25/2015

Annettu: 26.02.2015

Valtioneuvoston asetus verosäännösten kansainvälisen noudattamisen parantamiseksi ja FATCA:n toteuttamiseksi Amerikan yhdysvaltojen kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään verosäännösten kansainvälisen noudattamisen parantamiseksi ja FATCA:n toteuttamiseksi Amerikan yhdysvaltojen kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain (154/2015) 2 §:n nojalla:

1 §

Verosäännösten kansainvälisen noudattamisen parantamiseksi ja FATCA:n toteuttamiseksi Suomen tasavallan hallituksen ja Amerikan yhdysvaltojen hallituksen välillä Helsingissä 5 päivänä maaliskuuta 2014 tehty sopimus on voimassa 20 päivästä helmikuuta 2015 alkaen niin kuin siitä on sovittu.

Eduskunta on hyväksynyt sopimuksen 10 päivänä helmikuuta 2015 ja tasavallan presidentti 20 päivänä helmikuuta 2015. Hyväksymistä koskeva nootti on annettu 20 päivänä helmikuuta 2015.

2 §

Sopimuksen ja pöytäkirjan muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Verosäännösten kansainvälisen noudattamisen parantamiseksi ja FATCA:n toteuttamiseksi Amerikan yhdysvaltojen kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettu laki (154/2015) tulee voimaan 2 päivänä maaliskuuta 2015.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 2 päivänä maaliskuuta 2015.

Helsingissä 26 päivänä helmikuuta 2015

Sopimusteksti

Suomennos

Sopimus

Suomen tasavallan hallituksen ja

Amerikan yhdysvaltojen hallituksen välillä

verosäännösten kansainvälisen

noudattamisen parantamiseksi ja

FATCA:n toteuttamiseksi

Ottaen huomioon, että Suomen tasavallan hallituksella ja Amerikan yhdysvaltojen hallituksella (kukin "sopimuspuoli", ja yhdessä "sopimuspuolet") on pitkäaikaiset ja tiiviit veroasioissa annettavaa apua koskevat suhteet ja tahto tehdä sopimus verosäännösten kansainvälisen noudattamisen parantamiseksi rakentamalla tätä suhdetta edelleen;

Ottaen huomioon, että Suomen tasavallan hallituksen ja Amerikan yhdysvaltojen hallituksen välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen, niin kuin se on pöytäkirjalla muutettuna, tehty Helsingissä 21 päivänä syyskuuta 1989, niin kuin se on muutettuna Helsingissä 1 päivänä toukokuuta 2006 tehdyllä pöytäkirjalla ("Verosopimus"), 26 artikla oikeuttaa vaihtamaan tietoja verotusta varten myös automaattiselta pohjalta;

Ottaen huomioon, että Amerikan yhdysvallat antoi säädökset, jotka yleisesti tunnetaan nimellä the Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA", Ulkomaisia tilejä koskeva verosäännösten noudattamislaki) ja jotka ottavat käyttöön tiettyjä tilejä koskevan raportointijärjestelmän finanssilaitosten osalta;

Ottaen huomioon, että Suomen tasavallan hallitus tukee FATCA:n perustana olevaa yleistä politiikkaa verosäännösten noudattamisen parantamiseksi;

Ottaen huomioon, että FATCA on herättänyt monia kysymyksiä, mukaan lukien se, että suomalaiset finanssilaitokset eivät ehkä pysty noudattamaan FATCA:n eräitä puolia kansallisten oikeudellisten esteiden vuoksi;

Ottaen huomioon, että Amerikan yhdysvaltojen hallitus kerää tietoja eräistä yhdysvaltalaisten finanssilaitosten ylläpitämistä Suomessa asuvilla henkilöillä olevista tileistä ja on sitoutunut vaihtamaan näitä tietoja Suomen tasavallan hallituksen kanssa ja pyrkii yhtä suuriin vaihtomääriin;

Ottaen huomioon, että sopimuspuolet ovat sitoutuneet pitkäaikaiseen yhteistyöhön kohti raportoinnin ja asianmukaisen huolellisuuden yhteisten standardien saavuttamista finanssilaitosten osalta;

Ottaen huomioon, että Amerikan yhdysvaltojen hallitus tunnustaa tarpeen koordinoida FATCA:n mukaiset raportointivelvoitteet suomalaisilla finanssilaitoksilla olevien Amerikan yhdysvaltojen veron raportointia koskevien muiden velvoitteiden kanssa kaksinkertaisen raportoinnin välttämiseksi;

Ottaen huomioon, että hallitustenvälinen lähestymistapa FATCA:n toteuttamisessa voi käsitellä suomalaisten finanssilaitosten oikeudellisia esteitä ja vähentää niiden rasitusta;

Ottaen huomioon, että sopimuspuolet haluavat tehdä sopimuksen parantaakseen verosäännösten kansainvälistä noudattamista ja määrätä FATCA:n toteuttamisesta kansallisen raportoinnin ja Verosopimuksen mukaisen vastavuoroisen automaattisen vaihdon perusteella ja Verosopimuksessa määrätty salassapito ja muu suoja huomioon ottaen, mukaan lukien Verosopimuksen perusteella vaihdettujen tietojen käyttöä rajoittavat määräykset;

Sen vuoksi, sopimuspuolet ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla
Määritelmät

1. Tätä sopimusta ja kaikkia sen liitteitä ("Sopimus") sovellettaessa seuraavilla ilmaisuilla on jäljempänä esitetty merkitys:

a) "Yhdysvallat" tarkoittaa Amerikan yhdysvaltoja, mukaan lukien sen osavaltiot mutta ei sen territorioita. Viittaus Yhdysvaltojen "osavaltioon" käsittää District of Columbian.

b) "Yhdysvaltojen territorio" tarkoittaa Yhdysvaltojen Samoaa, Pohjois-Mariaanien yhteisöä, Guamia, Puerto Ricon yhteisöä tai Amerikan Neitsytsaaria.

c) "IRS" tarkoittaa Amerikan Internal Revenue Servicea.

d) "Suomi" tarkoittaa Suomen tasavaltaa.

e) "Kumppanilainkäyttöalue" tarkoittaa lainkäyttöaluetta, jolla on voimassa sopimus Yhdysvaltojen kanssa FATCA:n toteuttamisen mahdollistamisesta. IRS julkaisee listan, joka tunnistaa kaikki kumppanilainkäyttöalueet.

f) "Toimivaltainen viranomainen" tarkoittaa:

(1) Yhdysvaltojen osalta Secretary of the Treasury'ä tai hänen delegaattiansa; ja

(2) Suomen osalta valtiovarainministeriötä tai sen valtuuttamaa edustajaa.

g) "Finanssilaitos" tarkoittaa säilytyslaitosta, talletuslaitosta, sijoitusyksikköä tai määriteltyä vakuutusyhtiötä.

h) "Säilytyslaitos" tarkoittaa yksikköä, joka olennaisena osana liiketoimintaansa pitää finanssivaroja toisten lukuun. Yksikkö pitää finanssivaroja toisten lukuun olennaisena osana liiketoimintaansa, jos varojen pitämisestä ja siihen liittyvistä finanssipalveluista johtuva yksikön bruttotulo on tai ylittää 20 prosenttia yksikön bruttotulosta seuraavista lyhempänä aikana: (i) kolmevuotisjakso, joka päättyy 31 päivänä joulukuuta (tai kalenterivuodesta poikkeavan tilikauden viimeisenä päivänä) ennen vuotta, jona asia ratkaistaan; tai (ii) jakso, jonka yksikkö on ollut olemassa.

i) "Talletuslaitos" tarkoittaa yksikköä, joka vastaanottaa talletuksia säännönmukaisen pankki- tai samanlaisen liiketoiminnan puitteissa.

j) "Sijoitusyksikkö" tarkoittaa yksikköä, joka harjoittaa liiketoimintana (tai jota hoitaa yksikkö, joka harjoittaa liiketoimintana) yhtä tai useampaa seuraavista toiminnoista tai toimenpiteistä asiakasta varten tai asiakkaan puolesta:

(1) kaupankäynti rahamarkkinainstrumenteilla (shekki, velkakirja, talletustodistus, johdannainen jne.); ulkomaan valuutalla; valuutta-, korko- ja indeksi-instrumenteilla; siirrettävillä arvopapereilla; tai kaupankäynti hyödykefutuureilla;

(2) yksilöllinen ja kollektiivinen salkunhoito; tai

(3) muu varojen tai rahan sijoittaminen, hoito tai hallinnointi muiden henkilöiden puolesta.

Tämä 1(j) alakohta on tulkittava tavalla, joka vastaa Rahoitusalan toimintaryhmän (FATF) suosituksessa "finanssilaitoksen" määritelmästä käytettyjä samanlaisia ilmaisuja.

k) "Määritelty vakuutusyhtiö" tarkoittaa yksikköä, joka on vakuutusyhtiö (tai vakuutusyhtiön holdingyhtiö), joka antaa käteisarvovakuutussopimuksia (Cash Value Insurance Contract) tai elinkorkosopimuksia (Annuity Contract) tai on velvollinen suorittamaan maksuja niihin liittyen.

l) "Suomalainen finanssilaitos" tarkoittaa (i) Suomessa asuvaa finanssilaitosta, pois lukien tällaisen finanssilaitoksen Suomen ulkopuolella sijaitseva sivukonttori, ja (ii) sellaisen finanssilaitoksen sivukonttori, joka ei asu Suomessa, jos tämä sivukonttori sijaitsee Suomessa.

m) "Kumppanilainkäyttöalueen finanssilaitos" tarkoittaa (i) kumppanilainkäyttöalueelle sijoittautunutta finanssilaitosta, pois lukien tällaisen finanssilaitoksen sivukonttori, joka sijaitsee kumppanilainkäyttöalueen ulkopuolella, ja (ii) sellaisen finanssilaitoksen sivukonttori, joka ei ole sijoittautunut kumppanilainkäyttöalueelle, jos sivukonttori sijaitsee kumppanilainkäyttöalueella.

n) "Raportoiva finanssilaitos" tarkoittaa, asiayhteyden mukaan, raportoivaa suomalaista finanssilaitosta tai raportoivaa yhdysvaltalaista finanssilaitosta.

o) "Raportoiva suomalainen finanssilaitos" tarkoittaa suomalaista finanssilaitosta, joka ei ole ei-raportoiva suomalainen finanssilaitos.

p) "Raportoiva yhdysvaltalainen finanssilaitos" tarkoittaa (i) Yhdysvalloissa asuvaa finanssilaitosta, pois lukien tällaisen finanssilaitoksen sivukonttori, joka sijaitsee Yhdysvaltojen ulkopuolella, ja (ii) sellaisen finanssilaitoksen sivukonttori, joka ei asu Yhdysvalloissa, jos tämä sivukonttori sijaitsee Yhdysvalloissa, edellyttäen, että finanssilaitos tai sivukonttori kontrolloi, vastaanottaa tai säilyttää tuloa, josta pitää vaihtaa tietoja tämän Sopimuksen 2 artiklan (2)(b) alakohdan perusteella.

q) "Ei-raportoiva suomalainen finanssilaitos" tarkoittaa suomalaista finanssilaitosta tai muuta Suomessa asuvaa yksikköä, joka kuvataan Liitteessä II ei-raportoivaksi suomalaiseksi finanssilaitokseksi tai joka muutoin täyttää vaatimukset voimassa olevia verosäännöksiä noudattavaksi katsottavana ulkomaisena finanssilaitoksena (deemed-compliant foreign financial institution) tai vapautettuna tosiasiallisena etuuden omistajana (exempt beneficial owner) asiaa koskevien Yhdysvaltojen säännösten mukaan (U.S. Treasury Regulations).

r) "Ei-osallistujafinanssilaitos" tarkoittaa ulkomaista ei-osallistujafinanssilaitosta, niin kuin ilmaisu määritellään asiaa koskevissa Yhdysvaltojen säännöksissä, mutta ilmaisu ei käsitä suomalaista finanssilaitosta tai muun kumppanilainkäyttöalueen finanssilaitosta, joka on muu kuin finanssilaitos, jota käsitellään ei-osallistujafinanssilaitoksena tämän sopimuksen 5 artiklan 2(b) alakohdan tai Yhdysvaltojen ja kumppanilainkäyttöalueen välisen sopimuksen vastaavan määräyksen perusteella.

s) "Finanssitili" tarkoittaa finanssilaitoksen ylläpitämää tiliä ja käsittää:

(1) sellaisen yksikön osalta, joka on finanssilaitos yksinomaan sen vuoksi, että se on sijoitusyksikkö, omapääoma- tai velkaosuudet (muut kuin osuudet, joilla käydään säännöllisesti kauppaa vakiintuneilla arvopaperimarkkinoilla) finanssilaitoksesta;

(2) sellaisen finanssilaitoksen osalta, jota ei kuvata tämän artiklan 1(s)(1) alakohdassa, omapääoma- tai velkaosuudet finanssilaitoksesta (muut kuin osuudet, joilla käydään säännöllisesti kauppaa vakiintuneilla arvopaperimarkkinoilla), jos (i) tai omapääoma- tai velkaosuuden arvo välittömästi tai välillisesti määräytyy pääasiassa sellaisten varojen perusteella, joista syntyy yhdysvaltalaisesta lähteestä olevia veronalaisia maksuja, ja (ii) osuuksien luokka perustettiin tämän Sopimuksen mukaisen raportoinnin välttämiseksi; ja

(3) finanssilaitoksen antamat tai ylläpitämät käteisarvovakuutussopimukset ja elinkorkosopimukset, muut kuin ei-sijoitussidonnaiset, ei-siirrettävissä olevat välittömät elinkorot, jotka annetaan luonnolliselle henkilölle ja jotka laskevat raha-arvon eläke- tai työkyvyttömyysetuudelle, joka annetaan sellaisen tilin perusteella, joka jää Liitteessä II olevan finanssitilin määritelmän ulkopuolelle.

Edellä olevan estämättä ilmaisu "finanssitili" ei käsitä tiliä, joka jää finanssitilin Liitteessä II olevan määritelmän ulkopuolelle. Tätä Sopimusta sovellettaessa osuuksilla "käydään säännöllisesti kauppaa", jos kaupankäynti osuuksilla on volyymiltaan jatkuvasti merkittävä, ja "vakiintuneet arvopaperimarkkinat" tarkoittaa pörssiä, jonka markkinoiden sijaintipaikan julkisen vallan viranomainen on virallisesti hyväksynyt ja jota se valvoo ja jossa vaihdettujen osakkeiden vuosittainen arvo on merkittävä. Tätä 1(s) alakohtaa sovellettaessa osuudella finanssilaitoksesta ei "käydä kauppaa säännöllisesti" ja sitä on käsiteltävä finanssitilinä, jos osuuden haltija (muu kuin välittäjänä toimiva finanssilaitos) on rekisteröity tällaisen finanssilaitoksen tileihin. Edellistä virkettä ei sovelleta osuuksiin, jotka on ensin rekisteröity tällaisen finanssilaitoksen tileihin ennen 1 päivää heinäkuuta 2014, ja niiden osuuksien osalta, jotka on ensin rekisteröity tällaisen finanssilaitoksen tileihin 1 päivänä heinäkuuta 2014 tai sen jälkeen, finanssilaitoksen ei edellytetä soveltavan edellistä virkettä ennen 1 päivää tammikuuta 2016.

t) "Talletustili" käsittää yritys-, shekki-, säästö-, määräaikais- tai säästökassatilin, tai tilin, josta on todisteena talletus-, säästökassa-, sijoitus- tai velkasertifikaatti tai -asiakirja tai muu samanlainen asiakirja, ja jota finanssilaitos ylläpitää säännönmukaisen pankki- tai samanlaisen liiketoiminnan rajoissa. Talletustili käsittää myös määrän, joka vakuutusyhtiöllä on taatun investointisopimuksen tai koron maksamista tai hyvittämistä määrälle koskevan samanlaisen sopimuksen perusteella.

u) "Säilytystili" tarkoittaa tiliä (muu kuin vakuutussopimus tai elinkorkosopimus) sellaisen toisen henkilön hyväksi, jolla on sijoitusta varten pidettävä finanssi-instrumentti tai -sopimus (mukaan lukien seuraavat mutta näihin rajoittumatta: yhtiön osake tai osuus, joukkovelkakirjalaina, debentuuri tai muu velka-asiakirja, valuutta- tai hyödyketransaktio, luottoriskinvaihtosopimus, ei-finanssi-indeksipohjainen swap, nimellispääomasopimus, vakuutussopimus tai elinkorkosopimus ja optio tai muu johdannaisinstrumentti).

v) "Omapääomaosuus" tarkoittaa sellaisen yhtymän osalta, joka on finanssilaitos, joko pääoma- tai tulo-osuutta yhtymästä. Sellaisen trustin osalta, joka on finanssilaitos, omapääomaosuuden katsotaan olevan jokaisella henkilöllä, jota käsitellään koko trustin tai sen osan asettajana tai edunsaajana, tai jokaisella muulla luonnollisella henkilöllä, joka viime kädessä tosiasiallisesti kontrolloi trustia. Määriteltyä yhdysvaltalaista henkilöä on käsiteltävä ulkomaisen trustin edunsaajana, jos määritellyllä yhdysvaltalaisella henkilöllä on oikeus saada suoraan tai välillisesti (esimerkiksi nimellisomistajan kautta) pakollinen voitonjako tai hän voi suoraan tai välillisesti saada harkinnanvaraisen voitonjaon trustista.

w) "Vakuutussopimus" tarkoittaa sopimusta (muu kuin elinkorkosopimus), jonka mukaan vakuutuksenantaja suostuu maksamaan määrän, kun esiintyy määritelty vakuutustapahtuma, joka käsittää kuolemantapaus-, sairastumis-, onnettomuus-, vastuu- tai omaisuusriskin.

x) "Elinkorkosopimus" tarkoittaa sopimusta, jonka mukaan vakuutuksenantaja suostuu suorittamaan maksuja sellaisen jakson ajan, joka kokonaan tai osittain määräytyy yhden tai useamman luonnollisen henkilön elinajan odotteen perusteella. Ilmaisu käsittää myös sopimuksen, jonka katsotaan olevan elinkorkosopimus sen lainkäyttöalueen lain, säädöksen tai käytännön mukaan, jossa sopimus annettiin, ja jonka mukaan antaja suostuu suorittamaan maksuja vuosien pituisen määräajan aikana.

y) "Käteisarvovakuutussopimus" tarkoittaa vakuutussopimusta (muu kuin kahden vakuutusyhtiön välinen korvausta koskeva jälleenvakuutussopimus), jonka käteisarvo ylittää 50 000 dollaria.

z) "Käteisarvo" tarkoittaa suurempaa seuraavista: (i) määrä, jonka vakuutuksenottaja on oikeutettu saamaan sopimusta lunastettaessa tai lopetettaessa (määritettynä ilman vähennystä lunastukseen tai vakuutuslainaan liittyvän maksun osalta), ja (ii) määrä, jonka vakuutuksenottaja voi lainata sopimuksen perusteella tai sopimukseen liittyen. Edellä olevan estämättä ilmaisu "käteisarvo" ei käsitä määrää, joka on vakuutussopimuksen mukaan maksettava:

(1) henkilövahinko- tai sairausetuutena tai muuna etuutena, joka antaa korvauksen vakuutustapahtuman tapahtuessa syntyvästä taloudellisesta menetyksestä;

(2) aikaisemmin maksetun vakuutusmaksun palautuksena vakuutussopimuksen (muu kuin henkivakuutussopimus) mukaan sen johdosta, että vakuutus perutaan tai lopetetaan, riskialttius alenee vakuutussopimuksen voimassaoloaikana, tai palautuksena, joka syntyy, kun maksu määritetään uudelleen tiliöinti- tai muun samanlaisen virheen oikaisemisen johdosta; tai

(3) vakuutuksenottajalle osinkona kyseisen sopimuksen tai ryhmän vakuutuskannan kehittymisen perusteella.

aa) "Raportoitava tili" tarkoittaa, asiayhteyden mukaan, yhdysvaltalaista raportoitavaa tiliä tai suomalaista raportoitavaa tiliä.

bb) "Suomalainen raportoitava tili" tarkoittaa finanssitiliä, jota ylläpitää raportoiva yhdysvaltalainen finanssilaitos, jos: (i) talletustilin osalta, tiliä pitää Suomessa asuva luonnollinen henkilö ja tällaiselle tilille maksetaan korkoa enemmän kuin 10 dollaria minä tahansa kalenterivuonna; tai (ii) muun finanssitilin kuin talletustilin osalta, tilinhaltija asuu Suomessa, mukaan lukien yksikkö, joka sertifioi olevansa verotuksellisesti Suomessa asuva ja jota koskien maksetaan tai hyvitetään yhdysvaltalaisesta lähteestä olevaa tuloa, joka on U.S. Internal Revenue Coden alaotsikko A:n 3 luvun tai alaotsikko F:n 61 luvun mukaan raportoitavaa.

cc) "Yhdysvaltalainen raportoitava tili" tarkoittaa finanssitiliä, jota ylläpitää raportoiva suomalainen finanssilaitos ja jota pitää yksi tai useampi määritelty yhdysvaltalainen henkilö tai ei-yhdysvaltalainen yksikkö, jossa on yksi tai useampi kontrolloiva henkilö, joka on määritelty yhdysvaltalainen henkilö. Edellä olevan estämättä tiliä ei ole käsiteltävä yhdysvaltalaisena raportoitavana tilinä, jos tiliä ei tunnisteta yhdysvaltalaiseksi raportoitavaksi tiliksi Liitteessä I olevan huolellisuusmenettelyn (due diligence procedures) soveltamisen jälkeen.

dd) "Tilinhaltija" tarkoittaa henkilöä, jonka tiliä ylläpitävä finanssilaitos on listannut tai tunnistanut finanssitilin haltijaksi. Henkilöä, muuta kuin finanssilaitosta, joka pitää finanssitiliä toisen henkilön hyväksi tai lukuun asiamiehenä, säilytyksenhoitajana, nimellisomistajana, allekirjoittajana, sijoitusneuvojana tai välittäjänä, ei käsitellä tilinhaltijana tätä Sopimusta sovellettaessa, ja tätä toista henkilöä käsitellään tilinhaltijana. Välittömästi edeltävää virkettä sovellettaessa ilmaisu "finanssilaitos" ei käsitä Yhdysvaltojen territoriossa organisoitua tai muodostettua finanssilaitosta. Käteisarvovakuutussopimuksen tai elinkorkosopimuksen osalta tilinhaltija on jokainen henkilö, joka on oikeutettu saamaan käteisarvon tai muuttamaan sopimuksen edunsaajan. Jos kukaan ei voi saada käteisarvoa tai vaihtaa edunsaajaa, tilinhaltija on jokainen henkilö, joka on sopimuksessa nimetty omistajaksi, ja jokainen henkilö, jolla sopimusehtojen mukaan on kiistaton oikeus maksuun. Käteisarvovakuutussopimuksen tai elinkorkosopimuksen erääntyessä tilinhaltijana käsitellään jokaista henkilöä, joka on sopimuksen perusteella oikeutettu saamaan maksun.

ee) "Yhdysvaltalainen henkilö" tarkoittaa Yhdysvaltojen kansalaista tai Yhdysvalloissa asuvaa luonnollista henkilöä, yhtymää tai yhtiötä, joka on organisoitu Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltojen tai sen osavaltion lainsäädännön mukaan, trustia, jos (i) Yhdysvalloissa olevalla tuomioistuimella olisi sovellettavan lainsäädännön mukaan valta antaa määräyksiä tai tuomioita melkein kaikissa trustin hallinnointia koskevissa asioissa, ja (ii) yhdellä tai useammalla yhdysvaltalaisella henkilöllä on valta kontrolloida kaikkia trustin olennaisia päätöksiä, taikka sellaisen vainajan kuolinpesää, joka on Yhdysvaltojen kansalainen tai Yhdysvalloissa asuva. Tätä 1(ee) alakohtaa on tulkittava U.S. Internal Revenue Coden mukaisesti.

ff) "Määritelty yhdysvaltalainen henkilö" tarkoittaa yhdysvaltalaista henkilöä, joka on muu kuin (i) yhtiö, jonka osakkeilla käydään säännöllisesti kauppaa yksillä tai useammilla vakiintuneilla arvopaperimarkkinoilla, (ii) yhtiö, joka on saman laajennetun lähiyhtiöryhmän jäsen, niin kuin se määritellään U.S. Internal Revenue Coden 1471(e)(2) pykälässä klausuulissa (i) kuvattuna yhtiönä, (iii) Yhdysvallat tai sen kokonaan omistama laitos tai väline, (iv) Yhdysvaltojen osavaltio, Yhdysvaltojen territorio, jonkin edellä mainitun valtiollinen osa, tai yhden tai useamman edellä mainitun kokonaan omistama laitos tai väline, (v) organisaatio, joka on vapautettu verotuksesta U.S. Internal Revenue Coden 501(a) pykälän mukaan tai yksilöllinen eläkesuunnitelma niin kuin se määritellään U.S. Internal Revenue Coden 7701(a)(37) pykälässä, (vi) pankki, niin kuin se määritellään U.S. Internal Revenue Coden 581 pykälässä, (vii) kiinteistösijoitustrusti niin kuin se määritellään U.S. Internal Revenue Coden 856 pykälässä, (viii) säännelty sijoitusyhtiö niin kuin se määritellään U.S. Internal Revenue Coden 851 pykälässä tai yksikkö, joka on rekisteröity Yhdysvaltojen Securities Exchange Commission'n Yhdysvaltojen vuoden 1940 Investment Company Act:n (15 U.S.C. 80a-64) mukaan, (ix) yleinen trustirahasto niin kuin se määritellään U.S. Internal Revenue Coden 584(a) pykälässä, (x) trusti, joka on vapautettu verosta U.S. Internal Revenue Coden 664(c) pykälän mukaan tai joka kuvataan sen 4947(a)(1) pykälässä, (xi) arvopaperi-, hyödyke- tai johdannaisinstrumenttikauppias (mukaan lukien nimellispääomasopimukset, futuurit, termiinit ja optiot), joka on rekisteröity sellaisena Yhdysvaltojen tai jonkin sen osavaltion lainsäädännön mukaan, (xii) välittäjä niin kuin se määritellään U.S. Internal Revenue Coden 6045(c) pykälässä, tai (xiii) verovapaa trusti sellaisen suunnitelman mukaan, joka kuvataan U.S. Internal Revenue Coden 403(b) tai 457(g) pykälässä.

gg) "Yksikkö" tarkoittaa oikeushenkilöä tai oikeudellista järjestelyä, kuten trustia.

hh) "Ei-yhdysvaltalainen yksikkö" tarkoittaa yksikköä, joka ei ole yhdysvaltalainen henkilö.

ii) "Yhdysvaltalaisesta lähteestä oleva pidätyksenalainen maksu" tarkoittaa korko- (mukaan lukien mahdollinen alkuperäinen liikkeellelaskualennus), osinko-, vuokra-, palkka-, preemio-, elinkorko-, korvaus-, hyvitys- ja palkkiosuoritusta ja muita kiinteitä tai määritettävissä olevia vuotuisia tai jaksottaisia voittoja ja tuloja, jos tällainen suoritus tapahtuu Yhdysvalloissa olevista lähteistä. Edellä olevasta poiketen yhdysvaltalaisesta lähteestä oleva pidätyksenalainen maksu ei käsitä suoritusta, jota ei käsitellä pidätyksenalaisena suorituksena asiaa koskevissa Yhdysvaltojen säännöksissä.

jj) Yksikkö on toisen yksikön "lähiyksikkö", jos joko toinen yksikkö kontrolloi toista yksikköä tai kaksi yksikköä ovat yhteisen kontrollin alaiset. Tätä sovellettaessa kontrolli käsittää sellaisen välittömän tai välillisen omistuksen yksikön äänivallasta tai arvosta, joka ylittää 50 prosenttia. Edellä olevan estämättä Suomi voi käsitellä yksikköä toisen yksikön ei-lähiyksikkönä, jos kaksi yksikköä eivät ole saman laajennetun lähiyhtiöryhmän jäseniä, niin kuin se määritellään U.S. Internal Revenue Coden 1471(e)(2) pykälässä.

kk) "Yhdysvaltalainen TIN" tarkoittaa Yhdysvaltojen liittovaltion verovelvollisen tunnistenumeroa.

ll) "Suomalainen TIN" tarkoittaa suomalaista verovelvollisen tunnistenumeroa.

mm) "Kontrolloivat henkilöt" tarkoittaa jotakin yksikköä kontrolloivia luonnollisia henkilöitä. Trustin osalta ilmaisu tarkoittaa asettajaa, trustinhoitajia, suojelijaa (jos sellainen on), edunsaajia tai edunsaajaryhmää ja jokaista muuta luonnollista henkilöä, joka viime kädessä tosiasiallisesti kontrolloi trustia, ja muun oikeudellisen järjestelyn kuin trustin osalta ilmaisu tarkoittaa vastaavassa tai samanlaisessa asemassa olevia henkilöitä. Ilmaisua "kontrolloivat henkilöt" on tulkittava Rahoitusalan toimintaryhmän (FATF) suosituksien kanssa yhdenmukaisella tavalla.

2. Ilmaisulla, jota ei ole tässä Sopimuksessa muutoin määritelty, on, jollei asiayhteys muuta edellytä tai jolleivät toimivaltaiset viranomaiset sovi yhteisestä merkityksestä (niin kuin kansallinen laki sallii), se merkitys, joka sillä sinä ajankohtana on Sopimusta soveltavan sopimuspuolen lainsäädännön mukaan, ja tässä sopimuspuolessa sovellettavan verolainsäädännön mukaisella merkityksellä on etusija ilmaisulle tämän sopimuspuolen muussa lainsäädännössä annettuun merkitykseen nähden.

2 artikla
Velvollisuudet hankkia ja vaihtaa tietoja raportoitavista tileistä

1. Jollei tämän Sopimuksen 3 artiklan määräyksistä muuta johdu, kunkin sopimuspuolen pitää hankkia tämän artiklan 2 kappaleessa yksilöidyt tiedot kaikista raportoitavista tileistä ja vaihtaa nämä tiedot vuosittain toisen sopimuspuolen kanssa automaattisesti Verosopimuksen 26 artiklan määräysten mukaisesti.

2. Hankittavat ja vaihdettavat tiedot ovat:

a) Suomen osalta, kunkin raportoivan suomalaisen finanssilaitoksen kunkin yhdysvaltalaisen raportoitavan tilin osalta:

(1) jokaisen sellaisen määritellyn yhdysvaltalaisen henkilön nimi, osoite ja yhdysvaltalainen TIN, joka on tällaisen tilin haltija, ja ei-yhdysvaltalaisen yksikön osalta, jossa Liitteessä I esitetyn huolellisuusmenettelyn soveltamisen jälkeen tunnistetaan olevan yksi tai useampi kontrolloiva henkilö, joka on määritelty yhdysvaltalainen henkilö, tämän yksikön ja jokaisen tällaisen määritellyn yhdysvaltalaisen henkilön nimi, osoite ja yhdysvaltalainen TIN (jos sellainen on);

(2) tilinumero (tai sen puuttuessa sitä tehtävältään vastaava tieto);

(3) raportoivan suomalaisen finanssilaitoksen nimi ja tunnistenumero;

(4) tilin saldo tai arvo (mukaan lukien käteisarvovakuutussopimuksen tai elinkorkosopimuksen osalta käteisarvo tai takaisinostoarvo) kyseisen kalenterivuoden tai muun asianmukaisen raportointijakson lopussa, tai jos tili suljettiin tällaisen vuoden aikana, välittömästi ennen sulkemista;

(5) säilytystilin osalta:

(A) koron kokonaisbruttomäärä, osingon kokonaisbruttomäärä ja tilillä pidettyihin varoihin liittyen tuotetun muun tulon kokonaisbruttomäärä, kussakin tapauksessa maksettuna tai hyvitettynä tilille (tai tiliin liittyen) kalenterivuoden tai muun asianmukaisen raportointijakson aikana; ja

(B) omaisuuden myynnistä tai lunastuksesta tilille maksettu tai hyvitetty kokonaisbruttotulo sen kalenterivuoden tai muun asianmukaisen raportointijakson aikana, jonka osalta raportoiva suomalainen finanssilaitos toimi säilytyksenhoitajana, välittäjänä, nimellisomistajana tai muutoin tilinhaltijan asiamiehenä;

(6) talletustilin osalta tilille kalenterivuoden tai muun asianmukaisen raportointijakson aikana suoritetun tai hyvitetyn koron kokonaisbruttomäärä; ja

(7) sellaisen tilin osalta, jota ei kuvata tämän artiklan 2(a)(5) tai 2(a)(6) alakohdassa, tilinhaltijalle tilin osalta kalenterivuoden tai muun asianmukaisen raportointijakson aikana maksettu tai hyvitetty kokonaisbruttomäärä, jonka osalta raportoiva suomalainen finanssilaitos on velvoittautunut tai velallinen, mukaan lukien tilinhaltijalle kalenterivuoden tai muun asianmukaisen raportointijakson aikana maksettujen lunastusmaksujen yhteismäärä.

b) Yhdysvaltojen osalta, kunkin raportoivan yhdysvaltalaisen finanssilaitoksen kunkin suomalaisen raportoitavan tilin osalta:

(1) sellaisen henkilön nimi, osoite ja suomalainen TIN, joka asuu Suomessa ja on tilin haltija;

(2) tilinumero (tai sen puuttuessa sitä tehtävältään vastaava tieto);

(3) raportoivan yhdysvaltalaisen finanssilaitoksen nimi ja yhdysvaltalainen TIN;

(4) talletustilille maksetun koron bruttomäärä;

(5) tilille maksettujen tai hyvitettyjen yhdysvaltalaisesta lähteestä olevien osinkojen bruttomäärä; ja

(6) tilille maksetun tai hyvitetyn muun yhdysvaltalaisesta lähteestä olevan tulon bruttomäärä siltä osin kuin se on U.S. Internal Revenue Coden alaotsikko A:n 3 luvun tai alaotsikko F:n 61 luvun mukaan raportoitavaa.

3 artikla
Tietojenvaihdon aika ja tapa

1. Tämän Sopimuksen 2 artiklassa olevaa tietojenvaihtovelvoitetta sovellettaessa voidaan yhdysvaltalaiseen raportoitavaan tiliin liittyen suoritettujen maksujen määrä ja luonnehdinta määrittää Suomen verolainsäädännön periaatteiden mukaan ja suomalaiseen raportoitavaan tiliin liittyen suoritettujen maksujen määrä ja luonnehdinta voidaan määrittää Yhdysvaltojen liittovaltion tuloverolain periaatteiden mukaan.

2. Tämän Sopimuksen 2 artiklassa olevaa tietojenvaihtovelvoitetta sovellettaessa vaihdettujen tietojen pitää ilmoittaa valuutta, jossa kukin asianomainen määrä on ilmaistu.

3. Tämän Sopimuksen 2 artiklan 2 kappaleen osalta tiedot on hankittava ja vaihdettava vuodelta 2014 ja kaikilta myöhemmiltä vuosilta, paitsi että:

a) Suomen osalta:

(1) vuodelta 2014 hankittavia ja vaihdettavia tietoja ovat vain tämän Sopimuksen 2 artiklan 2(a)(1)–2(a)(4) alakohdassa kuvatut tiedot;

(2) vuodelta 2015 hankittavia ja vaihdettavia tietoja ovat tämän Sopimuksen 2 artiklan 2(a)(1)–2(a)(7) alakohdassa kuvatut tiedot, poikkeuksena tämän Sopimuksen 2 artiklan 2(a)(5)(B) alakohdassa kuvattu bruttotulo; ja

(3) vuodelta 2016 ja myöhemmiltä vuosilta hankittavia ja vaihdettavia tietoja ovat tämän Sopimuksen 2 artiklan 2(a)(1)–2(a)(7) alakohdassa kuvatut tiedot;

b) Yhdysvaltojen osalta vuodelta 2014 ja myöhemmiltä vuosilta hankittavia ja vaihdettavia tietoja ovat kaikki tämän Sopimuksen 2 artiklan 2(b) alakohdassa tunnistetut tiedot.

4. Tämän artiklan 3 kappaleen estämättä, jokaisen sellaisen raportoitavan tilin osalta, jota raportoiva finanssilaitos ylläpitää 30 päivänä kesäkuuta 2014, ja ellei tämän Sopimuksen 6 artiklan 4 kappaleesta muuta johdu, sopimuspuolet eivät ole velvolliset hankkimaan ja sisällyttämään vaihdettaviin tietoihin kenenkään asianomaisen henkilön suomalaista tai yhdysvaltalaista (asiayhteydestä riippuen) verotunnistenumeroa, jos tämä verovelvollisen tunnistenumero ei ole raportoivan finanssilaitoksen arkistotiedoissa. Tässä tapauksessa sopimuspuolten pitää hankkia ja sisällyttää vaihdettaviin tietoihin asianomaisen henkilön syntymäaika, jos raportoivalla finanssilaitoksella on se arkistotiedoissaan.

5. Jollei tämän artiklan 3 ja 4 kappaleesta muuta johdu, 2 artiklassa kuvatut tiedot pitää vaihtaa yhdeksässä kuukaudessa sen kalenterivuoden päättymisen jälkeen, jota ne koskevat.

6. Suomen ja Yhdysvaltojen toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä Verosopimuksen 25 artiklan mukaisessa keskinäisessä sopimusmenettelyssä sopimus tai järjestely, jonka pitää:

a) luoda menettelyt tämän Sopimuksen 2 artiklassa kuvattuja automaattisen tietojenvaihdon velvoitteita varten;

b) määrätä säännöt ja menettelyt, jotka voivat olla tarpeen tämän Sopimuksen 5 artiklan toteuttamiseksi; ja

c) luoda tarpeen mukaan menettelyt tämän Sopimuksen 4 artiklan 1(b) alakohdan perusteella raportoitujen tietojen vaihtamista varten.

7. Kaikkia vaihdettuja tietoja koskee salassapito ja muu Verosopimuksessa määrätty suoja, mukaan lukien vaihdettujen tietojen käyttöä rajoittavat määräykset.

4 artikla
FATCA:n soveltaminen suomalaisiin finanssilaitoksiin

1. Raportoivien suomalaisten finanssilaitosten kohtelu. Jokaista raportoivaa suomalaista finanssilaitosta pitää käsitellä U.S. Internal Revenue Coden 1471 pykälää noudattavana eikä siltä pidätetä pykälän mukaista veroa, jos Suomi noudattaa tämän Sopimuksen 2 ja 3 artiklan mukaisia velvoitteita tällaisen raportoivan suomalaisen finanssilaitoksen osalta, ja raportoiva suomalainen finanssilaitos:

a) tunnistaa yhdysvaltalaiset raportoitavat tilit ja raportoi vuosittain Suomen toimivaltaiselle viranomaiselle tiedot, jotka tämän Sopimuksen 2 artiklan 2(a) alakohdan mukaan pitää raportoida, ajassa ja tavalla, jotka kuvataan tämän Sopimuksen 3 artiklassa;

b) vuosilta 2015 ja 2016 kummaltakin raportoi vuosittain Suomen toimivaltaiselle viranomaiselle jokaisen sellaisen ei-osallistujafinanssilaitoksen nimen, jolle se on suorittanut maksuja, ja maksujen yhteismäärän;

c) noudattaa IRS:n FATCA-rekisteröintiverkkosivulla olevia sovellettavia rekisteröintivaatimuksia;

d) siltä osin kuin raportoiva suomalainen finanssilaitos (i) toimii kvalifioituna välittäjänä (U.S. Internal Revenue Coden 1441 pykälää sovellettaessa), joka on päättänyt kantaa pääasiallisen veronpidätysvastuun U.S. Internal Revenue Coden alaotsikko A:n 3 luvun mukaan, (ii) on ulkomainen yhtymä, joka on päättänyt toimia veron pidättävänä ulkomaisena yhtymänä (sekä U.S. Internal Revenue Coden 1441 pykälää että 1471 pykälää sovellettaessa), tai (iii) on ulkomainen trusti, joka on päättänyt toimia veron pidättävänä ulkomaisena trustina (sekä U.S. Internal Revenue Coden 1441 pykälää että 1471 pykälää sovellettaessa), pidättää 30 prosenttia kaikista yhdysvaltalaisesta lähteestä olevista veronpidätyksenalaisista maksuista jollekin ei-osallistujafinanssilaitokselle; ja

e) kun on kyseessä sellainen raportoiva suomalainen finanssilaitos, jota ei kuvata tämän artiklan 1(d) alakohdassa ja joka maksaa yhdysvaltalaisesta lähteestä olevan veronalaisen maksun ei-osallistujafinanssilaitokselle tai toimii tällaisen maksun osalta välittäjänä, raportoiva suomalainen finanssilaitos antaa jokaiselle tällaisen yhdysvaltalaisesta lähteestä olevan veronpidätyksenalaisen maksun välittömälle maksajalle tiedot, jotka tarvitaan, jotta veronpidätys ja raportointi voi tämän maksun osalta tapahtua.

Raportoiva suomalainen finanssilaitos, jonka osalta tämän 1 kappaleen ehdot eivät täyty, ei edellä olevan estämättä ole U.S. Internal Revenue Coden 1471 pykälän lähdeveron alainen, paitsi jos IRS käsittelee tällaista raportoivaa suomalaista finanssilaitosta ei-osallistujafinanssilaitoksena tämän Sopimuksen 5 artiklan 2(b) alakohdan mukaan.

2. Vastahakoisiin tileihin liittyvien sääntöjen sivuuttaminen. Yhdysvallat ei saa vaatia, että raportoiva suomalainen finanssilaitos pidättää veron U.S. Internal Revenue Coden 1471 tai 1472 pykälän perusteella sellaisen tilin osalta, jota pitää vastahakoinen tilinhaltija (niin kuin se määritellään U.S. Internal Revenue Coden 1471(d)(6) pykälässä), tai sulkee tällaisen tilin, jos Yhdysvaltojen toimivaltainen viranomainen saa tällaisen tilin osalta tämän Sopimuksen 2 artiklan 2(a) alakohdassa esitetyt tiedot, ellei tämän Sopimuksen 3 artiklan määräyksistä muuta johdu.

3. Suomalaisten eläkejärjestelmien erityiskohtelu. Yhdysvaltojen on U.S. Internal Revenue Coden 1471 ja 1472 pykälää sovellettaessa kohdeltava Liitteessä II kuvattuja suomalaisia eläkejärjestelmiä voimassa olevia verosäännöksiä noudattaviksi katsottavina ulkomaisina finanssilaitoksina tai vapautettuina tosiasiallisina etuuden omistajina, asiayhteyden mukaan. Tätä sovellettaessa suomalainen eläkejärjestelmä käsittää yksikön, joka on sijoittautunut Suomeen tai sijaitsee Suomessa ja jota Suomi sääntelee, tai ennalta määritetyn sopimuksellisen tai oikeudellisen järjestelyn, jota käytetään antamaan eläke-etuuksia tai ansaitsemaan tuloa tällaisten etuuksien antamiseksi Suomen lainsäädännön mukaan, ja jota säännellään eläkemaksujen, voitonjaon, raportoinnin, rahoituksen ja verotuksen osalta.

4. Muiden voimassa olevia verosäännöksiä noudattaviksi katsottujen ulkomaisten finanssilaitosten ja vapautettujen tosiasiallisten etuuden omistajien tunnistaminen ja käsittely. Yhdysvaltojen on U.S. Internal Revenue Coden 1471 pykälää sovellettaessa käsiteltävä jokaista ei-raportoivaa suomalaista finanssilaitosta voimassa olevia verosäännöksiä noudattavaksi katsottavana ulkomaisena finanssilaitoksena tai vapautettuna tosiasiallisena etuuden omistajana, asiayhteyden mukaan.

5. Niitä lähiyksiköitä ja sivukonttoreita koskevat erityissäännöt, jotka ovat ei-osallistujafinanssilaitoksia. Jos suomalaisella finanssilaitoksella, joka muutoin täyttää tämän artiklan 1 kappaleessa kuvatut edellytykset tai joka kuvataan tämän artiklan 3 tai 4 kappaleessa, on lähiyksikkö tai sivukonttori, joka toimii lainkäyttöalueella, joka estää tällaista lähiyksikköä tai sivukonttoria täyttämästä ulkomaisen osallistujafinanssilaitoksen tai voimassa olevia verosäännöksiä noudattavaksi katsottavan ulkomaisen finanssilaitoksen edellytyksiä U.S. Internal Revenue Coden 1471 pykälää sovellettaessa, tai lähiyksikkö tai sivukonttori, jota käsitellään ei-osallistujafinanssilaitoksena ainoastaan sen vuoksi, että Yhdysvaltojen asiaa koskevien säännösten mukainen rajoitettuja ulkomaisia finanssilaitoksia ja rajoitettuja sivukonttoreita koskeva siirtymäsääntö on kulunut umpeen, tämän suomalaisen finanssilaitoksen on jatkettava tämän Sopimuksen ehtojen noudattamista ja sitä on edelleen kohdeltava voimassa olevia verosäännöksiä noudattavaksi katsottavana ulkomaisena finanssilaitoksena tai vapautettuna tosiasiallisena etuuden omistajana, asiayhteyden mukaan, U.S. Internal Revenue Coden 1471 pykälää sovellettaessa, edellyttäen että:

a) suomalainen finanssilaitos käsittelee jokaista tällaista lähiyksikköä tai sivukonttoria erillisenä ei-osallistujafinanssilaitoksena kaikkia tämän Sopimuksen raportointi- ja veronpidätysvaatimuksia sovellettaessa ja jokainen tällainen lähiyksikkö tai sivukonttori esittäytyy veroedustajille ei-osallistujafinanssilaitoksena;

b) jokainen tällainen lähiyksikkö tai sivukonttori tunnistaa yhdysvaltalaiset tilinsä ja raportoi tiedot näistä tileistä niin kuin U.S. Internal Revenue Coden 1471 pykälä vaatii, siltä osin kuin se on sallittua asiaa koskevien lähiyksikköön tai sivukonttoriin sovellettavien lakien mukaan; ja

c) tällainen lähiyksikkö tai sivukonttori ei erityisesti tavoittele sellaisia yhdysvaltalaisia tilejä, joita pitävät henkilöt, jotka eivät asu sillä lainkäyttöalueella, jossa tällainen lähiyksikkö tai sivukonttori sijaitsee, tai tilejä, joita pitävät ei-osallistujafinanssilaitokset, jotka eivät ole sijoittautuneet sille lainkäyttöalueelle, jolla tällainen sivukonttori tai lähiyksikkö sijaitsee, eikä suomalainen finanssilaitos tai mikä tahansa toinen lähiyksikkö käytä tällaista sivukonttoria tai lähiyksikköä (asiayhteyden mukaan) tämän Sopimuksen tai U.S. Internal Revenue Coden 1471 pykälän mukaisten velvoitteiden kiertämiseen.

6. Ajallinen koordinointi. Tämän Sopimuksen 3 artiklan 3 ja 5 kappaleen estämättä:

a) Suomi ei ole velvollinen hankkimaan ja vaihtamaan tietoja kalenterivuodelta, joka on ennen sitä kalenterivuotta, jolta ulkomaisten osallistujafinanssilaitosten pitää asiaa koskevien Yhdysvaltojen säännösten mukaan raportoida samanlaisia tietoja IRS:lle;

b) Suomi ei ole velvollinen aloittamaan tietojenvaihtoa ennen sitä ajankohtaa, jolloin ulkomaisten osallistujafinanssilaitosten pitää asiaa koskevien Yhdysvaltojen säännösten mukaan raportoida samanlaisia tietoja IRS:lle;

c) Yhdysvallat ei ole velvollinen hankkimaan ja vaihtamaan tietoja kalenterivuodelta, joka on ennen sitä ensimmäistä kalenterivuotta, jolta Suomen pitää hankkia ja vaihtaa tietoja; ja

d) Yhdysvallat ei ole velvollinen aloittamaan tietojenvaihtoa ennen sitä ajankohtaa, johon mennessä Suomen pitää aloittaa tietojenvaihto.

7. Määritelmien koordinointi Yhdysvaltojen säännösten kanssa. Suomi voi tätä Sopimusta toteuttaessaan, tämän Sopimuksen 1 artiklan ja tämän Sopimuksen liitteissä annettujen määritelmien estämättä, käyttää ja sallia suomalaisten finanssilaitosten käyttää asiaa koskevissa Yhdysvaltojen säännöksissä olevaa määritelmää tässä Sopimuksessa olevan vastaavan määritelmän sijasta, edellyttäen että tällainen soveltaminen ei tee tyhjäksi tämän Sopimuksen tarkoitusta.

5 artikla
Yhteistyö noudattamisessa ja soveltamisessa

1. Vähäiset ja hallinnolliset virheet. Toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava toisen sopimuspuolen toimivaltaiselle viranomaiselle, kun ensiksi mainitulla on syy uskoa, että hallinnolliset virheet tai muut vähäiset virheet ovat ehkä johtaneet virheelliseen tai epätäydelliseen tietojen raportointiin tai aiheuttaneet muita tätä Sopimusta koskevia rikkomuksia. Tämän toisen sopimuspuolen toimivaltaisen viranomaisen on sovellettava kansallista lakiaan (mukaan lukien soveltuvat rangaistukset) hankkiakseen oikaistut ja/tai täydelliset tiedot tai ratkaistakseen muita tätä Sopimusta koskevia rikkomuksia.

2. Huomattava noudattamatta jättäminen.

a) Toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava toisen sopimuspuolen toimivaltaiselle viranomaiselle, kun ensiksi mainittu on tehnyt päätelmän, että toisella lainkäyttöalueella olevan raportoivan finanssilaitoksen tapauksessa on huomattavaa tämän Sopimuksen mukaisten velvoitteiden noudattamatta jättämistä. Tämän toisen sopimuspuolen toimivaltaisen viranomaisen on sovellettava kansallista lakiaan (mukaan lukien soveltuvat rangaistukset) ilmoituksessa kuvatun huomattavan noudattamatta jättämisen käsittelemiseksi.

b) Jos tällaiset täytäntöönpanotoimet eivät raportoivan suomalaisen finanssilaitoksen tapauksessa ratkaise noudattamatta jättämistä 18 kuukauden kuluessa siitä, kun ilmoitus huomattavasta noudattamatta jättämisestä ensin annettiin, Yhdysvaltojen pitää käsitellä raportoivaa suomalaista finanssilaitosta ei-osallistujafinanssilaitoksena tämän 2(b) alakohdan mukaan.

3. Kolmansien palveluntarjoajien käyttö. Kukin sopimuspuoli voi sallia raportoivien finanssilaitosten käyttää kolmansia palveluntarjoajia täyttämään sopimuspuolen tällaisille raportoiville finanssilaitoksille asettamat tämän Sopimuksen tarkoittamat velvoitteet, mutta näiden velvoitteiden pitää pysyä raportoivien finanssilaitosten vastuulla.

4. Välttämisen estäminen. Sopimuspuolten on toteutettava tarpeelliset edellytykset estämään finanssilaitoksia ottamasta käyttöön käytäntöjä, joilla pyritään kiertämään tämän Sopimuksen vaatima raportointi.

6 artikla
Keskinäinen sitoumus jatkaa tietojenvaihdon tehokkuuden ja läpinäkyvyyden lisäämistä

1. Vastavuoroisuus. Yhdysvaltojen hallitus tunnustaa tarpeen saavuttaa yhtäläiset tasot vastavuoroisessa automaattisessa tietojenvaihdossa Suomen kanssa. Yhdysvaltojen hallitus sitoutuu parantamaan edelleen läpinäkyvyyttä ja laajentamaan vaihtosuhdetta Suomen kanssa työskentelemällä säännösten käyttöönoton puolesta ja puoltamalla ja tukemalla asiaankuuluvaa lainsäädäntöä tällaisten vastavuoroisen automaattisen tietojenvaihdon vastaavien tasojen saavuttamiseksi.

2. Läpikulkumaksujen ja bruttotuottojen käsittely. Sopimuspuolet sitoutuvat työskentelemään yhdessä, yhteistyössä kumppanilainkäyttöalueiden kanssa, kehittääkseen käytännöllisen, tehokkaan vaihtoehtoisen ja rasituksen minimoivan lähestymistavan niiden politiikkatavoitteiden saavuttamiseksi, jotka koskevat veron pidättämistä ulkomaisen läpikulkumaksun ja bruttotuoton osalta.

3. Yhteisen raportointi- ja vaihtomallin kehittäminen. Sopimuspuolet sitoutuvat työskentelemään kumppanilainkäyttöalueiden, Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) ja Euroopan unionin kanssa tämän Sopimuksen ja Yhdysvaltojen ja kumppanilainkäyttöalueiden välisten muiden sopimusten ehtojen mukauttamiseksi automaattisen tietojenvaihdon yleisen mallin mukaiseksi mukaan lukien raportointi- ja huolellisuusmenettelystandardien kehittäminen finanssilaitoksia varten.

4. Kesäkuun 30 päivänä 2014 ylläpidettyjen tilien dokumentointi. Raportoivan finanssilaitoksen kesäkuun 30 päivänä 2014 ylläpitämien raportoitavien tilien osalta:

a) Yhdysvallat sitoutuu asettamaan 1 päivään tammikuuta 2017 mennessä vuotta 2017 ja myöhempiä vuosia koskevaa raportointia varten säännöt, jotka edellyttävät raportoivien yhdysvaltalaisten finanssilaitosten hankkivan ja raportoivan suomalaisen raportoitavan tilin jokaisen tilinhaltijan suomalaisen TIN:in, niin kuin tämän Sopimuksen 2 artiklan 2(b)(1) alakohta edellyttää; ja

b) Suomi sitoutuu asettamaan 1 päivään tammikuuta 2017 mennessä vuotta 2017 ja myöhempiä vuosia koskevaa raportointia varten säännöt, jotka edellyttävät raportoivien suomalaisten finanssilaitosten hankkivan jokaisen määrätyn yhdysvaltalaisen henkilön yhdysvaltalaisen TIN:in, niin kuin tämän Sopimuksen 2 artiklan 2(a)(1) alakohta edellyttää.

7 artikla
Yhdenmukaisuus FATCA:n soveltamisessa kumppanilainkäyttöalueisiin

1. Suomelle myönnetään FATCA:n soveltamiseen suomalaisiin finanssilaitoksiin liittyen kaikkien niiden tämän Sopimuksen 4 artiklan tai Liitteen I mukaisten mahdollisten edullisempien ehtojen tuoma etu, jotka myönnetään toiselle kumppanilainkäyttöalueelle sellaisen allekirjoitetun bilateraalisopimuksen perusteella, jonka mukaan tämä toinen kumppanilainkäyttöalue sitoutuu noudattamaan samoja tämän Sopimuksen 2 ja 3 artiklassa kuvattuja velvollisuuksia kuin Suomi ja samoin ehdoin ja edellytyksin kuin siinä sopimuksessa ja tämän Sopimuksen 5-9 artiklassa kuvataan.

2. Yhdysvaltojen on ilmoitettava Suomelle tällaisista mahdollisista edullisemmista ehdoista ja tällaisia edullisempia ehtoja sovelletaan automaattisesti tämän Sopimuksen mukaan, niin kuin tällaiset ehdot mainittaisiin tässä Sopimuksessa ja ne olisivat voimassa edullisemmat ehdot sisältävän sopimuksen allekirjoittamisajankohdasta, ei kuitenkaan, jos Suomi kirjallisesti kieltäytyy soveltamasta niitä.

8 artikla
Neuvottelut ja muutokset

1. Jos tämän Sopimuksen toteuttamisessa syntyy vaikeuksia, kumpikin sopimuspuoli voi pyytää neuvotteluja asianmukaisten toimenpiteiden kehittämiseksi tämän Sopimuksen täyttämisen varmistamiseksi.

2. Tätä Sopimusta voidaan muuttaa sopimuspuolten välisellä kirjallisella sopimuksella. Jollei muuta sovita, tällainen muutos tulee voimaan samalla menettelyllä kuin tämän Sopimuksen 10 artiklan 1 kappaleessa esitetään.

9 artikla
Liitteet

Liitteet ovat erottamaton osa tätä Sopimusta.

10 artikla
Sopimuksen voimassaoloaika

1. Tämä Sopimus tulee voimaan sinä päivänä, jolloin Suomi ilmoittaa Yhdysvalloille kirjallisesti siitä, että Suomi on saattanut loppuun tarpeelliset sisäiset menettelynsä tämän Sopimuksen voimaantuloa varten.

2. Kumpikin sopimuspuoli voi päättää tämän Sopimuksen antamalla kirjallisen irtisanomisilmoituksen toiselle sopimuspuolelle. Tällainen irtisanominen tulee voimaan sen kuukauden 1 päivänä, joka seuraa 12 kuukauden jakson kuluttua irtisanomisilmoituksen päivän jälkeen.

3. Sopimuspuolten on ennen 31 päivää joulukuuta 2016 neuvoteltava vilpittömässä mielessä muuttaakseen tätä Sopimusta tarpeen mukaan kuvaamaan tämän Sopimuksen 6 artiklassa esitetyissä sitoumuksissa tapahtunutta edistystä.

Tämän vakuudeksi ovat allekirjoittaneet, hallitustensa asianmukaisesti siihen valtuuttamina, allekirjoittaneet tämän Sopimuksen.

Tehty Helsingissä 5 päivänä maaliskuuta 2014, kahtena englanninkielisenä kappaleena.

Suomen tasavallan hallituksen puolesta:

Amerikan yhdysvaltojen hallituksen puolesta:

Liite 1

LIITE I

HUOLELLISUUSVELVOITTEET

YHDYSVALTALAISTEN RAPORTOITAVIEN TILIEN JA ERÄILLE EI-OSALLISTUJAFINANSSILAITOKSILLE MAKSETTUJEN MAKSUJEN

TUNNISTAMISEKSI JA

RAPORTOIMISEKSI

I. Yleistä

A. Suomen on edellytettävä, että raportoivat suomalaiset finanssilaitokset soveltavat tähän Liitteeseen I sisältyvää huolellisuusmenettelyä tunnistaakseen yhdysvaltalaiset raportoitavat tilit ja ei-osallistujafinanssilaitosten pitämät tilit.

B. Sopimusta sovellettaessa,

1. Kaikki dollarimäärät ovat Yhdysvaltojen dollareissa ja niiden on ymmärrettävä käsittävän vastaavat määrät muissa valuutoissa.

2. Ellei tässä toisin määrätä, tilin saldo tai arvo on määritettävä kalenterivuoden tai muun asianmukaisen raportointijakson viimeisen päivän mukaan.

3. Jos saldo- tai arvoraja pitää tämän Liitteen I mukaan määrittää vuoden 2014 kesäkuun 30 päivän mukaisena (per 30.12.2014), kyseinen saldo tai arvo pitää määrittää sen päivän tai välittömästi ennen vuoden 2014 kesäkuun 30 päivää päättyvän raportointijakson viimeisen päivän mukaisena, ja jos saldo- tai arvoraja pitää tämän Liitteen I mukaan määrittää kalenterivuoden viimeisen päivän mukaisena, kyseinen saldo tai arvo pitää määrittää kalenterivuoden tai muun asianmukaisen raportointijakson viimeisen päivän mukaisena.

4. Jollei tämän Liitteen I osaston II alakohdasta E(1) muuta johdu, tiliä on käsiteltävä yhdysvaltalaisena raportoitavana tilinä siitä päivästä alkaen, jolloin se tunnistetaan sellaiseksi tässä Liitteessä I olevan huolellisuusmenettelyn mukaan.

5. Jollei toisin määrätä, tiedot yhdysvaltalaisesta raportoitavasta tilistä on raportoitava vuosittain sinä kalenterivuonna, joka seuraa sitä vuotta, jota tiedot koskevat.

C. Tämän Liitteen I kussakin osastossa kuvatun menettelyn vaihtoehtona Suomi voi sallia raportoivien suomalaisten finanssilaitosten käyttää menettelyä, joka kuvataan asiaa koskevissa Yhdysvaltojen säännöksissä, sen selvittämiseksi, onko tili yhdysvaltalainen raportoitava tili tai ei-osallistujafinanssilaitoksen pitämä tili. Suomi voi sallia raportoivien suomalaisten finanssilaitosten tehdä tällaisen valinnan erikseen tämän Liitteen I kutakin osastoa koskien joko kaikkien relevanttien finanssitilien osalta tai erikseen jonkin tällaisten tilien selvästi tunnistetun ryhmän osalta (kuten toimialan tai sen sijaintipaikan mukaan, jossa tili ylläpidetään).

II. Aiemmat henkilötilit. Seuraavia sääntöjä ja menettelyjä sovelletaan yhdysvaltalaisten raportoitavien tilien tunnistamiseksi luonnollisten henkilöiden pitämien aiempien tilien joukosta ("aiemmat henkilötilit").

A. Tilit, joita ei tarvitse tutkia, tunnistaa tai raportoida. Jollei raportoiva suomalainen finanssilaitos toisin valitse, joko kaikkien aiempien henkilötilien osalta tai erikseen minkä tahansa tällaisten tilien selvästi tunnistetun ryhmän osalta, jos Suomen toimeenpanosäännöt määräävät tällaisesta valinnasta, seuraavia aiempia henkilötilejä ei tarvitse tutkia, tunnistaa tai raportoida yhdysvaltalaisina raportoitavina tileinä:

1. Jollei tämän osaston E(2) alakohdasta muuta johdu, aiempi henkilötili, jonka saldo tai arvo ei ylitä 50 000 dollaria 30 päivänä kesäkuuta 2014.

2. Jollei tämän osaston E(2) alakohdasta muuta johdu, aiempi henkilötili, joka on käteisarvovakuutussopimus tai elinkorkosopimus, jonka saldo tai arvo on 250 000 dollaria tai vähemmän 30 päivänä kesäkuuta 2014.

3. Aiempi henkilötili, joka on käteisarvovakuutussopimus tai elinkorkosopimus, edellyttäen, että Suomen tai Yhdysvaltojen lait tai säännökset tosiasiallisesti estävät tällaisen käteisarvovakuutussopimuksen tai elinkorkosopimuksen myynnin Yhdysvalloissa asuville (esim. jos asianomaisella finanssilaitoksella ei ole Yhdysvaltojen lainsäädännön vaatimaa rekisteröintiä ja Suomen lainsäädäntö edellyttää raportointia tai lähdeveron pidättämistä Suomessa asuvilla olevien vakuutustuotteiden osalta).

4. Talletustili, jonka saldo on 50 000 dollaria tai vähemmän.

B. Tutkimismenettely niiden aiempien henkilötilien osalta, joiden saldo tai arvo 30 päivänä kesäkuuta 2014 ylittää 50 000 dollaria (250 000 dollaria käteisarvovakuutussopimuksen tai elinkorkosopimuksen osalta) muttei ylitä 1 000 000 dollaria ("vähäarvoiset tilit").

1. Sähköinen arkistotietohaku. Raportoivan suomalaisen finanssilaitoksen täytyy tutkia raportoivan suomalaisen finanssilaitoksen ylläpitämä sähköisesti hakukelpoinen tieto seuraavien Yhdysvaltoihin viittaavien tunnusmerkkien osalta:

a) Tilinhaltijan tunnistaminen Yhdysvaltojen kansalaiseksi tai Yhdysvalloissa asuvaksi;

b) Yksiselitteinen maininta yhdysvaltalaisesta syntymäpaikasta;

c) Voimassa oleva yhdysvaltalainen posti- tai kotipaikkaosoite (mukaan lukien yhdysvaltalainen postilokero-osoite);

d) Voimassa oleva yhdysvaltalainen puhelinnumero;

e) Pysyväisohjeet varojen siirrosta Yhdysvalloissa ylläpidetylle tilille;

f) Nykyisin voimassa oleva asianajovaltakirja tai allekirjoitusvaltuus myönnettynä henkilölle, jolla on yhdysvaltalainen osoite; tai

g) c/o- ("jonkun huostaan") tai postinsäilytysosoite ("säilyttäkää postini" -osoite), joka on ainoa osoite, joka raportoivalla suomalaisella finanssilaitoksella on arkistossa tilinhaltijan osalta. Sellaisen aiemman henkilötilin osalta, joka on vähäarvoinen tili, c/o-osoitetta Yhdysvaltojen ulkopuolella tai postinsäilytysosoitetta ei ole käsiteltävä Yhdysvaltoihin viittaavana todisteena.

2. Jos sähköisessä haussa ei löydetä mitään tämän osaston B(1) alakohdassa lueteltuja Yhdysvaltoihin viittaavia tunnusmerkkejä, mitään lisätoimia ei tarvita ennen kuin olosuhteissa tapahtuu muutos, jonka seurauksena tiliin liittyy yksi tai useampi Yhdysvaltoihin viittaava todiste tai tili muuttuu tämän osaston D kappaleessa kuvatuksi suuriarvoiseksi tiliksi.

3. Jos sähköisessä haussa löydetään tämän osaston B(1) alakohdassa lueteltuja Yhdysvaltoihin viittaavia tunnusmerkkejä tai jos olosuhteissa tapahtuu muutos, jonka seurauksena tiliin liittyy yksi tai useampi Yhdysvaltoihin viittaava tunnusmerkki, raportoivan suomalaisen finanssilaitoksen pitää käsitellä tiliä yhdysvaltalaisena raportoitavana tilinä, paitsi jos se päättää soveltaa tämän osaston B(4) alakohtaa ja jokin alakohdan poikkeuksista soveltuu kyseisen tilin osalta.

4. Sen estämättä, että tämän osaston B(1) alakohdan mukaisia Yhdysvaltoihin viittaavia tunnusmerkkejä löydetään, raportoivan suomalaisen finanssilaitoksen ei tarvitse käsitellä tiliä yhdysvaltalaisena raportoitavana tilinä, jos:

a) Milloin tiedot tilinhaltijasta yksiselitteisesti osoittavat yhdysvaltalaisen syntymäpaikan, raportoiva suomalainen finanssilaitos hankkii tai se on aiemmin tutkinut ja sillä on arkistossa tieto:

(1) Itse annetusta todistuksesta siitä, ettei tilinhaltija ole Yhdysvaltojen kansalainen eikä verotuksellisesti Yhdysvalloissa asuva (mikä voi olla IRS Form W-8:lla tai muulla samanlaisella hyväksytyllä lomakkeella);

(2) Ei-yhdysvaltalaisesta passista tai muusta julkisen vallan antamasta henkilöllisyystodistuksesta, joka todistaa, että tilinhaltijalla on muun maan kuin Yhdysvaltojen kansalaisuus tai kansallisuus; ja

(3) Kopiosta tilinhaltijan Yhdysvaltojen kansalaisuuden menettämistä koskevasta todistuksesta tai kohtuullisesta selityksestä:

(a) Syystä, jonka vuoksi tilinhaltijalla ei ole tällaista todistusta Yhdysvaltojen kansalaisuudesta luopumisesta huolimatta; tai

(b) Syystä, jonka vuoksi tilinhaltija ei syntyessään saanut Yhdysvaltojen kansalaisuutta.

b) Jos tilinhaltijatietoihin sisältyy voimassa oleva yhdysvaltalainen posti- tai asuinpaikkaosoite tai yksi tai useampi yhdysvaltalainen puhelinnumero, jotka ovat ainoat tiliin liittyvät puhelinnumerot, raportoiva suomalainen finanssilaitos hankkii tai se on aiemmin tutkinut ja sillä on arkistotieto:

(1) Itse annetusta todistuksesta siitä, ettei tilinhaltija ole Yhdysvaltojen kansalainen eikä verotuksellisesti Yhdysvalloissa asuva (mikä voi olla IRS Form W-8:lla tai muulla samanlaisella hyväksytyllä lomakkeella); ja

(2) Asiakirjanäytöstä, niin kuin se määritellään tämän Liitteen I osaston VI kappaleessa D, joka selvittää tilinhaltijan ei-yhdysvaltalainen-statuksen.

c) Milloin tilinhaltijatietoihin sisältyy pysyväisohjeet varojen siirrosta Yhdysvalloissa ylläpidetylle tilille, raportoiva suomalainen finanssilaitos hankkii tai se on aiemmin tutkinut ja sillä on arkistotieto:

(1) Itse annetusta todistuksesta siitä, ettei tilinhaltija ole Yhdysvaltojen kansalainen eikä verotuksellisesti Yhdysvalloissa asuva (mikä voi olla IRS Form W-8:lla tai muulla samanlaisella hyväksytyllä lomakkeella); ja

(2) Asiakirjanäytöstä, niin kuin se määritellään tämän Liitteen I osaston VI kappaleessa D, joka selvittää tilinhaltijan ei-yhdysvaltalainen -statuksen.

d) Milloin tilinhaltijatietoihin sisältyy nykyisin voimassa oleva asianajovaltakirja tai allekirjoitusvaltuus myönnettynä henkilölle, jolla on yhdysvaltalainen osoite, c/o- tai postinsäilytysosoite, joka on ainoa tilinhaltijan osalta tunnistettu osoite, tai yksi tai useampi yhdysvaltalainen puhelinnumero (jos tiliin liittyy myös ei-yhdysvaltalainen puhelinnumero)raportoiva suomalainen finanssilaitos hankkii tai se on aiemmin tutkinut ja sillä on arkistotieto:

(1) Itse annetusta todistuksesta siitä, ettei tilinhaltija ole Yhdysvaltojen kansalainen eikä verotuksellisesti Yhdysvalloissa asuva (mikä voi olla IRS Form W-8:lla tai muulla samanlaisella hyväksytyllä lomakkeella); tai

(2) Asiakirjanäytöstä, niin kuin se määritellään tämän Liitteen I osaston VI kappaleessa D, joka selvittää tilinhaltijan ei-yhdysvaltalainen-statuksen.

C. Lisämenettely, jota sovelletaan aiempiin henkilötileihin, jotka ovat vähäarvoisia tilejä.

1. Niiden aiempien henkilötilien, jotka ovat vähäarvoisia tilejä, tutkiminen Yhdysvaltoihin viittaavien tunnusmerkkien osalta pitää olla saatettu loppuun vuoden 2016 kesäkuun 30 päivään mennessä.

2. Jos jonkin aiemman henkilötilin, joka on vähäarvoinen tili, osalta tapahtuu olosuhteissa muutos, jonka seurauksena tiliin liittyy yksi tai useampi tämän osaston B(1) alakohdassa kuvattu Yhdysvaltoihin viittaava tunnusmerkki, raportoivan suomalaisen finanssilaitoksen pitää käsitellä tiliä yhdysvaltalaisena raportoitavana tilinä, paitsi jos tämän osaston B(4) alakohta soveltuu.

3. Jokaista aiempaa henkilötiliä, poikkeuksena tämän osaston A(4) alakohdassa kuvatut talletustilit, joka on tämän osaston mukaan tunnistettu yhdysvaltalaiseksi raportoitavaksi tiliksi, pitää käsitellä yhdysvaltalaisena raportoitavana tilinä kaikkina myöhempinä vuosina, paitsi jos tilinhaltija lakkaa olemasta määritelty yhdysvaltalainen henkilö.

D. Laajennettu tutkimismenettely niiden aiempien henkilötilien osalta, joiden saldo tai arvo ylittää 1 000 000 dollaria vuoden 2014 kesäkuun 30 päivänä tai vuoden 2015 tai jonkin myöhemmän vuoden joulukuun 31 päivänä ("suuriarvoiset tilit").

1. Sähköinen arkistotietohaku. Raportoivan suomalaisen finanssilaitoksen on tutkittava sillä oleva sähköisesti hakukelpoinen tieto tämän osaston B(1) alakohdassa kuvattujen Yhdysvaltoihin viittaavien tunnusmerkkien osalta.

2. Paperiarkistohaku. Jos raportoivan suomalaisen finanssilaitoksen sähköisesti hakukelpoisiin tietokantoihin sisältyy kentät kaikkia tämän osaston D(3) alakohdassa kuvattuja tietoja ja niiden poimintaa varten, paperiarkistohakua ei vaadita sen lisäksi. Jos sähköiset tietokannat eivät poimi kaikkia näitä tietoja, raportoivan suomalaisen finanssilaitoksen pitää suuriarvoisen tilin osalta tutkia myös asiakkaan nykyinen kantatiedosto ja, siltä osin kuin ne eivät sisälly asiakkaan nykyiseen kantatiedostoon, seuraavat tiliin liittyvät ja raportoivan suomalaisen finanssilaitoksen viimeisten viiden vuoden aikana hankkimat asiakirjat tämän osaston B(1) alakohdassa kuvattujen Yhdysvaltoihin viittaavien tunnusmerkkien osalta:

a) Viimeisin tilin osalta kerätty asiakirjanäyttö;

b) Viimeisin tilinavaussopimus tai -dokumentaatio;

c) Raportoivan suomalaisen finanssilaitoksen AML/KYC-menettelyn (Anti-Money Laundering, rahanpesun estäminen; Know Your Customer, tunne asiakkaasi eli asiakkaan henkilöllisyyden tarkistaminen) mukaan tai muihin sääntelytarkoituksiin hankkima viimeisin dokumentaatio;

d) Kaikki nykyisin voimassa olevat asianajovaltakirjat tai allekirjoitusvaltuuslomakkeet; ja

e) Kaikki nykyisin voimassa olevat varojen siirtoa koskevat pysyväisohjeet.

3. Poikkeus, jos tietokannat sisältävät riittävät tiedot. Raportoivan suomalaisen finanssilaitoksen ei tarvitse tehdä tämän osaston D(2) alakohdassa kuvattua paperiarkistohakua, jos sen sähköisesti hakukelpoisiin tietoihin sisältyy seuraava:

a) Tilinhaltijan kansallisuus- tai kotipaikkastatus;

b) Raportoivan suomalaisen finanssilaitoksen arkistossa nykyisin oleva tilinhaltijan kotipaikkaosoite ja postiosoite;

c) Raportoivan suomalaisen finanssilaitoksen arkistossa nykyisin oleva(t) tilinhaltijan puhelinnumero(t) (mikäli niitä on);

d) Onko olemassa pysyväisohjeita tilillä olevien varojen siirrosta toiselle tilille (mukaan lukien tili raportoivan suomalaisen finanssilaitoksen toisessa sivukonttorissa tai toisessa finanssilaitoksessa);

e) Onko tilinhaltijan osalta olemassa nykyinen c/o- tai postinsäilytysosoite; ja

f) Onko tiliä varten asianajovaltakirja tai allekirjoitusvaltuus.

4. Asiakasvastaavalle tehtävä tosiasiallista tietoa koskeva kysely. Edellä kuvattujen sähköisten ja paperiarkistohakujen lisäksi raportoivan suomalaisen finanssilaitoksen pitää käsitellä yhdysvaltalaisena raportoitavana tilinä suuriarvoista tiliä, joka on osoitettu asiakasvastaavalle (mukaan lukien finanssitili, joka on yhdistetty tällaisen suuriarvoisen tilin kanssa), jos asiakasvastaavalla on tosiasiallinen tieto siitä, että tilinhaltija on määritelty yhdysvaltalainen henkilö.

5. Yhdysvaltoihin viittaavien tunnusmerkkien löytymisen vaikutus.

a) Jos edellä kuvatussa suuriarvoisten tilien laajennetussa tutkimisessa ei löydetä mitään tämän osaston B(1) alakohdassa lueteltuja Yhdysvaltoihin viittaavia tunnusmerkkejä eikä tiliä tunnisteta määritellyn yhdysvaltalaisen henkilön pitämäksi tämän osaston D(4) alakohdassa, mitään lisätoimia ei vaadita ennen kuin olosuhteissa tapahtuu muutos, jonka seurauksena tiliin liittyy yksi tai useampi Yhdysvaltoihin viittaava tunnusmerkki.

b) Jos edellä kuvatussa suuriarvoisten tilien laajennetussa tutkinnassa löydetään tämän osaston B(1) alakohdassa lueteltuja Yhdysvaltoihin viittaavia tunnusmerkkejä tai jos olosuhteissa tapahtuu myöhemmin muutos, jonka seurauksena tiliin liittyy yksi tai useampi Yhdysvaltoihin viittaava tunnusmerkki, raportoivan suomalaisen finanssilaitoksen pitää käsitellä tiliä yhdysvaltalaisena raportoitavana tilinä, paitsi jos se päättää soveltaa tämän osaston B(4) alakohtaa ja jokin alakohdan poikkeuksista soveltuu kyseisen tilin osalta.

c) Jokaista aiempaa henkilötiliä, poikkeuksena tämän osaston A(4) alakohdassa kuvatut talletustilit, joka on tunnistettu tämän osaston mukaan yhdysvaltalaiseksi raportoitavaksi tiliksi, on käsiteltävä yhdysvaltalaisena raportoitavana tilinä kaikkina myöhempinä vuosina, paitsi jos tilinhaltija lakkaa olemasta määritelty yhdysvaltalainen henkilö.

E. Suuriarvoisiin tileihin sovellettava lisämenettely.

1. Jos aiempi henkilötili on suuriarvoinen tili 30 päivänä kesäkuuta 2014, raportoivan suomalaisen finanssilaitoksen pitää saattaa tämän osaston D kappaleessa kuvattu laajennettu tutkimismenettely loppuun tämän tilin osalta vuoden 2015 kesäkuun 30 päivään mennessä. Jos tili tämän tutkimisen perusteella tunnistetaan yhdysvaltalaiseksi raportoitavaksi tiliksi 31 päivänä joulukuuta 2014 tai sitä ennen, raportoivan suomalaisen finanssilaitoksen pitää raportoida vaaditut tiedot tilistä vuodelta 2014 ensimmäisessä tiliä koskevassa raportissa ja vuosittain sen jälkeen. Jos tili tunnistetaan yhdysvaltalaiseksi raportoitavaksi tiliksi vuoden 2014 joulukuun 31 päivän jälkeen ja vuoden 2015 kesäkuun 30 päivänä tai sitä ennen, raportoivan suomalaisen finanssilaitoksen ei tarvitse raportoida tietoja tilistä vuodelta 2014, mutta sen pitää raportoida tiedot tilistä vuosittain sen jälkeen.

2. Jos aiempi henkilötili ei ole suuriarvoinen tili 30 päivänä kesäkuuta 2014, mutta muuttuu suuriarvoiseksi tiliksi viimeisenä päivänä vuonna 2015 tai jonakin myöhempänä kalenterivuonna, raportoivan suomalaisen finanssilaitoksen pitää saattaa tiliä koskeva tämän osaston D kappaleessa kuvattu laajennettu tutkimismenettely loppuun kuudessa kuukaudessa sen kalenterivuoden viimeisen päivän jälkeen, jona tili muuttuu suuriarvoiseksi tiliksi. Jos tili tämän tutkimisen perusteella tunnistetaan yhdysvaltalaiseksi raportoitavaksi tiliksi, raportoivan suomalaisen finanssilaitoksen pitää raportoida vaaditut tiedot tilistä siltä vuodelta, jona tili tunnistetaan yhdysvaltalaiseksi raportoitavaksi tiliksi, ja myöhemmiltä vuosilta, vuosittain, paitsi jos tilinhaltija lakkaa olemasta määritelty yhdysvaltalainen henkilö.

3. Kun raportoiva suomalainen finanssilaitos soveltaa tämän osaston D kappaleessa kuvattua laajennettua tutkimismenettelyä suuriarvoiseen tiliin, se ei ole velvollinen käyttämään uudelleen tätä menettelyä, poikkeuksena tämän osaston D(4) alakohdassa kuvattu kysely asiakasvastaavalle, samaan suuriarvoiseen tiliin jonain myöhempänä vuonna.

4. Jos suuriarvoisen tilin osalta tapahtuu olosuhteiden muutos, jonka seurauksena tiliin liittyy yksi tai useampi tämän osaston B(1) alakohdassa kuvattu Yhdysvaltoihin viittaava tunnusmerkki, raportoivan suomalaisen finanssilaitoksen pitää käsitellä tiliä yhdysvaltalaisena raportoitavana tilinä, paitsi jos se päättää soveltaa tämän osaston B(4) alakohtaa ja jokin alakohdan poikkeuksista soveltuu kyseisen tilin osalta.

5. Raportoivan suomalaisen finanssilaitoksen pitää toteuttaa menettely sen varmistamiseksi, että asiakasvastaava tunnistaa kaikki tilin olosuhteissa tapahtuvat muutokset. Jos asiakasvastaavalle esimerkiksi ilmoitetaan, että tilinhaltijalla on uusi postiosoite Yhdysvalloissa, raportoivan suomalaisen finanssilaitoksen pitää käsitellä uutta osoitetta olosuhteiden muutoksena, ja jos se päättää soveltaa tämän osaston B(4) alakohtaa, sen pitää hankkia tilinhaltijalta asianmukainen dokumentaatio.

F. Aiemmat henkilötilit, jotka on dokumentoitu eräisiin muihin tarkoituksiin.Raportoivan suomalaisen finanssilaitoksen, joka on aiemmin hankkinut tilinhaltijalta dokumentaation selvittääkseen tilinhaltijan ei-Yhdysvaltojen kansalainen- eikä Yhdysvalloissa asuva -statuksen täyttääkseen velvoitteensa IRS:n kanssa tekemänsä kvalifioitu välittäjä-, veron pidättävä ulkomainen yhtymä- tai veron pidättävä ulkomainen trusti -sopimuksen perusteella, tai täyttääkseen United States Coden 26 otsikon 61 luvun mukaiset velvoitteensa, ei tarvitse suorittaa tämän osaston B(1) alakohdassa kuvattua menettelyä vähäarvoisten tilien osalta tai tämän osaston D(1)–D(3) alakohdassa kuvattua menettelyä suuriarvoisten tilien osalta.

III. Uudet henkilötilit.Seuraavia sääntöjä ja menettelyjä sovelletaan yhdysvaltalaisten raportoitavien tilien tunnistamiseksi niiden finanssitilien joukosta, joita pitävät luonnolliset henkilöt ja jotka avataan 1 päivänä heinäkuuta 2014 tai sen jälkeen ("uudet henkilötilit").

A. Tilit, joita ei tarvitse tutkia, tunnistaa tai raportoida. Jollei suomalainen raportoiva finanssilaitos toisin valitse, joko kaikkien uusien henkilötilien osalta tai erikseen minkä tahansa tällaisten tilien selvästi tunnistetun ryhmän osalta, jos Suomen toimeenpanosäännöt määräävät tällaisesta valinnasta, seuraavia uusia henkilötilejä ei tarvitse tutkia, tunnistaa tai raportoida yhdysvaltalaisina raportoitavina tileinä:

1. Talletustili, paitsi jos tilin saldo ylittää 50 000 dollaria kalenterivuoden tai muun asianmukaisen raportointijakson lopussa.

2. Käteisarvovakuutussopimus, paitsi jos käteisarvo ylittää 50 000 dollaria kalenterivuoden tai muun asianmukaisen raportointijakson lopussa.

B. Muut uudet henkilötilit. Niiden uusien henkilötilien osalta, joita ei kuvata tämän osaston A kappaleessa, raportoivan suomalaisen finanssilaitoksen pitää tilinavauksessa (tai 90 päivän kuluessa sen kalenterivuoden päättymisen jälkeen, jona tili lakkaa olemasta tämän osaston A kappaleessa kuvattu) hankkia itse annettu todistus, joka voi olla osa tilinavausdokumentaatiota, joka sallii raportoivan suomalaisen finanssilaitoksen määrittää, onko tilinhaltija verotuksellisesti Yhdysvalloissa asuva (tässä yhteydessä Yhdysvaltojen kansalaisen katsotaan asuvan verotuksellisesti Yhdysvalloissa, vaikka tilinhaltija asuu verotuksellisesti myös toisella lainkäyttöalueella) ja vahvistaa tällaisen itse annetun todistuksen kohtuullisuuden niiden tietojen perusteella, jotka raportoiva suomalainen finanssilaitos on hankkinut tilinavauksen yhteydessä mukaan lukien rahanpesun estämistä tai asiakkaan henkilöllisyyden tarkistamista koskevan menettelyn mukaisesti kerätty dokumentaatio.

C. Jos itse annettu todistus vahvistaa, että tilinhaltija on verotuksellisesti Yhdysvalloissa asuva, raportoivan suomalaisen finanssilaitoksen pitää käsitellä tiliä yhdysvaltalaisena raportoitavana tilinä ja hankkia itse annettu todistus, joka sisältää tilinhaltijan yhdysvaltalaisen TIN:in (joka voi olla IRS Form W-9 tai muu samanlainen hyväksytty lomake).

D. Jos uuden henkilötilin osalta tapahtuu olosuhteissa muutos, jonka vuoksi raportoiva suomalainen finanssilaitos tietää tai sillä on syy tietää, että alkuperäinen itse annettu todistus on virheellinen tai epäluotettava, raportoiva suomalainen finanssilaitos ei voi käyttää alkuperäistä itse annettua todistusta ja sen täytyy hankkia pätevä itse annettu todistus, joka selvittää, onko tilinhaltija Yhdysvaltojen kansalainen tai verotuksellisesti Yhdysvalloissa asuva. Jos raportoiva suomalainen finanssilaitos ei pysty hankkimaan pätevää itse annettua todistusta, raportoivan suomalaisen finanssilaitoksen pitää käsitellä tiliä yhdysvaltalaisena raportoitavana tilinä.

IV. Aiemmat yksikkötilit.Seuraavia sääntöjä ja menettelyjä sovelletaan yhdysvaltalaisten raportoitavien tilien ja ei-osallistujafinanssilaitosten pitämien tilien tunnistamiseksi niiden aiempien tilien joukosta, joita pitävät yksiköt ("aiemmat yksikkötilit").

A. Yksikkötilit, joita ei tarvitse tutkia, tunnistaa tai raportoida. Jollei raportoiva suomalainen finanssilaitos toisin valitse, joko kaikkien aiempien yksikkötilien osalta tai erikseen minkä tahansa tällaisten tilien selvästi tunnistetun ryhmän osalta, jos Suomen toimeenpanosäännöt määräävät tällaisesta valinnasta, aiempaa yksikkötiliä, jonka saldo tai arvo ei ylitä 250 000 dollaria vuoden 2014 kesäkuun 30 päivänä, ei tarvitse tutkita, tunnistaa tai raportoida yhdysvaltalaisena raportoitavana tilinä ennen kuin tilin saldo tai arvo ylittää 1 000 000 dollaria.

B. Tutkittavat yksikkötilit. Aiempi yksikkötili, jonka saldo tai arvo ylittää 250 000 dollaria 30 päivänä kesäkuuta 2014, ja aiempi yksikkötili, joka ei ylitä 250 000 dollaria 30 päivänä kesäkuuta 2014 mutta jonka saldo tai arvo ylittää 1 000 000 dollaria viimeisenä päivänä vuonna 2015 tai jonakin myöhempänä kalenterivuonna, täytyy tutkia tämän osaston D kappaleessa esitetyn menettelyn mukaisesti.

C. Yksikkötilit, jotka pitää raportoida. Tämän osaston B kappaleessa kuvattujen aiempien yksikkötilien osalta on yhdysvaltalaisina raportoitavina tileinä käsiteltävä vain niitä, joita pitää yksi tai useampi yksikkö, joka on määritelty yhdysvaltalainen henkilö, tai passiivinen ulkomainen ei-finanssiyksikkö, jossa on yksi tai useampi kontrolloiva henkilö, joka on Yhdysvaltojen kansalainen tai Yhdysvalloissa asuva. Lisäksi ei-osallistujafinanssilaitosten pitämiä tilejä on käsiteltävä tileinä, joiden osalta yhteismaksut, sellaisina kuin ne kuvataan Sopimuksen 4 artiklan 1(b) alakohdassa, raportoidaan Suomen toimivaltaiselle viranomaiselle.

D. Tutkimismenettely niiden yksikkötilien tunnistamiseksi, jotka pitää raportoida. Raportoivan suomalaisen finanssilaitoksen pitää soveltaa tämän osaston B kappaleessa kuvattujen aiempien yksikkötilien osalta seuraavaa tutkimismenettelyä sen määrittämiseksi, pitääkö tiliä yksi tai useampi määritelty yhdysvaltalainen henkilö, passiivinen ulkomainen ei-finanssiyksikkö, jossa on yksi tai useampi kontrolloiva henkilö, joka on Yhdysvaltojen kansalainen tai Yhdysvalloissa asuva, tai ei-osallistujafinanssilaitos:

1. Määritetään, onko yksikkö määritelty yhdysvaltalainen henkilö.

a) Tutkitaan sääntely- tai asiakassuhdetarkoituksia varten säilytetyt tiedot (mukaan lukien rahanpesun estämistä tai asiakastunnistusta koskevan menettelyn mukaisesti kerätty dokumentaatio) sen määrittämiseksi, osoittavatko ne tilinhaltijan olevan yhdysvaltalainen henkilö. Tietoihin, jotka osoittavat tilinhaltijan olevan yhdysvaltalainen henkilö, kuuluu tässä yhteydessä yhdysvaltalainen muodostamis- tai organisointipaikka tai yhdysvaltalainen osoite.

b) Jos tiedot osoittavat, että tilinhaltija on yhdysvaltalainen henkilö, raportoivan suomalaisen finanssilaitoksen pitää käsitellä tiliä yhdysvaltalaisena raportoitavana tilinä, paitsi jos se hankkii tilinhaltijalta itse annetun todistuksen (joka voi olla IRS Form W-8:lla tai W-9:llä tai samanlaisella hyväksytyllä lomakkeella) tai hallussaan olevien tai julkisesti saatavilla olevien tietojen perusteella kohtuudella määrittää, ettei tilinhaltija ole määritelty yhdysvaltalainen henkilö.

2. Määritetään, onko ei-yhdysvaltalainen yksikkö finanssilaitos.

a) Tutkitaan sääntely- tai asiakassuhdetarkoituksia varten säilytetyt tiedot (mukaan lukien rahanpesun estämistä tai asiakastunnistusta koskevan menettelyn mukaisesti kerätyt tiedot) sen määrittämiseksi, osoittavatko ne tilinhaltijan olevan finanssilaitos.

b) Jos tiedot osoittavat, että tilinhaltija on finanssilaitos, tai raportoiva suomalainen finanssilaitos todentaa tilinhaltijan globaalin välittäjätunnistenumeron (Global Intermediary Identification Number) IRS:n julkaisemalta listalta ulkomaisista finanssilaitoksista, tili ei ole yhdysvaltalainen raportoitava tili.

3. Määritetään, onko finanssilaitos ei-osallistujafinanssilaitos, jolle maksetut maksut kuuluvat Sopimuksen 4 artiklan 1(b) alakohdan mukaiseen kokonaisraportointiin.

a) Raportoiva suomalainen finanssilaitos voi, ellei tämän osaston D(3)(b) alakohdasta muuta johdu, määrittää, että tilinhaltija on suomalainen finanssilaitos tai muun kumppanilainkäyttöalueen finanssilaitos, jos raportoiva suomalainen finanssilaitos kohtuudella määrittää, että tilinhaltijalla on tällainen status IRS:n julkaisemalla listalla ulkomaisista finanssilaitoksista olevan tilinhaltijan globaalin välittäjätunnistenumeron perusteella tai muiden tietojen perusteella, jotka ovat julkisesti saatavilla tai raportoivan suomalaisen finanssilaitoksen hallussa, asiayhteyden mukaan. Tässä tapauksessa tilin osalta ei edellytetä muuta tutkimista, tunnistamista tai raportointia.

b) Jos tilinhaltija on suomalainen finanssilaitos tai muun kumppanilainkäyttöalueen finanssilaitos, jota IRS käsittelee ei-osallistujafinanssilaitoksena, tili ei ole yhdysvaltalainen raportoitava tili, mutta maksut tilinhaltijalle täytyy raportoida Sopimuksen 4 artiklan 1(b) alakohdassa tarkoitetulla tavalla.

c) Jos tilinhaltija ei ole suomalainen finanssilaitos tai muun kumppanilainkäyttöalueen finanssilaitos, raportoivan suomalaisen finanssilaitoksen pitää käsitellä tilinhaltijaa ei-osallistujafinanssilaitoksena, jolle maksetut maksut ovat raportoitavia Sopimuksen 4 artiklan 1(b) alakohdan mukaan, paitsi jos raportoiva suomalainen finanssilaitos:

(1) Hankkii tilinhaltijalta itse annetun todistuksen (se voi olla IRS Form W-8:lla tai samanlaisella hyväksytyllä lomakkeella) siitä, että se on todistettavasti voimassa olevia verosäännöksiä noudattavaksi katsottava ulkomainen finanssilaitos tai vapautettu tosiasiallinen etuuden omistaja, niin kuin nämä ilmaisut määritellään asiaa koskevissa U.S. Treasury:n säännöksissä; tai

(2) Jos kyseessä on ulkomainen osallistujafinanssilaitos tai rekisteröity voimassa olevia verosäännöksiä noudattavaksi katsottu finanssilaitos, todentaa tilinhaltijan globaalin välittäjätunnistenumeron IRS:n julkaisemalta listalta ulkomaisista finanssilaitoksista.

4. Määritetään, onko ulkomaisen ei-finanssiyksikön pitämä tili yhdysvaltalainen raportoitava tili. Aiemman yksikkötilin sellaisen tilinhaltijan osalta, jota ei tunnisteta joko yhdysvaltalaiseksi henkilöksi tai finanssilaitokseksi, raportoivan suomalaisen finanssilaitoksen pitää tunnistaa, (i) onko tilinhaltijassa kontrolloivia henkilöitä, (ii) onko tilinhaltija passiivinen ulkomainen ei-finanssiyksikkö ja (iii) onko jokin tilinhaltijan kontrolloivista henkilöistä Yhdysvaltojen kansalainen tai Yhdysvalloissa asuva. Näitä määrityksiä tehdessään raportoivan suomalaisen finanssilaitoksen pitää seurata tämän osaston D(4)(a)–D(4)(d) alakohdassa olevia ohjeita tilanteen mukaan tarkoituksenmukaisimmassa järjestyksessä.

a) Tilinhaltijan kontrolloivia henkilöitä määrittäessään raportoiva suomalainen finanssilaitos voi käyttää tietoja, jotka on kerätty ja säilytetty rahanpesun estämistä tai asiakastunnistusta koskevan menettelyn mukaisesti.

b) Määrittäessään sitä, onko tilinhaltija passiivinen ulkomainen ei-finanssiyksikkö, raportoivan suomalaisen finanssilaitoksen pitää hankkia tilinhaltijalta itse annettu todistus (se voi olla IRS Form W-8:lla tai W-9:llä, tai samanlaisella sovitulla lomakkeella) sen statuksen vahvistamiseksi, paitsi jos sillä on hallussaan olevia tai julkisesti saatavilla olevia tietoja, joiden perusteella se voi kohtuudella määrittää, että tilinhaltija on aktiivinen ulkomainen ei-finanssiyksikkö.

c) Määrittäessään sitä, onko passiivisen ulkomaisen ei-finanssiyksikön kontrolloiva henkilö Yhdysvaltojen kansalainen tai verotuksellisesti Yhdysvalloissa asuva, raportoiva suomalainen finanssilaitos voi käyttää:

(1) Tietoja, jotka on kerätty ja säilytetty rahanpesun estämistä tai asiakkaan henkilöllisyyden tarkistamista koskevan menettelyn mukaisesti, kun kyseessä on aiempi yksikkötili, jota pitää yksi tai useampi ulkomainen ei-finanssiyksikkö ja jonka saldo tai arvo ei ylitä 1 000 000 dollaria; tai

(2) Itse annettua todistusta (se voi olla IRS Form W-8:lla tai W-9:llä tai samanlaisella hyväksytyllä lomakkeella) tilinhaltijalta tai tällaiselta kontrolloivalta henkilöltä, kun on kyseessä aiempi yksikkötili, jota pitää yksi tai useampi ulkomainen ei-finanssiyksikkö ja jonka saldo tai arvo ylittää 1 000 000 dollaria.

d) Jos joku passiivisen ulkomaisen ei-finanssiyksikön kontrolloiva henkilö on Yhdysvaltojen kansalainen tai Yhdysvalloissa asuva, tiliä pitää käsitellä yhdysvaltalaisena raportoitavana tilinä.

E. Tutkimisajankohta ja aiempiin yksikkötileihin sovellettava lisämenettely.

1. Sellaisten aiempien yksikkötilien tutkiminen, joiden saldo tai arvo ylittää 250 000 dollaria 30 päivänä kesäkuuta 2014, pitää saattaa loppuun vuoden 2016 kesäkuun 30 päivään mennessä.

2. Sellaisten aiempien yksikkötilien tutkiminen, joiden saldo tai arvo ei ylitä 250 000 dollaria 30 päivänä kesäkuuta 2014 mutta ylittää 1 000 000 dollaria joulukuun 31 päivänä vuonna 2015 tai jonakin myöhempänä vuonna, pitää saattaa loppuun kuudessa kuukaudessa sen kalenterivuoden viimeisen päivän jälkeen, jona tilin saldo tai arvo ylittää 1 000 000 dollaria.

3. Jos aiemman yksikkötilin olosuhteissa tapahtuu muutos, joka aiheuttaa sen, että raportoiva suomalainen finanssilaitos tietää tai sillä on syy tietää, että itse annettu todistus tai muu tiliin liittyvä dokumentaatio on virheellinen tai epäluotettava, raportoivan suomalaisen finanssilaitoksen täytyy määrittää tilin status uudelleen tämän osaston D kappaleessa esitetyn menettelyn mukaisesti.

V. Uudet yksikkötilit. Seuraavia sääntöjä ja menettelyjä sovelletaan yhdysvaltalaisten raportoitavien tilien ja ei-osallistujafinanssilaitosten pitämien tilien tunnistamiseksi niiden finanssitilien joukosta, joita pitävät yksiköt ja jotka avataan 1 päivänä heinäkuuta 2014 tai sen jälkeen ("uudet yksikkötilit").

A. Yksikkötilit, joita ei tarvitse tutkia, tunnistaa tai raportoida. Jollei raportoiva suomalainen finanssilaitos toisin valitse, joko kaikkien aiempien yksikkötilien osalta tai erikseen minkä tahansa tällaisten yksikkötilien selvästi tunnistetun ryhmän osalta, jos Suomen toimeenpanosäännöt määräävät tällaisesta valinnasta, luottokorttitiliä tai luottolimiittiä (uusiutuvaa luottolimiittitiliä), jota käsitellään uutena yksikkötilinä, ei tarvitse tutkia, tunnistaa tai raportoida, edellyttäen että tällaista tiliä ylläpitävä raportoiva suomalainen finanssilaitos toteuttaa toimintaperiaatteet ja menettelyt sellaisen tilisaldon estämiseksi, joka osoittaa 50 000 dollaria suurempaa velkaa tilinhaltijalle.

B. Muut uudet yksikkötilit. Sellaisten uusien yksikkötilien osalta, joita ei kuvata tämän osaston A kappaleessa, raportoivan suomalaisen finanssilaitoksen pitää määrittää, onko tilinhaltija (i) määritelty yhdysvaltalainen henkilö; (ii) raportoiva suomalainen finanssilaitos tai muun kumppanilainkäyttöalueen finanssilaitos; (iii) ulkomainen osallistujafinanssilaitos, voimassa olevia verosäännöksiä noudattavaksi katsottu ulkomainen finanssilaitos tai vapautettu tosiasiallinen etuuden omistaja, niin kuin nämä termit määritellään asiaa koskevissa Yhdysvaltojen säännöksissä; tai (iv) aktiivinen ulkomainen ei-finanssiyksikkö tai passiivinen ulkomainen ei-finanssiyksikkö.

1. Raportoiva suomalainen finanssilaitos voi, jollei tämän osaston B(2) alakohdasta muuta johdu, päättää, että tilinhaltija on aktiivinen ulkomainen ei-finanssiyksikkö, suomalainen finanssilaitos tai muun kumppanilainkäyttöalueen finanssilaitos, jos raportoiva suomalainen finanssilaitos kohtuudella määrittää, että tilinhaltijalla on tällainen status tilinhaltijan globaalin välittäjätunnistenumeron perusteella tai muiden tietojen perusteella, jotka ovat julkisesti saatavilla tai raportoivan suomalaisen finanssilaitoksen hallussa, asiayhteyden mukaan.

2. Jos tilinhaltija on suomalainen finanssilaitos tai muun kumppanilainkäyttöalueen finanssilaitos, jota IRS käsittelee ei-osallistujafinanssilaitoksena, tili ei ole yhdysvaltalainen raportoitava tili, mutta maksut tilinhaltijalle täytyy raportoida Sopimuksen 4 artiklan 1(b) alakohdassa tarkoitetulla tavalla.

3. Kaikissa muissa tapauksissa raportoivan suomalaisen finanssilaitoksen pitää hankkia tilinhaltijalta itse annettu todistus tilinhaltijan statuksen vahvistamiseksi. Itse annettuun todistukseen perustuen sovelletaan seuraavia sääntöjä:

a) Jos tilinhaltija on määritelty yhdysvaltalainen henkilö, raportoivan suomalaisen finanssilaitoksen pitää käsitellä tiliä yhdysvaltalaisena raportoitavana tilinä.

b) Jos tilinhaltija on passiivinen ulkomainen ei-finanssiyksikkö, raportoivan suomalaisen finanssilaitoksen täytyy tunnistaa kontrolloivat henkilöt, niin kuin ne määritetään rahanpesun estämistä tai asiakkaan henkilöllisyyden tarkistamista koskevan menettelyn mukaan, ja määrittää, onko joku tällainen henkilö Yhdysvaltojen kansalainen tai Yhdysvalloissa asuva tilinhaltijan tai tällaisen henkilön itse antaman todistuksen perusteella. Jos joku tällainen henkilö on Yhdysvaltojen kansalainen tai Yhdysvalloissa asuva, raportoivan suomalaisen finanssilaitoksen pitää käsitellä tiliä yhdysvaltalaisena raportoitavana tilinä.

c) Jos tilinhaltija on: (i) yhdysvaltalainen henkilö, joka ei ole määritelty yhdysvaltalainen henkilö, (ii) jollei tämän osaston B(3)(d) alakohdasta muuta johdu, suomalainen finanssilaitos tai muun kumppanilainkäyttöalueen finanssilaitos, (iii) ulkomainen osallistujafinanssilaitos, voimassa olevia verosäännöksiä noudattavaksi katsottava ulkomainen finanssilaitos tai vapautettu tosiasiallinen etuuden omistaja, niin kuin nämä termit määritellään asiaa koskevissa U.S. Treasury:n säännöksissä; (iv) aktiivinen ulkomainen ei-finanssiyksikkö; tai (v) passiivinen ulkomainen ei-finanssiyksikkö, jonka kontrolloivista henkilöistä kukaan ei ole Yhdysvaltojen kansalainen tai Yhdysvalloissa asuva, tili ei ole yhdysvaltalainen raportoitava tili eikä sitä tarvitse raportoida.

d) Jos tilinhaltija on ei-osallistujafinanssilaitos (mukaan lukien suomalainen finanssilaitos tai muun kumppanilainkäyttöalueen finanssilaitos, jota IRS käsittelee ei-osallistujafinanssilaitoksena), tili ei ole yhdysvaltalainen raportoitava tili, mutta maksut tilinhaltijalle pitää raportoida Sopimuksen 4 artiklan 1(b) alakohdassa tarkoitetulla tavalla.

VI. Erityiset säännöt ja määritelmät.Seuraavia lisäsääntöjä ja -määritelmiä sovelletaan edellä kuvattua huolellisuusmenettelyä toteutettaessa:

A. Itse annettujen todistusten ja asiakirjanäytön käyttö. Raportoiva suomalainen finanssilaitos ei voi käyttää itse annettua todistusta tai asiakirjanäyttöä, jos se tietää tai sillä on syy tietää, että itse annettu todistus tai asiakirjanäyttö on virheellinen tai epäluotettava.

B. Määritelmät. Seuraavia määritelmiä sovelletaan tätä Liitettä I sovellettaessa.

1. AML/KYC-menettely."AML/KYC-menettely" tarkoittaa raportoivan suomalaisen finanssilaitoksen asiakasta koskevaa tutkimusmenettelyä niiden Suomen rahanpesun estämistä koskevien tai samanlaisten vaatimusten mukaan, joiden alainen tämä raportoiva suomalainen finanssilaitos on.

2. Ulkomainen ei-finanssiyksikkö. "Ulkomainen ei-finanssiyksikkö" tarkoittaa ei-yhdysvaltalaista yksikköä, joka ei ole ulkomainen finanssilaitos sellaisena kuin se määritellään asiaa koskevissa Yhdysvaltojen säännöksissä, tai on tämän osaston B(4)(j) alakohdassa kuvattu yksikkö, ja käsittää myös ei-yhdysvaltalaisen yksikön, joka on sijoittautunut Suomeen tai muulle kumppanilainkäyttöalueelle eikä ole finanssilaitos.

3. Passiivinen ulkomainen ei-finanssiyksikkö. "Passiivinen ulkomainen ei-finanssiyksikkö" tarkoittaa ulkomaista ei-finanssiyksikköä, joka ei ole (i) aktiivinen ulkomainen ei-finanssiyksikkö, tai (ii) veron pidättävä ulkomainen yhtymä tai veron pidättävä ulkomainen trusti asiaa koskevien Yhdysvaltojen säännösten mukaan.

4. Aktiivinen ulkomainen ei-finanssiyksikkö."Aktiivinen ulkomainen ei-finanssiyksikkö" tarkoittaa ulkomaista ei-finanssiyksikköä, joka täyttää jonkin seuraavista kriteereistä:

a) Vähemmän kuin 50 prosenttia ulkomaisen ei-finanssiyksikön bruttotuloista edelliseltä kalenterivuodelta tai muulta asianmukaiselta raportointijaksolta on passiivituloa ja vähemmän kuin 50 prosenttia ulkomaisella ei-finanssiyksiköllä edellisen kalenterivuoden tai muun asianmukaisen raportointijakson aikana olleista varoista on varoja, jotka tuottavat passiivituloa tai joita pidetään passiivitulon tuottamista varten;

b) Ulkomaisen ei-finanssiyksikön osakkeilla käydään säännöllisesti kauppaa vakiintuneilla arvopaperimarkkinoilla tai ulkomainen ei-finanssiyksikkö on sellaisen yksikön lähiyksikkö, jonka osakkeilla käydään säännöllisesti kauppaa vakiintuneilla arvopaperimarkkinoilla;

c) Ulkomainen ei-finanssiyksikkö on organisoitu Yhdysvaltojen territoriossa ja kaikki maksunsaajan omistajat ovat tässä Yhdysvaltojen territoriossa bona fide -asuvia;

d) Ulkomainen ei-finanssiyksikkö on hallitus (muu kuin Yhdysvaltojen hallitus), tämän hallituksen valtiollinen osa (joka epäilysten hälventämiseksi käsittää osavaltion, maakunnan, piirikunnan tai kunnan) tai tämän hallituksen tehtävää suorittava julkinen toimielin tai sen valtiollinen osa, Yhdysvaltojen territorion hallitus, kansainvälinen järjestö, ei-yhdysvaltalainen setelinanto-oikeuden omaava keskuspankki tai yhden tai useamman edellisistä kokonaan omistama yksikkö;

e) Käytännöllisesti katsoen kaikki ulkomaisen ei-finanssiyksikön toiminta koostuu yhden tai useamman muuta kauppa- tai liiketoimintaa kuin finanssilaitostoimintaa harjoittavan tytäryhtiön ulkona olevan osakekannan omistamisesta (kokonaan tai osittain) tai rahoituksen ja palvelujen tarjoamisesta yhdelle tai useammalle tällaiselle tytäryhtiölle, paitsi että yksikkö ei täytä ulkomaisen ei-finanssiyksikön statuksen vaatimuksia, jos yksikkö toimii (tai esiintyy) sijoitusrahastona, kuten yksityisenä pääomarahastona, riskipääomarahastona, lainapääomaa käyttävänä yritysostorahastona tai minä tahansa sijoitusvälineenä, jonka tarkoitus on hankkia tai rahoittaa yhtiöitä ja pitää osuuksia näistä yhtiöistä pääomavaroina sijoitustarkoituksessa;

f) Ulkomainen ei-finanssiyksikkö ei vielä harjoita liiketoimintaa eikä ole aiemmin harjoittanut liiketoimintaa, vaan sijoittaa pääomaa varoihin tarkoituksena harjoittaa muuta liiketoimintaa kuin finanssilaitosliiketoimintaa, edellyttäen, että ulkomainen ei-finanssiyksikkö ei saa täyttää tämän poikkeuksen vaatimuksia sen ajankohdan jälkeen, joka on 24 kuukautta ulkomaisen ei-finanssiyksikön alkuorganisoinnin ajankohdan jälkeen;

g) Ulkomainen ei-finanssiyksikkö ei ollut finanssilaitos menneinä viitenä vuotena ja on realisoimassa varansa tai organisoitumassa uudelleen tarkoituksena jatkaa tai aloittaa uudelleen muun liiketoiminnan kuin finanssilaitostoiminnan harjoittaminen;

h) Ulkomainen ei-finanssiyksikkö suorittaa pääasiallisesti rahoitus- ja suojaustransaktioita sellaisten lähiyksiköiden kanssa tai niitä varten, jotka eivät ole finanssilaitoksia, eikä tarjoa rahoitus- tai suojauspalveluja millekään yksikölle, joka ei ole lähiyksikkö, edellyttäen, että kaikkien tällaisten lähiyksiköiden ryhmä harjoittaa pääasiallisesti muuta liiketoimintaa kuin finanssilaitosliiketoimintaa;

i) Ulkomainen ei-finanssiyksikkö on "poikkeuksen saanut ulkomainen ei-finanssiyksikkö" sellaisena kuin se kuvataan asiaa koskevissa Yhdysvaltojen säännöksissä; tai

j) Ulkomainen ei-finanssiyksikkö täyttää kaikki seuraavat vaatimukset:

i. Se on sijoittautunut asuinlainkäyttöalueelleen ja toimii siellä yksinomaan uskonnollisessa, tieteellisessä, taiteellisessa, kasvatuksellisessa, kulttuuri-, urheilu- tai hyväntekeväisyystarkoituksessa tai se on sijoittautunut asuinlainkäyttöalueelleen ja toimii siellä ja on ammattijärjestö, elinkeinojärjestö, kauppakamari, työväenjärjestö, maan- tai puutarhaviljelyjärjestö, kansalaisjärjestö tai järjestö, joka toimii yksinomaan sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi;

ii. Se on asuinlainkäyttöalueellaan vapautettu tuloverosta;

iii. Sillä ei ole osakkaita tai jäseniä, joilla on omistus- tai hyötyosuus sen tuloista tai varoista;

iv. Ulkomaisen ei-finanssiyksikön asuinlainkäyttöalueen sovellettavat lait tai ulkomaisen ei-finanssiyksikön muodostamisasiakirjat eivät salli ulkomaisen ei-finanssiyksikön tulon tai varojen jakamista yksityishenkilölle tai ei-hyväntekeväisyys yksikölle tai käyttöä niiden hyödyksi muutoin kuin ulkomaisen ei-finanssiyksikön hyväntekeväisyystoimintaa hoidettaessa tai maksettaessa kohtuullinen korvaus tehdyistä palveluista tai maksuna, joka edustaa ulkomaisen ei-finanssiyksikön ostaman omaisuuden käypää markkina-arvoa; ja

v. Ulkomaisen ei-finanssiyksikön asuinlainkäyttöalueen sovellettavat lait tai ulkomaisen ei-finanssiyksikön muodostamisasiakirjat edellyttävät, että ulkomaista ei-finanssiyksikköä selvitystilaan asetettaessa tai purettaessa kaikki sen varat jaetaan julkisen vallan yksikölle tai muulle voittoa tavoittelemattomalle organisaatiolle tai ne palautuvat ulkomaisen ei-finanssiyksikön asuinlainkäyttöalueen tai sen valtiollisen osan julkiselle vallalle.

5. Aiempi tili. "Aiempi tili" tarkoittaa raportoivan finanssilaitoksen 30 päivänä kesäkuuta 2014 ylläpitämää finanssitiliä.

C. Tilisaldon yhdistäminen ja valuutanmuuntosäännöt.

1. Henkilötilien yhdistäminen. Luonnollisen henkilön pitämien finanssitilien kokonaissaldon tai -arvon määrittämiseksi raportoivan suomalaisen finanssilaitoksen pitää yhdistää kaikki sen tai lähiyksikön ylläpitämät tilit mutta vain siltä osin kuin raportoivan suomalaisen finanssilaitoksen tietokonejärjestelmät jonkin tietoalkion perusteella, kuten asiakasnumero tai verovelvollisen tunnistenumero, linkittävät finanssitilit ja mahdollistavat tilisaldojen tai -arvojen yhdistämisen. Jokaiselle yhteisesti pidetyn finanssitilin haltijalle on luettava kuuluvaksi yhteisesti pidetyn finanssitilin koko saldo tai arvo tässä 1 kappaleessa kuvattuja yhdistämisvaatimuksia sovellettaessa.

2. Yksikkötilien yhdistäminen. Yksikön pitämien finanssitilien kokonaissaldon tai -arvon määrittämiseksi raportoivan suomalaisen finanssilaitoksen pitää yhdistää kaikki raportoivan suomalaisen finanssilaitoksen tai lähiyksikön ylläpitämät tilit mutta vain siltä osin kuin raportoivan suomalaisen finanssilaitoksen tietokonejärjestelmät jonkin tietoalkion, kuten asiakasnumero tai verovelvollisen tunnistenumero, perusteella linkittävät finanssitilit ja mahdollistavat tilisaldojen tai -arvojen yhdistämisen.

3. Asiakasvastaaviin sovellettava erityinen yhdistämissääntö. Henkilön pitämien finanssitilien kokonaissaldoa tai -arvoa määritettäessä, sen ratkaisemiseksi, onko finanssitili suuriarvoinen tili, raportoivan suomalaisen finanssilaitoksen pitää myös, milloin kyseessä ovat finanssitilit, joiden asiakasvastaava tietää tai hänellä on syy tietää olevan suoraan tai välillisesti saman henkilön omistamia, kontrolloimia tai perustamia (muutoin kuin fidusiaarisessa ominaisuudessa), yhdistää kaikki tällaiset tilit.

4. Valuutanmuuntosääntö. Muussa valuutassa kuin Yhdysvaltojen dollarina ilmaistujen finanssitilien saldon tai arvon määrittämistä varten raportoivan suomalaisen finanssilaitoksen pitää muuntaa tässä Liitteessä I kuvatut dollarimääräiset kynnysmäärät tällaiseksi valuutaksi käyttämällä julkaistua avistakurssia, joka on määritetty sitä vuotta edeltävän kalenterivuoden viimeisenä päivänä, jona raportoiva suomalainen finanssilaitos määrittää saldon tai arvon.

D. Asiakirjanäyttö. Tätä Liitettä I sovellettaessa hyväksyttävä asiakirjanäyttö käsittää seuraavat:

1. Asuinpaikkatodistus, jonka on antanut siihen oikeutettu sen lainkäyttöalueen julkisen vallan toimielin (esimerkiksi hallitus tai sen virasto tai kunta), jolla maksunsaaja väittää asuvansa.

2. Luonnollisen henkilön osalta voimassa oleva henkilöllisyystodistus, jonka on antanut siihen oikeutettu julkisen vallan toimielin (esimerkiksi hallitus tai sen virasto tai kunta), joka sisältää luonnollisen henkilön nimen ja jota tyypillisesti käytetään identifiointiin.

3. Yksikön osalta virallinen dokumentaatio, jonka on antanut siihen oikeutettu julkisen vallan toimielin (esimerkiksi hallitus tai sen virasto tai kunta) ja johon sisältyy yksikön nimi ja pääkonttoriosoite joko lainkäyttöalueella (tai Yhdysvaltojen territoriossa), jolla se väittää asuvansa, tai lainkäyttöalueella (tai Yhdysvaltojen territoriossa), jolla se muodostettiin tai organisoitiin.

4. Sellaisen finanssitilin osalta, jota ylläpidetään lainkäyttöalueella, jolla on rahanpesun estämistä koskevat säännöt, jotka IRS on hyväksynyt QI-sopimuksen (sellaisena kuin se kuvataan asiaa koskevissa Yhdysvaltojen säännöksissä) yhteydessä, jokin asiakirjoista, muu kuin Form W-8 tai W-9, joihin viitataan lainkäyttöalueen QI-sopimuksen liitteessä luonnollisten henkilöiden tai yksiköiden tunnistamisen osalta.

5. Tilinpäätös, kolmannen osapuolen luottoraportti, konkurssihakemus tai U.S. Securities and Exchange Commission:in raportti.

E. Käteisarvovakuutussopimuksen edunsaajia olevien luonnollisten henkilöiden pitämiä finanssitilejä koskevat vaihtoehtoiset menettelyt. Raportoiva suomalainen finanssilaitos voi olettaa, että käteisarvovakuutuksen edunsaajana oleva luonnollinen henkilö (muu kuin omistaja), joka saa kuolintapaussumman, ei ole määritelty yhdysvaltalainen henkilö, ja voi käsitellä tällaista finanssitiliä muuna kuin yhdysvaltalaisena raportoitavana tilinä, paitsi jos raportoiva suomalainen finanssilaitos tosiasiallisesti tietää tai sillä on syy tietää, että edunsaaja on määritelty yhdysvaltalainen henkilö. Raportoivalla suomalaisella finanssilaitoksella on syy tietää, että käteisarvovakuutussopimuksen edunsaaja on määritelty yhdysvaltalainen henkilö, jos raportoivan suomalaisen finanssilaitoksen keräämät ja edunsaajaan liittyvät tiedot sisältävät Yhdysvaltoihin viittaavia tunnusmerkkejä niin kuin ne kuvataan tämän Liitteen I osaston II alakohdassa (B)(1). Jos raportoiva suomalainen finanssilaitos tosiasiallisesti tietää tai sillä on syy tietää, että edunsaaja on määritelty yhdysvaltalainen henkilö, raportoivan suomalaisen finanssilaitoksen pitää noudattaa tämän Liitteen I osaston II alakohdassa B(3) olevaa menettelyä.

F. Kolmansien osapuolten käyttö. Riippumatta siitä, tehdäänkö tämän Liitteen I osaston I alakohdan C perusteella valinta, Suomi saa sallia raportoivien suomalaisten finanssilaitosten käyttää kolmansien osapuolten suorittamia huolellisuusmenettelyjä siltä osin kuin asiaa koskevissa Yhdysvaltojen säännöksissä määrätään.

Liite II

Seuraavia yksiköitä on käsiteltävä vapautettuina tosiasiallisina etuuden omistajina tai voimassa olevia verosäännöksiä noudattaviksi katsottavina ulkomaisina finanssilaitoksina, tapauksen mukaan, ja seuraavat tilit jäävät finanssitilien määritelmän ulkopuolelle.

Tätä Liitettä II voidaan muuttaa Suomen ja Yhdysvaltojen toimivaltaisten viranomaisten tekemällä keskinäisellä kirjallisella päätöksellä: (1) käsittämään muita yksiköitä ja tilejä, joissa on pieni riski siitä, että yhdysvaltalaiset henkilöt käyttävät niitä Yhdysvaltojen veron välttämiseen ja joilla on samanlaisia ominaisuuksia kuin yksiköillä ja tileillä, jotka kuvataan tässä Liitteessä II Sopimuksen allekirjoittamisajankohtana; tai (2) poistamaan yksiköitä ja tilejä, joissa olosuhteiden muutosten vuoksi riski siitä, että yhdysvaltalaiset henkilöt käyttävät niitä Yhdysvaltojen veron välttämiseen, ei enää ole pieni. Jokainen tällainen lisäys tai poisto tulee voimaan keskinäisen päätöksen allekirjoituspäivänä, ellei päätöksessä toisin määrätä. Tällaisen keskinäisen päätöksen tekemistä koskeva menettely voidaan sisällyttää Sopimuksen 3 artiklan 6 kappaleessa kuvattuun keskinäiseen sopimukseen tai järjestelyyn.

I. Muut vapautetut tosiasialliset etuuden omistajat kuin rahastot.Seuraavia yksiköitä on käsiteltävä ei-raportoivina suomalaisina finanssilaitoksina ja vapautettuina tosiasiallisina etuuden omistajina U.S. Internal Revenue Coden 1471 ja 1472 osastoa sovellettaessa, muutoin kuinsellaisen maksun osalta, joka saadaan obligaatiosta, joka pidetään tyypiltään sellaisen kaupallisen rahoitustoiminnan yhteydessä, jota määritelty vakuutusyhtiö, säilytyslaitos tai talletuslaitos harjoittaa.

A. Julkisen vallan yksiköt. Suomen valtio, Suomen valtiollinen osa (joka epäselvyyden välttämiseksi käsittää osavaltion, maakunnan, piirikunnan tai kunnan) tai Suomen tai yhden tai useamman edellisistä (kukin "Suomen valtion yksikkö") kokonaan omistama virasto tai väline. Tämä kategoria muodostuu Suomen erottamattomista osista, kontrolloiduista yksiköistä ja valtiollisista osista.

1. Suomen erottamaton osa tarkoittaa jokaista henkilöä, organisaatiota, virastoa, toimistoa, rahastoa, välinettä tai muuta toimielintä, miten tahansa nimitettyä, joka muodostaa jonkin hallitsevan viranomaisen Suomessa. Hallitsevan viranomaisen nettotuotot pitää hyvittää sen omalle tilille tai Suomen muille tileille ilman että mikään osuus tulee jonkun yksityishenkilön hyväksi. Erottamaton osa ei käsitä sellaista luonnollista henkilöä, joka on hallitsija, virkamies tai hallinnoija, joka toimii yksityisessä tai henkilökohtaisessa ominaisuudessa.

2. Kontrolloitu yksikkö tarkoittaa yksikköä, joka on muodollisesti Suomesta erillinen tai joka muutoin muodostaa erillisen oikeudellisen yksikön, edellyttäen että:

(i) Yksikkö on yhden tai useamman Suomen julkisen vallan yksikön suoraan tai yhden tai useamman kontrolloidun yksikön kautta kokonaan omistama ja kontrolloima;

(ii) Yksikön nettotuotot hyvitetään sen omalle tilille tai Suomen julkisen vallan yhden tai useamman yksikön tileille ilman että mikään osuus sen tulosta tulee jonkun yksityishenkilön hyväksi; ja

(iii) Yksikön varat määrätään yhdelle tai useammalle Suomen julkisen vallan yksikölle purkautumisessa.

3. Tulo ei tule yksityishenkilöiden hyväksi, jos tällaiset henkilöt ovat julkisen vallan ohjelmassa tarkoitettuja edunsaajia ja ohjelman aktiviteetit suoritetaan yleisöä varten yleiseen hyvinvointiin liittyen tai ne liittyvät hallinnon jonkin vaiheen hallinnointiin. Edellä olevasta poiketen tulon kuitenkin katsotaan tulevan yksityishenkilöiden hyväksi, jos tulo saadaan julkisen vallan yksikön käytöstä sellaisen liiketoiminnan, kuten kaupallinen pankkiliiketoiminta, harjoittamiseen, joka tarjoaa finanssipalveluja yksityishenkilöille.

Kutakin seuraavista on epäilysten hälventämiseksi käsiteltävä ei-raportoivana suomalaisena finanssilaitoksena ja vapautettuna tosiasiallisena etuuden omistajana U.S. Internal Revenue Coden 1471 ja 1472 pykälää sovellettaessa:

Finnvera Oyj – Finnvera plc,

Vientiluotto Oy – Finnish Export Credit Ltd, ja

Kuntarahoitus Oyj - Municipality Finance plc.

B. Keskuspankki. Laitos, joka on lain tai julkisen vallan hyväksynnän mukaan pääasiallinen viranomainen, muu kuin Suomen julkinen valta itse, joka laskee liikkeelle välineitä, joiden on tarkoitus kiertää valuuttana. Tällainen laitos voi käsittää välineen, joka on Suomen julkisesta vallasta erillinen, olipa se Suomen kokonaan tai osittain omistama tai ei.

C. Kansainväliset järjestöt. Kansainvälinen järjestö tai sen kokonaan omistama laitos tai väline. Tämä kategoria käsittää minkä tahansa hallitustenvälisten järjestön (mukaan lukien ylikansallinen järjestö) (1), joka muodostuu pääasiallisesti ei-yhdysvaltalaisista hallituksista, (2) jolla on voimassa päämajasopimus Suomen kanssa ja (3) jonka tulo ei tule yksityishenkilöiden hyväksi.

II. Rahastot, jotka täyttävät vaatimukset tosiasiallisina etuuden omistajina.Seuraavia yksiköitä on käsiteltävä ei-raportoivina suomalaisina finanssilaitoksina ja vapautettuina tosiasiallisina etuuden omistajina U.S. Internal Revenue Coden 1471 ja 1472 pykälää sovellettaessa.

A. Verosopimuksen mukaan vaatimukset täyttävä eläkerahasto. Suomeen sijoittautunut rahasto, edellyttäen että rahasto on Suomen ja Yhdysvaltojen välisen tuloverosopimuksen mukaan oikeutettu etuihin tulosta, jonka se saa Yhdysvalloissa olevista lähteistä (tai olisi oikeutettu tällaisiin etuihin, jos se saisi tällaista tuloa) Suomessa asuvana, joka täyttää kaikki sovellettavat etuuksien rajoituksia koskevat vaatimukset ja toimii pääasiallisesti eläke-etuuksien hallinnoimiseksi tai antamiseksi.

B. Laajan osallistumisen eläkerahasto. Rahasto, mukaan lukien eläkevakuutusyhtiö, olipa se organisoitu keskinäiseksi eläkevakuutusyhtiöksi tai ei, joka on sijoittautunut Suomeen antamaan eläke-, työkyvyttömyys- tai kuolintapausetuuksia tai mitä tahansa niiden yhdistelmiä, edunsaajille, jotka ovat yhden tai useamman työnantajan nykyisiä tai entisiä työntekijöitä (tai näiden työntekijöiden nimittämiä henkilöitä), tehdyn työn vastikkeena, edellyttäen että:

1. Rahastolla ei ole ainoatakaan edunsaajaa, jolla on oikeus enempään kuin viiteen prosenttiin rahaston varoista;

2. Rahasto on julkisen vallan sääntelemä ja antaa vuosittain tietoraportin edunsaajistaan asianomaisille Suomen veroviranomaisille; ja

3. Rahasto täyttää ainakin yhden seuraavista vaatimuksista:

a) Rahasto on yleisesti vapaa Suomessa sijoitustulosta kannettavasta verosta Suomen lainsäädännön mukaan sen statuksen perusteella, joka sillä on eläkejärjestelynä;

b) Rahasto saa vähintään 50 prosenttia kokonaismaksuistaan (muut kuin varojen siirrot muista suunnitelmista, jotka kuvataan tämän osaston A–D kappaleessa, tai eläketileiltä, jotka kuvataan tämän Liitteen II osaston V alakohdassa A(1)) sitä rahoittavilta työnantajilta;

c) Jaot tai nostot rahastosta sallitaan vain niiden erityisten tapahtumien sattuessa, jotka liittyvät eläköitymiseen, työkyvyttömyyteen tai kuolemaan (paitsi jaot siirtoina muille eläkerahastoille, jotka kuvataan tämän osaston A–D kappaleessa, tai eläketileille, jotka kuvataan tämän Liitteen II osaston V alakohdassa A(1)) tai rangaistuksia sovelletaan jakoihin tai nostoihin, jotka suoritetaan ennen näitä erityisiä tapahtumia; tai

d) Työntekijöiden eläkemaksuja (muut kuin eräät sallitut muodostamismaksut) rahastoon on rajoitettu työntekijän ansiotulon perusteella tai ne eivät voi vuosittain ylittää 50 000 dollaria soveltaen Liitteessä I esitettyjä sääntöjä tilien yhdistämisestä ja valuutanmuunnosta.

C. Suppean osallistumisen eläkerahasto. Rahasto, joka on sijoittautunut Suomeen antamaan eläke-, työkyvyttömyys- tai kuolintapausetuuksia edunsaajille, jotka ovat yhden tai useamman työnantajan nykyisiä tai entisiä työntekijöitä (tai näiden työntekijöiden nimittämiä henkilöitä) tehdyn työn vastikkeena, edellyttäen että:

1. Rahastossa on vähemmän kuin 50 osallistujaa;

2. Rahastoa rahoittaa yksi tai useampi työnantaja, jotka eivät ole sijoitusyksiköitä tai passiivisia ulkomaisia ei-finanssiyksiköitä;

3. Työnantaja- ja työntekijämaksuja rahastoon (muut kuin varainsiirrot verosopimuksen mukaan vaatimukset täyttävistä tämän osaston A kappaleessa kuvatuista eläkerahastoista tai tämän Liitteen II osaston V alakohdassa A(I) kuvatuilta eläketileiltä) on rajoitettu työntekijän ansiotulon ja korvauksen perusteella;

4. Ne osallistujat, jotka eivät asu Suomessa, eivät ole oikeutetut enempään kuin 20 prosenttiin rahaston varoista; ja

5. Rahasto on julkisen vallan sääntelemä ja antaa vuosittain tietoraportin edunsaajistaan asianomaisille Suomen veroviranomaisille.

D. Vapautetun tosiasiallisen etuuden omistajan eläkerahasto. Vapautetun tosiasiallisen etuuden omistajan Suomeen sijoittautunut rahasto antamaan eläke-, työkyvyttömyys- tai kuolintapausetuuksia edunsaajille tai osallistujille, jotka ovat vapautetun tosiasiallisen etuuden omistajan nykyisiä tai entisiä työntekijöitä (tai näiden työntekijöiden nimittämiä henkilöitä), tai jotka eivät ole nykyisiä tai entisiä työntekijöitä, jos näille edunsaajille tai osallistujille suoritetut etuudet ovat vastiketta vapautetulle tosiasialliselle etuuden omistajalle tehdystä henkilökohtaisesta työstä.

E. Vapautettujen tosiasiallisten etuuden omistajien kokonaan omistama sijoitusyksikkö. Yksikkö, joka on suomalainen finanssilaitos yksinomaan sen vuoksi, että se on sijoitusyksikkö, edellyttäen että jokainen yksikön pääomaosuuden suora omistaja on vapautettu tosiasiallinen etuuden omistaja, ja jokainen tällaisen yksikön velkaosuuden suora omistaja on joko talletuslaitos (tällaiselle yksikölle annetun lainan osalta) tai vapautettu tosiasiallinen etuuden omistaja.

III. Pienet tai toimialaltaan rajoitetut finanssilaitokset, jotka täyttävät vaatimukset voimassa olevia verosäännöksiä noudattaviksi katsottuina ulkomaisina finanssilaitoksina. Seuraavat finanssilaitokset ovat ei-raportoivia suomalaisia finanssilaitoksia, joita pitää käsitellä voimassa olevia verosäännöksiä noudattaviksi katsottavina ulkomaisina finanssilaitoksina U.S. Internal Revenue Coden 1471 pykälää sovellettaessa.

A. Finanssilaitos, jolla on paikallinen asiakaspohja.

Suomalainen finanssilaitos, joka täyttää seuraavat edellytykset:

1. Finanssilaitoksella pitää olla toimilupa ja sen pitää olla säännelty finanssilaitoksena Suomen lainsäädännön mukaan;

2. Finanssilaitoksella ei saa olla kiinteää liiketoiminnan paikkaa Suomen ulkopuolella. Tätä sovellettaessa kiinteä liiketoiminnan paikka ei käsitä paikkaa, jota ei mainosteta yleisölle ja josta finanssilaitos suorittaa yksinomaan hallinnollisia tukitoimintoja;

3. Finanssilaitos ei saa etsiä asiakkaita tai tilinhaltijoita Suomen ulkopuolelta. Tätä sovellettaessa finanssilaitoksen ei katsota etsineen asiakkaita tai tilinhaltijoita Suomen ulkopuolelta yksinomaan sen vuoksi, että finanssilaitoksella (a) on verkkosivusto, edellyttäen, että verkkosivusto ei erityisesti mainitse, että finanssilaitos tarjoaa finanssitilejä tai palveluja muualla asuville, eikä muutoin ole suunnattu yhdysvaltalaisille asiakkaille tai tilinhaltijoille tai etsi heitä, tai (b) mainostaa painetussa mediassa tai radio- tai TV-asemalla, joka jakelee tai lähettää pääasiassa Suomen sisällä mutta satunnaisesti muissakin maissa, edellyttäen että mainonta ei erityisesti ilmoita, että finanssilaitos tarjoaa finanssitilejä tai palveluja muualla asuville eikä muutoin ole suunnattu yhdysvaltalaisille asiakkaille tai tilinhaltijoille tai etsi heitä.

4. Finanssilaitoksen pitää olla Suomen lainsäädännön mukaan velvollinen tunnistamaan maassa asuvat tilinhaltijat joko tietojen raportoimiseksi tai veron pidättämiseksi maassa asuvien pitämien finanssitilien osalta tai Suomen rahanpesun estämistä koskevien huolellisuusvaatimusten täyttämiseksi;

5. Vähintään 98 prosenttia (arvon mukaan) finanssilaitoksen ylläpitämistä finanssitileistä pitää olla Suomessa tai Euroopan unionin jäsenvaltiossa asuvien (mukaan lukien ne, jotka ovat yksiköitä) pitämiä;

6. Vuoden 2014 heinäkuun 1 päivästä alkaen tai sitä ennen finanssilaitoksella pitää olla Liitteessä I esitetyn mukaiset toimintaperiaatteet ja menettelyt estämään se, että finanssilaitos antaa finanssitilin jollekin ei-osallistujafinanssilaitokselle, ja valvomaan sitä, avaako tai ylläpitääkö finanssilaitos finanssitiliä jollekin määritellylle yhdysvaltalaiselle henkilölle, joka ei asu Suomessa (mukaan lukien yhdysvaltalainen henkilö, joka asui Suomessa, kun finanssitili avattiin, mutta lakkaa myöhemmin olemasta Suomessa asuva), tai passiiviselle ulkomaiselle ei-finanssiyksikölle, jossa on kontrolloivia henkilöitä, jotka ovat Yhdysvalloissa asuvia tai Yhdysvaltojen kansalaisia, jotka eivät asu Suomessa;

7. Tällaisten toimintaperiaatteiden ja menettelyjen pitää määrätä, että jos tunnistetaan finanssitili, jota pitää määritelty yhdysvaltalainen henkilö, joka ei asu Suomessa, tai passiivinen ulkomainen ei-finanssiyksikkö, jossa on kontrolloivia henkilöitä, jotka ovat Yhdysvalloissa asuvia, tai Yhdysvaltojen kansalaisia, jotka eivät asu Suomessa, finanssilaitoksen pitää raportoida tällainen finanssitili, niin kuin sen pitäisi tehdä, jos se olisi raportoiva suomalainen finanssilaitos (mukaan lukien noudattamalla IRS:n FATCA-rekisteröintisivulla olevia sovellettavia rekisteröintivaatimuksia), tai sulkea tällainen finanssitili;

8. Sellaisen aiemman tilin osalta, jota pitää luonnollinen henkilö, joka ei asu Suomessa, tai yksikkö, finanssilaitoksen pitää tutkia nämä tilit aiempiin tileihin sovellettavien Liitteessä I esitettyjen menettelyjen mukaisesti yhdysvaltalaisen raportoitavan tilin tai ei-osallistujafinanssilaitoksen pitämän finanssitilin tunnistamiseksi ja raportoida tällainen finanssitili, niin kuin edellytettäisiin, jos finanssilaitos olisi raportoiva suomalainen finanssilaitos (mukaan lukien noudattamalla IRS:n FATCA-rekisteröintiverkkosivulla olevia sovellettavia rekisteröintivaatimuksia) tai sulkea tällainen finanssitili;

9. Finanssilaitoksen jokaisen sellaisen lähiyksikön, joka on finanssilaitos, pitää olla muodostettu tai organisoitu Suomessa ja, lukuun ottamatta jokaista lähiyksikköä, joka on tämän Liitteen II osaston II kappaleissa A–D kuvattu eläkerahasto, täyttää tässä A kappaleessa esitetyt edellytykset; ja

10. Finanssilaitoksella ei saa olla toimintaperiaatteita tai käytäntöjä, jotka ovat syrjiviä finanssitilien avaamista tai ylläpitämistä vastaan niiden luonnollisten henkilöiden osalta, jotka ovat määriteltyjä yhdysvaltalaisia henkilöitä ja Suomessa asuvia.

B. Paikallispankki.Finanssilaitos, joka täyttää seuraavat edellytykset:

1. Finanssilaitos toimii yksinomaan (ja se on saanut toimiluvan ja sitä säännellään Suomen lakien mukaan) (a) pankkina tai (b) luottoyhdistyksenä tai samanlaisena osuuskuntamuotoisena luotto-organisaationa, joka toimii ilman voittoa;

2. Finanssilaitoksen liiketoiminta on pääasiassa talletusten vastaanottamista ja lainojen myöntämistä, pankin osalta, vähittäisasiakkaille, jotka eivät ole lähiasiakkaita, ja, osuuskassan tai samanlaisen osuuskuntamuotoisen luotto-organisaation osalta, jäsenille, edellyttäen, ettei yhdelläkään jäsenellä ole viittä prosenttia suurempaa osuutta tällaisesta osuuskassasta tai osuuskuntamuotoisesta luotto-organisaatiosta;

3. Finanssilaitos täyttää tämän osaston A(2) ja A(3) alakohdassa esitetyt vaatimukset, edellyttäen että tämän osaston A(3) alakohdassa kuvattujen verkkosivua koskevien rajoitusten lisäksi verkkosivu ei salli finanssitilin avaamista;

4. Finanssilaitoksella ei ole enempää kuin 175 miljoonaa dollaria varoina taseessaan ja finanssilaitoksella ja kaikilla lähiyksiköillä yhdessä ei ole enempää kuin 500 miljoonaa dollaria kokonaisvaroina niiden konsolidoiduissa tai yhdistetyissä taseissa; ja

5. Jokaisen lähiyksikön pitää olla muodostettu tai organisoitu Suomessa, ja jokaisen lähiyksikön, joka on finanssilaitos, poikkeuksena lähiyksikkö, joka on tämän Liitteen II osaston II kappaleissa A–D kuvattu eläkerahasto, tai finanssilaitos, jolla on vain tämän osaston C kappaleessa kuvattuja vähäarvoisia tilejä, pitää täyttää tässä B kappaleessa esitetyt edellytykset.

C. Finanssilaitos, jolla on vain vähäarvoisia tilejä.Suomalainen finanssilaitos, joka täyttää seuraavat edellytykset:

1. Finanssilaitos ei ole sijoitusyksikkö;

2. Finanssilaitoksen tai minkään lähiyksikön ylläpitämän finanssitilin saldo tai arvo ei ylitä 50 000 dollaria, soveltaen Liitteessä I esitettyjä sääntöjä tilien yhdistämisestä ja valuutanmuunnosta; ja

3. Finanssilaitoksella ei ole enempää kuin 50 miljoonaa dollaria varoina taseessaan ja finanssilaitoksella ja kaikilla lähiyksiköillä yhdessä ei ole enempää kuin 50 miljoonaa dollaria kokonaisvaroina niiden konsolidoiduissa tai yhdistetyissä taseissa.

D. Kvalifioitu luottokorttien liikkeellelaskija. Suomalainen finanssilaitos, joka täyttää seuraavat edellytykset:

1. Finanssilaitos on finanssilaitos yksinomaan sen vuoksi, että se on luottokorttien liikkeellelaskija, joka vastaanottaa talletuksia vain, kun asiakas suorittaa erääntyneen debetsaldon ylittävän maksun kortin osalta eikä liikamaksua palauteta asiakkaalle välittömästi; ja

2. Vuoden 2014 heinäkuun 1 päivästä alkaen tai sitä ennen finanssilaitos toteuttaa toimintaperiaatteet ja menettelyt joko estääkseen 50 000 dollaria suuremman asiakastalletuksen tai varmistaakseen, että jokainen 50 000 dollaria suurempi asiakastalletus, soveltaen kummassakin tapauksessa Liitteessä I esitettyjä sääntöjä tilien yhdistämisestä ja valuutanmuunnosta, palautetaan asiakkaalle 60 päivän kuluessa. Tätä sovellettaessa asiakastalletus ei viittaa saataviin riidanalaisten maksujen osalta mutta käsittää saatavat, jotka ovat seurausta tavarapalautuksista.

IV. Sijoitusyksiköt, jotka täyttävät vaatimukset voimassa olevia verosäännöksiä noudattaviksi katsottuina ulkomaisina finanssilaitoksina ja muita erityissääntöjä. Tämän osaston A–D kappaleessa kuvatut finanssilaitokset ovat ei-raportoivia suomalaisia finanssilaitoksia, joita pitää käsitellä voimassa olevia verosäännöksiä noudattaviksi katsottavina ulkomaisina finanssilaitoksina U.S. Internal Revenue Coden 1471 pykälää sovellettaessa. Lisäksi tämän osaston E kappale sisältää erityisiä sijoitusyksikköön sovellettavia sääntöjä.

A. Sponsoroitu sijoitusyksikkö ja kontrolloitu ulkomainen yhteisö (väliyhteisö).Tämän osaston A(1) tai A(2) alakohdassa kuvattu finanssilaitos, jolla on sponsoroiva yksikkö, joka täyttää tämän osaston A(3) alakohdan edellytykset.

1. Finanssilaitos on sponsoroitu sijoitusyksikkö, jos (a) se on Suomeen sijoittautunut sijoitusyksikkö, joka ei ole kvalifioitu välittäjä, veron pidättävä ulkomainen yhtymä tai veron pidättävä ulkomainen trusti asiaa koskevien Yhdysvaltojen säännösten mukaan; ja (b) yksikkö on sopinut finanssilaitoksen kanssa toimivansa sponsoroivana yksikkönä finanssilaitoksen osalta.

2. Finanssilaitos on sponsoroitu kontrolloitu ulkomainen yhteisö (väliyhteisö), jos (a) finanssilaitos on Suomen lakien mukaan organisoitu kontrolloitu ulkomainen yhteisö*, joka ei ole kvalifioitu välittäjä, pidättävä ulkomainen yhtymä tai pidättävä ulkomainen trusti asiaa koskevien Yhdysvaltojen säännösten mukaan; (b) finanssilaitos on kokonaan, suoraan tai välillisesti, sellaisen raportoivan yhdysvaltalaisen finanssilaitoksen omistama, joka suostuu toimimaan tai edellyttää finanssilaitoksen kumppanuusyhtiön toimivan sponsoroivana yksikkönä finanssilaitoksen osalta; ja (c) finanssilaitoksella on sponsoroivan yksikön kanssa yhteinen sähköinen tilijärjestelmä, jonka ansiosta sponsoroiva yksikkö voi tunnistaa kaikki finanssilaitoksen tilinhaltijat ja maksunsaajat ja saada pääsyn kaikkiin finanssilaitoksen ylläpitämiin tili- ja asiakastietoihin mukaan lukien (mutta rajoittumatta näihin) asiakastunnistetiedot, asiakasdokumentaatio, tilisaldo ja kaikki tilinhaltijalle tai maksunsaajalle suoritetut maksut.

3. Sponsoroiva yksikkö täyttää seuraavat edellytykset:

a) Sponsoroiva yksikkö on valtuutettu toimimaan finanssilaitoksen puolesta (kuten rahastonhoitajana, trustinhoitajana, yritysjohtajana tai johtavana partnerina) täyttääkseen sovellettavat rekisteröintivaatimukset IRS:n FATCA-rekisteröintiverkkosivulla;

b) Sponsoroiva yksikkö on rekisteröitynyt sponsoroivana yksikkönä IRS:ään sen FATCA-rekisteröintiverkkosivulla;

c) Jos sponsoroiva yksikkö tunnistaa finanssilaitoksen osalta yhdysvaltalaisia raportoitavia tilejä, sponsoroiva yksikkö rekisteröi finanssilaitoksen IRS:n FATCA-rekisteröintiverkkosivulla olevien sovellettavien rekisteröintivaatimusten mukaan 31 päivänä joulukuuta 2015 tai sitä ennen ja ajankohtana tai sitä ennen, joka on 90 päivää sen jälkeen kun tällainen yhdysvaltalainen raportoitava tili ensin tunnistetaan, sen mukaan kumpi on myöhemmin;

d) Sponsoroiva yksikkö suostuu suorittamaan finanssilaitoksen puolesta kaikki huolellisuutta, veron pidättämistä ja raportointia koskevat ja muut vaatimukset, jotka finanssilaitoksen olisi edellytetty suorittavan, jos se olisi raportoiva suomalainen finanssilaitos;

e) Sponsoroiva yksikkö identifioi finanssilaitoksen ja sisällyttää finanssilaitoksen tunnistenumeron (hankittu IRS:n FATCA-rekisteröintiverkkosivulla olevia sovellettavia rekisteröintivaatimuksia noudattamalla) kaikkeen raportointiin, joka on saatettu loppuun finanssilaitoksen puolesta; ja

f) Sponsoroiva yksikkö ei ole antanut kumota statustaan rahoittajana.

B. Sponsoroituharvojen omistuksessa oleva sijoitusväline. Suomalainen finanssilaitos, joka täyttää seuraavat edellytykset:

1. Finanssilaitos on finanssilaitos yksinomaan sen vuoksi, että se on sijoitusyksikkö eikä se ole kvalifioitu välittäjä, veron pidättävä ulkomainen yhtymä tai veron pidättävä ulkomainen trusti asiaa koskevien Yhdysvaltojen säännösten mukaan;

2. Sponsoroiva yksikkö on raportoiva yhdysvaltalainen finanssilaitos, raportoiva mallin 1 mukainen ulkomainen finanssilaitos tai ulkomainen osallistujafinanssilaitos, valtuutettu toimimaan finanssilaitoksen puolesta (kuten ammattijohtajana, trustinhoitajana tai johtavana partnerina) ja suostuu suorittamaan finanssilaitoksen puolesta kaikki huolellisuutta, veron pidättämistä ja raportointia koskevat ja muut vaatimukset, jotka finanssilaitoksen olisi edellytetty suorittavan, jos se olisi raportoiva suomalainen finanssilaitos;

3. Finanssilaitos ei esittäydy sijoitusvälineenä ei-lähiosapuolille;

4. Kaksikymmentä tai sitä pienempi määrä luonnollisia henkilöitä omistaa kaikki velkaosuudet ja pääomaosuudet finanssilaitoksesta (jättäen huomiotta velkaosuudet, jotka omistavat ulkomaiset osallistujafinanssilaitokset ja voimassa olevia verosäännöksiä noudattavaksi katsottavat ulkomaiset finanssilaitokset, ja pääomaosuudet, jotka omistaa yksikkö, jos tämä yksikkö omistaa 100 prosenttia pääomaosuuksista finanssilaitoksesta ja on itse tässä B kappaleessa kuvattu sponsoroitu finanssilaitos); ja

5. Sponsoroiva yksikkö täyttää seuraavat edellytykset:

a) Sponsoroiva yksikkö on rekisteröitynyt rahoittajayksikkönä IRS:ään sen FATCA-rekisteröintiverkkosivulla;

b) Sponsoroiva yksikkö suostuu suorittamaan finanssilaitoksen puolesta kaikki huolellisuutta, veron pidättämistä ja raportointia koskevat ja muut vaatimukset, jotka finanssilaitoksen olisi edellytetty suorittavan, jos se olisi raportoiva suomalainen finanssilaitos, ja säilyttää finanssilaitoksen osalta kerätyn dokumentaation kuuden vuoden ajan;

c) Sponsoroiva yksikkö identifioi finanssilaitoksen kaikessa raportoinnissa, joka on saatettu loppuun finanssilaitoksen puolesta; ja

d) Sponsoroiva yksikkö ei ole antanut kumota statustaan sponsoroijana.

C. Sijoitusneuvojat ja sijoitustoiminnan hoitajat.Suomeen sijoittautunut sijoitusyksikkö, joka on finanssilaitos yksinomaan sen vuoksi, että se (1) antaa sijoitusneuvoja ja toimii tai (2) hoitaa salkkuja ja toimii asiakkaan puolesta finanssilaitokseen, joka on muu kuin ei-osallistujafinanssilaitos, asiakkaan nimissä talletettujen varojen sijoittamisen, hoitamisen tai hallinnoinnin osalta.

D. Yhteissijoitusväline. Suomeen sijoittautunut sijoitusyksikkö, jota säännellään yhteissijoitusvälineenä, edellyttäen, että kaikkia osuuksia yhteissijoitusvälineestä (mukaan lukien 50 000 dollaria suuremmat velkaosuudet) hallitsee yksi tai useampi vapautettu tosiasiallinen etuuden omistaja, Liitteen I osaston VI alakohdassa B(4) kuvatut aktiiviset ulkomaiset ei-finanssiyksiköt, yhdysvaltalaiset henkilöt, jotka eivät ole määriteltyjä yhdysvaltalaisia henkilöitä, tai finanssilaitokset, jotka eivät ole ei-osallistujafinanssilaitoksia, tai niitä hallitaan näiden kautta.

E. Erityissäännöt. Seuraavia sääntöjä sovelletaan sijoitusyksikköön:

1. Sellaisen sijoitusyksikön osuuksien osalta, joka on tämän osaston D kappaleessa kuvattu yhteissijoitusväline, jokaisen sijoitusyksikön (muu kuin finanssilaitos, jonka kautta osuuksia yhteissijoitusvälineestä pidetään) raportointivelvollisuudet on katsottava täytetyksi.

2. Mitä tulee osuuksiin:

a) Sijoitusyksiköstä, joka on sijoittautunut kumppanilainkäyttöalueelle ja jota säännellään yhteissijoitusvälineenä, jonka kaikkia osuuksia (mukaan lukien 50 000 dollaria suuremmat velkaosuudet) hallitsee yksi tai useampi vapautettu tosiasiallinen etuuden omistaja, Liitteen I osaston VI alakohdassa B(4) kuvatut aktiiviset ulkomaiset ei-finanssiyksiköt, yhdysvaltalaiset henkilöt, jotka eivät ole määriteltyjä yhdysvaltalaisia henkilöitä, tai finanssilaitokset, jotka eivät ole ei-osallistujafinanssilaitoksia, tai niitä hallitaan näiden kautta; tai

b) Sijoitusyksiköstä, joka on kvalifioitu yhteissijoitusväline asiaa koskevien Yhdysvaltojen säännösten mukaan;

jokaisen sellaisen sijoitusyksikön raportointivelvollisuudet, joka on suomalainen finanssilaitos (muu kuin finanssilaitos, jonka kautta osuuksia yhteissijoitusvälineestä hallitaan) on katsottava täytetyksi.

c) Mitä tulee osuuksiin sijoitusyksiköstä, joka on sijoittautunut Suomeen ja jota ei kuvata tämän osaston D kappaleessa tai E(2) alakohdassa, Sopimuksen 5 artiklan 3 kappaleen mukaisesti, on kaikkien muiden sijoitusyksiköiden tällaisia osuuksia koskevat raportointivelvollisuudet katsottava täytetyksi, jos ne tiedot, jotka ensiksi mainitun sijoitusyksikön pitää Sopimuksen mukaan tällaisista osuuksista raportoida, raportoi tällainen sijoitusyksikkö tai muu henkilö.

V. Finanssitilien ulkopuolelle jäävät tilit.Seuraavat tilit Suomessa jäävät finanssitilien määritelmän ulkopuolelle eikä niitä siis ole käsiteltävä yhdysvaltalaisina raportoitavina tileinä.

A. Eräät säästötilit.

1. Eläketili. Suomessa ylläpidetty eläketili, joka täyttää seuraavat edellytykset Suomen lainsäädännön mukaan.

a) Tili on sääntelyn alainen henkilökohtaisena eläketilinä tai se on osa rekisteröityä tai säänneltyä eläkesuunnitelmaa eläke-etuuksien antamiseksi (mukaan lukien työkyvyttömyys- ja kuolemantapausetuudet);

b) Tilin verokohtelu on edullinen (esim. maksut tilille, jotka muutoin olisivat Suomen lainsäädännön mukaan veronalaisia, ovat vähennyskelpoisia tai jätetään tilinhaltijan bruttotulon ulkopuolelle tai verotetaan alennetulla verokannalla tai tililtä tulevan sijoitustulon verotusta lykätään tai sitä verotetaan alennetulla verokannalla);

c) Tilin osalta edellytetään vuosittaista tietojen raportointia Suomen veroviranomaisille;

d) Nostojen ehtona on erityisen eläkeiän saavuttaminen, työkyvyttömyys tai kuolema, tai ennen näitä erityisiä tapahtumia tehtyihin nostoihin sovelletaan rangaistuksia; ja

e) Joko (i) vuosimaksut on rajoitettu 50 000 dollariin tai vähempään tai (ii) tilille elinaikana suoritettavat enimmäismaksut on rajoitettu 1 000 000 dollarin tai vähempään, soveltaen kussakin tapauksissa Liitteessä I esitettyjä sääntöjä tilien yhdistämisestä ja valuutanmuunnosta.

2. Ei-eläkesäästötilit. Suomessa ylläpidetty tili (muu kuin vakuutus- tai elinkorkosopimus), joka täyttää seuraavat edellytykset Suomen lainsäädännön mukaan.

a) Tili on sääntelyn alainen säästämisvälineenä muuhun tarkoitukseen kuin eläkkeeseen;

b) Tilin verokohtelu on edullinen (esim. maksut tilille, jotka muutoin olisivat Suomen lakien mukaan veronalaisia, ovat vähennyskelpoisia tai jätetään tilinhaltijan bruttotulon ulkopuolelle tai verotetaan alennetulla verokannalla tai tililtä tulevan sijoitustulon verotus lykätään tai tulo verotetaan alennetulla verokannalla);

c) Nostojen ehtona on säästötilin tarkoitukseen liittyvien erityisten kriteerien täyttäminen (esimerkiksi koulutus- tai lääketieteellisten etuuksien antaminen) tai ennen näiden kriteerien täyttymistä tehtyihin nostoihin sovelletaan rangaistuksia; ja

d) Vuosimaksut rajoitettu 50 000 dollariin tai vähempään, soveltaen kussakin tapauksissa Liitteessä I esitettyjä sääntöjä tilien yhdistämisestä ja valuutanmuunnosta.

B. Eräät kuolemanvaravakuutussopimukset. Suomessa ylläpidetty henkivakuutussopimus, jonka kattama jakso loppuu ennen kuin vakuutettu luonnollinen henkilö saavuttaa 90 vuoden iän, edellyttäen, että sopimus täyttää seuraavat edellytykset:

1. Jaksottaiset vakuutusmaksut, jotka eivät ajan myötä alene, on maksettava ainakin vuosittain sen ajanjakson ajan, jonka sopimus on voimassa, tai siihen asti kun vakuutettu saavuttaa 90 vuoden iän, sen mukaan kumpi on lyhyempi;

2. Sopimuksella ei ole sellaista sopimuksellista arvoa, jonka joku henkilö voi saada (nostolla, lainalla tai muuten) ilman sopimuksen irtisanomista;

3. Sopimusta peruttaessa tai lopetettaessa maksettava määrä (muu kuin kuolemantapausetuus) ei voi ylittää sopimuksesta maksettuja kokonaisvakuutusmaksuja, vähennettynä kuolemantapaus-, sairaus- ja kuluveloitusten summalla (olipa ne tosiasiallisesti määrätty tai ei) sopimuksen voimassaolojaksolta tai -jaksoilta ja ennen sopimuksen perumista tai irtisanomista maksetuilla määrillä; ja

4. Siirronsaaja ei pidä sopimusta arvon vuoksi.

C. Kuolinpesän pitämä tili. Suomessa ylläpidetty tili, jota pitää yksinomaan kuolinpesä, jos tällaista tiliä koskevaan dokumentaatioon sisältyy kopio vainajan testamentista tai kuolintodistuksesta.

D. Sulkutilit. Suomessa ylläpidetty tili, joka on luotu jonkin seuraavan tapahtuman yhteydessä:

1. Tuomioistuimen määräys tai tuomio.

2. Kiinteän tai irtaimen omaisuuden myynti, vaihto tai vuokraus, edellyttäen, että tili täyttää seuraavat edellytykset:

a) Tili rahoitetaan yksinomaan käsirahalla, talletuksella, joka on määrältään sopiva turvaamaan transaktioon suoraan liittyvän velvoitteen, tai samanlaisella maksulla, tai se rahoitetaan rahoitusvaroilla, jotka talletetaan tilille omaisuuden myynnin, vaihdon tai vuokrauksen yhteydessä;

b) Tili on perustettu ja sitä käytetään yksinomaan varmistamaan ostajan velvollisuus maksaa omaisuuden ostohinta, myyjän velvollisuus maksaa jokin ehdollinen velvoite tai vuokralleantajan tai -ottajan velvollisuus maksaa kaikki vuokrattuun omaisuuteen liittyvät vahingot niin kuin vuokrasopimuksessa on sovittu;

c) Tilin varat, niille ansaittu tulo mukaan lukien, maksetaan tai muutoin jaetaan ostajan, myyjän, vuokralleantajan tai -ottajan hyväksi (mukaan lukien tällaisen henkilön velvollisuuden täyttämiseksi), kun omaisuus myydään, vaihdetaan tai luovutetaan tai vuokrasopimus irtisanotaan;

d) Tili ei ole marginaali- tai muu samanlainen tili, joka on perustettu finanssivarallisuuden myynnin tai vaihdon yhteydessä; ja

e) Tiliä ei ole yhdistetty luottokorttitiliin.

3. Kiinteällä omaisuudella turvatun lainan myöntävän finanssilaitoksen velvollisuus varata osa maksusta yksinomaan mahdollistamaan kiinteään omaisuuteen myöhemmin liittyvien verojen tai vakuutuksen maksaminen.

4. Finanssilaitoksen velvollisuus yksinomaan mahdollistaa verojen maksaminen myöhempänä ajankohtana.

E. Kumppanilainkäyttöalueen tilit. Suomessa ylläpidetty ja Yhdysvaltojen ja toisen kumppanilainkäyttöalueen välisen FATCA:n toteuttamisen mahdollistavan sopimuksen mukaan finanssitilin määritelmän ulkopuolelle jätetty tili, edellyttäen että tiliä koskevat samat vaatimukset ja valvonta tämän toisen kumppanilainkäyttöalueen lainsäädännön mukaan niin kuin tili olisi luotu tällä kumppanilainkäyttöalueella ja sitä ylläpitäisi kumppanilainkäyttöalueen finanssilaitos tällä kumppanilainkäyttöalueella.

VI. Määritelmät.Edellä oleviin kuvauksiin sovelletaan seuraavia lisämääritelmiä:

A. Raportoiva mallin 1 mukainen ulkomainen finanssilaitos.Ilmaisu raportoiva mallin 1 mukainen ulkomainen finanssilaitos tarkoittaa finanssilaitosta, jonka osalta ei-yhdysvaltalainen hallitus tai sen virasto suostuu hankkimaan ja vaihtamaan tietoja mallin 1 mukaisen hallitustenvälisen sopimuksen mukaan, muuta kuin finanssilaitosta, jota käsitellään ei-osallistujafinanssilaitoksena mallin 1 mukaisen hallitustenvälisen sopimuksen mukaan. Tätä määritelmää sovellettaessa ilmaisu mallin 1 mukainen hallitustenvälinen sopimus tarkoittaa Yhdysvaltojen tai Treasury Department'in ja muun kuin Yhdysvaltojen hallituksen tai sen yhden tai useamman viraston välistä järjestelyä FATCA:n toteuttamiseksi finanssilaitosten raportoinnilla tällaiselle muulle kuin Yhdysvaltojen hallitukselle tai sen virastolle, mitä seuraa tällaisten raportoitujen tietojen automaattinen vaihtaminen IRS:n kanssa.

B. Ulkomainen osallistujafinanssilaitos. Ilmaisu ulkomainen osallistujafinanssilaitos tarkoittaa finanssilaitosta, joka on suostunut noudattamaan jonkin ulkomainen finanssilaitos -sopimuksen vaatimuksia mukaan lukien mallin 2 mukaisessa hallitustenvälisessä sopimuksessa kuvattu finanssilaitos, joka on suostunut noudattamaan ulkomainen finanssilaitos -sopimuksen vaatimuksia. Ilmaisu ulkomainen osallistujafinanssilaitos käsittää myös raportoivan yhdysvaltalaisen finanssilaitoksen kvalifioidun välittäjäsivukonttorin, paitsi jos tällainen sivukonttori on raportoiva mallin 1 mukainen ulkomainen finanssilaitos. Tätä määritelmää sovellettaessa ilmaisu ulkomainen finanssilaitos -sopimus tarkoittaa sopimusta, joka esittää edellytykset finanssilaitoksen käsittelemiseksi U.S. Internal Revenue Coden 1471(b) pykälän vaatimuksia noudattavana. Lisäksi tätä määritelmää sovellettaessa ilmaisu mallin 2 mukainen hallitustenvälinen sopimus tarkoittaa Yhdysvaltojen tai Treasury Department:n ja ei-Yhdysvaltojen hallituksen tai sen yhden tai useamman viraston välistä järjestelyä FATCA:n toteuttamiseksi finanssilaitosten raportoinnilla suoraan IRS:lle ulkomainen finanssilaitos -sopimuksen vaatimusten mukaan, täydennettynä tällaisen ei-Yhdysvaltojen hallituksen tai sen viraston ja IRS:n välisellä tietojenvaihdolla.

* "Kontrolloitu ulkomainen yhteisö (väliyhteisö)" tarkoittaa ulkomaista yhteisöä, jos "amerikkalaiset osakkaat" omistavat tai "amerikkalaisten osakkaiden" katsotaan omistavan enemmän kuin 50 prosenttia tällaisen yhteisön kaikkien äänivaltaisten osakelajien yhdistetystä kokonaisäänivallasta tai tällaisen yhteisön osakkeiden yhteisarvosta jonakin päivänä tällaisen ulkomaisen yhteisön verovuoden aikana. Ilmaisu "amerikkalainen osakas" tarkoittaa, ulkomaisen yhteisön osalta, amerikkalaista henkilöä, joka omistaa tai jonka katsotaan omistavan 10 prosenttia tai enemmän tällaisen yhteisön kaikkien äänivaltaisten osakelajien yhdistetystä kokonaisäänivallasta.

Liite 3

YHTEISYMMÄRRYSMUISTIO

JOKA KOSKEE SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN JA

AMERIKAN YHDYSVALTOJEN

HALLITUKSEN VÄLILLÄ TEHTYÄ SOPIMUSTA VEROSÄÄNNÖSTEN KANSAINVÄLISEN NOUDATTAMISEN

PARANTAMISEKSI JA FATCA:N

TOTEUTTAMISEKSI

Allekirjoittaessa tänään Suomen tasavallan hallituksen ja Amerikan yhdysvaltojen hallituksen välillä tehtyä sopimusta verosäännösten kansainvälisen noudattamisen parantamiseksi ja FATCA:n toteuttamiseksi (jäljempänä "Sopimus") Suomen tasavallan ja Amerikan yhdysvaltojen edustajat haluavat vahvistaa yhteisymmärryksensä seuraavasta:

Sopimuksen 1 artiklan (Määritelmät) 1 kappaleen osalta katsotaan, että niiden arvopaperien osalta, jotka rekisteröidään Arvopaperikeskukseen (Finnish Central Securities Depository), niin kuin se määritellään arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain (14.12.2012/749; Act on Book-Entry System and Settlement Services) 1 luvun 3 §:ssä, ja jotka omistaa yksi tai useampi muu finanssilaitos tai jotka omistetaan yhden tai useamman finanssilaitoksen kautta, jotka ovat muita kuin ei-osallistuvia finanssilaitoksia, kyseisiä finanssitilejä käsitellään näiden muiden finanssilaitosten omistamina, ja nämä muut finanssilaitokset ovat vastuussa kaikesta raportoinnista, jota näiden finanssitilien osalta edellytetään. Edellä olevasta poiketen Arvopaperikeskus voi Sopimuksen 5 artiklan 3 kappaleen mukaisesti raportoida tällaisten muiden finanssilaitosten puolesta.

Liitteen I artiklan VI kappaleen D osalta on sovittu, että asuinpaikkatodistus, jonka on antanut siihen oikeutettu julkisen vallan toimielin, tarkoittaa Suomen osalta Suomen verohallinnon antamaa todistusta verotuksellisesta asuinpaikasta.

Tehty Helsingissä 5 päivänä maaliskuuta, 2014, kahtena englanninkielisenä kappaleena.

Suomen tasavallan hallituksen puolesta:

Amerikan yhdysvaltojen hallituksen puolesta:

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.