13/2014

Annettu: 30.01.2014

Valtioneuvoston asetus Belgian kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään Belgian kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain (917/2009) 3 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 335/2012:

1 §

Suomen Tasavallan ja Belgian Kuningaskunnan välillä Brysselissä 18 päivänä toukokuuta 1976 tehdyn ja Brysselissä 13 päivänä maaliskuuta 1991 tehdyllä lisäsopimuksella (SopS 60/1998) muutetun tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen (SopS 66/1978) muuttamisesta Brysselissä 15 päivänä syyskuuta 2009 tehty pöytäkirja on voimassa 18 päivästä heinäkuuta 2013 niin kuin siitä on sovittu.

Eduskunta on hyväksynyt pöytäkirjan 10 päivänä marraskuuta 2009 ja tasavallan presidentti 20 päivänä marraskuuta 2009. Hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 18 päivänä heinäkuuta 2013.

2 §

Pöytäkirjan muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Belgian kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettu laki (917/2009), jonka voimaantulon maakunnassa Ahvenanmaan maakuntapäivät on hyväksynyt, tulee voimaan 7 päivänä helmikuuta 2014.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 7 päivänä helmikuuta 2014.

Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2014

Pöytäkirja

PÖYTÄKIRJA

SUOMEN TASAVALLAN JA BELGIAN KUNINGASKUNNAN

VÄLILLÄ BRYSSELISSÄ 18 PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 1976 TEHDYN JA

BRYSSELISSÄ 13 PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 1991 TEHDYLLÄ

LISÄSOPIMUKSELLA MUUTETUN,

TULO- JA VARALLISUUSVEROJA

KOSKEVAN KAKSINKERTAISEN

VEROTUKSEN VÄLTTÄMISEKSI JA

VERON KIERTÄMISEN ESTÄMISEKSI TEHDYN SOPIMUKSEN

MUUTTAMISESTA

Suomen tasavallan hallitus ja Belgian kuningaskunnan hallitus,

jotka haluavat muuttaa Suomen tasavallan ja Belgian kuningaskunnan välillä Brysselissä 18 päivänä toukokuuta 1976 tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi allekirjoitettua sopimusta (jäljempänä "sopimus"), sellaisena kuin se on muutettuna Brysselissä 13 päivänä maaliskuuta 1991 allekirjoitetulla lisäsopimuksella,

ovat sopineet seuraavasta:

I ARTIKLA

Sopimuksen 27 artiklan teksti poistetaan ja korvataan seuraavalla:

"1. Sopimusvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on vaihdettava keskenään sellaisia tietoja, jotka ovat ennalta katsoen olennaisia tämän sopimuksen määräysten soveltamiseksi tai sopimusvaltioiden tai Suomen paikallisviranomaisten määräämien tai sopimusvaltioiden tai Suomen paikallisviranomaisten lukuun määrättyjä kaikenlaatuisia veroja koskevan sisäisen lainsäädännön hallinnoimiseksi tai toimeenpanemiseksi, mikäli tämän lainsäädännön perusteella tapahtuva verotus ei ole sopimuksenvastainen. Sopimuksen 1 ja 2 artikla eivät rajoita tietojen vaihtamista.

2. Sopimusvaltion 1 kappaleen perusteella vastaanottamia tietoja on käsiteltävä salaisina samalla tavalla kuin tämän valtion sisäisen lainsäädännön perusteella saatuja tietoja ja niitä saadaan ilmaista vain henkilöille tai viranomaisille (niihin luettuina tuomioistuimet ja hallintoelimet), jotka määräävät, kantavat tai perivät 1 kappaleessa mainittuja veroja tai käsittelevät näitä veroja koskevia syytteitä tai valituksia, taikka valvovat edellä mainittuja toimia. Näiden henkilöiden tai viranomaisten on käytettävä tietoja vain tällaisiin tarkoituksiin. He saavat ilmaista tietoja julkisessa oikeudenkäynnissä tai tuomioistuimen ratkaisuissa. Edellä olevien määräysten estämättä sopimusvaltion vastaanottamia tietoja voidaan käyttää muihin tarkoituksiin, kun näitä tietoja voidaan käyttää näihin muihin tarkoituksiin kummankin valtion lainsäädännön mukaan ja tietoja antavan valtion toimivaltainen viranomainen antaa luvan tällaiseen käyttöön.

3. Tämän artiklan 1 ja 2 kappaleiden määräysten ei katsota velvoittavan sopimusvaltiota:

a) ryhtymään hallintotoimiin, jotka poikkeavat tämän sopimusvaltion tai toisen sopimusvaltion lainsäädännöstä ja hallintokäytännöstä;

b) antamaan tietoja, joita tämän sopimusvaltion tai toisen sopimusvaltion lainsäädännön mukaan tai säännönmukaisen hallintomenettelyn puitteissa ei voida hankkia;

c) antamaan tietoja, jotka paljastaisivat liikesalaisuuden taikka teollisen, kaupallisen tai ammatillisen salaisuuden tai elinkeinotoiminnassa käytetyn menettelytavan, taikka tietoja, joiden ilmaiseminen olisi vastoin yleistä järjestystä (ordre public).

4. Jos sopimusvaltio pyytää tietoja tämän artiklan määräysten mukaisesti, toisen sopimusvaltion on käytettävä tiedonhankintakeinojaan pyydettyjen tietojen hankkimiseksi, vaikka tämä toinen valtio ei ehkä tarvitse näitä tietoja omiin verotuksellisiin tarkoituksiinsa. Edelliseen lauseeseen sisältyvän velvollisuuden osalta sovelletaan tämän artiklan 3 kappaleen rajoituksia, mutta näiden rajoitusten ei voida milloinkaan katsoa sallivan sitä, että sopimusvaltio kieltäytyy antamasta tietoja vain sen vuoksi, että ne eivät sen osalta koske kansallista etua.

5. Tämän artiklan 3 kappaleen määräysten ei voida milloinkaan katsoa sallivan sitä, että sopimusvaltio kieltäytyy antamasta tietoja vain sen vuoksi, että tiedot ovat pankin, muun rahoituslaitoksen, trustin, säätiön, välittäjän tai edustajan tai uskotun miehen hallussa tai ne koskevat omistusosuuksia henkilössä. Tietopyynnön vastaanottaneen sopimusvaltion verohallinnolla on tällaisten tietojen hankkimiseksi valta pyytää tietojen ilmaisemista ja valta suorittaa tutkimuksia ja kuulemisia sen sisäisessä verolainsäädännössä olevista vastakkaisista säännöksistä riippumatta."

II ARTIKLA

Kumpikin sopimusvaltio ilmoittaa toiselle sopimusvaltiolle diplomaattista tietä täyttäneensä lainsäädännössään tämän pöytäkirjan voimaansaattamiselle asetetut edellytykset. Pöytäkirja tulee voimaan näistä ilmoituksista myöhemmän päivämääränä, ja sen määräyksiä sovelletaan:

a) verorikosasioiden osalta verokausiin, jotka alkavat tammikuun 1 päivänä 2006 tai sen jälkeen;

b) kaikkien muiden veroasioiden osalta verokausiin, jotka alkavat tammikuun 1 päivänä 2010 tai sen jälkeen.

III ARTIKLA

Tämä pöytäkirja, joka on olennainen osa sopimusta, on voimassa niin kauan kuin sopimus on voimassa, ja pöytäkirjaa sovelletaan niin kauan kuin itse sopimusta sovelletaan.

Tämän vakuudeksi ovat allekirjoittaneet, asianmukaisesti siihen valtuutettuina, allekirjoittaneet tämän pöytäkirjan.

Tehty Brysselissä 15 päivänä syyskuuta 2009, kahtena englanninkielisenä kappaleena.

SUOMEN TASAVALLAN

HALLITUKSEN PUOLESTA:

BELGIAN KUNINGASKUNNAN

HALLITUKSEN PUOLESTA:

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.