17/2014

Annettu: 13.02.2014

Valtioneuvoston asetus taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain (108/2014) 2 §:n nojalla:

1 §

New Yorkissa 10 päivänä joulukuuta 2008 tehty taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen valinnainen pöytäkirja tulee voimaan 30 päivänä huhtikuuta 2014 niin kuin siitä on sovittu.

Eduskunta on hyväksynyt pöytäkirjan 19 päivänä helmikuuta 2013 ja tasavallan presidentti on ratifioinut sen 17 päivänä toukokuuta 2013. Ratifioimiskirja on talletettu Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerin huostaan 31 päivänä tammikuuta 2014.

2 §

Suomi on pöytäkirjan ratifioimiskirjan tallettamisen yhteydessä antanut seuraavan selityksen:

Suomi tunnustaa pöytäkirjan 10 artiklassa tarkoitetun komitean toimivallan ottaa vastaan ja käsitellä sitä vastaan tehtyjä valtiovalituksia sekä pöytäkirjan 11 artiklassa tarkoitetun komitean tutkintamenettelyä koskevan toimivallan.

3 §

Pöytäkirjan muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

4 §

Taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettu laki (108/2014) tulee voimaan 30 päivänä huhtikuuta 2014. Ahvenanmaan maakuntapäivät on hyväksynyt lain voimaantulon maakunnassa.

5 §

Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä huhtikuuta 2014.

Helsingissä 13 päivänä helmikuuta 2014

Sopimusteksti

Taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen valinnainen pöytäkirja

Johdanto

Tämän pöytäkirjan sopimusvaltiot, jotka

katsovat, että Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan periaatteiden mukaan ihmiskunnan kaikkien jäsenten synnynnäisen arvon sekä yhtäläisten ja luovuttamattomien oikeuksien tunnustaminen muodostaa vapauden, oikeudenmukaisuuden ja rauhan perustan maailmassa,

panevat merkille, että ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen mukaan kaikki ihmiset syntyvät vapaina ja tasavertaisina arvoltaan ja oikeuksiltaan ja jokainen on oikeutettu kaikkiin tässä julistuksessa esitettyihin oikeuksiin ja vapauksiin ilman minkäänlaista rotuun, väriin, sukupuoleen, kieleen, uskontoon, poliittiseen tai muuhun mielipiteeseen, kansalliseen tai yhteiskunnalliseen alkuperään, omaisuuteen, syntyperään tai muuhun tekijään perustuvaa erotusta,

palauttavat mieliin, että ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa ja Yhdistyneiden kansakuntien kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa tunnustetaan, että vapaiden, pelosta ja puutteesta vapautta nauttivien ihmisten ihanne voidaan saavuttaa vain, jos luodaan olosuhteet, joissa jokainen saattaa nauttia taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksiaan sekä kansalaisoikeuksiaan ja poliittisia oikeuksiaan,

vahvistavat kaikkien ihmisoikeuksien ja perusvapauksien yleismaailmallisuuden, jakamattomuuden, keskinäisen riippuvuuden ja yhteenkuuluvuuden,

palauttavat mieliin, että jokainen taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen (jäljempänä "yleissopimus") sopimusvaltio sitoutuu ryhtymään toimenpiteisiin sekä erikseen että kansainvälisen avun ja yhteistoiminnan kautta, varsinkin talouden ja tekniikan alalla, kaikin käytettävissään olevin voimavaroin, yleissopimuksessa tunnustettujen oikeuksien toteuttamiseksi asteittain kokonaisuudessaan kaikin asianmukaisin keinoin ja varsinkin lainsäädäntötoimenpitein,

katsovat, että yleissopimuksen päämäärien saavuttamiseksi ja sen määräysten täytäntöön panemiseksi nykyistä tehokkaammin olisi taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien komitealle (jäljempänä "komitea") tehtävä mahdolliseksi suorittaa tässä pöytäkirjassa määrättyjä tehtäviä,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla
Komitean toimivalta ottaa vastaan ja käsitellä valituksia

1. Yleissopimuksen sopimusvaltio, joka tulee tämän pöytäkirjan sopimusvaltioksi, tunnustaa komitean toimivallan ottaa vastaan ja käsitellä valituksia siten kuin tässä pöytäkirjassa määrätään.

2. Komitea ei ota vastaan valitusta, joka koskee yleissopimuksen sopimusvaltiota, joka ei ole tämän pöytäkirjan sopimusvaltio.

2 artikla
Valitukset

Valituksia voivat tehdä sopimusvaltion lainkäyttövaltaan kuuluvat yksityishenkilöt tai yksityishenkilöiden ryhmät, jotka väittävät kyseisen sopimusvaltion loukanneen heidän yleissopimuksessa tunnustettuja taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksiaan, tai valituksia voidaan tehdä näiden puolesta. Jos valitus tehdään yksityishenkilöiden tai yksityishenkilöiden ryhmien puolesta, tämän on tapahduttava näiden suostumuksella, jollei valittaja voi perustella toimintaansa näiden puolesta ilman tällaista suostumusta.

3 artikla
Tutkittavaksi ottaminen

1. Komitea ei käsittele valitusta, ellei se ole varmistunut siitä, että kaikki käytettävissä olevat kansalliset oikeussuojakeinot on käytetty. Tätä määräystä ei sovelleta, jos näiden oikeussuojakeinojen soveltaminen on kohtuuttomasti pitkittynyt.

2. Komitea ei ota valitusta tutkittavaksi, jos:

(a) valitusta ei ole tehty vuoden kuluessa siitä, kun kaikki kansalliset oikeussuojakeinot on käytetty, jollei valittaja pysty osoittamaan, ettei valitusta voitu tehdä kyseisenä määräaikana;

(b) valituksen kohteena olevat seikat ovat tapahtuneet ennen tämän pöytäkirjan voimaantuloa kyseisen sopimusvaltion osalta, elleivät nämä seikat ole jatkuneet kyseisen ajankohdan jälkeen.

(c) komitea on jo tutkinut saman asian tai sitä on tutkittu tai tutkitaan muussa kansainvälisessä tutkinta- tai selvittelymenettelyssä;

(d) yleissopimuksen määräykset eivät sovellu valitukseen;

(e) valitus on ilmeisen perusteeton, sitä ei ole perusteltu riittävästi tai se perustuu yksinomaan joukkoviestimien levittämiin tietoihin;

(f) valituksessa on käytetty väärin valitusoikeutta; tai

(g) valitus on tehty nimettömänä tai muutoin kuin kirjallisesti.

4 artikla
Valitukset, joista ei ilmene selvää haittaa

Komitea voi tarvittaessa kieltäytyä käsittelemästä valitusta, josta ei ilmene, että valittajalle olisi aiheutunut selvää haittaa, jollei komitea katso valituksen tuovan esiin vakavaa yleisesti merkittävää seikkaa.

5 artikla
Väliaikaiset toimenpiteet

1. Komitea voi milloin tahansa valituksen vastaanottamisen jälkeen ja ennen asiasisältöä koskevan ratkaisun tekemistä toimittaa asianosaisena olevalle sopimusvaltiolle sen kiireellisesti käsiteltäväksi pyynnön, että tämä sopimusvaltio ryhtyisi sellaisiin väliaikaisiin toimenpiteisiin, jotka voivat poikkeustapauksissa olla tarpeen, jotta vältettäisiin väitetystä loukkauksesta uhrille tai uhreille mahdollisesti aiheutuva korvaamaton vahinko.

2. Se, että komitea käyttää 1 kohdan mukaista harkintavaltaansa, ei tarkoita, että se olisi päättänyt ottaa valituksen tutkittavaksi tai ratkaissut sen asiasisällön.

6 artikla
Valituksen toimittaminen

1. Komitea antaa sille tämän pöytäkirjan mukaisesti tehdyn valituksen luottamuksellisesti tiedoksi asianosaisena olevalle sopimusvaltiolle, jollei komitea valitusta tälle valtiolle tiedoksi antamatta katso, ettei valitusta voida ottaa tutkittavaksi.

2. Asianosaisena oleva sopimusvaltio toimittaa kuuden kuukauden kuluessa komitealle kirjalliset selvityksensä tai lausuntonsa asiasta ja mahdollisesti tarjoamastaan oikeussuojakeinosta.

7 artikla
Sovintoratkaisu

1. Komitea saattaa hyvät palveluksensa asian osapuolten käytettäväksi, jotta asiassa saavutettaisiin sovintoratkaisu yleissopimuksessa määrättyjä velvoitteita kunnioittaen.

2. Sovintoratkaisun hyväksyminen päättää tämän pöytäkirjan mukaisen valituksen käsittelyn.

8 artikla
Valitusten tutkiminen

1. Komitea tutkii tämän pöytäkirjan 2 artiklan mukaisesti vastaan ottamansa valitukset kaikkien sille toimitettujen aineistojen perusteella, edellyttäen, että nämä aineistot toimitetaan asian osapuolille.

2. Komitea tutkii tämän pöytäkirjan mukaisesti tehdyt valitukset suljetuissa istunnoissa.

3. Tutkiessaan tämän pöytäkirjan mukaista valitusta komitea voi tarvittaessa tutkia asian kannalta merkityksellisiä aineistoja, jotka ovat peräisin muilta Yhdistyneiden kansakuntien elimiltä, erityisjärjestöiltä, rahastoilta, ohjelmilta ja järjestelmiltä ja muilta kansainvälisiltä järjestöiltä, alueelliset ihmisoikeusjärjestelmät mukaan lukien, sekä kyseisen sopimusvaltion esittämiä vastineita tai huomautuksia.

4. Tutkiessaan tämän pöytäkirjan mukaisia valituksia komitea arvioi niiden toimenpiteiden asianmukaisuutta, joihin sopimusvaltio on ryhtynyt yleissopimuksen II osan mukaisesti. Tällöin komitea ottaa huomioon, että sopimusvaltio voi toteuttaa useita mahdollisia toimenpiteitä yleissopimuksessa määrättyjen oikeuksien täytäntöön panemiseksi.

9 artikla
Toimenpiteet komitean kannanottojen johdosta

1. Tutkittuaan valituksen komitea toimittaa valitusta koskevat kannanottonsa sekä mahdolliset suosituksensa asian osapuolille.

2. Sopimusvaltio ottaa asianmukaisesti huomioon komitean kannanotot ja mahdolliset suositukset sekä toimittaa komitealle kuuden kuukauden kuluessa kirjallisen vastauksen, johon sisältyvät tiedot toimenpiteistä, joihin on ryhdytty komitean kannanottojen ja suositusten johdosta.

3. Komitea voi pyytää sopimusvaltiota toimittamaan lisätietoja toimenpiteistä, joihin sopimusvaltio on ryhtynyt komitean kannanottojen tai sen mahdollisten suositusten johdosta; jos komitea katsoo asianmukaiseksi, se voi pyytää sopimusvaltiota toimittamaan lisätietoja myös myöhemmin yleissopimuksen 16 ja 17 artiklan mukaisesti antamissaan kertomuksissa.

10 artikla
Valtiovalitukset

1. Tämän pöytäkirjan sopimusvaltio voi milloin tahansa antaa tämän artiklan mukaisesti selityksen, jonka mukaan se tunnustaa komitean toimivallan ottaa vastaan ja käsitellä valituksia, joissa sopimusvaltio väittää että toinen sopimusvaltio ei täytä yleissopimuksen mukaisia velvoitteitaan. Tämän artiklan mukaisia valituksia voidaan ottaa vastaan ja käsitellä ainoastaan, jos ne ovat sellaisen sopimusvaltion tekemiä, joka on antanut osaltaan komitean toimivallan tunnustavan selityksen. Komitea ei ota vastaan valitusta, jos se koskee sopimusvaltiota, joka ei ole antanut tällaista selitystä. Tämän artiklan mukaisesti vastaan otetut valitukset käsitellään seuraavaa menettelyä noudattaen:

(a) Jos tämän pöytäkirjan sopimusvaltio katsoo, ettei toinen sopimusvaltio täytä yleissopimuksen mukaisia velvoitteitaan, se voi kirjallisella valituksella antaa asian tiedoksi kyseiselle sopimusvaltiolle. Sopimusvaltio voi ilmoittaa asiasta myös komitealle. Kolmen kuukauden kuluessa valituksen vastaanottamisesta valituksen vastaan ottava valtio antaa valituksen lähettäneelle valtiolle asiaa koskevan kirjallisen selityksen tai muun lausunnon, jossa viitataan mahdollisuuksien ja tarpeen mukaan asiassa käytettyihin tai vireillä tai käytettävissä oleviin kansallisiin menettelyihin ja oikeussuojakeinoihin;

(b) Jollei asiaa saada selvitetyksi molempia asianosaisina olevia sopimusvaltioita tyydyttävällä tavalla kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun valituksen vastaan ottava valtio on ottanut vastaan alkuperäisen valituksen, kummallakin valtiolla on oikeus saattaa asia komitean käsiteltäväksi sekä komitealle että toiselle valtiolle osoitetulla ilmoituksella;

(c) Komitea käsittelee sen käsiteltäväksi saatetun asian vasta, kun se on varmistunut siitä, että asiassa on käytetty kaikki käytettävissä olevat kansalliset oikeussuojakeinot. Tätä määräystä ei sovelleta, jos komitea katsoo, että näiden oikeussuojakeinojen soveltaminen on kohtuuttomasti pitkittynyt;

(d) Jollei tämän kohdan c alakohdan määräyksistä muuta johdu, komitea saattaa hyvät palveluksensa kyseisten sopimusvaltioiden käytettäväksi, jotta asiassa saavutettaisiin sovintoratkaisu yleissopimuksessa määrättyjä velvoitteita kunnioittaen;

(e) Komitea tutkii tämän artiklan mukaisesti tehdyt valitukset suljetuissa istunnoissa;

(f) Komitea voi sen käsiteltäväksi tämän kohdan b alakohdan mukaisesti saatetussa asiassa kehottaa b alakohdassa tarkoitettuja asianomaisia sopimusvaltioita antamaan kaikki asiaankuuluvat tiedot;

(g) Asianosaisina olevilla tämän kohdan b alakohdassa tarkoitetuilla sopimusvaltioilla on oikeus olla edustettuina komitean käsitellessä asiaa sekä esittää huomautuksia suullisesti ja/tai kirjallisesti;

(h) Tämän kohdan b alakohdan mukaisen ilmoituksen vastaan otettuaan komitea antaa viipymättä kertomuksen seuraavasti:

(i) Jos saavutetaan tämän kohdan d alakohdan mukainen ratkaisu, komitea rajoittaa selvityksensä lyhyeen lausuntoon, jossa todetaan tosiasiat sekä saavutettu ratkaisu,

(ii) Jollei saavuteta tämän kohdan d alakohdan mukaista ratkaisua, komitea esittää kertomuksessaan asianosaisina olevien sopimusvaltioiden välistä asiaa koskevat olennaiset tosiseikat. Kertomukseen liitetään kyseisten sopimusvaltioiden antamat kirjalliset huomautukset ja pöytäkirja niiden suullisista huomautuksista. Komitea voi myös toimittaa pelkästään asianosaisina oleville sopimusvaltioille kannanotot, jotka se katsoo merkityksellisiksi niiden välisen asian kannalta.

Kaikissa tapauksissa kertomus toimitetaan asianosaisina oleville sopimusvaltioille.

2. Sopimusvaltiot tallettavat tämän artiklan 1 kohdan mukaisen selityksen Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerin huostaan, ja pääsihteeri toimittaa jäljennökset selityksestä muille sopimusvaltioille. Selitys voidaan peruuttaa milloin tahansa ilmoittamalla asiasta pääsihteerille. Peruuttaminen ei vaikuta sellaisen asian käsittelyyn, josta on jo tehty valitus tämän artiklan mukaisesti; sopimusvaltiolta ei oteta vastaan uutta tämän artiklan mukaista valitusta sen jälkeen, kun pääsihteeri on ottanut vastaan selityksen peruuttamista koskevanilmoituksen, ellei kyseinen sopimusvaltio ole antanut uutta selitystä.

11 artikla
Tutkintamenettely

1. Tämän pöytäkirjan sopimusvaltio voi milloin tahansa antaa selityksen, jonka mukaan se tunnustaa tässä artiklassa komitealle annetun toimivallan.

2. Jos komitean saaman luotettavan tiedon mukaan sopimusvaltio on vakavasti tai järjestelmällisesti loukannut yleissopimuksessa määrättyjä taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia, komitea pyytää tätä sopimusvaltiota tekemään yhteistyötä tietojen tutkimiseksi ja tätä varten toimittamaan kyseisiä tietoja koskevan vastineen.

3. Ottaen huomioon asianosaisena olevan sopimusvaltion mahdollisesti toimittaman vastineen sekä muut käytettävissään olevat luotettavat tiedot komitea voi nimetä yhden tai useamman jäsenensä suorittamaan tutkinnan ja antamaan siitä kiireellisesti kertomuksen komitealle. Tutkintaan voi sisältyä käynti sopimusvaltion alueella, mikäli käynti on perusteltavissa ja sopimusvaltio suostuu siihen.

4. Tutkinta suoritetaan luottamuksellisesti, ja sopimusvaltion kanssa pyritään yhteistyöhön kaikissa menettelyn vaiheissa.

5. Käsiteltyään tutkinnan tulokset komitea toimittaa ne asianosaisena olevalle sopimusvaltiolle yhdessä mahdollisten kommenttien ja suositusten kanssa.

6. Asianosaisena oleva sopimusvaltio toimittaa vastineensa komitealle kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun se on ottanut vastaan komitean toimittamat tulokset, kommentit ja suositukset.

7. Kun tällainen menettely on suoritettu tämän artiklan 2 kohdan mukaisen tutkinnan osalta, komitea voi kyseisen sopimusvaltion kanssa neuvoteltuaan päättää sisällyttää tiivistelmän menettelyn tuloksista tämän pöytäkirjan 15 artiklassa tarkoitettuun vuosikertomukseen.

8. Sopimusvaltio, joka on antanut tämän artiklan 1 kohdan mukaisen selityksen, voi milloin tahansa peruuttaa tämän selityksen ilmoittamalla asiasta pääsihteerille.

12 artikla
Toimenpiteet tutkintamenettelyn johdosta

1. Komitea voi pyytää asianosaisena olevaa sopimusvaltiota sisällyttämään yleissopimuksen 16 ja 17 artiklan mukaiseen kertomukseensa yksityiskohtaiset tiedot toimenpiteistä, joihin on ryhdytty tämän pöytäkirjan 11 artiklan mukaisesti suoritetun tutkinnan johdosta.

2. Komitea voi tarvittaessa 11 artiklan 6 kohdassa tarkoitetun kuuden kuukauden määräajan päätyttyä pyytää asianosaisena olevaa sopimusvaltiota ilmoittamaan sille toimenpiteistä, joihin tutkinnan johdosta on ryhdytty.

13 artikla
Suojelutoimenpiteet

Sopimusvaltio ryhtyy kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin varmistaakseen, ettei sen lainkäyttövaltaan kuuluvia yksityishenkilöitä kohdella huonosti tai uhkailla sen johdosta, että he ovat tehneet komitealle valituksia tämän pöytäkirjan mukaisesti.

14 artikla
Kansainvälinen apu ja yhteistyö

1. Jos komitea katsoo sen tarpeelliseksi, se toimittaa asianosaisena olevan sopimusvaltion suostumuksella Yhdistyneiden kansakuntien erityisjärjestöille, rahastoille ja ohjelmille sekä muille toimivaltaisille elimille kannanottonsa tai suosituksensa teknisen neuvonnan tai avun tarvetta ilmaisevien valitusten ja kyselyjen johdosta ja liittää mukaan sopimusvaltion mahdolliset vastineet ja ehdotukset, jotka koskevat näitä kannanottoja tai suosituksia.

2. Komitea voi asianosaisena olevan sopimusvaltion suostumuksella myös saattaa näiden elinten tietoon tämän pöytäkirjan mukaisesti käsiteltävistä valituksista johtuvan asian, joka saattaa edistää näiden elinten toimivaltansa puitteissa tekemää päätöstä siitä, onko aiheellista ryhtyä kansainvälisiin toimenpiteisiin, joilla voidaan osaltaan auttaa sopimusvaltioita edistymään yleissopimuksessa tunnustettujen oikeuksien täytäntöönpanossa.

3. Perustetaan yleiskokouksen asianomaisia menettelyjä noudattaen rahasto, jota hallinnoidaan Yhdistyneiden kansakuntien varainhoitoa koskevien määräysten ja sääntöjen mukaisesti ja jonka tarkoituksena on asiantuntija-avun ja teknisen avun antaminen sopimusvaltioille kunkin sopimusvaltion suostumuksella, jotta ne voivat nykyistä paremmin panna täytäntöön yleissopimuksessa määrätyt oikeudet ja siten osaltaan vahvistaa kansallista toimintakykyään tämän pöytäkirjan soveltamisalaan kuuluvien taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien alalla.

4. Tämän artiklan määräykset eivät rajoita kunkin sopimusvaltion velvollisuutta täyttää yleissopimuksen mukaiset velvoitteensa.

15 artikla
Vuosikertomus

Komitean sisällyttää vuosikertomukseensa yhteenvedon tämän pöytäkirjan mukaisesta toiminnastaan.

16 artikla
Jakelu ja tiedottaminen

Kukin sopimusvaltio sitoutuu tekemään yleissopimuksen ja tämän pöytäkirjan laajalti tunnetuiksi ja jakamaan niitä sekä helpottamaan tiedon saantia komitean kannanotoista ja suosituksista, erityisesti asianosaisena olevaa sopimusvaltiota koskevien asioiden osalta, ja tekemään tämän vammaisille henkilöille saavutettavalla tavalla.

17 artikla
Allekirjoittaminen, ratifiointi ja liittyminen

1. Tämä pöytäkirja on avoinna allekirjoittamista varten valtiolle, joka on allekirjoittanut tai ratifioinut yleissopimuksen tai liittynyt siihen.

2. Valtio, joka on ratifioinut yleissopimuksen tai liittynyt siihen, voi ratifioida tämän pöytäkirjan. Ratifioimiskirjat talletetaan Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerin huostaan.

3. Tämä pöytäkirja on avoinna liittymistä varten valtiolle, joka on ratifioinut yleissopimuksen tai liittynyt siihen.

4. Liittyminen tapahtuu tallettamalla liittymiskirja Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerin huostaan.

18 artikla
Voimaantulo

1. Tämä pöytäkirja tulee voimaan kolmen kuukauden kuluttua päivästä, jona kymmenes ratifioimis- tai liittymiskirja on talletettu Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerin huostaan.

2. Kunkin sellaisen valtion osalta, joka ratifioi tämän pöytäkirjan tai liittyy siihen sen jälkeen, kun kymmenes ratifioimis- tai liittymiskirja on talletettu, pöytäkirja tulee voimaan kolmen kuukauden kuluttua päivästä, jona tämä valtio on tallettanut ratifioimis- tai liittymiskirjansa.

19 artikla
Pöytäkirjan muuttaminen

1. Sopimusvaltiot voivat ehdottaa muutoksia tähän pöytäkirjaan ja toimittaa muutosehdotuksensa Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille. Pääsihteeri antaa muutosehdotukset tiedoksi sopimusvaltioille ja pyytää, että ne ilmoittavat pääsihteerille, kannattavatko ne sopimusvaltioiden kokouksen koolle kutsumista ehdotusten käsittelyä ja niistä päättämistä varten. Jos neljän kuukauden kuluessa tiedoksiantopäivästä vähintään kolmasosa sopimusvaltioista kannattaa kokouksen koolle kutsumista, pääsihteeri kutsuu kokouksen koolle Yhdistyneiden kansakuntien alaisuudessa. Pääsihteeri toimittaa kokouksessa läsnä olevien ja äänestävien sopimusvaltioiden kahden kolmasosan enemmistöllä hyväksymän muutoksen Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen hyväksyttäväksi ja sen jälkeen kaikkien sopimusvaltioiden hyväksyttäväksi.

2. Tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti hyväksytty muutos tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun talletettujen hyväksymiskirjojen määrä on noussut kahteen kolmasosaan sopimusvaltioiden määrästä muutoksen hyväksymisen ajankohtana. Sen jälkeen muutos tulee voimaan sopimusvaltion osalta kolmantenakymmenentenä päivänä sen hyväksymiskirjan tallettamisen jälkeen. Muutos sitoo ainoastaan niitä sopimusvaltioita, jotka ovat hyväksyneet sen.

20 artikla
Irtisanominen

1. Sopimusvaltio voi irtisanoa tämän pöytäkirjan milloin tahansa ilmoittamalla asiasta kirjallisesti Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille. Irtisanominen tulee voimaan kuuden kuukauden kuluttua päivästä, jona pääsihteeri on ottanut ilmoituksen vastaan.

2. Irtisanominen ei rajoita tämän pöytäkirjan määräysten soveltamista edelleen ennen irtisanomisen voimaantulopäivää 2 ja 10 artiklan mukaisesti tehtyihin valituksiin tai 11 artiklan mukaisesti vireille pantuihin menettelyihin.

21 artikla
Pääsihteerin ilmoitukset

Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteeri ilmoittaa kaikille yleissopimuksen 26 artiklan 1 kappaleessa tarkoitetuille valtioille seuraavat tiedot:

(a) tämän pöytäkirjan mukaiset allekirjoittamiset, ratifioinnit ja liittymiset;

(b) tämän pöytäkirjan voimaantulopäivä ja 19 artiklan mukaisten muutosten voimaantulopäivät;

(c) 20 artiklan mukaiset irtisanomiset.

22 artikla
Viralliset kielet

1. Tämä pöytäkirja, jonka arabian-, englannin-, espanjan-, kiinan-, ranskan- ja venäjänkieliset tekstit ovat yhtä todistusvoimaiset, talletetaan Yhdistyneiden kansakuntien arkistoon.

2. Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteeri toimittaa tämän pöytäkirjan oikeaksi todistetut jäljennökset kaikille yleissopimuksen 26 artiklassa tarkoitetuille valtioille.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.