50/2014

Annettu: 08.05.2014

Valtioneuvoston asetus suomalais-norjalaisesta vesienhoitoalueesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Suomalais-norjalaisesta vesienhoitoalueesta Suomen tasavallan hallituksen ja Norjan kuningaskunnan hallituksen välillä Oslossa 30 päivänä lokakuuta 2013 tehty sopimus, jonka valtioneuvosto on hyväksynyt 10 päivänä huhtikuuta 2014, tulee voimaan 22 päivänä toukokuuta 2014 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Sopimuksen määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 22 päivänä toukokuuta 2014.

Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2014

Sopimusteksti

Sopimus suomalais-norjalaisesta vesienhoitoalueesta

Suomen tasavallan hallitus ja Norjan kuningaskunnan hallitus, jäljempänä osapuolet, jotka

ottavat huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/60/EY yhteisön vesipolitiikan puitteista, jäljempänä "vesipuitedirektiivi", Euroopan talousalueen sekakomitean 28 päivänä syyskuuta 2007 tekemän päätöksen N:o 125/2007 ETA-sopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamisesta, ja osapuolten välillä Helsingissä 5 päivänä marraskuuta 1980 tehdyn sopimuksen suomalais-norjalaisesta rajavesistökomissiosta, jäljempänä "suomalais-norjalaisesta rajavesistökomissiosta tehty sopimus",

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla
Tarkoitus

Sopimuksen tarkoituksena on luoda puitteet kahdenväliselle yhteistyölle ja hallinnollisille järjestelyille sekä Suomen että Norjan alueille ulottuvilla vesistöalueilla vesipuitedirektiivissä asetettujen vaatimusten täyttämiseksi.

2 artikla
Maantieteellinen soveltamisala

1. Osapuolet sopivat Suomen ja Norjan välisen kansainvälisen vesienhoitoalueen, jäljempänä suomalais-norjalainen vesienhoitoalue, perustamisesta. Suomalais-norjalainen vesienhoitoalue muodostuu seuraavista vesistöalueista:

a) Tenojoen, Näätämön ja Uutuanjoen vesistöalueet mukaan lukien näiden jokien sivu-uomat; ja

b) Paatsjoen vesistöalue, mukaan lukien sivu-uomat, Suomen ja Norjan alueella.

2. Edellä 1 kohdan a ja b alakohdissa lueteltujen vesistöalueiden rajat kuvataan sopimuksen liitteessä. Liite ei ole erottamaton osa sopimusta eikä oikeudellisesti sitova.

3 artikla
Toimivaltaiset viranomaiset

1. Kumpikin osapuoli nimeää viranomaisen, joka toimii sen puolesta tässä sopimuksessa tarkoitettuna toimivaltaisena viranomaisena sopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi.

2. Kumpikin osapuoli ilmoittaa toiselle osapuolelle kirjallisesti toimivaltaiseen viranomaiseen liittyvistä muutoksista.

4 artikla
Vesienhoitosuunnitelmien yhteensovittaminen

1. Kumpikin osapuoli laatii ja hyväksyy sen alueella olevat suomalais-norjalaisen vesienhoitoalueen osat kattavan vesienhoitosuunnitelman kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti.

2. Laatiessaan 1 kohdassa tarkoitettuja vesienhoitosuunnitelmia toimivaltaisten viranomaisten tulee varmistaa tarpeellinen keskinäinen yhteistyö niiden pannessa toimeen vesipuitedirektiivin vaatimuksia ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi. Toimivaltaisten viranomaisten tulee erityisesti varmistaa, että toimenpideohjelmat sovitetaan yhteen koko suomalais-norjalaisella vesienhoitoalueella.

3. Osapuolet aikovat luoda edellä 2 kohdassa tarkoitettua yhteistyötä varten tarpeellisia yksityiskohtaisempia menettelyjä yhteisymmärryspöytäkirjassa.

4. Osapuolet pyrkivät laatimaan yhteisen vesienhoitosuunnitelman suomalais-norjalaiselle vesienhoitoalueelle.

5 artikla
Tiedottaminen ja kansalaisten kuuleminen

1. Toimivaltaisten viranomaisten tulee varmistaa, että kansalaisille tiedottaminen ja kansalaisten kuuleminen sovitetaan yhteen vesienhoitosuunnitelmia laadittaessa.

2. Toimivaltaisten viranomaisten tulee lisäksi tiedottaa ja kuulla suomalais-norjalaista rajavesistökomissiota suomalais-norjalaisesta rajavesistökomissiosta tehdyn sopimuksen mukaisesti.

6 artikla
Erimielisyyksien ratkaiseminen

Osapuolten väliset erimielisyydet, jotka koskevat tämän sopimuksen soveltamista tai tulkintaa, ratkaistaan neuvottelemalla.

7 artikla
Muutokset sopimukseen

Tätä sopimusta voidaan muuttaa osapuolten kirjallisella sopimuksella. Muutos tulee voimaan 8 artiklassa määrätyllä tavalla.

8 artikla
Voimaantulo

Kumpikin osapuoli ilmoittaa toiselle osapuolelle kirjallisesti diplomaattista tietä sopimuksen voimaantulon edellyttämien valtionsisäisten menettelyjen toteuttamisesta. Tämä sopimus tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun jälkimmäinen näistä ilmoituksista on vastaanotettu.

9 artikla
Irtisanominen

Kumpikin osapuoli voi milloin tahansa irtisanoa sopimuksen ilmoittamalla siitä toiselle osapuolelle kirjallisesti diplomaattista tietä vähintään kaksitoista kuukautta etukäteen täsmentäen irtisanomisen tosiasiallisen ajankohdan.

TÄMÄN VAKUUDEKSI ovat asianmukaisesti valtuutetut edustajat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

TEHTY Oslossa 30 päivänä lokakuuta 2013 kahtena suomen- ja norjankielisenä kappaleena molempien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset.

Suomen tasavallan hallituksen puolesta Norjan kuningaskunnan hallituksen puolesta

Liite (PDF-tiedostona)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.