77/2014

Sopimusteksti

SOPIMUS

Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä vaarallisten aineiden kuljetuksista Suomen ja Venäjän välisessä suorassa kansainvälisessä rautatieliikenteessä

Suomen tasavallan hallitus ja Venäjän federaation hallitus, jäljempänä osapuolet,

jotka

nojautuvat tasavertaiseen kumppanuuteen ja keskinäiseen kunnioitukseen,

tunnustavat yhteisen toiminnan koordinoinnin merkityksen rautatieliikenteen alalla ja

ottavat huomioon Suomen ja Venäjän välisen suoran kansainvälisen rautatieliikenteen vaarallisten aineiden kuljetusten tarpeet ja erityispiirteet,

ovat sopineet seuraavasta:

I LUKU

Yleiset määräykset

1 artikla
Sopimuksen kohde

1. Tällä sopimuksella säännellään vaarallisten aineiden kuljetuksia Suomen tasavallan ja Venäjän federaation välisessä suorassa kansainvälisessä rautatieliikenteessä.

2. Osapuolet tekevät yhteistyötä ja antavat toisilleen tarvittavan tuen vaarallisten aineiden kuljetusten järjestämisessä ja kehittämisessä Suomen ja Venäjän välisessä suorassa kansainvälisessä rautatieliikenteessä.

2 artikla
Käsitteet

Tässä sopimuksessa seuraavilla käsitteillä tarkoitetaan:

Kuljetuksella vaarallisten aineiden kuljetusta rautateitse Suomen tasavallan ja Venäjän federaation alueilla sijaitsevien rautatieasemien välillä rahtikirjalla, joka on tehty koko kuljetusreitille.

Kuljetusyhtiöllä kaikkia sovellettavaksi tulevan lainsäädännön mukaisia kuljetusyhtiöitä (oikeushenkilöitä tai yksityisiä elinkeinonharjoittajia), jotka osallistuvat vaarallisten aineiden kuljetukseen Suomen ja Venäjän välisessä suorassa kansainvälisessä rautatieliikenteessä tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti ja jotka ovat sitoutuneet kuljetussopimuksen mukaisesti kuljettamaan lähettäjän sen haltuun uskomat vaaralliset aineet lähtöpaikalta määräpaikalle, sekä luovuttamaan vaaralliset aineet niiden saantiin oikeutetulle henkilölle (vastaanottajalle).

Lähettäjällä luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka on jättänyt tavarat kuljetettavaksi ja joka on merkitty rahtikirjaan tavaroiden lähettäjäksi.

Lähetyksellä vaarallista ainetta tai aine-erää, joka on otettu kuljetettavaksi yhdellä rahtikirjalla.

Osapuolten toimivaltaisten viranomaisten välisellä sopimuksella sopimuksen 5 artiklan mukaisesti osapuolten toimivaltaisten viranomaisten välillä tehtävää sopimusta, joka sisältää operatiivisia ja teknisiä määräyksiä sekä vaatimuksia.

Rahtikirjalla Suomen ja Venäjän välisessä suorassa kansainvälisessä rautatieliikenteessä käytettävää asiakirjaa.

Rautatievaunulla kaiken tyyppisiä rautatietavaravaunuja.

Sovellettavaksi tulevalla lainsäädännöllä niiden säädösten kokonaisuutta, jotka ovat voimassa osapuolena olevassa valtiossa.

Säiliöllä säiliötä käyttölaitteineen ja rakenteellisine varusteineen.

Tarkastuslaitoksella sovellettavaksi tulevan lainsäädännön mukaisesti osapuolten valtioiden tunnustamaa itsenäistä tarkastus- ja testauslaitosta.

Toimivaltaisella viranomaisella sovellettavaksi tulevan lainsäädännön mukaisesti valtuutettua osapuolena olevan valtion viranomaista.

Vaarallisilla aineilla aineita tai tuotteita, jotka kuljetuksen, kuormaus- ja purkutöiden aikana ja säilytettäessä saattavat aiheuttaa räjähdyksen, tulipalon, teknisten laitteiden tai muiden kuormien vaurioitumisen sekä ihmisten ja eläinten kuoleman, loukkaantumisen, myrkytyksen, palovamman, altistumisen säteilylle tai sairastumisen tai ympäristövahingon.

Valvontaviranomaisella osapuolena olevan valtion viranomaista, joka vastaa vaarallisten aineiden kuljetuksen valvonnasta sovellettavaksi tulevan lainsäädännön mukaisesti.

Vastaanottajalla luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka on rahtikirjassa merkitty vaarallisen aineen vastaanottajaksi.

Yhdysliikennesopimuksella Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välistä sopimusta suorasta kansainvälisestä rautatieliikenteestä.

3 artikla
Sopimuksen tarkoitus ja soveltamisala

1. Sopimuksen tarkoituksena on varmistaa vaarallisten aineiden turvalliset kuljetukset Suomen tasavallan ja Venäjän federaation välisessä suorassa kansainvälisessä rautatieliikenteessä.

2. Vaarallisten aineiden kuljetuksessa Suomen ja Venäjän välisessä suorassa kansainvälisessä rautatieliikenteessä noudatetaan tämän sopimuksen sekä osapuolten toimivaltaisten viranomaisten välillä tehtävän sopimuksen määräyksiä. Mainittuja määräyksiä sovelletaan myös osapuolina olevien valtioiden kautta transitona kulkeviin vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksiin.

3. Siltä osin kuin vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksiin ei sovelleta tätä sopimusta tai osapuolten toimivaltaisten viranomaisten välistä sopimusta, sovelletaan muita kansainvälisiä sopimuksia, joissa määrätään Suomen ja Venäjän välisestä suorasta kansainvälisestä rautatieliikenteestä.

4 artikla
Osapuolten toimivaltaiset viranomaiset

1. Sopimuksen toteutuksesta vastaavat osapuolten toimivaltaiset viranomaiset ovat:

Suomen osapuolella Suomen tasavallan liikenne- ja viestintäministeriö ja

Venäjän osapuolella Venäjän federaation liikenneministeriö.

2. Jos osapuolen toimivaltaiset viranomaiset muuttuvat, on osapuolten ilmoitettava tästä viipymättä toisilleen diplomaattiteitse.

5 artikla
Valtuutus

1. Sopimuksen 4 artiklassa mainitut osapuolten toimivaltaiset viranomaiset valtuutetaan tekemään sopimus tämän sopimuksen täytäntöönpanosta. Osapuolten toimivaltaisten viranomaisten väliseen sopimukseen voidaan sisällyttää ainoastaan operatiivisia ja teknisiä määräyksiä, jotka rajoittuvat tämän sopimuksen soveltamisalaan.

2. Osapuolten toimivaltaiset viranomaiset voivat sopia määräyksistä, jotka koskevat:

– vaarallisten aineiden kuljetuksiin osallistuvien henkilöiden koulutusta,

– kuljetusosapuolten turvallisuusvelvoitteita,

– turvallisuusmääräysten noudattamista,

– kuljetusrajoituksia,

– aineiden luetteloa ja kuljetusluokkia,

– kuljetusta, kuormausta, purkamista ja tavaran käsittelyä koskevia vaatimuksia,

– pakkauksia, säiliöitä ja irtotavarakuljetuksia koskevia vaatimuksia ja

– lähettämistä ja kuljetusasiakirjoja koskevia vaatimuksia.

6 artikla
Soveltamisen erityispiirteet

1. Kumpikin osapuoli säilyttää itsellään oikeuden rajoittaa tai kieltää muista kuin kuljetusten turvallisuuteen liittyvistä syistä yksittäisiin nimikkeisiin kuuluvien vaarallisten aineiden tuonnin omalle alueelleen.

2. Osapuolten toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa määräyksiä vaarallisten aineiden yhdistettyjä kuljetuksia koskevien muiden kansainvälisten sopimusten kuljetusmääräysten täytäntöönpanosta.

7 artikla
Poikkeukset sopimuksesta

1. Osapuolten toimivaltaiset viranomaiset voivat sopia poikkeuksista tähän sopimukseen (vapautukset ja poikkeamat), jotka koskevat:

a) sellaisten koneiden ja laitteiden kuljetuksia, jotka sisältävät vaarallisia aineita ja tuotteita koneistossaan tai käyttölaitteistossaan, mikäli on ryhdytty toimiin sisällön vuotamisen estämiseksi,

b) kuljetuksia, jotka suorittaa pelastuspalvelu tai jotka suoritetaan pelastuspalvelun valvonnan alaisina silloin, kun kuljetus on välttämätöntä pelastustehtävissä, erityisesti onnettomuustilanteissa vaarallisten aineiden leviämisen estämiseksi ja talteen ottamiseksi sekä niiden siirtämiseksi turvalliseen paikkaan,

c) kiireellisiä kuljetuksia, jotka suorittaa pelastuspalvelu tai jotka suoritetaan pelastuspalvelun valvonnan alaisina ihmisiä pelastettaessa tai ympäristövahinkoa estettäessä, mikäli on huolehdittu kuljetusten turvallisuudesta ja

d) tiettyjen räjähteiden kuljetusta ja niiden merkitsemistä ja kuormaamista, kun niitä käytetään puolustus- ja sotilaallisena materiaalina ja ne kuuluvat sopimuksen osapuolen puolustusvoimille tai joista kyseiset puolustusvoimat vastaavat.

2. Osapuolten toimivaltaiset viranomaiset voivat sopia niistä vapautuksiin tai osittaisiin vapautuksiin liittyvistä teknisistä määräyksistä, jotka koskevat:

a) vaarallisia aineita sisältäneiden puhdistamattomien tyhjien kiinteiden varastointiin tarkoitettujen astioiden ja säiliöiden (muut kuin kuljetusastiat tai–säiliöt) kuljetuksia,

b) kaasujen, polttonesteiden ja litiumakkujen kuljetusta,

c) tiettyjä aineita tai esineitä koskevia erityismääräyksiä,

d) tyhjien puhdistamattomien pakkausten kuljetuksia,

e) vaarallisen aineen enimmäismäärää vaunussa tai suurkontissa ja

f) vaarallisia aineita, joiden määrä, laji tai pakkaus on sellainen, että kuljetusturvallisuus ei vaarannu.

8 artikla
Vaunujen luovutus ja palauttaminen

1. Kuljetusyhtiö luovuttaa vaarallisilla aineilla lastatut rautatievaunut toiselle kuljetusyhtiölle ja ottaa vastaan rautatievaunut toiselta kuljetusyhtiöltä ottaen huomioon tämän sopimuksen, osapuolten toimivaltaisten viranomaisten sopimat määräykset sekä sovellettavaksi tulevan lainsäädännön määräykset.

2. Sellaiset vaarallisia aineita kuljettavat rautatievaunut saa palauttaa, jotka eivät vastaa tämän sopimuksen määräyksiä tai osapuolten toimivaltaisten viranomaisten sopimia määräyksiä.

II LUKU

Kuljetusosapuolten velvollisuudet

9 artikla
Kuljetusosapuolten yleiset velvollisuudet

1. Vaarallisten aineiden kuljetuksessa ja siihen liittyvissä muissa toimissa on noudatettava tarvittavaa huolellisuutta ja varovaisuutta ottamalla huomioon kuljetettavan aineen laji ja määrä vaaratilanteiden välttämiseksi, vahinkojen, ihmisten loukkaantumisten sekä ympäristövahinkojen ehkäisemiseksi.

2. Kuljetusosapuolten on vaarallisia aineita kuormatessaan, purkaessaan, ottaessaan kuljetettavaksi, tavarajunaa muodostettaessa ja vaunuja sekä kontteja tarkastettaessa noudatettava sovellettavaksi tulevan lainsäädännön määräyksiä.

3. Vaarallisten aineiden kuljetukseen osallistuvien osapuolten on ryhdyttävä asianmukaisiin turvallisuustoimiin vaarallisen tilanteen syntymisen ehkäisemiseksi, ottaen huomioon odotettavissa olevien vaarojen luonne ja laajuus vahingon, ihmisten loukkaantumisen, ympäristövahinkojen estämiseksi ja tarvittaessa onnettomuustilanteiden vahingollisten seurausten vähentämiseksi.

4. Vaarallisen tilanteen syntyessä, sen luonteen ja olosuhteet huomioon ottaen, kuljetusosapuolten on viipymättä ilmoitettava siitä vastaaville viranomaisille ja toimitettava niille tarvittavat tiedot, jotta voidaan ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin onnettomuustilanteiden vahingollisten seurausten välttämiseksi.

5. Kuljetusväline on varustettava asianmukaisilla laitteilla tai turvattava muulla tavalla vaarallisten aineiden varkauksien ja muun tahallisen väärinkäytön estämiseksi.

10 artikla
Lähettäjän velvollisuudet

1. Lähettäjä saa antaa kuljetettavaksi vain sellaisia vaarallisia aineita, jotka täyttävät tämän sopimuksen ja osapuolten toimivaltaisten viranomaisten sopimat vaatimukset. Lähettäjä vastaa siitä, että vaarallisen aineen nimi, luokitus ja muut tarvittavat tiedot tulevat oikein merkityiksi rahtikirjoihin.

2. Lähettäjän on:

a) varmistettava, että vaaralliset aineet on luokiteltu osapuolten toimivaltaisten viranomaisten sopimien vaatimusten mukaisesti ja että niitä saadaan kuljettaa rautateillä,

b) noudatettava kollien pakkausmääräyksiä ja yhteenpakkausta koskevia vaatimuksia,

c) noudatettava varoituslipukkeiden ja merkinnän kiinnittämistä kolleihin koskevia vaatimuksia,

d) annettava kuljetusyhtiölle jokaisesta vaarallisten aineiden lähetyksestä kuljetuksen suorittamista varten laadittu yhdysliikennesopimuksen ja osapuolten toimivaltaisten viranomaisten sopimien vaatimusten mukainen rahtikirja sekä muut tarvittavat saateasiakirjat,

e) käytettävä vain pakkauksia, kontteja ja säiliöitä, jotka on hyväksytty ja ovat soveltuvia kyseiseen vaarallisen aineen kuljetukseen ja jotka on merkitty osapuolten toimivaltaisten viranomaisten sopimien vaatimusten mukaisesti ja

f) täytettävä lähetystapaa ja lähetysrajoituksia koskevat vaatimukset.

3. Jos lähettäjä käyttää muiden palveluntarjoajien, kuten pakkaajan tai kuormaajan palveluja, on hänen varmistettava, että palveluntarjoajat täyttävät lähettäjää koskevat vaatimukset.

4. Jos lähettäjän puolesta toimii kolmas osapuoli, on lähettäjän ilmoitettava kolmannelle osapuolelle kirjallisesti lähetyksen sisältämistä vaarallisista aineista ja annettava hänelle kaikki asiakirjat, joita hän tarvitsee täyttääkseen velvollisuutensa.

5. Mikäli lähettäjä laiminlyö velvoitteensa, vastaa hän sovellettavaksi tulevan lainsäädännön mukaisesti kaikista näistä syistä aiheutuvista vahingoista.

6. Osapuolten toimivaltaiset viranomaiset voivat sopia lähettäjän velvollisuuksia koskevista tarkemmista teknisistä määräyksistä liittyen:

a) vaunujen, säiliöiden ja konttien valmisteluun kuljetusta varten,

b) säiliöiden tekniseen ja kaupalliseen soveltuvuuteen kuljetettavalle aineelle,

c) kuormaukseen tai sijoitteluun vaunuun tai konttiin,

d) säiliöiden täyttöön viereisiin osastoihin,

e) säiliöiden määräaikaistarkastuksen voimassaoloaikaan,

f) säiliöiden täytön enimmäis- ja vähimmäistäyttöasteeseen,

g) säiliöiden sulkulaitteiden tiiviyteen täytön jälkeen ja

h) säiliön ulkopinnan puhtauteen.

11 artikla
Kuljetusyhtiön velvollisuudet

1. Ottaessaan vaarallisia aineita kuljetettaviksi ja kuljetuksen aikana kuljetusyhtiön on varmistettava, että:

a) kuljetettavaksi annettujen vaarallisten aineiden kuljetus ei ole kielletty,

b) kuljetettavaksi annettujen vaarallisten aineiden rahtikirjaan merkityt tiedot vastaavat osapuolten toimivaltaisten viranomaisten sopimia vaatimuksia,

c) lähettäjä on laatinut rahtikirjat yhdysliikennesopimuksen ja osapuolten toimivaltaisten viranomaisten sopimien vaatimusten mukaisesti,

d) vaunussa tai kontissa ei ole teknisiä vikoja,

e) säiliöiden seuraavan määräaikaistarkastuksen päivämäärä ei ole umpeutunut ja

f) vaunulle ja kontille määrätyt suurlipukkeet ja merkinnät on kiinnitetty.

2. Jos kuljetusyhtiö havaitsee artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa asioissa laiminlyöntejä, se ei saa ottaa tällaista lähetystä kuljetettavakseen lähettäjältä.

3. Jos kuljetuksen aikana ilmenee laiminlyönti, joka vaarantaa kuljetuksen turvallisuuden, on kuljetus keskeytettävä. Tällöin kuljetusyhtiön on noudatettava tämän sopimuksen ja osapuolten toimivaltaisten viranomaisten välisen sopimuksen sekä sovellettavaksi tulevan lainsäädännön määräyksiä.

4. Kuljetusyhtiön on tarkastettava vaarallisen aineen kuljetukseen käytettävän vaunun tekninen soveltuvuus kuljetukseen.

5. Kuljetusyhtiö on velvollinen suorittamaan tavaroiden päällyksen tai pakkauksen ulkoisen tarkastuksen vain niissä tapauksissa, kun kuormaus tehdään kuljetusyhtiön tai lähettäjän välineellä kuljetusyhtiön edustajan läsnä ollessa.

12 artikla
Vastaanottajan velvollisuudet

1. Vastaanottaja ei saa kieltäytyä ottamasta lähetystä vastaan muutoin kuin pakottavista syistä. Vastaanottajan on varmistettava kuorman purkamisen jälkeen, että osapuolten toimivaltaisten viranomaisten sopimat vastaanottajaa koskevat vaatimukset on täytetty.

2. Jos vastaanottaja tai hänen toimeksiannostaan kolmas osapuoli käyttää muiden palvelujentarjoajien palveluita sellaisiin toimenpiteisiin, kuten purku, puhdistus ja vaaratekijöiden poisto, on vastaanottajan tehtävä tarvittavat toimenpiteet varmistuakseen, että palveluntarjoajat täyttävät vastaanottajaa koskevat vaatimukset.

3. Osapuolten toimivaltaiset viranomaiset voivat sopia vastaanottajan velvollisuuksia koskevista tarkemmista teknisistä määräyksistä liittyen:

a) vaunun ja konttien puhdistukseen,

b) vaunun ja konttien vaaratekijöiden poistamiseen kuljetetun aineen purkamisen jälkeen ja

c) suurlipukkeiden ja vaaramerkintöjen poistamiseen.

13 artikla
Vaarallisten aineiden kuljetuksiin osallistuvien henkilöiden koulutus

1. Vaarallisten aineiden kuljetuksiin osallistuvalla henkilöstöllä, kuten pakkaamista, kuormaamista, kuljetusta ja purkamista suorittavalla henkilöllä, tulee olla tarvittava kuljetuksen turvallisuuden varmistava koulutus ja määräajoin toistuva täydennyskoulutus sovellettavaksi tulevan lainsäädännön mukaisesti.

2. Vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyviä tehtäviä suorittavan työnantajan tulee varmistaa, että työntekijällä on artiklan 1 kohdassa tarkoitettu koulutus. Työnantajan on pyynnöstä esitettävä työntekijän koulutusta ja pätevyyttä koskevat tiedot valvontaviranomaiselle sen varmistamiseksi, että työntekijän koulutus ja pätevyys vastaavat työtehtäviä.

3. Tiedot työntekijän koulutuksesta tallennetaan työnantajalle sovellettavaksi tulevan kansallisen lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.

III LUKU

Kuljetusta koskevat määräykset

14 artikla
Kuljetukseen liittyvät asiakirjat

Rahtikirjassa ja siihen liitetyissä asiakirjoissa tulee olla keskeisimmät tiedot kuljetettavista vaarallisista aineista aineen ja liikkuvan kaluston asianmukaisen käsittelyn varmistamiseksi sekä onnettomuuden tai sen vaaran varalta. Osapuolten toimivaltaiset viranomaiset voivat sopia ainekohtaisia ja muita yksityiskohtaisia poikkeuksia pienille määrille vaarallista ainetta, jonka kuljetus voi aiheuttaa vain vähäistä vaaraa ihmiselle, ympäristölle tai omaisuudelle.

15 artikla
Turvasuunnitelma

1. Kuljetettaessa vaarallisia aineita, jotka voivat aiheuttaa suurta vaaraa ihmiselle, ympäristölle tai omaisuudelle, kuljetusosapuolilla on oltava turvasuunnitelma, jos sovellettavaksi tuleva lainsäädäntö tätä edellyttää.

2. Turvasuunnitelman on sisällettävä toimenpiteet laittoman pääsyn, vaarallisten aineiden varkauden ja tahallisen väärinkäytön estämiseksi.

16 artikla
Toimivaltaiset viranomaiset ja valtuutetut organisaatiot

Osapuolten on ilmoitettava toisilleen valtioidensa toimivaltaiset viranomaiset ja valtuutetut organisaatiot, jotka ovat toimivaltaisia vaarallisten aineiden kuljetuksia koskevissa asioissa sovellettavaksi tulevan lainsäädännön mukaisesti.

17 artikla
Päällyksen, pakkauksen ja säiliön vaatimustenmukaisuus

1. Vaarallisten aineiden kuljetukseen käytettävä päällys, pakkaus ja säiliö on valmistettava, tarkastettava sekä merkittävä ja sitä on käytettävä niin, että se ei vaaranna kenenkään terveyttä, turvallisuutta, omaisuutta tai ympäristöä. Osapuolten toimivaltaiset viranomaiset voivat sopia päällyksen, pakkauksen ja säiliön teknisistä vaatimuksista.

2. Osapuolet tunnustavat vastavuoroisesti tarkastuslaitosten suorittamat päällysten, pakkausten ja säiliöiden tarkastukset.

18 artikla
Yleinen kuljetuskielto

1. Jollei vaarallista ainetta ole luokiteltu, pakattu ja merkitty tämän sopimuksen ja osapuolten toimivaltaisten viranomaisten sopimien vaatimusten mukaisesti tai jollei siitä ole annettu vaadittavia asiakirjoja taikka jos vaarallisen aineen kuljettamiseen tarkoitettu päällys, pakkaus tai säiliö on vaurioitunut, on sen kuljettaminen kielletty.

2. Kuljetus on viipymättä keskeytettävä, jos todetaan artiklan 1 kohdassa tarkoitettu puutteellisuus tai laiminlyönti, joka voi vaarantaa kuljetuksen turvallisuuden. Kuljetusta keskeytettäessä on otettava huomioon keskeyttämisestä aiheutuvat vaarat, mahdollisuus sijoittaa kuljetettava lähetys ja muut yleisen turvallisuuden vaatimukset. Kuljetusta saa jatkaa vasta, kun puutteellisuus tai laiminlyönti on korjattu.

3. Osapuolten toimivaltaiset viranomaiset voivat sopia kuljetuksen keskeyttämistä ja jatkamista koskevista yksityiskohtaisemmista määräyksistä.

19 artikla
Yleiset kuljetusrajoitukset

1. Vaarallista ainetta ei saa kuljettaa, jos kuljetuksesta aiheutuisi aineen ominaisuuden vuoksi vaaraa ihmisten terveydelle, ympäristölle tai omaisuudelle, jota ei voida pakkaamista koskevin tai muin erityistoimenpitein torjua.

2. Radioaktiivisen tai muun vaarallisen aineen kuljetus suoritetaan poikkeusluvalla, jos sitä edellytetään sovellettavaksi tulevan lainsäädännön mukaan. Tällainen lupa on hankittava ennen kuljetusta. Kuljetuksen turvallisuuden varmistamiseksi poikkeuslupaan voidaan liittää kuljetusta koskevia ehtoja ja kuljetettavaa vaarallista ainetta koskevia tietoja.

20 artikla
Vaarallisten aineiden kuljetusten valvonta

1. Sovellettavaksi tulevan lainsäädännön mukaiset valvontaviranomaiset voivat oman valtionsa alueella tarkastaa, täyttävätkö vaarallisten aineiden kuljetukset niille asetetut määräykset. Tarkastukset on tehtävä siten, etteivät henkilöt, omaisuus tai ympäristö vaarannu eikä rautatieliikenne huomattavasti häiriinny.

2. Vaarallisten aineiden kuljetusosapuolten on valvontaviranomaisen pyynnöstä viipymättä toimitettava tarvittavat tiedot tarkastusta varten.

3. Vaarallisten aineiden kuljetusosapuolten on annettava sen valvontaviranomaisen edustajalle mahdollisuus valvontaa varten päästä vaunuihin ja kontteihin, jonka alueella tällainen valvonta suoritetaan. Kuljetusosapuolten edustajat voivat olla läsnä tarkastuksessa.

21 artikla
Valvontaviranomaisen asettamat kiellot ja rajoitukset

1. Valvontaviranomaisella on oikeus toimialallaan kieltää vaarallisen aineen vastaanottaminen kuljetukseen sekä kuljetus, jos se ei täytä tämän sopimuksen tai osapuolten toimivaltaisten viranomaisten vaatimuksia. Poikkeustapauksissa valvontaviranomainen voi antaa kuljetusyhtiölle määräyksen siirtokuormata tai purkaa vaunu erityiselle alueelle.

2. Jos valvontaviranomaiset havaitsevat, että tätä sopimusta tai osapuolten toimivaltaisten viranomaisten sopimia vaatimuksia ei ole noudatettu, he voivat kieltää lähetyksen tai keskeyttää kuljetuksen, kunnes todetut viat on korjattu, tai he voivat määrätä muita tarvittavia toimenpiteitä. Kuljetuksen keskeytys voidaan tehdä paikan päällä tai muussa valvontaviranomaisen määräämässä turvallisessa paikassa.

3. Valvontaviranomaisen on ilmoitettava lähettäjälle tai hänen edustajalleen kuljetuksen kieltämisen syistä, jotka on mainittu artiklan 1 kohdassa. Tällöin lähettäjän tai hänen edustajansa on viipymättä otettava tavara haltuunsa.

4. Jos lähettäjää tai hänen edustajaansa ei tavoiteta tai jos lähettäjä tai hänen edustajansa ei ole valvontaviranomaisen määräämässä ajassa vastaanottanut tavaraa tai luovuttanut sitä sellaiselle, jolla on oikeus pitää tavaraa hallussaan, taikka jos tavaran hoidosta aiheutuvat kustannukset ylittävät sen arvon, tavaroiden suhteen menetellään sovellettavaksi tulevan lainsäädännön mukaisesti.

IV LUKU

Loppumääräykset

22 artikla
Ilmoitus lainsäädännön muuttumisesta

Jos osapuolina olevien valtioiden vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia sääntelevä lainsäädäntö muuttuu, on sen osapuolen toimivaltaisen viranomaisen, jonka lainsäädännössä muutokset tapahtuivat, ilmoitettava viipymättä tällaisista muutoksista toisen osapuolen toimivaltaiselle viranomaiselle.

23 artikla
Ilmoitus esteistä

Osapuolten toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava viipymättä toisilleen vaarallisten aineiden kuljetuksessa ilmenevistä esteistä Suomen ja Venäjän välisen valtakunnanrajan ylityspaikkojen kautta tapahtuvassa Suomen ja Venäjän välisessä suorassa kansainvälisessä rautatieliikenteessä ja ryhdyttävä tarvittaessa yhteisiin toimenpiteisiin tällaisten esteiden poistamiseksi.

24 artikla
Mahdolliset erimielisyydet ja ristiriidat

1. Sopimuksen toteutuksesta syntyvät osapuolten väliset erimielisyydet ratkaistaan osapuolten toimivaltaisten viranomaisten välisillä neuvotteluilla. Erimielisyydet, joista ei näin päästä ratkaisuun, ratkaistaan osapuolten välisillä neuvotteluilla diplomaattiteitse.

2. Jos tämän sopimuksen ja osapuolten toimivaltaisten viranomaisten välisen sopimuksen välillä on ristiriitaa, sovelletaan tämän sopimuksen määräyksiä.

25 artikla
Säännöllinen yhteistyö

1. Sopimukseen ja 5 artiklassa mainittuun osapuolten toimivaltaisten viranomaisten väliseen sopimukseen tehtävien muutosten ja lisäysten valmistelemiseksi osapuolten toimivaltaiset viranomaiset perustavat hallinnonalojen välisen työryhmän.

2. Tämän sopimuksen ja osapuolten toimivaltaisten viranomaisten välisen sopimuksen täytäntöönpanoa ja soveltamista käsitellään vähintään kerran vuodessa rautatieasioista järjestettävän säännöllisen yhteiskokouksen yhteydessä.

26 artikla
Sopimuksen muuttaminen

Tähän sopimukseen voidaan tehdä muutoksia ja lisäyksiä, joista laaditaan erilliset pöytäkirjat.

27 artikla
Sopimuksen voimaantulo ja voimassaoloaika

1. Sopimus tehdään toistaiseksi.

2. Sopimus tulee voimaan 30 päivän kuluttua siitä, kun on saatu diplomaattiteitse viimeinen kirjallinen ilmoitus siitä, että osapuolet ovat suorittaneet sopimuksen voimaantulon edellyttämät valtionsisäiset menettelyt.

28 artikla
Siirtymämääräys

1. Rautatievaunut, jotka ovat käytössä jommankumman osapuolen alueella sopimuksen voimaantulohetkellä, hyväksytään enintään kolmen vuoden ajan tämän sopimuksen voimaantulopäivästä lukien vaarallisten aineiden kuljetuksiin, vaikka niiden rakenne ja laitteisto eivät täysin vastaa osapuolten toimivaltaisten viranomaisten sopimia vaatimuksia.

2. Osapuolten toimivaltaiset viranomaiset sopivat siirtymämääräyksistä, jotka koskevat säiliöiden, pakkausten ja irtotavarakuljetusten teknisiä yksityiskohtia, eivätkä vaaranna kuljetusturvallisuutta.

29 artikla
Sopimuksen voimassaolon päättyminen

1. Kumpikin osapuoli voi lakkauttaa sopimuksen voimassaolon yksipuolisesti kirjallisella ilmoituksella diplomaattiteitse.

2. Sopimus lakkaa olemasta voimassa 12 kuukauden kuluttua siitä päivästä, jolloin toinen osapuoli on vastaanottanut tällaisen ilmoituksen tai ilmoituksessa mainittuna myöhempänä ajankohtana.

30 artikla
Suhde muihin kansainvälisiin sopimuksiin

Sopimus ei vaikuta osapuolten oikeuksiin tai velvollisuuksiin, jotka johtuvat muista kansainvälisistä sopimuksista, joiden osapuolia Suomen tasavalta ja Venäjän federaatio ovat, eikä myöskään niiden jäsenyydestä aiheutuviin oikeuksiin ja velvollisuuksiin kansainvälisissä järjestöissä.

Tehty Naantalissa 25 päivänä kesäkuuta 2013 kahtena suomen- ja venäjänkielisenä kappaleena, molempien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.