89/2014

Annettu: 23.10.2014

Valtioneuvoston asetus turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Sveitsin kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Sveitsin kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain (608/2014) 2 §:n nojalla:

1 §

Turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Suomen tasavallan hallituksen ja Sveitsin liittoneuvoston välillä Solothurnissa 28 päivänä tammikuuta 2014 tehty sopimus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2014 niin kuin siitä on sovittu.

Eduskunta on hyväksynyt sopimuksen 17 päivänä kesäkuuta 2014 ja tasavallan presidentti 8 päivänä elokuuta 2014. Hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 19 päivänä syyskuuta 2014.

2 §

Sopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Sveitsin kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettu laki (608/2014) tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2014.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2014.

Helsingissä 23 päivänä lokakuuta 2014

Sopimusteksti

Suomennos

SOPIMUS Suomen tasavallan

hallituksen ja

Sveitsin liittoneuvoston

välillä

turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta

suojaamisesta

Suomen tasavallan hallitus ja Sveitsin liittoneuvosto, jäljempänä "osapuolet", jotka

pitävät mielessä, että osapuolet voivat vaihtaa mutta eivät ole velvollisia vaihtamaan keskenään turvallisuusluokiteltua tietoa tämän sopimuksen mukaisesti,

tiedostavat, että turvallisuusluokiteltua tietoa vaihdettaessa sitä on käsiteltävä tällä sopimuksella määrättyjä periaatteita noudattaen,

suojatakseen turvallisuusluokiteltua tietoa, joka liittyy esimerkiksi ulko-, puolustus-, turvallisuus-, tiede- tai yritysasioihin tai teknisiin asioihin ja jota vaihdetaan suoraan osapuolten välillä tai niiden lainkäyttövaltaan kuuluvien turvallisuusluokiteltua tietoa käsittelevien julkis- tai yksityisoikeudellisten oikeushenkilöiden tai luonnollisten henkilöiden välillä,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla
Tarkoitus ja soveltamisala

Tämän sopimuksen tarkoituksena on varmistaa sellaisen turvallisuusluokitellun tiedon suojaaminen, jota vaihdetaan tai tuotetaan osapuolten välisessä yhteistyössä.

2 artikla
Määritelmät

Tässä sopimuksessa

a) turvallisuusluokiteltu tieto tarkoittaa missä tahansa muodossa olevaa, minkä tahansa luonteista ja millä tavalla tahansa välitettävää tietoa, asiakirjaa tai aineistoa, jonka osapuoli luovuttaa toiselle osapuolelle ja joka on turvallisuusluokiteltu ja johon on tehty asianmukainen luokitusmerkintä kansallisten säädösten ja määräysten mukaisesti, sekä tietoa, asiakirjaa tai aineistoa, joka on tuotettu tällaisen turvallisuusluokitellun tiedon pohjalta ja johon on tehty asianmukainen luokitusmerkintä;

b) turvallisuusluokiteltu sopimus tarkoittaa sopimusta tai alihankintasopimusta, mukaan lukien sopimusta edeltävät neuvottelut, joka sisältää tai johon liittyy turvallisuusluokiteltua tietoa;

c) luovuttava osapuoli tarkoittaa sitä osapuolta sekä sen lainkäyttövaltaan kuuluvaa julkis- tai yksityisoikeudellista oikeushenkilöä tai luonnollista henkilöä, joka luovuttaa turvallisuusluokiteltua tietoa;

d) vastaanottava osapuoli tarkoittaa sitä osapuolta sekä sen lainkäyttövaltaan kuuluvaa julkis- tai yksityisoikeudellista oikeushenkilöä tai luonnollista henkilöä, jolle luovuttava osapuoli luovuttaa turvallisuusluokiteltua tietoa.

e) toimivaltainen turvallisuusviranomainen tarkoittaa kansallista turvallisuusviranomaista, määrättyä turvallisuusviranomaista tai muuta toimivaltaista elintä, joka on osapuolten kansallisten säädösten ja määräysten mukaisesti valtuutettu vastaamaan tämän sopimuksen täytäntöönpanosta;

f) tietoturvaloukkaus tarkoittaa kansallisten säädösten ja määräysten vastaista tekoa tai laiminlyöntiä, jonka johdosta turvallisuusluokiteltu tieto saattaa kadota tai vaarantua;

g) turvallisuusselvitys tarkoittaa kansallisten säädösten ja määräysten mukaiseen tutkintamenettelyyn perustuvaa myönteistä arviota siitä, voidaanko oikeushenkilölle (yhteisöturvallisuusselvitys) tai luonnolliselle henkilölle (henkilöturvallisuusselvitys) sallia pääsy tiettyyn turvallisuusluokkaan kuuluvaan turvallisuusluokiteltuun tietoon ja tämän tiedon käsittely.

3 artikla
Toimivaltaiset turvallisuusviranomaiset

1. Osapuolet ovat nimenneet seuraavat kansalliset turvallisuusviranomaiset (National Security Authority, NSA) vastaamaan yleisesti tämän sopimuksen täytäntöönpanosta:

Suomen tasavaltaSveitsin valaliitto
UlkoasiainministeriöMinistry of Defence
Kansallinen Directorate for
turvallisuusviranomainenInformation Security and
(NSA)Facility Protection (IOS)
SUOMISWITZERLAND
In the Republic of FinlandIn the Swiss Confederation
Ministry for Foreign AffairsMinistry of Defence
National SecurityDirectorate for
AuthorityInformation Security and
(NSA)Facility Protection (IOS)
FINLANDSWITZERLAND

2. Osapuolet antavat toisilleen tiedoksi mahdolliset muut toimivaltaiset turvallisuusviranomaiset, jotka vastaavat tämän sopimuksen täytäntöönpanosta eri osin.

3. Osapuolet antavat toisilleen tiedoksi mahdolliset myöhemmät toimivaltaisten turvallisuusviranomaisten muutokset.

4 artikla
Turvallisuusluokitukset

1. Tämän sopimuksen mukaisesti luovutettavaan turvallisuusluokiteltuun tietoon merkitään asianmukainen turvallisuusluokka osapuolten kansallisten säädösten ja määräysten mukaisesti.

2. Turvallisuusluokat vastaavat toisiaan seuraavasti:

Suomen tasavallassaSveitsin valaliitossaEnglanninkielinen vastine
ERITTÄIN SALAINEN tai YTTERST HEMLIGei vastinettaTOP SECRET
SALAINEN tai HEMLIGGEHEIM / SECRET / SEGRETOSECRET
LUOTTAMUKSELLINEN tai KONFIDENTIELLVERTRAULICH / CONFIDENTIEL/ CONFIDENZIALE CONFIDENTIAL
KÄYTTÖ RAJOITETTU tai BEGRÄNSAD TILLGÅNGINTERN / INTERNE / AD USO INTERNORESTRICTED
In the Republic of FinlandIn the Swiss ConfederationEquivalent in English
ERITTÄIN SALAINEN or YTTERST HEMLIGno equivalentTOP SECRET
SALAINEN or HEMLIGGEHEIM / SECRET / SEGRETOSECRET
LUOTTAMUKSELLINEN or KONFIDENTIELLVERTRAULICH / CONFIDENTIEL/ CONFIDENZIALECONFIDENTIAL
KÄYTTÖ RAJOITETTU or BEGRÄNSAD TILLGÅNGINTERN / INTERNE / AD USO INTERNORESTRICTED

3. Tässä sopimuksessa käytettävät englanninkieliset ilmaukset TOP SECRET, SECRET, CONFIDENTIAL ja RESTRICTED vastaavat edellä olevan taulukon suomalaisia ja sveitsiläisiä termejä.

4. Vastaanottava osapuoli varmistaa, ettei turvallisuusluokituksia muuteta eikä kumota ilman luovuttavan osapuolen antamaa kirjallista lupaa.

5. Jos Suomi lähettää turvallisuusluokkaan ERITTÄIN SALAINEN merkittyä turvallisuusluokiteltua tietoa, osapuolten toimivaltaiset turvallisuusviranomaiset sopivat keskenään täydentävistä järjestelyistä.

5 artikla
Turvallisuusluokitellun tiedon suojaaminen

1. Osapuolet toteuttavat kaikki asianmukaiset kansallisten säädöstensä ja määräystensä mukaiset toimet suojatakseen tässä sopimuksessa tarkoitettua turvallisuusluokiteltua tietoa. Ne antavat tälle tiedolle samantasoisen suojan kuin omalle vastaavaan turvallisuusluokkaan kuuluvalle tiedolleen.

2. Osapuolet eivät salli kolmansille osapuolille pääsyä turvallisuusluokiteltuun tietoon ilman luovuttavan osapuolen kirjallista ennakkosuostumusta.

3. Pääsy turvallisuusluokiteltuun tietoon sallitaan ainoastaan henkilöille, joilla on tiedonsaantitarve, joista on tehty turvallisuusselvitys kansallisten säädösten ja määräysten mukaisesti ja joille on sallittu pääsy tällaiseen tietoon sekä selvitetty heidän vastuunsa turvallisuusluokitellun tiedon suojaamisesta.

4. Turvallisuusluokiteltua tietoa saa käyttää ainoastaan siihen tarkoitukseen, jota varten se on luovutettu.

6 artikla
Turvallisuusluokitellut sopimukset

1. Vastaanottavan osapuolen toimivaltainen turvallisuusviranomainen ilmoittaa pyynnöstä luovuttavan osapuolen toimivaltaiselle turvallisuusviranomaiselle, onko ehdotetulle vastaanottavan osapuolen hankeosapuolelle annettu vaadittua turvallisuusluokkaa vastaava kansallinen todistus turvallisuusselvityksestä. Jollei hankeosapuolella ole todistusta turvallisuusselvityksestä, luovuttavan osapuolen toimivaltainen turvallisuusviranomainen voi pyytää vastaanottavan osapuolen toimivaltaista turvallisuusviranomaista tekemään hankeosapuolta koskevan turvallisuusselvityksen.

2. Jos on kyse avoimesta tarjouskilpailusta, vastaanottavan osapuolen toimivaltaisen turvallisuusviranomaisen olisi annettava luovuttavan osapuolen toimivaltaiselle turvallisuusviranomaiselle asianmukaiset todistukset turvallisuusselvityksestä ilman virallista pyyntöä.

3. Jotta turvallisuutta voitaisiin valvoa ja ohjata riittävästi, tämän sopimuksen liitteessä 1 tarkoitetussa turvallisuusluokitellussa sopimuksessa on oltava asianmukaiset turvallisuusmääräykset, mukaan lukien luokitusohjeet. Kopio turvallisuusmääräyksistä toimitetaan sen osapuolen toimivaltaiselle turvallisuusviranomaiselle, jonka lainkäyttöalueella turvallisuusluokiteltu sopimus pannaan täytäntöön.

4. Osapuolten toimivaltaisten turvallisuusviranomaisten edustajat voivat pyynnöstä vierailla toistensa luona arvioimassa niiden toimien tehokkuutta, jotka hankeosapuoli on toteuttanut suojatakseen turvallisuusluokiteltuun sopimukseen liittyvää turvallisuusluokiteltua tietoa.

7 artikla
Turvallisuusluokitellun tiedon välittäminen ja rekisteröinti

1. Osapuolet välittävät turvallisuusluokitellun tiedon toisilleen käyttäen suojattuja hallitusten välisiä kanavia tai muutoin siten kuin niiden toimivaltaiset turvallisuusviranomaiset keskenään sopivat.

2. Osapuolet vaihtavat keskenään turvallisuusluokkaan LUOTTAMUKSELLINEN tai sitä ylempään turvallisuusluokkaan kuuluvaa tietoa ja rekisteröivät sen asianmukaisesti kansallisia säädöksiä ja määräyksiä noudattaen.

8 artikla
Turvallisuusluokitellun tiedon kääntäminen, kopiointi ja hävittäminen

1. Kaikkiin turvallisuusluokitellun tiedon kopioihin ja käännöksiin tehdään asianmukaiset turvallisuusluokitusmerkinnät, ja ne suojataan kuten alkuperäinen turvallisuusluokiteltu tieto. Käännöksiä tehdään ja kopioita otetaan ainoastaan viralliseen tarkoitukseen tarvittava vähimmäismäärä.

2. Kaikkiin käännöksiin tehdään asianmukainen käännöskielinen merkintä siitä, että käännökset sisältävät luovuttavan osapuolen turvallisuusluokiteltua tietoa.

3. Turvallisuusluokkaan SALAINEN tai sitä ylempään turvallisuusluokkaan kuuluvaa tietoa saa kääntää tai kopioida ainoastaan luovuttavan osapuolen kirjallisella suostumuksella.

4. Turvallisuusluokkaan SALAINEN tai sitä ylempään turvallisuusluokkaan kuuluvaa tietoa ei saa hävittää ilman luovuttavan osapuolen kirjallista ennakkosuostumusta. Tieto palautetaan luovuttavalle osapuolelle sen jälkeen, kun osapuolet katsovat, ettei sitä enää tarvita.

5. Turvallisuusluokkaan LUOTTAMUKSELLINEN kuuluva tieto hävitetään sen jälkeen, kun sitä ei enää katsota tarvittavan.

6. Jos kriisitilanne estää tämän sopimuksen mukaisesti luovutetun turvallisuusluokitellun tiedon suojaamisen, tieto hävitetään välittömästi. Vastaanottava osapuoli ilmoittaa turvallisuusluokitellun tiedon hävittämisestä luovuttavan osapuolen toimivaltaiselle turvallisuusviranomaiselle mahdollisimman pian.

9 artikla
Vierailut

1. Vierailuihin, joihin liittyy mahdollisuus päästä turvallisuusluokiteltuun tietoon, vaaditaan isäntäosapuolen toimivaltaisen turvallisuusviranomaisen kirjallinen ennakkolupa. Vierailijoille sallitaan pääsy turvallisuusluokiteltuun tietoon ainoastaan, jos

a) vieraat lähettävän osapuolen toimivaltainen turvallisuusviranomainen on antanut heille luvan pyydettyyn yhteen tai useampaan vierailuun,

b) heille on annettu asianmukainen todistus henkilöturvallisuusselvityksestä, ja

c) heille on annettu lupa ottaa vastaan turvallisuusluokiteltua tietoa isäntäosapuolen kansallisten säädösten ja määräysten mukaisesti.

2. Vierailupyynnön esittävän osapuolen asianomainen toimivaltainen turvallisuusviranomainen ilmoittaa suunnitellusta vierailusta isäntäosapuolen asianomaiselle toimivaltaiselle turvallisuusviranomaiselle tämän artiklan määräysten mukaisesti sekä varmistaa, että isäntäosapuolen toimivaltainen turvallisuusviranomainen saa vierailupyynnön vähintään 14 päivää ennen vierailun ajankohtaa. Kiireellisissä tapauksissa toimivaltaiset turvallisuusviranomaiset voivat sopia lyhyemmästä ajasta. Vierailupyynnön on sisällettävä tämän sopimuksen liitteessä 2 tarkoitetut tiedot.

3. Toistuvia vierailuja koskevat luvat ovat voimassa enintään kaksitoista (12) kuukautta.

10 artikla
Turvallisuusyhteistyö

1. Tämän sopimuksen täytäntöön panemiseksi kansalliset turvallisuusviranomaiset antavat toisilleen tiedoksi asianomaiset turvallisuusluokitellun tiedon suojaamista koskevat kansalliset säädöksensä ja määräyksensä sekä niiden mahdolliset myöhemmät muutokset.

2. Varmistaakseen läheisen yhteistyön tämän sopimuksen täytäntöönpanossa toimivaltaiset turvallisuusviranomaiset neuvottelevat keskenään. Ne antavat pyynnöstä toisilleen tietoa turvallisuusluokitellun tiedon suojaamista koskevista kansallisista turvallisuusnormeistaan, menettelyistään ja käytännöistään. Tätä tarkoitusta varten toimivaltaiset turvallisuusviranomaiset voivat tehdä keskinäisiä vierailuja.

3. Toimivaltaiset turvallisuusviranomaiset avustavat pyynnöstä toisiaan kansallisten säädösten ja määräysten mukaisesti turvallisuusselvitysten tekemisessä.

4. Kansalliset turvallisuusviranomaiset ilmoittavat viipymättä toisilleen asianomaisten turvallisuusselvityksistä annettujen todistusten muutoksista.

5. Tätä sopimusta ei sovelleta turvallisuusluokitellun tiedon vaihtamiseen osapuolten tiedustelupalvelujen ja lainvalvontaviranomaisten (esimerkiksi poliisin) välillä.

11 artikla
Tietoturvaloukkaus

1. Kumpikin osapuoli ilmoittaa viipymättä toiselle osapuolelle epäillystä tai todetusta turvallisuusluokiteltuun tietoon kohdistuvasta tietoturvaloukkauksesta.

2. Kumpikin osapuoli tutkii tapauksen viipymättä kansainvälisen oikeuden ja kansallisen lainkäyttövaltansa rajoissa. Toinen osapuoli tekee tarvittaessa tutkintayhteistyötä toimivaltaisen osapuolen kanssa.

3. Kumpikin osapuoli toteuttaa kansainvälisen oikeuden ja kansallisen lainkäyttövaltansa rajoissa kaikki mahdolliset asianmukaiset kansallisten säädöstensä ja määräystensä mukaiset toimet rajoittaakseen tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tietoturvaloukkausten seurauksia ja estääkseen tietoturvaloukkausten jatkumisen. Toiselle osapuolelle ilmoitetaan tutkinnan ja toteutettujen toimien tuloksista.

12 artikla
Kustannukset

Kumpikin osapuoli vastaa omista kustannuksistaan, jotka niille aiheutuvat tästä sopimuksesta johtuvien velvoitteiden täyttämisestä.

13 artikla
Riitojen ratkaiseminen

Kaikki osapuolten väliset riidat, jotka koskevat tämän sopimuksen tulkintaa tai soveltamista, ratkaistaan yksinomaan osapuolten välisin neuvotteluin.

14 artikla
Loppumääräykset

1. Osapuolet ilmoittavat toisilleen, kun tämän sopimuksen voimaantulon edellyttämät kansalliset toimet on toteutettu. Sopimus tulee voimaan toiseksi seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä sen jälkeen, kun jälkimmäinen ilmoitus on otettu vastaan.

2. Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi. Sopimusta voidaan muuttaa osapuolten keskinäisellä kirjallisella suostumuksella. Osapuoli voi milloin tahansa ehdottaa tämän sopimuksen muuttamista. Jos jompikumpi osapuoli sitä ehdottaa, osapuolet aloittavat neuvottelut sopimuksen muuttamisesta.

3. Osapuoli voi irtisanoa tämän sopimuksen ilmoittamalla asiasta kirjallisesti toiselle osapuolelle diplomaattiteitse kuuden (6) kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen. Jos sopimus irtisanotaan, sopimuksen perusteella jo luovutettua ja sen perusteella syntyvää turvallisuusluokiteltua tietoa käsitellään sopimuksen määräysten mukaisesti niin kauan kuin se on tarpeen kyseisen tiedon suojaamiseksi.

Tämä sopimus korvaa Bernissä 17 päivänä maaliskuuta 1994 allekirjoitetun Suomen puolustusministeriön ja Sveitsin puolustusministeriön yhteisymmärryspöytäkirjan turvallisuusluokitellun tiedon vaihtamisesta.

Tämän vakuudeksi asianmukaisesti valtuutetut osapuolten edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen

Solothurmissa 28 päivänä tammikuuta 2014.

kahtena kappaleena englannin kielellä.

Suomen tasavallan hallituksen puolesta

Alpo Rusi

Suomen tasavallan Sveitsin-suurlähettiläs

Sveitsin liittoneuvoston puolesta

Urs Freiburghaus

Tietoturvallisuus- ja toimitilasuojausosaston johtaja

Liite 1

Liite 1
Turvallisuusluokitellut sopimukset

Tämän sopimuksen 6 artiklassa tarkoitettujen turvallisuusluokiteltujen sopimusten onsisällettävä seuraavat tiedot:

1. menettely, jolla käyttäjälle annetaan oikeus käsitellä turvallisuusluokiteltua tietoa

2. säädökset ja määräykset, jotka muodostavat perustan turvallisuusluokitellun tiedon käytölle

3. vaadittava turvallisuusluokka

4. turvallisuusluokitellun tiedon käyttöä koskevat rajoitukset

5. turvallisuusluokitellun tiedon välittämistä koskevat yksityiskohtaiset säännöt

6. turvallisuusluokitellun tiedon käsittelyä koskevat yksityiskohtaiset säännöt

7. turvallisuusluokitellun tiedon merkitseminen ja sen käytännön vaikutukset

8. tiedot henkilöistä, mukaan lukien alihankkijat, joilla on oikeus saada turvallisuusluokiteltua tietoa, ja tiedon saannin edellytykset

9. turvallisuusluokitellun tiedon suojaamisaikaa koskevat vaatimukset

10. menettely turvallisuusluokitellun tiedon hävittämiseksi tai palauttamiseksi.

Liite 2

Liite 2
Vierailupyyntö

Tämän sopimuksen 9 artiklassa tarkoitettujen vierailupyyntöjen on sisällettävä seuraavat tiedot:

1. vierailijan suku- ja etunimi, syntymäpaikka ja -aika/alkuperä ja kansallisuus; vierailijan asema ja tiedot hänen edustamastaan työnantajasta; tiedot hankkeesta, johon vierailija osallistuu, ja vierailijan passin tai muun henkilöllisyystodistuksen numero

2. vahvistus vierailun tarkoitusta vastaavasta vierailijan henkilöturvallisuusselvityksestä

3. vierailun tai vierailujen tarkoitus sekä maininta vierailuun liittyvän turvallisuusluokitellun tiedon korkeimmasta tasosta

4. pyydetyn yhden tai useamman vierailun oletettu ajankohta ja kesto; toistuvien vierailujen osalta ilmoitetaan mahdollisuuksien mukaan ajanjakso, jolle vierailut ajoittuvat

5. vierailun kohteena olevan toimipaikan tai laitoksen nimi, osoite, puhelin- ja faksinumero sekä sähköpostiosoite ja yhteyshenkilö, tiedot aiemmista yhteyksistä sekä muut vierailun tai vierailujen perusteltavuuden määrittämiseksi tarpeelliset tiedot

6. päiväys sekä vierailupyynnön lähettävän toimivaltaisen turvallisuusviranomaisen allekirjoitus ja leima.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.