7/2015

Annettu: 28.08.2014

Valtioneuvoston asetus Eurooppalaisen luonnontieteiden tutkimusinfrastruktuurin biologiselle tiedolle (ELIXIR) perustavan konsortiosopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään Eurooppalaisen luonnontieteiden tutkimusinfrastruktuurin biologiselle tiedolle (ELIXIR) perustavan konsortiosopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain (409/2014) 2 §:n nojalla:

1 §

Kööpenhaminassa 23 päivänä huhtikuuta 2013 tehty konsortiosopimus, jolla perustetaan Eurooppalainen luonnontieteiden tutkimusinfrastruktuuri biologiselle tiedolle (ELIXIR), tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2014 niin kuin siitä on sovittu.

Eduskunta on hyväksynyt sopimuksen 13 päivänä toukokuuta 2014 ja tasavallan presidentti 6 päivänä kesäkuuta 2014.

2 §

Sopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Eurooppalaisen luonnontieteiden tutkimusinfrastruktuurin biologiselle tiedolle (ELIXIR) perustavan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettu laki (409/2014) tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2014.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2014.

Helsingissä 28 päivänä elokuuta 2014

Sopimusteksti

ELIXIR-KONSORTIOSOPIMUS

JOLLA PERUSTETAAN

EUROOPPALAINEN LUONNONTIETEIDEN TUTKIMUSINFRASTRUKTUURI BIOLOGISELLE TIEDOLLE (ELIXIR)

Johdanto

ELIXIR-konsortion jäsenet sopivat täten perustavansa "Eurooppalaisen luonnontieteiden tutkimusinfrastruktuurin biologiselle tiedolle" (European Life-Science Infrastructure for Biological Information, ELIXIR), keskuksesta ja hajautetuista kansallisista keskuksista koostuvan tutkimusinfrastruktuurin, joka harjoittaa ja hallinnoi käsitteiden laajimmassa merkityksessä biologisten tietoaineistojen, työkalujen ja kirjallisuuden toisiinsa liittyvää keräämistä. ELIXIR on maailmanlaajuisesti merkittävä tutkimusinfrastruktuuri, joka on avoin kaikkien tieteenalojen tutkijoille. ELIXIR:in tavoitteena on olla kattava tutkimusinfrastruktuuri, joka kannustaa uusien jäsenten liittymistä.

ELIXIR-konsortion jäsenet, jotka

ovat tietoisia siitä, että biotieteiden tutkijat tarvitsevat jatkuvasti enemmän tietoaineistoja;

ottavat huomioon nykyisen tietotulvan ja sen, että ELIXIR tarjoaa tilaisuuden taata Euroopan biotieteiden tietoaineistojen tehokkaan hallinnan käyttämällä prosessiin soveltuvia ratkaisuja;

tiedostavat, että ELIXIR-keskusyksikkö ja kansalliset ELIXIR-keskukset voivat hoitaa yhteisesti keskeisiä koordinointitoimia tietyillä aloilla;

ovat tietoisia siitä, että kansalliset ELIXIR-keskukset sijaitsevat ELIXIR-konsortion jäsenvaltioissa;

ovat tietoisia siitä, että kansallisiksi ELIXIR-keskuksiksi valitaan laitoksia huippuosaamista koskevien kriteerien ja ELIXIR-konsortion johtokunnan hyväksynnän perusteella;

tiedostavat, että ELIXIR:in keskusyksikkö tukee kansallisia ELIXIR-keskuksia kaikin mahdollisin tavoin, jotka kuuluvat keskuksen tehtäviin;

ovat tietoisia siitä, että ELIXIR-konsortion muodossa toteutettavaa koordinoitua kansainvälistä toimintaa tarvitaan nykyisten tietoaineistojen päivittämiseen ja ylläpitämiseen ja tarvittaessa uusien resurssien luomiseen;

ottavat huomioon sen, että eri kansallisten bioinformatiikan tieteellisten yhteisöjen ja erityisesti nykyisten ja mahdollisten tulevien kansallisten ELIXIR-keskusten tukeminen on tärkeää, kun kyseinen tuki on ELIXIR-konsortion jäsenten etujen mukaista ELIXIR:in tehtävän perusteella;

tiedostavat, että on tärkeää taata kansallisten ELIXIR-keskusten kyky tarjota Euroopan laajuisia ELIXIR-palveluja ELIXIR –konsortion jäsenten vaatimusten mukaisesti;

tiedostavat, että ELIXIR:in perustamista koskevissa kansallisissa investoinneissa keskusyksikön tavoitteena on antaa asianmukaista ja oikeasuhteista tukea, jolla varmistetaan kyseessä olevan kansallisen keskuksen mahdollisimman hyvä yhteensovittaminen ja yhdistäminen ELIXIR:iin, jotta tieteellinen vaikutus on mahdollisimman suuri;

ottavat huomioon, että ELIXIR:in tarjoama tieto ja asiantuntemus ovat vapaasti saatavilla, vaikka tarvittaessa pannaan täytäntöön valvottu saatavuus;

tunnustavat, että ELIXIR:in kohtaamia haasteet voidaan käsitellä parhaiten yhdistämällä eurooppalaiset ja kansalliset toimet;

tunnustavat, että ELIXIR:in hallinnoinnin on tärkeää perustua tieteellisen ja palvelun tarjoamista koskevan huippuosaamisen kriteereihin;

tunnustavat, että tietoaineistojen ja bioinformatiikan infrastruktuurien alalla yleensä tarvitaan laaja-alaista koulutusta,

ovat päättäneet seuraavaa:

1 Määritelmät ja tulkinta

1.1 Määritelmät

Tässä sopimuksessa käytettävillä käsitteillä ja ilmauksilla on seuraava merkitys:

Sopimus Tämä ELIXIR-konsortiosopimus ja sen kaikki liitteet.

Kansallinen keskus hakijana Tutkimuslaitos, joka tekee hakemuksen kansalliseksi ELIXIR-keskukseksi pääsemiseksi.

Yhteistyösopimus EMBL:n ELIXIR-konsortion johtokunnan puolesta ja kansallisen ELIXIR-keskuksen määrätyksi ajaksi tekemä sopimus, jolla hakijalle myönnetään kansallinen ELIXIR-keskuksen asema.

Tilatut palvelut Tekniset ja hallinnolliset palvelut, jotka kuuluvat ELIXIR:in keskusyksikön vastuualueeseen ja jotka rahoitetaan ELIXIR-konsortion talousarviosta. Ne voi tuottaa jokin kansallinen ELIXIR-keskus yhteistyösopimuksen mukaisesti tai EMBL Työohjelman mukaisesti.

Ydintehtävät Merkitys esitetään 5.4.1 artiklassa.

Rikkonut ELIXIR-jäsen tai –jäsenvaltio ELIXIR-konsortion jäsen tai jäsenvaltio, jonka ELIXIR:in johtokunta on todennut rikkoneen tätä sopimusta siten kuin tämän sopimuksen 4.4.1 ja 6.2.7. artiklassa on eritelty.

ELIXIR Johdannossa esitetty merkitys 3.1 artiklan eritelmän mukaisesti.

ELIXIR:in johtokunta Pääasiallinen päätöksentekoelin, joka koostuu ELIXIR konsortion jäsenten edustajista.

ELIXIR:in talousarvio Kattaa kaikki suunnitellut tulot ja menot, jotka ELIXIR:in johtaja valmistelee vuosittain ja joissa otetaan huomioon Rahoitussuunnitelma ja sen tämän Sopimuksen 7.2 artiklassa määritetyt toimet.

ELIXIR:in johtaja Henkilö, jonka konsortion johtokunta on nimennyt toimimaan ELIXIR:in toimeenpanevana elimenä. Johtaja edustaa ELIXIR-konsortiota ulkoisesti ja panee toimeen johtokunnan päätökset siten kuin tämän sopimuksen 6.3 artiklassa jäljempänä täsmennetään.

ELIXIR:in päätoimipaikka ELIXIR-konsortion keskusyksikön sijaintipaikka on EMBL:n alayksikkö, Euroopan bioinformatiikan instituutti, osoitteessa Wellcome Trust Genome Campus, Hinxton, Cambridge, Yhdistynyt kuningaskunta.

ELIXIR:in keskusyksikkö ELIXIR-konsortion ylläpitämä infrastruktuuri perustuu "keskusyksikkö ja kansalliset ELIXIR-yksiköt" -malliin. Keskusyksikkö on ELIXIR:iä koordinoiva keskusorganisaatio, joka toimii ELIXIR-konsortion johtokunnan kautta ja sen valvonnassa ja johtajan johdolla. Se tarjoaa hallinnollisia ja teknisiä palveluja ELIXIR:ille 3.3. artiklan mukaisesti. Oikeudellisesti keskusyksikkö on EMBL:n osa ja käyttää siten EMBL:n oikeushenkilöyttä.

ELIXIR-jäsen Tämän sopimuksen allekirjoittaja.

ELIXIR-jäsenvaltio Tämän sopimuksen allekirjoittanut jäsenvaltio.

ELIXIR:in kansallinen keskus Kansallinen ELIXIR-keskus on kansallinen tai kansainvälinen tutkimuslaitos, joka tekee EMBL:n kanssa yhteistyösopimuksen palvelujen tarjoamisesta Euroopan laajuisesti ja joka tuo lisäarvoa ELIXIR:ille.

ELIXIR:in henkilöstö EMBL:n henkilöstösääntöjensä mukaisesti palkkaama ja ELIXIR-konsortion talousarviosta rahoitettu henkilöstö.

EMBL Euroopan molekyylibiologian laboratorio (European Molecular Biology Laboratory).

EMBL-EBI Euroopan bioinformatiikan instituutti, EMBL:n alayksikkö (European Molecular Biology Laboratory's European Bioinformatics Institute).

EMBL:n henkilöstösäännöt EMBL:n sisäiset työskentelymääräykset, jotka sen jäsenvaltiot ovat laatineet ja joita EMBL:n neuvosto muuttaa ajoittain. Ne säätelevät EMBL:n ja kaikkien sen palveluksessa olevien henkilöiden välistä oikeudellista suhdetta.

EMBL:n varainhoitosäännöt EMBL:n perustamisesta tehdyn sopimuksen VI artiklan 3 kohdan e alakohdan mukaisesti laaditut kirjanpidon, varainhoidon ja sisäisen valvonnan säännöt, joita täydennetään hyväksytyillä toimintatavoilla ja menettelyillä.

Rahoitussuunnitelma Viiden vuoden arvio ohjelman toteuttamiseen tarvittavien varojen arvosta ja käytön ajoittamisesta.

Varainhoitovuosi Sopimuksen 7.3.1 artiklan mukainen merkitys.

Kansallisten keskusten johtajien komitea Sopimuksen 6.5.1 artiklan mukainen merkitys.

Tarkkailija Valtio, oikeudellinen yksikkö tai henkilö, joka osallistuu ELIXIR:in johtokunnan kokouksiin tarkkailijana ilman äänioikeutta ja tavallisesti rajoitetun ajan.

Ohjelma ELIXIR-konsortion johtokunnan hyväksymä viiden vuoden tieteellinen ohjelma, jonka tarkoituksena on toteuttaa ELIXIR:in päämäärä ja tavoitteet.

Määräenemmistö Tarkoittaa kahden kolmasosan enemmistöä kaikista ELIXIR-konsortion jäsenistä edellyttäen, että

(i) läsnä olevien ja äänivaltaisten ELIXIR-jäsenten maksuosuudet ELIXIR-konsortion talousarviossa ovat vähintään kaksi kolmasosaa talousarvion kaikista maksuosuuksista tai

(ii) kaikki läsnä olevista ja äänivaltaisista ELIXIR-konsortion jäsenistä yhtä lukuun ottamatta antavat puoltavan äänen.

Tutkimusinfrastruktuuri Käsitteellä "tutkimusinfrastruktuuri" viitataan keskusyksikköön kuuluviin tai hajautetun infrastruktuurin kansallisten keskusten tutkimustiloihin, tietokantoihin tai laajoihin laskenta-, analyysi- ja mallintamisresursseihin.

Tutkimuslaitos Julkisesti tai yksityisesti rahoitettu kansallinen tai kansainvälinen tutkimusta harjoittava yksikkö.

Työjärjestys ELIXIR-konsortion johtokunnan organisointia ja toimintaa laajimmassa merkityksessään koskevat säännöt, jotka johtokunta on hyväksynyt tämän sopimuksen 6.2.4 artiklan v kohdan mukaisesti.

Neuvoa-antava tieteellinen neuvottelukunta Toimielin, joka koostuu riippumattomista tutkijoista, jotka valvovat kansallisten ELIXIR-keskusten ja ELIXIR:in keskusyksikön toteuttaman ELIXIR-tutkimusinfrastruktuurin toiminnan laatua konsortion johtokunnan ja johtajan ohjaamina. Tähän liittyy tarvittaessa ELIXIR-konsortion johtokunnalle ja johtajalle annettu neuvonta.

Yksinkertainen enemmistö Äänestystulos, jossa yli puolet (50 prosenttia) annetuista äänistä ovat puoltavia.

Yksimielinen äänestystulos Kaikkien läsnä olevien ja äänivaltaisten edustajien yksimielinen äänestystulos.

Työohjelma EMBL:n tämän Sopimuksen 5.4.3 artiklassa esitetyn mukaisesti toteuttamat toimet.

1.2 Tulkinnat

1.2.1 Yksikössä olevat sanat kattavat monikon ja päinvastoin.

1.2.2 Ilmaisut "muun muassa", "ja niin edelleen" tai "mukaan lukien" tarkoittavat, että kyseessä olevien asioiden luetteloa ei ole rajattu.

2. Organisaatiorakenteen kuvaus

2.1 Oikeusperusta

Tämä sopimus on ELIXIRin oikeusperusta. Siinä vahvistetaan organisaatiorakenne ja määritetään ELIXIR-konsortion keskusyksikön ja kansallisten ELIXIR-keskusten välinen suhde. Epäselvyyden välttämiseksi tällä sopimuksella ei perusteta oikeudellista yksikköä. EMBL toimii ELIXIR-konsortion ja keskusyksikön isäntänä ELIXIR-konsortion antamien valtuuksien mukaisesti. Tässä sopimuksessa määritellään EMBL:n asema ELIXIR:in isäntänä 2.3 ja 5.4.1 artiklan määritelmän mukaisesti ja määrätään ELIXIR-konsortion jäsenten oikeuksista ja velvollisuuksista.

2.2 ELIXIR:in johtokunnan asema

ELIXIR-konsortion johtokunta koostuu kaikkien ELIXIR-jäsenten edustajista. Se on ylin päätöksentekoelin, joka tekee kaikki strategiset päätökset ja valvoo ELIXIR:in keskusyksikön toteuttamia toimia ja sen suhteita kansallisiin ELIXIR-keskuksiin ELIXIR-konsortion jäsenten puolesta.

2.3 EMBL:n asema ELIXIR:issä

Kuten 5.4.1 artiklassa määritetään, EMBL on ELIXIR:in isäntäyksikkö, ja ELIXIR on siten EMBL:n osa. EMBL tarjoaa ELIXIR:in keskusyksikön kautta ELIXIR:iä koskevia palveluja, joilla tuetaan ELIXIR:in luomista ja toimintaa, jotka määritetään tässä sopimuksessa tai jotka ELIXIR-konsortion johtokunta määrittää. ELIXIR-konsortio hyödyntää EMBL:n olemassa olevaa oikeushenkilöyttä ja sen erioikeuksia ja vapauksia hallitustenvälisenä laitoksena. EMBL:n ELIXIR:in puolesta suorittamiin tehtäviin sovelletaan EMBL:n sisäisiä sääntöjä ja toimintatapoja soveltuvin osin, ja epäselvyyksien välttämiseksi myös EMBL:n henkilöstösääntöjä sekä EMBL:n varainhoitosääntöjä. EMBL toimii ELIXIR:in päätoimipaikassa työskentelevän henkilöstön (myös ELIXIR:in johtajan) työnantajana EMBL:n henkilöstösääntöjen mukaisesti. EMBL tarjoaa teknisiä palveluja ELIXIR:ille (tilatut palvelut ja kansainväliset bioinformatiikkapalvelut, jos rahoitus on saatavilla) ELIXIR:in johtokunnan hyväksynnällä.

2.4 Hajautettu infrastruktuuri

ELIXIR:illä on hajautettu rakenne, jossa ELIXIR:in keskusyksikkö liittyy yhteistyösopimusten kautta hajautettuihin kansallisiin ELIXIR-keskuksiin.

2.5 ELIXIR:in keskusyksikkö

ELIXIR:in keskusyksikkö sijaitsee ELIXIR:in päätoimipaikassa. ELIXIR:in keskusyksikkö on keskeinen koordinointiorganisaatio, joka tarjoaa hallinnollisia koordinointipalveluja ja teknistä tukea ELIXIR:in johtokunnan valvonnassa ja ELIXIR:in johtajan johdolla.

2.6 Kansallisten ELIXIR-keskusten liittyminen ELIXIR-infrastruktuuriin

Kansalliset ELIXIR-keskukset toimivat olemassa olevien tutkimuslaitosten kiinteinä osina ELIXIR-konsortion jäsenvaltioissa. Tutkimuslaitoksen on läpäistävä valintaprosessi hyväksytysti, jotta se voidaan hyväksyä kansalliseksi ELIXIR-keskukseksi. Kansalliset ELIXIR-keskukset tarjoavat teknistä ja hallinnollista tukea, joka rahoitetaan joko ELIXIR:in talousarviosta tilattuina palveluina tai muista rahoituslähteistä. Sopimuksen 8.5 artiklan mukaisesti kansalliset ELIXIR-keskukset tekevät yhteistyösopimuksia ELIXIR:in keskusyksikön kanssa.

3. ELIXIR:in, ELIXIR:in keskusyksikön, EMBL:n ja kansallisten ELIXIR-keskusten tavoitteet ja tehtävät

3.1 ELIXIR:in tavoitteet

3.1.1.ELIXIR:in tarkoitus

ELIXIR on hajautettu tutkimusinfrastruktuuri, jonka tarkoituksena on koordinoida, ohjata, varastoida, arkistoida, yhdistää ja jakaa biotieteiden tutkijoiden Euroopassa ja muualla tuottamia biotieteisiin liittyviä tietoja asianmukaisissa tietoturvallisissa puitteissa, jotka tarjoavat avoimen pääsyn tietoihin ja turvaavat tietojen omistusoikeuden.

3.1.2. Biotieteiden tietovarantojen tarjoaminen

ELIXIR toteuttaa 3.2 artiklassa lueteltujen tehtävien suorittamiseen tähtääviä toimenpiteitä ELIXIR-konsortion jäsenten välisessä koordinoidussa yhteistyössä. ELIXIR:issä kehitetään edelleen tiedeyhteisön tavoittelemisen arvoisiksi määrittämiä uusia biotieteiden dataresursseja. Asianmukainen rahoitus järjestetään tarvittaessa.

3.1.3. ELIXIR:in keskusyksikön tehtävä

ELIXIR:in keskusyksikkö suorittaa tieteellisiä, teknisiä ja hallinnollisia tehtäviä. ELIXIR-konsortion ylin päätöksentekoelin on ELIXIR:in johtokunta, joka tekee päätökset tieteellisistä, teknisistä ja hallinnollisista asioista. ELIXIR:in johtokuntaa avustavat ELIXIR:in johtaja, Neuvoa-antava tieteellinen neuvottelukunta ja kansallisten keskusten johtajien komitea. ELIXIR-jäsenvaltioissa sijaitsevat kansalliset ELIXIR-keskukset osallistuvat ELIXIR:in tehtäviin.

3.2 ELIXIR:in tehtävät

ELIXIR

a. tarjoaa tietoaineistoja,

b. tarjoaa palveluja, koulutusta ja tukea, joilla luodaan täysin integroitu ja kestävä resurssien ja työkalujen verkosto, joka helpottaa tietojen levittämistä ja kansainvälistä yhteistyötä,

c. edistää standardien käyttöä,

d. tarjoaa asianmukaisen tietokoneinfrastruktuurin tietojen käsittelylle, arkistoinnille ja analysoinnille,

e. tarjoaa infrastruktuurin työkaluja varten,

f. tukee ELIXIR:iin liittyvien toimien rahoitushakemuksia, sekä

g. tarjoaa muita ELIXIR:in johtokunnan päättämiä palveluja.

3.3 ELIXIR:in keskusyksikön tehtävät

Sanotun rajoittamatta 3.2 artiklassa lueteltuja tehtäviä ELIXIR:in keskusyksikkö

a. hoitaa ja hallinnoi ELIXIR:in toimintaa,

b. koordinoi palveluja (esimerkiksi tietojen luovuttamista, teknisiä ja käyttäjäkoulutukseen liittyviä toimia tai muita palveluja vaatimusten mukaisesti),

c. tarjoaa palveluja ja tukea kansallisille ELIXIR-keskuksille ja käyttäjäyhteisölle,

d. luo yhteyksiä toisiin biotiedeinfrastruktuureihin,

e. tukee ELIXIR:iin liittyvien toimien rahoitushakemuksia,

f. koordinoi ELIXIR:iä tukevia Euroopan laajuisia rahoitushakemuksia.

3.4 Kansallisten ELIXIR-keskusten ja EMBL:n tehtävät

Sanotun rajoittamatta 3.2 artiklassa lueteltuja tehtäviä EMBL ja kansalliset ELIXIR-keskukset tarjoavat palveluja ELIXIR:in keskusyksikölle kuten 5.4.1, 5.4.2 ja 8.5.2 artikloissa on määritelty.

4. Jäsenyys ja tarkkailijat

4.1 Jäsenyys

4.1.1 Kelpoisuus

Seuraavista yksiköistä voi tulla ELIXIR-konsortion jäseniä:

a. Euroopan neuvoston jäsenvaltiot,

b. muut ELIXIR:in johtokunnan päätöksellä kelpoisiksi todetut valtiot,

c. hallitustenväliset järjestöt, joilla on kansainvälisen lainsäädännön tai EU:n lainsäädännön mukaan perustettu oikeushenkilöys (muun muassa epäselvyyden välttämiseksi eurooppalaisten tutkimusinfrastruktuureiden konsortio – ERIC),

d. EMBL.

4.1.2 Hakemus

ELIXIR:in johtokunnan puheenjohtajalle osoitettavassa hakemuksessa sitoudutaan ELIXIR:in tehtävään sellaisena kuin se on esitetty tässä sopimuksessa ja tunnustetaan 5 artiklassa esitetyt jäsenyyteen liittyvät velvollisuudet.

4.2 Tarkkailijat

4.2.1 Tarkkailijan asema

Tarkkailijan asema voidaan myöntää

a.valtioille, jotka haluavat osallistua ELIXIR:in toimintaan mutta jotka eivät vielä voi liittyä jäsenvaltioiksi, ja

b. yksiköille, jotka ELIXIR:in johtokunta on kutsunut osallistumaan kokouksiinsa säännöllisesti tarkkailijoina.

4.2.2 Tarkkailijan asemaa koskeva ehto

Tarkkailijan asema voidaan myöntää ELIXIR:in johtokunnan puheenjohtajalle esitetyn pyynnön perusteella enintään kahdeksi vuodeksi. Tämän jakson on kuitenkin päätyttävä varainhoitovuoden lopussa. ELIXIR:in johtokunta voi uusia sen uusiksi kaksivuotiskausiksi 5.2 artiklan ehtojen mukaisesti. ELIXIR:in johtokunta laatii tarkkailijoiden hyväksymistä koskevat ehdot.

4.3 ELIXIR-jäsenen tai tarkkailijan irtisanoutuminen

4.3.1 ELIXIR-jäsenvaltion irtisanoutuminen

ELIXIR:in jäsenvaltio voi irtisanoutua ELIXIR:istä varainhoitovuoden lopussa toimittamalla kirjallisen ilmoituksen yhtä vuotta aiemmin ELIXIR:in johtokunnan puheenjohtajalle. ELIXIR:in johtokunta rekisteröi irtisanoutumisen virallisesti.

4.3.2 ELIXIR-jäsenvaltion irtisanoutumisen oikeudelliset seuraukset

ELIXIR:istä irtisanoutuvalla ELIXIR-jäsenvaltiolla ei ole oikeutta vaatia mitään korvausta tai liikearvoa, ja se maksaa edelleen osuutensa ELIXIR-talousarvioon, kunnes irtisanoutuminen tulee voimaan. Kaikki jäljellä olevat maksuosuudet maksetaan ja velvollisuudet täytetään siihen asti, että jäsenyydestä irtisanoutuminen vahvistetaan.

4.3.3 EMBL:n irtisanoutuminen

EMBL voi irtisanoutua varainhoitovuoden lopuksi edellyttäen, että se antaa ilmoituksen aikomuksestaan irtisanoutua tästä sopimuksesta vähintään 24 kuukautta aiemmin.

4.3.4. Tarkkailijoiden irtisanoutuminen

Tarkkailijat voivat irtisanoutua milloin tahansa kahden vuoden kuluessa siitä, kun ne on hyväksytty tarkkailijoiksi. Uusimisen jälkeen tarkkailija voi irtisanoutua ELIXIR:istä varainhoitovuoden lopussa toimittamalla kirjallisen ilmoituksen yhtä vuotta aiemmin ELIXIR:in johtokunnan puheenjohtajalle.

4.4 Rikkoneen ELIXIR-jäsenen tai tarkkailijan erottaminen

4.4.1Jäsenyyden tai tarkkailijan aseman lopettaminen

Sanotun rajoittamatta ELIXIR:in johtokunnan valtuuksia peruuttaa rikkoneen jäsenvaltion edustajan oikeudet toistaiseksi 6.2.7. artiklan mukaisesti ELIXIR:in johtokunnalla on myös valtuudet lopettaa rikkoneen jäsenen jäsenyys tai tarkkailijan asema, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

a. ELIXIR-jäsen tai tarkkailija on rikkonut vakavasti vähintään yhtä tämän sopimuksen mukaisista velvollisuuksistaan tai aiheuttaa tai saattaa aiheuttaa vakavan häiriön ELIXIR:in toiminnoille; ja

b. ELIXIR-jäsenelle tai tarkkailijalle on annettu tilaisuus esittää vastineensa ELIXIR:in johtokunnalle, ja ELIXIR:in johtokunta on kuullut kyseisen vastineen; ja

c. ELIXIR-jäsen tai tarkkailija ei ole korjannut kyseistä rikkomusta ELIXIR:in johtokunnan määräämässä ajassa (epäselvyyden välttämiseksi paitsi jos kyseinen rikkomus koskee 6.2.7 artiklassa tarkoitettua maksurikkomusta).

4.4.2 Erottamisen oikeudelliset seuraukset

ELIXIR:istä erotetulla ELIXIR-jäsenellä tai tarkkailijalla ei ole oikeutta vaatia mitään korvausta tai liikearvoa eikä korvausta maksuosuudesta, joka on suoritettu sinä varainhoitovuotena, jolloin jäsen tai tarkkailija on erotettu, eikä sillä ole oikeutta kieltäytyä kokonaan tai osittain mistään jäljellä olevasta maksuosuudesta, jonka se on velkaa ELIXIR-talousarvioon. Kaikki jäljellä olevat maksuosuudet maksetaan ja velvollisuudet täytetään viipymättä, kun ELIXIR-jäsenen tai tarkkailijan erottaminen on vahvistettu.

5. ELIXIR:in jäsenten ja tarkkailijoiden velvollisuudet

5.1 ELIXIR-jäsenvaltioiden maksuosuudet

5.1.1 Maksuosuudet

Jokainen ELIXIR-jäsenvaltio maksaa vuosittain ELIXIR-talousarvioon osuuden 7.1.1 artiklassa kuvatun rahoitussuunnitelman mukaisesti. ELIXIR-jäsenvaltiot varmistavat yhteisesti, että ELIXIR:in keskusyksikön toimilla on riittävä rahoitus positiivisen kassasaldon takaamiseksi.

5.1.2 Maksuosuuksien laskeminen

Maksuosuudet lasketaan kerran rahoitussuunnitelman alussa kunkin ELIXIR-jäsenen keskimääräisestä nettokansantulosta tuotannontekijähintaan kolmelta edeltävältä kalenterivuodelta, joilta tilastot ovat saatavilla. Liite 1 sisältää jäsenmaksuosuuden laskentaperusteen oletetuille mukaan tuleville jäsenmaille.

5.1.3 Maksupäivämäärä

ELIXIR:in johtaja ilmoittaa ELIXIR-jäsenvaltioille niiden vuosittaisen maksuosuuden määrän ja ELIXIR:in johtokunnan kanssa tehdyn sopimuksen perusteella päivämäärät, jolloin maksut suoritetaan, sekä niiden maksutavan.

5.1.4 Uuden Jäsenen liittyminen

Jos maasta tulee jäsen tämän sopimuksen voimaantulon jälkeen, muiden 5.1.2 artiklassa tarkoitettujen ELIXIR-jäsenten maksuosuudet pysyvät muuttumattomina. Uusien jäsenten maksuosuuksia käsitellään lisämaksuina kyseessä olevan rahoitussuunnitelman loppuun asti.

5.1.5 Erityisolosuhteet

ELIXIR:in johtokunta voi päättää ottaa huomioon ELIXIR-jäsenvaltion erityisolosuhteet ja mukauttaa sen maksuosuutta rajatuksi ja määrätyksi ajaksi.

5.1.6 Myöhästyneet maksut ja ennakkomaksut

Jos ELIXIR-jäsenvaltio ei maksa ELIXIR:ille tämän sopimuksen mukaista maksua, ELIXIR:in johtokunnalla on oikeus neljän viikon kuluttua 5.1.3 artiklassa määritetystä maksupäivämäärästä veloittaa korkoa erääntyneestä määrästä. Ennakkomaksujen tapauksessa kyseessä olevalle ELIXIR-jäsenvaltiolle maksetaan korkoa. ELIXIR:in johtaja ehdottaa vuosittain myöhästyneistä maksuista johtuvat kustannukset kattavaa korkotasoa ELIXIR-talousarvioesityksen yhteydessä. Myöhästyneistä maksuista veloitetaan korko sanotun rajoittamatta tämän sopimuksen maksuosuuksien maksamista koskevia säännöksiä.

5.2 Tarkkailijoiden maksuosuudet

Edellä olevan 4.2.1 artiklan a kohdan mukainen valtioiden tarkkailijan asema voidaan uusia kunkin kaksivuotiskauden lopussa edellyttäen, että asemansa uusiva valtio maksaa 30 prosenttia maksuosuudesta, joka kyseisen valtion olisi maksettava, jos se olisi ELIXIR-jäsen. Uusittu tarkkailijan asema on voimassa seuraavan varainhoitovuoden ensimmäisestä päivästä alkaen.

5.3Muiden hallitustenvälisten järjestöjen kuin EMBL:n velvollisuudet

ELIXIR:in johtokunta määrittää kaikkien muiden hallitustenvälisten järjestöjen kuin EMBL:n velvollisuudet, ennen kuin ne hyväksytään jäseniksi.

5.4 EMBL:n ELIXIR:in puitteissa toteuttamat palvelut

5.4.1 EMBL:n ydintehtävät

Edellyttäen, että riittävä rahoitus tarjotaan ja tosiasiallisesti otetaan vastaan ELIXIR-talousarviosta ja että asianmukainen rahoitussuunnitelma on laadittu, EMBL vastaa seuraavista palveluista, jotka katsotaan olennaisiksi ELIXIR:in keskusyksikön toiminnalle ja hallinnoinnille ja ELIXIR:in tavoitteiden saavuttamiselle ("ydintehtävät").

a. ELIXIR:in henkilökunnan palkkaaminen.

b. tilojen ja infrastruktuurin tarjoaminen ELIXIR –keskukselle.

c. ELIXIR:in tavoitteiden saavuttamiseen tähtäävien sopimusten tekeminen kolmansien osapuolien kanssa.

d. osapuolena toimiminen ELIXIR:in puitteissa toteutetuista toimista ja tehdyistä virheistä johtuvissa oikeudellisissa kiistoissa kolmansien osapuolten kanssa.

5.4.2 Teknisten ja hallinnollisten lisäpalvelujen tilaaminen EMBL:ltä

Mikäli ELIXIR:in johtokunta tarvitsee teknisiä tai hallinnollisia palveluja 5.4.1 artiklassa tarkoitettujen ydintehtävien lisäksi ja edellyttäen, että ELIXIR-talousarviosta tarjotaan ja tosiasiallisesti saadaan riittävä rahoitus, se tilaa kyseiset lisäpalvelut EMBL:ltä "tilattuina palveluina".

5.4.3 Työohjelmat

EMBL kuvaa ydintehtävät sekä tilatut palvelut ja lisäpalvelut työohjelmissa, jotka kattavat saman 5-vuotiskauden kuin rahoitussuunnitelma ja ohjelma ja jotka toimitetaan ELIXIR:in johtokunnan hyväksyttäviksi yhtä aikaa rahoitussuunnitelman ja ohjelman kanssa. Ydintehtävät ja tilatut palvelut rahoitetaan ELIXIR-talousarviosta. Työohjelmissa voi olla myös lisäpalveluja, jotka EMBL voi lupautua tarjoamaan ja joita ei rahoiteta ELIXIR-talousarviosta.

5.4.4 Työohjelmien arviointi

Neuvoa-antava tieteellinen neuvottelukunta arvioi työohjelmia säännöllisesti ELIXIR:in johtokunnan määrityksen mukaisesti.

6. Hallinto

6.1 Hallintorakenne

ELIXIR:in organisaatiorakenteessa on seuraavat elimet:

- ELIXIR:in johtokunta

- ELIXIR:in johtajisto

- Neuvoa-antava tieteellinen neuvottelukunta

- Kansallisten ELIXIR-keskusten johtajien komitea

- muut ELIXIR:in johtokunnan perustamat toimielimet

6.2 ELIXIR:in johtokunta

6.2.1 ELIXIR:in johtokunnan asema ja tarkoitus

a. ELIXIR:in johtokunta on ELIXIR:in ylin päätöksentekoelin, jonka kautta ELIXIR-jäsenten edustajat voivat tehdä kaikista ELIXIR:iin liittyvistä asioista yhteisiä päätöksiä, jotka ELIXIR:in johtaja puolestaan panee täytäntöön.

b. ELIXIR:in johtokunta määrittää ELIXIR:in toimintaperiaatteet tieteellisissä, teknisissä ja hallinnollisissa asioissa etenkin antamalla ohjeita ELIXIR:in johtajalle tämän tehtävissä ja valvomalla niiden suorittamista. Se (johtokunta) sekä vastaa ELIXIR:in perustamisesta ja toiminnasta että valvoo niitä, ja se päättää tarvittavista voimavaroista ja osatekijöistä, jotka ovat tarpeen sisällyttää ELIXIR:iin, neuvoa-antavan tieteellisen neuvottelukunnan neuvojen perusteella.

6.2.2 Kokoonpano

a. ELIXIR:in johtokunta koostuu kaikkien ELIXIR-jäsenten edustajista, jotka toimivat valtuutettuina edustajina. Jokaisella ELIXIR-jäsenellä on enintään kolme valtuutettua edustajaa, joiden tukena voi olla äänioikeudettomia neuvonantajia.

b. Kansallisten ELIXIR-keskusten johtajien komitean jäseniä ei nimitetä valtuutetuiksi edustajiksi.

c. ELIXIR:in johtokunta valitsee puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa.

d. ELIXIR:in johtokunta laatii itselleen työjärjestyksen.

6.2.3 Tarkkailijat ELIXIR:in johtokunnassa

Tarkkailijat voivat osallistua ELIXIR:in johtokunnan kokouksiin 4.2.1 artiklassa esitettyjen ehtojen mukaisesti. Epäselvyyden välttämiseksi todetaan, että tarkkailijoilla ei ole äänioikeutta.

6.2.4 ELIXIR:in johtokunnan toimivalta

ELIXIR:in johtokunnalla on yksinomainen toimivalta seuraavien päätösten tekemisessä. Jokaisesta päätöksestä on äänestettävä johtokunnan kokouksessa, joka on päätösvaltainen jäljempänä olevan 6.2.6 artiklan mukaisesti. Päätöstä ei tehdä, jos läsnä ei ole kahden kolmasosan enemmistö kaikista äänivaltaisista ELIXIR-jäsenistä, ellei tässä sopimuksessa toisin määrätä.

Jäsenet ja Tarkkailijat

a. käsittelee ja hyväksyy asianomaisen hakijan liittymisen ELIXIR:in jäseneksi ja määrää kaikki sen liittymisen ehdot ELIXIR-jäsenten yksimielisen äänestystuloksen perusteella;

b. käsittelee ja hyväksyy muiden hallitustenvälisten järjestöjen kuin EMBL:n velvollisuudet ELIXIR-jäsenten yksimielisen äänestystuloksen perusteella;

c. päättää rikkoneen ELIXIR-jäsenen erottamisesta 4.4.1 artiklan mukaisesti;

d. päättää rikkoneen ELIXIR-jäsenvaltion johtokunnan jäsenyyttä koskevien oikeuksien peruuttamisesta toistaiseksi, mikäli maksuosuuksien maksaminen on myöhässä;

e. hyväksyy mahdolliset hakemukset tarkkailijaksi liittymisestä;

ELIXIR:in rahoitus

f. hyväksyy rahoitussuunnitelman ELIXIR-jäsenten yksimielisen äänestystuloksen perusteella;

g. hyväksyy ELIXIR-talousarvion vuosittain ELIXIR-jäsenten määräenemmistöllä;

h. päättää kaikkien ELIXIR-jäsenvaltioiden maksuosuuksien muutoksista määräenemmistöllä 5.1.5 artiklassa esitetyissä olosuhteissa ja 6.2.4 artiklan i kohdassa mainittujen mukautusten perusteella;

i. päättää ELIXIR-jäsenvaltion maksuosuuksien mukauttamisesta yksimielisen äänestystuloksen perusteella, mikäli ELIXIR:in johtokunnan tietoon tuodaan 5.1.5 artiklassa tarkoitettuja erityisolosuhteita, jolloin kyseessä oleva maa ei osallistu äänestykseen;

j. päättää, suositellaanko EMBL:n neuvostolle lahjoitusten tai erillisten maksujen hyväksymistä, jos EMBL:n varainhoitosäännöissä niin vaaditaan ja kuten 7.6.2 artiklassa on kuvattu;

k. hyväksyy vuotuisen varainhoitokertomuksen ELIXIR-talousarvion käytöstä;

l. hyväksyy tilintarkastajien ELIXIR:iä koskevat kertomukset;

Tieteellinen strategia

m. hyväksyy ELIXIR:in ohjelman ja muuttaa sitä ELIXIR-jäsenten yksimielisen äänestystuloksen perusteella;

Yhteistyö kansallisten ELIXIR-keskusten ja EMBL:n kanssa ja muu yhteistyö

n. päättää, hyväksytäänkö tutkimuslaitoksen hakemus kansalliseksi ELIXIR-keskukseksi pääsemisestä;

o. hyväksyy ehdotetun yhteistyösopimuksen tekemisen kansallisen ELIXIR-keskuksen kanssa;

p. hyväksyy EMBL:n ELIXIR:in johtokunnalle esittämän työohjelman, joka koskee

- 5.4.1 artiklassa kuvattuja ydintehtäviä ELIXIR-jäsenten yksimielisen äänestystuloksen perusteella;

- 5.4.2 artiklassa kuvattuja tilattuja palveluja ja 5.4.3 artiklassa kuvattuja lisäpalveluja kahden kolmasosan enemmistöllä.

q. päättää, jätetäänkö kansallisen ELIXIR-keskuksen kanssa voimassa oleva yhteistyösopimus uusimatta;

r. päättää, puretaanko yhteistyösopimus kansallisen ELIXIR-keskuksen kanssa yhteistyösopimuksen voimassaoloaikana;

s. päättää työohjelman muutoksista, jotka koskevat

- 5.4.1 artiklassa kuvattuja ydintehtäviä ELIXIR-jäsenten yksimielisen äänestystuloksen perusteella;

- 5.4.2 artiklassa kuvattuja tilattuja palveluja ja 5.4.3 artiklassa kuvattuja lisäpalveluja kahden kolmasosan enemmistöllä

t. päättää, lopetetaanko 5.4.2 ja 5.4.3 artiklassa kuvatut EMBL:n tilatut palvelut tai muut palvelut,

u. aloittaa yhteistyön muiden kuin jäsenvaltioiden, kyseisten valtioiden kansallisten elinten, kansainvälisten valtiollisten järjestöjen tai kansalaisjärjestöjen (kuten kansallisten tutkimuslaitosten) kanssa ja määrittelee kyseisen yhteistyön ehdot ELIXIR-jäsenten yksimielisen äänestystuloksen perusteella;

Säännöt

v. laatii työohjelman;

w. sanotun rajoittamatta EMBL:n neuvoston päätösten, EMBL:n varainhoitosääntöjen, henkilöstösääntöjen ja sisäisten toimintatapojen yleisiä puitteita ELIXIR:in johtokunta voi hyväksyä ja tarkistaa kyseisiä sääntöjä ja toimintatapoja ELIXIR:in toiminnan vaatimusten mukaisesti edellyttäen, että ne ovat yhdenmukaisia edellä mainittujen EMBL:n sääntöjen ja toimintatapojen kanssa;

Neuvoa-antavat elimet ja komiteat

x. perustaa neuvoa-antavia elimiä, komiteoita ja työryhmiä ja niiden lisäelimiä tai neuvoa-antavia elimiä sen mukaan kuin se katsoo tarpeelliseksi ELIXIR:in asianmukaisen toiminnan toteuttamiseksi ja ELIXIR:in tavoitteiden saavuttamiseksi; elimet laativat itselleen menettelysäännöt;

y. nimittää Neuvoa-antavan tieteellisen neuvottelukunnan jäsenet;

ELIXIR:in johtaja

z. nimittää ja erottaa ELIXIR:in johtajan;

Muut asiat

å. hyväksyy kertomukset;

Yleislauseke

ä. päättää kaikista ELIXIR:iin tai sen toimintaan liittyvistä asioista, jotka ELIXIR:in johtaja tai jokin ELIXIR-jäsen toimittaa sille ja joihin ei sovelleta erilaisia enemmistövaatimuksia 6.2.4 artiklan mukaisesti, yksinkertaisella enemmistöllä.

6.2.5 Kokoukset

a. ELIXIR:in johtokunta kokoontuu vähintään kerran vuodessa. Johtokunta voi pitää ylimääräisiä kokouksia. Sekä sääntömääräiset että ylimääräiset kokoukset järjestetään ELIXIR:in päätoimipaikassa, ellei ELIXIR:in johtokunta toisin päätä.

b. ELIXIR:in johtokunnan puheenjohtaja kutsuu ELIXIR:in johtokunnan kokoukset kokoon vähintään kerran vuodessa ja aina, kun vähintään 50 prosenttia ELIXIR-jäsenistä tekee sitä koskevan kirjallisen pyynnön, työjärjestyksessä esitettyjen menettelyjen mukaisesti.

6.2.6 Äänestyssäännöt ja päätösvaltaisuus

a. Jokaisella ELIXIR-jäsenellä, jota edustaa kokouksessa valtuutettu edustaja tai valtakirjan haltija, on yksi ääni.

b. Epäselvyyden välttämiseksi määrätään, ELIXIR:in johtokunnan puheenjohtajalla ei ole ratkaisevaa ääntä.

c. Johtokunnan kokoukset ovat päätösvaltaisia, jos vähintään kaksi kolmasosaa ELIXIR-jäsenistä on läsnä tai edustettuna.

d. Äänestyksestä pidättäytymistä ei oteta huomioon enemmistöjen laskennassa.

e. ELIXIR:in johtokunnan kokouksessa tämän sopimuksen mukaisesti annetut päätöslauselmat sitovat kaikkia ELIXIR-jäseniä, myös äänestyksestä pidättäytyviä tai eri mieltä olevia.

6.2.7 ELIXIR-jäsenvaltioiden johtokunnan jäseninä nauttimien oikeuksien peruuttaminen toistaiseksi

Jos ELIXIR-jäsenvaltiolla on maksamatta maksuosuuksia, joiden määrä on vähintään sen maksuosuuden määrä, joka kyseisen jäsenvaltion on maksettava kahdelta edeltävältä vuodelta, ELIXIR:in johtokunta voi päättää peruuttaa toistaiseksi rikkoneen jäsenen oikeudet, erityisesti sen edustukseen ELIXIR:in johtokunnassa liittyvät oikeudet. Kyseisen rikkoneen jäsenen katsotaan rikkoneen vakavasti tämän sopimuksen 4.4.1 artiklassa tarkoitettuja velvollisuuksiaan.

6.3 ELIXIRin johtaja

6.3.1 ELIXIR:in johtajan asema

ELIXIR:in johtaja vastaa ELIXIR:in johtokunnan päätösten täytäntöönpanosta. ELIXIR:in johtaja vastaa lisäksi EMBL:n pääjohtajalle EMBL:n sääntöjen noudattamisesta.

6.3.2 ELIXIR:in johtajan päätehtävät

ELIXIR:in johtaja

a. johtaa ja hallinnoi ELIXIR:iä ja ELIXIR:in keskusyksikön henkilöstöä EMBL:n sisäisten sääntöjen ja toimintaperiaatteiden ja ELIXIR:in johtokunnan päätösten mukaisesti,

b. laatii ohjelman kansallisten ELIXIR-keskusten johtajien komitean johtajiston neuvoja kuullen, valvoo ohjelmaa, panee sen täytäntöön ja valvoo rahoitussuunnitelmaa,

c. esittelee ELIXIR:in johtokunnalle vuotuisen tieteellisen kertomuksen,

d. esittelee ELIXIR:in johtokunnalle vuotuisen varainhoitokertomuksen ELIXIR-talousarvion käytöstä,

e. ehdottaa joka vuosi viimeistään 1. lokakuuta ELIXIR-talousarviota, jossa esitetään yksityiskohtaiset arviot ELIXIR:in suunnitelluista tuloista ja menoista seuraavana varainhoitovuotena,

f. osallistuu ELIXIR:in johtokunnan kokouksiin ilman äänioikeutta,

g. tiedottaa ELIXIR:in johtokunnalle kaikista ELIXIR:iin liittyvistä merkityksellisistä asioista, jotka edellyttävät joko päätöstä tai huomioon ottamista,

h. nimittää ja erottaa ELIXIR:in henkilöstön EMBL:n henkilöstösääntöjen mukaisesti,

i. neuvottelee ja laatii yhteistyösopimukset kansallisten ELIXIR-keskusten kanssa (8.5 artiklan mukaisesti) ja työohjelman EMBL:n kanssa (5.4.2 artiklan mukaisesti).

6.3.3 ELIXIR:in keskusyksikössä työskentelevä ELIXIR:in henkilöstö

a. ELIXIR:in keskusyksikössä työskentelevä henkilöstö vastaa hallinnollisen ja teknisen tuen tarjoamisesta ELIXIR:in keskusyksikölle ja erityisesti ELIXIR:in johtajalle ja neuvoa-antavalle tieteelliselle neuvottelukunnalle.

b. EMBL toimii sekä ELIXIR:in johtajan että ELIXIR:in henkilöstön työnantajana EMBL:n henkilöstösääntöjen mukaisesti.

c. ELIXIR:in henkilöstö on vastuuvelvollinen ELIXIR:in johtajalle kaikkien ELIXIR:in johtokunnan päätösten täytäntöönpanoa varten toteutettavien teknisten ja hallinnollisten palvelujen tuottamisesta.

6.3.4 ELIXIR:in johtajan nimittäminen

a. ELIXIR:in johtokunta nimittää ELIXIR:in johtajan, joka suorittaa kaikki hänelle tämän sopimuksen mukaisesti osoitetut tehtävät.

b. Jos virka jää vapaaksi, ELIXIR:in johtokunta nimittää väliaikaisen ELIXIR:in johtajan valintaprosessin ajaksi.

6.3.5 ELIXIR:in johtajan erottaminen ja irtisanoutuminen

a. ELIXIR:in johtokunta tekee päätöksen ELIXIR:in johtajan erottamisesta.

b. Jos ELIXIR:in johtaja irtisanoutuu, EMBL tiedottaa siitä välittömästi ELIXIR:in johtokunnalle ELIXIR:in johtokunnan puheenjohtajalle osoitetulla kirjallisella ilmoituksella.

6.4 Neuvoa-antava tieteellinen neuvottelukunta

6.4.1 Asema ja tehtävä

Neuvoa-antava tieteellinen neuvottelukunta neuvoo ELIXIR:in johtokuntaa ja ELIXIR:in johtajaa ELIXIR:iin liittyvissä kysymyksissä tieteellisestä näkökulmasta.

6.4.2 Kokoonpano

a. Neuvoa-antava tieteellinen neuvottelukunta koostuu erittäin pätevistä, kansainvälisesti tunnustetuista tutkijoista, jotka on valittu heidän kaikkia ELIXIR:in osa-alueita koskevan asiantuntemuksensa perusteella. Neuvoa-antavan tieteellisen neuvottelukunnan kokoonpanossa olisi pyrittävä sukupuolten tasa-arvoon.

b. Neuvoa-antavan tieteellisen neuvottelukunnan jäsenet nimitetään riippumattomina, ei ELIXIR-jäsenten edustajina.

6.4.3 Neuvoa-antavan tieteellisen neuvottelukunnan jäsenten valinta ja nimittäminen

a. ELIXIR:in johtaja esittää ELIXIR-jäseniä kuultuaan ELIXIR:in johtokunnalle ehdokasluettelon, jonka ELIXIR:in johtokunta ottaa huomioon valintaprosessissa.

b. ELIXIR:in johtokunta nimittää neuvoa-antavan tieteellisen neuvottelukunnan jäsenet kolmeksi vuodeksi.

c. Neuvoa-antava tieteellinen komitea laatii itselleen menettelytapasäännöt.

6.5 Kansallisten keskusten johtajien komitea

6.5.1 Asema ja tehtävä

Kansallisten keskusten johtajien komitea koostuu kansallisten ELIXIR-keskusten ja EMBL-EBI:n edustajista. Komitea neuvoo ELIXIR:in johtokuntaa ja johtajaa ELIXIR:iin liittyvissä toimissa. ELIXIR:in johtaja kuulee kansallisten ELIXIR-keskusten komiteaa laatiessaan ohjelmaa, jonka hän toimittaa ELIXIR:in johtokunnalle.

6.5.2 Kansallisten keskusten johtajien komitean jäsenet

a. Jokainen ELIXIR:in keskusyksikön kanssa yhteistyösopimuksen tehnyt kansallinen ELIXIR-keskus nimittää yhden edustajan, joka toimii kansallisen ELIXIR-keskuksen johtajana ja jolla on paikka kansallisten ELIXIR-keskusten johtajien komiteassa.

b. EMBL-EBI nimittää yhden edustajan, joka johtaa EMBL-EBI:n osallistumista ELIXIR:iin ja jolla on paikka kansallisten keskusten johtajien komiteassa.

c. Kansallisten keskusten johtajien komitea laati itselleen menettelytapasäännöt.

6.6 Muut ELIXIR:in johtokunnan tarvittaessa perustamat toimielimet

ELIXIR:in johtokunta ja ELIXIR:in johtaja voivat perustaa tarvittaessa muita toimielimiä. ELIXIR:in johtokunta määrää kyseisten toimielinten ehdot ja jäsenyyden.

7. Rahoitus

7.1 Rahoitussuunnittelu ja talousarvio

7.1.1 Rahoitussuunnitelma

ELIXIR:in johtaja toimittaa joka viides vuosi ehdotuksen rahoitussuunnitelmaksi ELIXIR:in johtokunnan käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi. Siinä esitetään perusteet kunkin ELIXIR-jäsenvaltion maksuosuuksille kyseisellä viisivuotiskaudella ja ELIXIR:in hyväksytylle enimmäistalousarviolle samalle kaudelle. Rahoitussuunnitelma perustuu sovittuun ohjelmaan.

7.1.2 Vuotuiset maksuosuudet

Minkään jäsenvaltion ei edellytetä maksavan enemmän tai vähemmän kuin niiden Rahoitussuunnitelmassa sovittu normaali vuotuinen maksuosuus. Sopimuksen 5.1.5 artikla, 7.5 artiklan 2 lause ja 9 artikla säilyvät muuttumattomina.

7.1.3 ELIXIR:in talousarvio

ELIXIR:in johtaja toimittaa viimeistään kunkin vuoden lokakuun 1. päivänä ELIXIR:in johtokunnalle käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi ELIXIR-talousarvion, jossa esitetään yksityiskohtaisesti arviot ELIXIR:in keskusyksikön ELIXIR:iin liittyvien toimien suunnitelluista tuloista ja menoista seuraavana varainhoitovuotena.

7.1.4 Ulkomaisen valuutan kurssin vaihtelut

ELIXIR:in johtaja antaa seuraavan vuoden talousarvion toimittaessaan ELIXIR:in johtokunnalle myös arvion ulkomaisen valuutan kurssin vaihtelujen vaikutuksista kyseessä olevan vuoden ELIXIR-talousarvioon. ELIXIR:in johtokunta ottaa huomioon sen, miten nämä ulkomaisen valuutan kurssin vaihtelut ovat vaikuttaneet ELIXIR:in johtajan kykyyn laatia ohjelma, ja keskustelee siitä, mitä taloudellisia korjauskeinoja pitäisi tarvittaessa ottaa käyttöön.

7.2 ELIXIR:in keskusyksikön rahoitus

ELIXIR:in keskusyksikköä rahoitetaan

- jäsenvaltioiden maksuosuuksista

- tarkkailijoiden maksuosuuksista 5.3 artiklan mukaisesti

- lahjoituksista

- muista erillisistä maksuista kuin lahjoituksista, tämän sopimuksen mukaisesti

- apurahoista

Rahoitus edellyttää ELIXIR:in johtokunnan hyväksyntää.

7.3 Kirjanpito

7.3.1 Varainhoitovuosi

ELIXIR:in varainhoitovuosi alkaa 1. tammikuuta ja päättyy 31. joulukuuta.

7.3.2 Kirjanpito

EMBL pitää ELIXIR:istä erillistä kirjanpitoa EMBL:n varainhoitosääntöjen, toimintaperiaatteiden, prosessien ja muiden sääntöjen mukaisesti. EMBL varmistaa, että kaikki ELIXIR:in toimintaan liittyvät tulot ja menot voidaan tunnistaa erikseen sen kirjanpidossa. EMBL raportoi ELIXIR:in tuloista ja menoista vuotuisessa ELIXIR:in tuloslaskelmassa, joka on osa EMBL:n vuosikirjanpitoa (liite 2).

7.4 Tilintarkastus

ELIXIR:in tuloista ja menoista tehdään vuotuinen ulkopuolinen tilintarkastus, joka on osa EMBL:n vuotuista tilintarkastusta. EMBL:n ulkopuoliset tilintarkastajat laativat ELIXIR:in johtokunnalle erillisen tilintarkastuskertomuksen ELIXIR:in tuloista ja menoista ELIXIR:in omalla kustannuksella.

7.5 Yleiskustannukset

EMBL:llä on oikeus veloittaa ELIXIR:iä sen palveluihin liittyvistä yleiskustannuksista EMBL:n varainhoitosääntöjen, toimintaperiaatteiden, prosessien ja muiden sääntöjen mukaisesti. EMBL veloittaa ELIXIR:iä kaikista EMBL:lle koituvista kustannuksista, jotka johtuvat ELIXIR:in tappiollisesta kassavirrasta.

7.6 ELIXIR:in taloushallinnon ydinperiaatteet

7.6.1 ELIXIR:in talousarvion hallinnointi

EMBL hallinnoi ELIXIR:in johtokunnan tekemien päätösten mukaisesti ELIXIR:in keskusyksikön ELIXIR-talousarviota. ELIXIR-talousarviota hallinnoidaan EMBL:n perustamisesta tehdyn sopimuksen ja EMBL:n varainhoitosääntöjen mukaisesti.

7.6.2 Lahjoitukset

Kaikki lahjoitukset, joiden arvo on yli 250 000 euroa, ja kaikki erikoismaksuosuudet edellyttävät ELIXIR:in johtokunnan hyväksyntää ja EMBL:n neuvoston hyväksyntää. Nämä hyväksynnät annetaan EMBL:n varainhoitosääntöjen mukaisesti. Lahjoitusten tulisi vastata ELIXIR:in ja EMBL:n päämääriä.

8. Kansalliset ELIXIR-keskukset

8.1 Kansallisen ELIXIR-keskuksen hakuprosessi

Hakuprosessin vaiheet ovat seuraavat:

- ELIXIR-jäsenen tekemä ehdotus

- kansallisen keskuksen hakemuksen arviointi

- neuvotteluvaihe

- kansallisen ELIXIR-keskuksen oikeudellinen yhdistäminen ELIXIR:iin yhteistyösopimusten nojalla

- säännöllinen arviointi

8.2. Ehdotusoikeus

ELIXIR-jäsenet ehdottavat hakijoita kansallisiksi keskuksiksi. ELIXIR:in johtokunta kehottaa ELIXIR-jäseniä toimittamaan ehdotukset ELIXIR:in johtokunnan päättämiä menettelyjä noudattaen.

8.3 Muodollista kelpoisuutta koskevat kriteerit

ELIXIR-jäsenet ehdottavat vain sellaisia ehdokkaita kansallisiksi keskuksiksi, jotka täyttävät kaikki seuraavat kriteerit:

a. ne ovat oikeudellinen yksikkö, joilla on kotimaansa lainsäädännön mukainen oikeushenkilöllisyys, tai ne ovat osa tällaista yksikköä,

b. ne sijaitsevat ELIXIR-jäsenvaltiossa ja

c. ne voivat osoittaa taloudellisen kestävyytensä niiden toimien osalta, joita ne ehdottavat suorittavansa ELIXIR:ille.

8.4 Kansallisten keskusten hakemusten arviointimenettely

Neuvoa-antava tieteellinen neuvottelukunta arvioi ehdotukset ELIXIR:in johtokunnan päättämien menettelyjen mukaisesti.

8.5 Yhteistyösopimukset

8.5.1 Asema kansallisena ELIXIR-keskuksena

Kun kansallisen ELIXIR-keskuksen hakemus on hyväksytty, se tekee yhteistyösopimuksen ELIXIR:in keskusyksikön puolesta toimivan EMBL:n kanssa. Allekirjoitettuaan yhteistyösopimuksen kansallisen keskuksen hakijasta tulee kansallinen ELIXIR-keskus. ELIXIR:in johtaja määrittää yhteistyösopimuksen yksityiskohdat, ja hän ottaa huomioon kansallisen ELIXIR-keskuksen huomautukset. Yhteistyösopimus edellyttää ELIXIR:in johtokunnan lopullista hyväksyntää.

8.5.2 Teknisten palvelujen tarjoaminen

Yhteistyösopimuksissa määritetään kansallisten ELIXIR-keskusten kautta tarjottavat tekniset palvelut (tilatut palvelut ja lisäpalvelut) ja esitetään niiden tarjoamista koskevat järjestelyt.

8.6 Teknisten palvelujen tilaaminen kansallisilta ELIXIR-keskuksilta

Tilattujen palvelujen osalta ELIXIR:in johtokunta voi päättää tiettyjen teknisten palvelujen alihankinnasta kansallisilta ELIXIR-keskuksilta. Kyseiset kansallisten ELIXIR-keskusten tuottamat tilatut palvelut rahoitetaan ELIXIR:in talousarviosta ja niiden tarjoamista koskevat yksityiskohtaiset ehdot esitetään yhteistyösopimuksessa.

8.7 Kansallisten ELIXIR-keskusten arviointimenettely

Neuvoa-antava tieteellinen neuvottelunta arvioi kansallisia ELIXIR-keskuksia säännöllisesti ELIXIR:in johtokunnan määrityksen mukaisesti. Neuvoa-antavan tieteellisen neuvottelukunnan suosituksesta ELIXIR:in johtokunta päättää, haluaako se uusia vai purkaa (kokonaan tai osittain) yhteistyösopimuksen kansallisen ELIXIR-keskuksen kanssa.

8.8 Yhteistyösopimuksen purkaminen

8.8.1 Kansallisen ELIXIR-keskuksen tekemä purkaminen

Kansallinen ELIXIR-keskus voi purkaa yhteistyösopimuksen antamalla ELIXIR:in johtajalle kirjallisen ilmoituksen vähintään 12 (kaksitoista) kuukautta aiemmin.

8.8.2 ELIXIR:in johtokunnan tekemä purkaminen

ELIXIR:in johtokunta voi purkaa yhteistyösopimuksen, mikäli kansallinen keskus on rikkonut vakavasti yhteistyösopimusta, antamalla kansallisen ELIXIR-keskuksen johtajalle kirjallisen ilmoituksen asiasta vähintään kolme kuukautta aiemmin. Yhteistyösopimus puretaan välittömästi, mikäli kansallinen ELIXIR-keskus luopuu ainakin yhdestä kriteeristä eikä enää täytä kaikkia 8.3 artiklassa luetelluista muodollisista kelpoisuuskriteereistä.

8.8.3Yhteistyösopimuksen voimassaolon päättyminen ja uusimisehdot

ELIXIR:in johtokunta voi päättää uusia yhteistyösopimuksen, paitsi jos kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:

a. Neuvoa-antavalta tieteelliseltä neuvottelukunnalta saatava arviointi sisältää erityisiä syitä, joiden takia on tarpeen päättää olla uusimatta yhteistyösopimusta,

b. ELIXIR:in johtokunta päättää purkaa yhteistyösopimuksen ja

c. Kansalliselle ELIXIR-keskukselle ilmoitetaan asiasta kirjallisesti kuusi kuukautta ennen yhteistyösopimuksen sääntöjenmukaista päättymistä.

Jos 8.3 artiklan b kohdassa kuvattuja muodollisia kelpoisuuskriteerejä ei enää sovelleta, ELIXIR:in johtokunta voi päättää yhteistyösopimuksen uusimisesta tai purkamisesta ilman Neuvoa-antavan tieteellisen neuvottelukunnan osallistumista.

Päätöksestä olla uusimatta yhteistyösopimusta on ilmoitettava kirjallisesti kansalliselle ELIXIR-keskukselle kuusi (6) kuukautta ennen kyseisen yhteistyösopimuksen voimassaoloajan päättymistä.

9. Vastuuvelvollisuus

9.1 EMBL vahinkoa kärsineenä osapuolena

Jokainen ELIXIR-jäsenvaltio on vastuussa EMBL:lle kaikista suorista, välillisistä tai epäsuorista menetyksistä tai vastaavista vahingoista, jotka liittyvät ELIXIR-keskuksen toimintaan tai hallinnointiin tai johtuvat niistä tai EMBL:n 5.4 artiklan mukaisista tilatuista palveluista edellyttäen, että kyseinen menetys tai vahinko ei ole johtunut EMBL:n tahallisesta toimesta tai vakavasta laiminlyönnistä.

9.2 Kolmannen osapuolen vaatimukset

Jokainen ELIXIR-jäsenvaltio sitoutuu korvaamaan EMBL:lle ja suojaamaan sitä kaikilta kolmannelle osapuolelle aiheutuneilta suorilta, välillisiltä tai epäsuorilta menetyksiltä tai vastaavilta vahingoilta, jotka johtuvat ELIXIR:in keskusyksikön toiminnasta tai hallinnoinnista tai EMBL:n 5.4 artiklan mukaisista tilatuista palveluista edellyttäen, että kyseinen menetys tai vahinko ei ole johtunut EMBL:n tahallisesta toimesta tai vakavasta laiminlyönnistä.

9.3 Menetysten jakaminen ELIXIR-jäsenvaltioiden kesken

Vastuuvelvollisuus alkaa päivästä, jolloin kyseinen menetys tai vahinko on ilmennyt, ja kestää siihen asti, että menetys tai vahinko on korjattu. Jokaisen ELIXIR-jäsenvaltion vastuuvelvollisuuden taloudelliset seuraukset lasketaan suhteutettuna kunkin jäsenvaltion normaaliin maksuosuuteen sinä vuonna, jona tappio/vahinko on tapahtunut. Jos menetyksiä tai vahinkoa on aiheutunut monen vuoden ajan, tehdään erillinen laskelma kullekin vuodelle mutta vain niille jäsenvaltiolle, jotka ovat olleet Jäsenvaltioita alkuperäisen menetyksen tai vahingon aiheutuessa.

9.4 ELIXIR:in vakuutusturva

EMBL ilmoittaa ja takaa, että se on ottanut EMBL:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen välisessä Isäntätoimipaikan sopimuksessa edellytetyn vakuutuksen.

10. Aineeton omaisuus

ELIXIR:in keskusyksikön toimet rajoittuvat teknisten palvelujen ja hallinnon tarjoamiseen. Koska ELIXIR on infrastruktuuri eikä se tee itse tutkimusta, sen toimista tai toiminnasta ei odoteta kehittyvän suoraan aineetonta omaisuutta, vaan sen odotetaan edistävän ELIXIR-infrastruktuuria käyttävien tutkijoiden aineettoman omaisuuden luomista. ELIXIR-jäsenvaltiot sopivat siksi, että kaikkiin tietojen saatavuuden ja tuen mahdollistaviin tietoihin ja teknisiin palveluihin tarjotaan vapaa pääsy ja/tai avoin lähde, ja ne annetaan vapaasti käytettäväksi sovellettavien lisenssien nojalla. Mikäli ELIXIR:in toimista tai toiminnasta on kuitenkin tuloksena keksintö, joka voidaan suojata ja asettaa markkinoille, ELIXIR-jäsenvaltiot sopivat, että kyseisestä keksinnöstä ilmoitetaan ELIXIR:in johtokunnalle. Keksintö on sen yksikön omaisuutta, joka on tehnyt keksintöön johtavan työn. ELIXIR-jäsenet päättävät tämän jälkeen keskinäisellä sopimuksella tapauskohtaisesti parhaasta toimintatavasta.

11. Eettiset periaatteet

ELIXIR:in johtokunta laatii eettiset periaatteet, jotka ovat asiaankuuluvien lakien ja asetusten mukaisia ja ottavat huomioon parhaat käytännöt. Johtokunta ottaa käyttöön toimenpiteitä, joilla taataan, että ELIXIR:in keskusyksikön tehtävän osana edellytetyt toimet ovat yhdenmukaisia näiden eettisten toimintatapojen kanssa. ELIXIR:in johtokunta ottaa käyttöön mekanismit, joilla varmistetaan, että kansallisille ELIXIR-keskuksille sekä kaikille ELIXIR:iin kuuluville yhteistyökumppaneille tiedotetaan niiden velvollisuudesta taata kaikkien asiaankuuluvien lakien ja asetusten (ja soveltuvin osien paikallisten eettisten ohjeiden) noudattaminen biolääketieteellisessä tutkimuksessa syntyvien tunnistettavien tietojen käsittelyssä, tallentamisessa tai prosessoinnissa.

12. Voimaantulo, voimassaolo ja uusien ELIXIR-jäsenten liittyminen

12.1 Allekirjoitus, voimaantulo ja voimassaolo

Sopimuksen 4.1.1 artiklan mukaisesti kelpoiset yksiköt voivat allekirjoittaa tämän sopimuksen. Sopimus tulee voimaan 30 päivää sen päivämäärän jälkeen, jolloin viisi maata ja EMBL ovat ilmaisseet antavansa suostumuksen sopimuksen sitovuudelle.

Kaikkien sellaisten kelpoisten yksikköjen osalta, jotka antavat suostumuksensa sopimuksen sitovuudelle sopimuksen voimaantulon jälkeen, sopimus tulee voimaan kyseisen yksikön osalta 30 päivää sen suostumuksen antamisen jälkeen.

12.2 Uuden ELIXIR-jäsenen liittyminen

Uusi ELIXIR-jäsen liittyy tähän sopimukseen päivänä, jona se allekirjoittaa tämän sopimuksen.

12.3 Kesto

Sanotun rajoittamatta 4.3, 4.4 ja 12.1 artiklaa tämä sopimus on täysimääräisenä voimassa 31. joulukuuta 2017 asti, ja se uusitaan hiljaisesti.

13. Purkaminen ja seuraukset

13.1 Purkaminen

Tämä sopimus voidaan purkaa kaikkien ELIXIR-jäsenten yhteisellä sopimuksella. Se puretaan automaattisesti, ja purkautuminen tulee välittömästi voimaan, jos jäljellä on vähemmän kuin kolme ELIXIR-jäsenvaltiota ja/tai jos EMBL on irtisanoutunut 4.3.3 artiklan mukaisesti.

13.2 Selvittäminen

Mikäli tämä sopimus puretaan, EMBL:lle annetaan tehtäväksi ELIXIR:ille osoitettujen varojen ja omaisuuden selvittäminen, pois lukien omaisuus ja varat, jotka EMBL on antanut ELIXIR:in käyttöön ja joita ei ole hankittu ELIXIR:in tarkoituksia varten (kyseisten varojen omistus palaa EMBL:lle). Kyseisen selvityksen tuotot käytetään ensin ELIXIR:istä johtuvien maksamattomien vastuiden täyttämiseen. Kaikki jäljellä olevat varat ja rahat jaetaan jäljellä olevien ELIXIR-jäsenten kesken suhteessa niiden purkamisen aikaiseen yleiseen maksuosuuteen. Kaikki jäljellä olevat vastuut tai alijäämät jaetaan jäljellä olevien ELIXIR-jäsenten kesken.

14. Kieli

Tämä sopimus on laadittu englanniksi. Englannin kieltä käytetään kaikissa siihen liittyvissä asiakirjoissa, ilmoituksissa, kokouksissa, menettelyissä ja prosesseissa, ja se on ELIXIR:in työkieli.

15. Ristiriitaisuudet ja pätevyys

Jos jostakin tämän sopimuksen säännöksestä tulee mitätön tai sääntöjenvastainen tai sitä ei voida panna täytäntöön, se ei vaikuta tämän sopimuksen muiden säännösten pätevyyteen. Siinä tapauksessa ELIXIR-jäsenillä on oikeus pyytää, että neuvotellaan pätevä ja toteutettavissa oleva säännös, joka täyttää parhaiten alkuperäisen säännöksen tarkoituksen.

16. Ilmoitukset

Kaikki tämän sopimuksen nojalla annettavat ilmoitukset toimitetaan kirjallisina ELIXIR-jäsenten ja muiden yhteyshenkilöiden alkuperäiseen luetteloon perustuvassa ELIXIR:in johtajan pitämässä uusimmassa osoiteluettelossa oleviin osoitteisiin ja siinä oleville vastaanottajille.

17. Muutokset

Tätä sopimusta voidaan muuttaa kirjallisesti ja kaikkien ELIXIR-jäsenten yhteisellä sopimuksella.

18. Luovutus

ELIXIR-jäsenille tästä sopimuksesta johtuvia oikeuksia tai velvollisuuksia ei luovuteta tai siirretä kokonaan eikä osittain kolmannelle osapuolelle ilman muiden ELIXIR-jäsenten etukäteen antamaa virallista hyväksyntää, jota ei saa perusteettomasti evätä, viivyttää tai asettaa sille ehtoja.

19. Sovellettava laki

Tähän Sopimukseen sovelletaan seuraavia ja Sopimusta sovelletaan seuraavien mukaisesti:

(a) kansainvälinen lainsäädäntö; ja toissijaisesti

(b) Englannin ja Walesin lainsäädäntö asioissa, joita ei säädellä edellä a alakohdassa tarkoitetuilla laeilla tai joita säädellään niillä osittain.

20. Riita-asioiden ratkaiseminen

Kaikki tästä sopimuksesta tai sen voimassaolosta, tulkinnasta, soveltamisesta, rikkomisesta, purkamisesta tai pätemättömyydestä johtuvat tai niihin liittyvät riita-asiat, ristiriidat tai vaatimukset, joita ei ole ratkaistu ELIXIR:in johtokunnan puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan välitystoimilla, ratkaistaan pysyvän välitystuomioistuimen vuoden 2012 sovittelusääntöjen nojalla. Välimiehiä on kolme. Välitysmenettelyjen kieli on englanti.

Nimittävä viranomainen on pysyvän välitystuomioistuimen pääsihteeri. Jokainen osapuoli vastaa omista välityskuluistaan. Välitystuomioistuin voi jakaa kustannuksensa osapuolten kesken, jos se päättää, että jakaminen on kohtuullista tapauksen olosuhteet huomioon ottaen.

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet, jotka heidän hallituksensa tai yksikkönsä ovat asianmukaisesti valtuuttaneet, ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen yhtenä alkuperäisenä kappaleen, joka tallennetaan EMBL:n arkistoon, ja EMBL toimittaa siitä oikeaksi todistetut jäljennökset kaikille allekirjoittajille.

Liitteet 1 ja 2 (PDF-tiedostona)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.