikla
Lapsen oikeuksien komitean toimivalta

1. Tämän pöytäkirjan sopimusvaltio tunnustaa komitealle tässä pöytäkirjassa annetun toimivallan.

2. Komitea ei käytä tämän pöytäkirjan sopimusvaltioon kohdistuvaa toimivaltaansa asioissa, jotka koskevat sellaisessa asiakirjassa tunnustettujen oikeuksien loukkauksia, jonka osapuolena kyseinen valtio ei ole.

3. Komitea ei ota vastaan valitusta, joka koskee valtiota, joka ei ole tämän pöytäkirjan sopimusvaltio.

2 artikla
Komitean toimintaa ohjaavat yleiset periaatteet

Komitean suorittaessa tässä pöytäkirjassa sille annettuja tehtäviä sitä ohjaa lapsen edun periaate. Komitea ottaa huomioon myös lapsen oikeudet ja näkemykset ja antaa lapsen näkemyksille asianmukaisen painoarvon lapsen iän ja kehitystason mukaisesti.

3 artikla
Työjärjestys

1. Komitea hyväksyy työjärjestyksen, jota se noudattaa suorittaessaan sille tässä pöytäkirjassa annettuja tehtäviä. Tällöin se ottaa huomioon erityisesti tämän pöytäkirjan 2 artiklan taatakseen lapsimyönteiset menettelyt.

2. Komitea sisällyttää työjärjestykseensä takeet, joilla estetään lapsen puolesta toimivia ohjailemasta lasta, ja se voi kieltäytyä tutkimasta valitusta, jonka se ei katso olevan lapsen edun mukainen.

4 artikla
Suojelutoimenpiteet

1. Sopimusvaltio ryhtyy kaikkiin asianmukaisiin toimenpiteisiin varmistaakseen, ettei sen lainkäyttövaltaan kuuluvien yksityishenkilöiden ihmisoikeuksia loukata eikä heitä kohdella huonosti tai uhkailla sen johdosta, että he ovat tehneet komitealle valituksia tai toimivat yhteistyössä komitean kanssa tämän pöytäkirjan mukaisesti.

2. Kyseisten yksityishenkilöiden tai yksityishenkilöiden ryhmien henkilöllisyyttä ei paljasteta julkisesti ilman heidän nimenomaista suostumustaan.

II osa

Valitusmenettely

5 artikla
Yksilövalitukset

1. Valituksia voivat tehdä sopimusvaltion lainkäyttövaltaan kuuluvat yksityishenkilöt tai yksityishenkilöiden ryhmät tai joku muu näiden puolesta, jotka väittävät kyseisen sopimusvaltion loukanneen heidän oikeuksiaan, jotka on tunnustettu jossakin seuraavista asiakirjoista, joiden sopimusvaltiona kyseinen valtio on:

a) yleissopimus;

b) lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen valinnainen pöytäkirja lasten myynnistä, lapsiprostituutiosta ja lapsipornografiasta;

c) lapsen oikeuksien yleissopimuksen valinnainen pöytäkirja lasten osallistumisesta aseellisiin selkkauksiin.

2. Jos valitus tehdään yksityishenkilön tai yksityishenkilöiden ryhmän puolesta, tämän on tapahduttava heidän suostumuksellaan, jollei valittaja voi perustella toimintaansa heidän puolestaan ilman tällaista suostumusta.

6 artikla
Väliaikaiset toimenpiteet

1. Komitea voi milloin tahansa valituksen vastaanottamisen jälkeen ja ennen asiasisältöä koskevan ratkaisun tekemistä toimittaa asianosaisena olevalle sopimusvaltiolle sen kiireellisesti käsiteltäväksi pyynnön ryhtyä sellaisiin väliaikaisiin toimenpiteisiin, jotka voivat poikkeustapauksissa olla tarpeen, jotta vältettäisiin väitetyistä loukkauksista uhrille tai uhreille mahdollisesti aiheutuva peruuttamaton vahinko.

2. Se, että komitea käyttää 1 kohdan mukaista harkintavaltaansa, ei tarkoita, että se olisi päättänyt ottaa valituksen tutkittavaksi tai ratkaissut sen asiasisällön.

7 artikla
Tutkittavaksi ottaminen

1. Komitea ei ota valitusta tutkittavaksi, jos:

a) valitus on tehty nimettömänä;

b) valitusta ei ole tehty kirjallisesti;

c) valituksessa on käytetty väärin valitusoikeutta tai yleissopimuksen ja/tai sen valinnaisten pöytäkirjojen määräykset eivät sovellu valitukseen;

d) komitea on jo tutkinut saman asian tai sitä on tutkittu tai tutkitaan muussa kansainvälisessä tutkinta- tai ratkaisumenettelyssä;

e) kaikkia käytettävissä olevia kansallisia oikeussuojakeinoja ei ole käytetty. Tätä määräystä ei sovelleta, jos oikeussuojakeinojen käyttäminen on kohtuuttomasti pitkittynyt tai todennäköisesti ei anna tehokasta oikeussuojaa;

f) valitus on ilmeisen perusteeton tai sitä ei ole perusteltu riittävästi;

g) valituksen kohteena olevat seikat ovat tapahtuneet ennen tämän pöytäkirjan voimaantuloa kyseisen sopimusvaltion osalta, elleivät nämä seikat ole jatkuneet kyseisen ajankohdan jälkeen;

h) valitusta ei ole tehty vuoden kuluessa siitä, kun kaikki kansalliset oikeussuojakeinot on käytetty, jollei valittaja pysty osoittamaan, ettei valitusta voitu tehdä kyseisen määräajan puitteissa.

8 artikla
Valituksen toimittaminen

1. Komitea antaa sille tämän pöytäkirjan mukaisesti tehdyn valituksen luottamuksellisesti tiedoksi asianosaisena olevalle sopimusvaltiolle mahdollisimman pian, jollei se valitusta tälle sopimusvaltiolle tiedoksiantamatta katso, ettei valitusta voida ottaa tutkittavaksi.

2. Asianosaisena oleva sopimusvaltio toimittaa komitealle kirjalliset selvityksensä tai lausuntonsa asiasta sekä mahdollisesti käytettävissä olevasta oikeussuojakeinosta. Sopimusvaltio antaa vastauksensa mahdollisimman pian kuuden kuukauden kuluessa.

9 artikla
Sovintoratkaisu

1. Komitea saattaa hyvät palveluksensa asian osapuolten käytettäväksi, jotta asiassa saavutettaisiin sovintoratkaisu yleissopimuksessa ja/tai sen valinnaisissa pöytäkirjoissa määrättyjä velvoitteita kunnioittaen.

2. Komitean välityksellä saavutetun sovintoratkaisun hyväksyminen päättää tämän pöytäkirjan nojalla tehdyn valituksen käsittelyn.

10 artikla
Valitusten käsittely

1. Komitea käsittelee tämän pöytäkirjan mukaisesti vastaanottamansa valitukset mahdollisimman pian kaiken sille toimitetun aineiston perusteella edellyttäen, että nämä aineistot toimitetaan asian osapuolille.

2. Komitea tutkii tämän pöytäkirjan mukaisesti sille tehdyt valitukset suljetuissa istunnoissa.

3. Tapauksessa, jossa komitea on pyytänyt väliaikaisia toimenpiteitä, se jouduttaa valituksen käsittelyä.

4. Tutkiessaan väitettyjä taloudellisten, sosiaalisten tai sivistyksellisten oikeuksien loukkauksia koskevia valituksia komitea arvioi niiden toimenpiteiden asianmukaisuutta, joihin sopimusvaltio on ryhtynyt yleissopimuksen 4 artiklan mukaisesti. Tällöin komitea ottaa huomioon, että sopimusvaltio voi toteuttaa useita mahdollisia toimenpiteitä yleissopimuksessa määrättyjen taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien täytäntöön panemiseksi.

5. Tutkittuaan valituksen komitea toimittaa viipymättä valitusta koskevat kannanottonsa sekä mahdolliset suosituksensa asian osapuolille.

11 artikla
Jatkotoimet

1. Sopimusvaltio ottaa asianmukaisesti huomioon komitean kannanotot ja mahdolliset suositukset sekä toimittaa komitealle kirjallisen vastauksen, johon sisältyvät tiedot toimenpiteistä, joihin on ryhdytty tai aiotaan ryhtyä komitean kannanottojen ja suositusten johdosta. Sopimusvaltio toimittaa vastauksensa mahdollisimman pian kuuden kuukauden kuluessa.

2. Komitea voi pyytää sopimusvaltiota antamaan lisätietoja toimenpiteistä, joihin sopimusvaltio on mahdollisesti ryhtynyt komitean kannanottojen tai suositusten tai sovintoratkaisun täytäntöönpanon johdosta; jos komitea katsoo asianmukaiseksi, se voi pyytää sopimusvaltiota toimittamaan lisätietoja raporteissa, jotka sopimusvaltio antaa myöhemmin tapauksen mukaan yleissopimuksen 44 artiklan, lasten myynnistä, lapsiprostituutiosta ja lapsipornografiasta tehdyn valinnaisen pöytäkirjan 12 artiklan tai lasten osallistumisesta aseellisiin selkkauksiin tehdyn valinnaisen pöytäkirjan 8 artiklan mukaisesti.

12 artikla
Valtiovalitukset

1. Tämän pöytäkirjan sopimusvaltio voi milloin tahansa antaa selityksen, jonka mukaan se tunnustaa komitean toimivallan ottaa vastaan ja käsitellä valituksia, joissa sopimusvaltio väittää, ettei toinen sopimusvaltio täytä velvoitteitaan, joista on määrätty jossakin seuraavista asiakirjoista, joiden sopimusvaltiona kyseinen valtio on:

a) yleissopimus;

b) lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen valinnainen pöytäkirja lasten myynnistä, lapsiprostituutiosta ja lapsipornografiasta;

c) lapsen oikeuksien yleissopimuksen valinnainen pöytäkirja lasten osallistumisesta aseellisiin selkkauksiin.

2. Komitea ei ota vastaan valitusta, jos se koskee sopimusvaltiota, joka ei ole antanut tällaista selitystä, eikä valitusta sopimusvaltiolta, joka ei ole antanut tällaista selitystä.

3. Komitea saattaa hyvät palveluksensa asianosaisena olevien sopimusvaltioiden käytettäväksi, jotta asiassa saataisiin aikaan sovintoratkaisu yleissopimuksessa ja sen valinnaisissa pöytäkirjoissa määrättyjä velvoitteita kunnioittaen.

4. Sopimusvaltiot tallettavat tämän artiklan 1 kohdan mukaisen selityksen Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerin huostaan, ja pääsihteeri toimittaa jäljennökset selityksestä muille sopimusvaltioille. Selitys voidaan peruuttaa milloin tahansa ilmoittamalla asiasta pääsihteerille. Peruuttaminen ei vaikuta sellaisen asian käsittelyyn, josta on jo tehty valitus tämän artiklan mukaisesti; sopimusvaltiolta ei oteta vastaan uutta tämän artiklan mukaista valitusta sen jälkeen, kun pääsihteeri on ottanut vastaan selityksen peruuttamista koskevan ilmoituksen, ellei kyseinen sopimusvaltio ole antanut uutta selitystä.

III osa

Tutkintamenettely

13 artikla
Vakavien tai järjestelmällisten loukkausten tutkintamenettely

1. Jos komitean saaman luotettavan tiedon mukaan sopimusvaltio on vakavasti tai järjestelmällisesti loukannut oikeuksia, joista määrätään yleissopimuksessa tai sen lasten myynnistä, lapsiprostituutiosta ja lapsipornografiasta tehdyssä valinnaisessa pöytäkirjassa tai lasten osallistumisesta aseellisiin selkkauksiin tehdyssä valinnaisessa pöytäkirjassa, komitea pyytää tätä sopimusvaltiota tekemään yhteistyötä tietojen tutkimiseksi ja tätä varten toimittamaan viipymättä kyseisiä tietoja koskevan vastineen.

2. Ottaen huomioon asianosaisena olevan sopimusvaltion mahdollisesti toimittaman vastineen sekä muut käytettävissään olevat luotettavat tiedot komitea voi nimetä yhden tai useamman jäsenensä suorittamaan tutkinnan ja antamaan siitä kiireellisesti kertomuksen komitealle. Tutkintaan voi sisältyä käynti sopimusvaltion alueella, mikäli käynti on perusteltavissa ja sopimusvaltio suostuu siihen.

3. Tutkinta suoritetaan luottamuksellisesti, ja sopimusvaltion kanssa pyritään yhteistyöhön kaikissa menettelyn vaiheissa.

4. Käsiteltyään tutkinnan tulokset komitea toimittaa ne viipymättä asianosaisena olevalle sopimusvaltiolle yhdessä mahdollisten kommenttien ja suositusten kanssa.

5. Asianosaisena oleva sopimusvaltio toimittaa vastineensa komitealle mahdollisimman pian kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun se on ottanut vastaan komitean toimittamat tulokset, kommentit ja suositukset.

6. Kun tällainen menettely on suoritettu tämän artiklan 2 kohdan mukaisen tutkinnan osalta, komitea voi asianosaisena olevan sopimusvaltion kanssa neuvoteltuaan päättää sisällyttää tiivistelmän menettelyn tuloksista tämän pöytäkirjan 16 artiklassa tarkoitettuun raporttiin.

7. Kukin sopimusvaltio voi tämän pöytäkirjan allekirjoittaessaan tai ratifioidessaan tai siihen liittyessään antaa selityksen, jonka mukaan se ei tunnusta tämän artiklan mukaista komitean toimivaltaa sellaisten oikeuksien osalta, jotka tunnustetaan jossakin 1 kohdassa luetellussa asiakirjassa tai kaikissa niistä.

8. Sopimusvaltio, joka on antanut tämän artiklan 7 kohdan mukaisen selityksen, voi milloin tahansa peruuttaa tämän selityksen ilmoittamalla asiasta Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille.

14 artikla
Tutkintamenettelyn jatkotoimet

1. Komitea voi tarvittaessa 13 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun kuuden kuukauden määräajan päätyttyä pyytää asianosaisena olevaa sopimusvaltiota ilmoittamaan sille toimenpiteistä, joihin on ryhdytty tai aiotaan ryhtyä tämän pöytäkirjan 13 artiklan mukaisesti suoritetun tutkinnan johdosta.

2. Komitea voi pyytää asianosaisena olevaa sopimusvaltiota antamaan lisätietoja toimenpiteistä, joihin sopimusvaltio on ryhtynyt 13 artiklan mukaisesti suoritetun tutkinnan johdosta; jos komitea katsoo asianmukaiseksi, se voi pyytää sopimusvaltiota antamaan lisätietoja raporteissa, jotka sopimusvaltio antaa myöhemmin tapauksen mukaan yleissopimuksen 44 artiklan, lasten myynnistä, lapsiprostituutiosta ja lapsipornografiasta tehdyn valinnaisen pöytäkirjan 12 artiklan tai lasten osallistumisesta aseellisiin selkkauksiin tehdyn valinnaisen pöytäkirjan 8 artiklan mukaisesti.

IV osa

Loppumääräykset

15 artikla
Kansainvälinen apu ja yhteistyö

1. Komitea voi asianosaisena olevan sopimusvaltion suostumuksella toimittaa Yhdistyneiden kansakuntien erityisjärjestöille, rahastoille ja ohjelmille sekä muille toimivaltaisille elimille kannanottonsa tai suosituksensa teknisen neuvonnan tai avun tarvetta ilmaisevien valitusten ja kyselyjen johdosta sekä liittää mukaan sopimusvaltion mahdolliset vastineet ja ehdotukset, jotka koskevat näitä kannanottoja tai suosituksia.

2. Komitea voi asianosaisena olevan sopimusvaltion suostumuksella myös saattaa näiden elinten tietoon tämän pöytäkirjan mukaisesti käsiteltävistä valituksista johtuvan asian, joka saattaa edistää näiden elinten toimivaltansa puitteissa tekemää päätöstä siitä, onko aiheellista ryhtyä kansainvälisiin toimenpiteisiin, joilla voidaan osaltaan auttaa sopimusvaltioita edistymään yleissopimuksessa ja/tai sen valinnaisissa pöytäkirjoissa tunnustettujen oikeuksien täytäntöönpanossa.

16 artikla
Yleiskokoukselle annettava raportti

Komitea sisällyttää yhteenvedon tämän pöytäkirjan mukaisesta toiminnastaan raporttiinsa, jonka se antaa joka toinen vuosi yleiskokoukselle yleissopimuksen 44 artiklan 5 kappaleen mukaisesti.

17 artikla
Valinnaisen pöytäkirjan jakelu ja pöytäkirjasta tiedottaminen

Kukin sopimusvaltio sitoutuu tekemään tämän pöytäkirjan laajalti tunnetuksi ja jakamaan sitä sekä helpottamaan aikuisten ja lasten, vammaiset henkilöt mukaan lukien, tiedonsaantia komitean kannanotoista ja suosituksista, erityisesti asianosaisena olevaa sopimusvaltiota koskevien asioiden osalta, asianmukaisin ja aktiivisin keinoin sekä saavutettavalla tavalla.

18 artikla
Allekirjoittaminen, ratifiointi ja liittyminen

1. Tämä pöytäkirja on avoinna allekirjoittamista varten valtiolle, joka on allekirjoittanut tai ratifioinut yleissopimuksen tai jommankumman sen kahdesta ensimmäisestä valinnaisesta pöytäkirjasta tai liittynyt johonkin niistä.

2. Valtio, joka on ratifioinut yleissopimuksen tai jommankumman sen kahdesta ensimmäisestä valinnaisesta pöytäkirjasta tai liittynyt johonkin niistä, voi ratifioida tämän pöytäkirjan. Ratifioimiskirjat talletetaan Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerin huostaan.

3. Tämä pöytäkirja on avoinna liittymistä varten valtiolle, joka on ratifioinut yleissopimuksen tai jommankumman sen kahdesta ensimmäisestä valinnaisesta pöytäkirjasta tai liittynyt johonkin niistä.

4. Liittyminen tapahtuu tallettamalla liittymiskirja pääsihteerin huostaan.

19 artikla
Voimaantulo

1. Tämä pöytäkirja tulee voimaan kolmen kuukauden kuluttua päivästä, jona kymmenes ratifioimis- tai liittymiskirja on talletettu.

2. Kunkin sellaisen valtion osalta, joka ratifioi tämän pöytäkirjan tai liittyy siihen sen jälkeen, kun kymmenes ratifioimis- tai liittymiskirja on talletettu, pöytäkirja tulee voimaan kolmen kuukauden kuluttua päivästä, jona tämä valtio on tallettanut ratifioimis- tai liittymiskirjansa.

20 artikla
Pöytäkirjan voimaantulon jälkeiset loukkaukset

1. Komitealla on toimivalta käsitellä ainoastaan sellaisia yleissopimuksessa ja/tai sen kahdessa ensimmäisessä valinnaisessa pöytäkirjassa tunnustettujen oikeuksien loukkauksia, jotka ovat tapahtuneet tämän pöytäkirjan voimaantulon jälkeen.

2. Jos valtiosta tulee tämän pöytäkirjan sopimusvaltio sen voimaantulon jälkeen, tämän valtion velvoitteet komiteaa kohtaan liittyvät yksinomaan sellaisiin yleissopimuksessa ja/tai sen kahdessa ensimmäisessä valinnaisessa pöytäkirjassa määrättyjen oikeuksien loukkauksiin, jotka ovat tapahtuneet sen jälkeen, kun tämä pöytäkirja on tullut voimaan kyseisen valtion osalta.

21 artikla
Pöytäkirjan muuttaminen

1. Sopimusvaltiot voivat ehdottaa muutoksia tähän pöytäkirjaan ja toimittaa muutosehdotuksensa Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille. Pääsihteeri antaa muutosehdotukset tiedoksi sopimusvaltioille ja pyytää niitä ilmoittamaan pääsihteerille, kannattavatko ne sopimusvaltioiden kokouksen koolle kutsumista ehdotusten käsittelyä ja niistä päättämistä varten. Jos neljän kuukauden kuluessa tiedoksiantopäivästä vähintään kolmasosa sopimusvaltioista kannattaa kokouksen koolle kutsumista, pääsihteeri kutsuu kokouksen koolle Yhdistyneiden kansakuntien alaisuudessa. Pääsihteeri toimittaa kokouksessa läsnä olevien ja äänestävien sopimusvaltioiden kahden kolmasosan enemmistöllä hyväksymän muutoksen Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen hyväksyttäväksi ja sen jälkeen kaikkien sopimusvaltioiden hyväksyttäväksi.

2. Tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti hyväksytty muutos tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun talletettujen hyväksymiskirjojen määrä on noussut kahteen kolmasosaan sopimusvaltioiden määrästä muutoksen hyväksymisen ajankohtana. Sen jälkeen muutos tulee voimaan sopimusvaltion osalta kolmantenakymmenentenä päivänä sen hyväksymiskirjan tallettamisen jälkeen. Muutos sitoo ainoastaan niitä sopimusvaltioita, jotka ovat hyväksyneet sen.

22 artikla
Irtisanominen

1. Sopimusvaltio voi irtisanoa tämän pöytäkirjan milloin tahansa ilmoittamalla asiasta kirjallisesti Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille. Irtisanominen tulee voimaan vuoden kuluttua päivästä, jona pääsihteeri on ottanut ilmoituksen vastaan.

2. Irtisanominen ei rajoita tämän pöytäkirjan määräysten soveltamista edelleen ennen irtisanomisen voimaantulopäivää 5 ja 12 artiklan mukaisesti tehtyihin valituksiin tai 13 artiklan mukaisesti käynnistettyyn tutkintaan.

23 artikla
Tallettaja ja pääsihteerin ilmoitukset

1. Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteeri toimii tämän pöytäkirjan tallettajana.

2. Pääsihteeri ilmoittaa kaikille valtioille seuraavat tiedot:

a) tämän pöytäkirjan mukaiset allekirjoittamiset, ratifioinnit ja liittymiset;

b) tämän pöytäkirjan voimaantulopäivä ja 21 artiklan mukaisten muutosten voimaantulopäivät;

c) 22 artiklan mukaiset irtisanomiset.

24 artikla
Kielet

1. Tämä pöytäkirja, jonka arabian-, englannin-, espanjan-, kiinan-, ranskan- ja venäjänkieliset tekstit ovat yhtä todistusvoimaiset, talletetaan Yhdistyneiden kansakuntien arkistoon.

2. Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteeri toimittaa tämän pöytäkirjan oikeaksi todistetut jäljennökset kaikille valtioille.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.