58/2013

Annettu: 04.07.2013

Valtioneuvoston asetus tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi Barbadosin kanssa tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi Barbadosin kanssa tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain (1452/2011) 3 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 334/2012:

1 §

Suomen ja Barbadosin välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen (SopS 79/1992) muuttamisesta Suomen ja Barbadosin välillä Pariisissa 3 päivänä marraskuuta 2011 tehty pöytäkirja on voimassa 23 päivästä maaliskuuta 2012 niin kuin siitä on sovittu.

Eduskunta on hyväksynyt pöytäkirjan 7 päivänä joulukuuta 2011 ja tasavallan presidentti 22 päivänä joulukuuta 2011. Hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 21 päivänä helmikuuta 2012.

2 §

Pöytäkirjan muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Barbadosin kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 22 päivänä joulukuuta 2011 annettu laki (1452/2011), jonka voimaantulon maakunnassa Ahvenanmaan maakuntapäivät on hyväksynyt, tulee voimaan 12 päivänä heinäkuuta 2013.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 12 päivänä heinäkuuta 2013.

Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta 2013

Liite Pöytäkirjateksti(Suomennos)

PÖYTÄKIRJA

SUOMEN JA BARBADOSIN VÄLILLÄ LONTOOSSA 15 PÄIVÄNÄ KESÄKUUTA 1989 TULOVEROJA KOSKEVAN KAKSINKERTAISEN VEROTUKSEN VÄLTTÄMISEKSI TEHDYN SOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA

Suomen hallitus ja Barbadosin hallitus,

jotka haluavat muuttaa Lontoossa 15 päivänä kesäkuuta 1989 tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehtyä sopimusta (jäljempänä "sopimus");

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Sopimuksen 27 artiklan 2 kappale poistetaan ja korvataan seuraavalla:

"2. Tämän artiklan 1 kappaleen määräyksiä ei sovelleta, jos sopimusvaltiosta saatu tulo kertyy kauppa- tai palvelutoiminnasta International Business Companies Act -nimisen lain (Cap. 77) nojalla tai Societies with Restricted Liability Act -nimisen lain (318B) nojalla tai muusta toiminnasta kuin pankkitoiminnasta International Financial Services Act -nimisen lain (Cap. 325) nojalla tai muun sellaisen säännöksen nojalla, joka voidaan säätää tämän sopimuksen allekirjoitusajankohdan jälkeen ja jonka pääasiallisesti samankaltaisesta luonteesta sopimusvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset ovat yhtä mieltä. Henkilö, joka harjoittaa pankkitoimintaa Financial Services Act -nimisen lain (Cap. 325) nojalla tai vakuutustoimintaa Exempt Insurance Act -nimisen lain (Cap. 308A) nojalla tai sijoitusyhtiötoimintaa International Business Companies Act -nimisen lain (Cap. 77) nojalla tai Societies with Restricted Liability Act -nimisen lain (318B) nojalla tai muun sellaisen säännöksen nojalla, joka saatetaan säätää sopimuksen allekirjoitusajankohdan jälkeen ja jonka pääasiallisesti samankaltaisesta luonteesta sopimusvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset ovat yhtä mieltä, ei ole oikeutettu 7-25 artiklan mukaisiin etuuksiin."

2 artikla

Sopimuksen 29 artikla poistetaan ja korvataan seuraavalla:

"29 artikla
Tietojen vaihtaminen

1. Sopimusvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on vaihdettava keskenään sellaisia tietoja, jotka ovat ennalta arvioiden olennaisia tämän sopimuksen määräysten soveltamiseksi tai sopimusvaltioiden tai niiden valtiollisten osien tai paikallisviranomaisten lukuun määrättyjä kaikenlaatuisia veroja koskevan sisäisen lainsäädännön hallinnoimiseksi tai toimeenpanemiseksi, mikäli tämän lainsäädännön perusteella tapahtuva verotus ei ole vastoin tätä sopimusta. Sopimuksen 1 ja 2 artikla eivät rajoita tietojen vaihtamista.

2. Sopimusvaltion 1 kappaleen perusteella vastaanottamia tietoja on käsiteltävä salaisina samalla tavalla kuin tämän valtion sisäisen lainsäädännön perusteella saatuja tietoja ja niitä saadaan ilmaista vain henkilöille tai viranomaisille (mukaan lukien tuomioistuimet ja hallintoelimet), jotka määräävät, kantavat tai perivät 1 kappaleessa tarkoitettuja veroja tai käsittelevät niitä koskevia syytteitä tai valituksia taikka valvovat edellä mainittuja toimia. Näiden henkilöiden tai viranomaisten on käytettävä tietoja vain tällaisiin tarkoituksiin. Ne saavat ilmaista tietoja julkisessa oikeudenkäynnissä tai tuomioistuimen ratkaisuissa. Sopimusvaltion saamia tietoja voidaan edellä olevan estämättä käyttää muihin tarkoituksiin, jos se on sallittua kummankin sopimusvaltion lainsäädännön mukaan ja pyynnön vastaanottavan sopimusvaltion toimivaltainen viranomainen antaa oikeuden tällaiseen käyttöön.

3. Tämän artiklan 1 ja 2 kappaleen määräysten ei missään tapauksessa katsota velvoittavan sopimusvaltiota:

a) ryhtymään hallintotoimiin, jotka poikkeavat tämän sopimusvaltion tai toisen sopimusvaltion lainsäädännöstä ja hallintokäytännöstä;

b) antamaan tietoja, joita tämän sopimusvaltion tai toisen sopimusvaltion lainsäädännön mukaan tai säännönmukaisen hallintomenettelyn puitteissa ei voida hankkia;

c) antamaan tietoja, jotka paljastaisivat liikesalaisuuden taikka teollisen, kaupallisen tai ammatillisen salaisuuden tai elinkeinotoiminnassa käytetyn menettelytavan, taikka tietoja, joiden paljastaminen olisi vastoin yleistä järjestystä (ordre public).

4. Jos sopimusvaltio pyytää tietoja tämän artiklan mukaisesti, toisen sopimusvaltion on käytettävä tietojenhankintakeinojaan pyydettyjen tietojen hankkimiseksi, vaikka tämä toinen sopimusvaltio ei ehkä tarvitsekaan näitä tietoja omiin verotuksellisiin tarkoituksiinsa. Edelliseen lauseeseen sisältyvän velvollisuuden osalta sovelletaan 3 kappaleen rajoituksia, mutta näiden rajoitusten ei voida milloinkaan katsoa sallivan sitä, että sopimusvaltio kieltäytyy antamasta tietoja vain sen vuoksi, että ne eivät sen osalta koske kansallista etua.

5. Tämän artiklan 3 kappaleen määräysten ei voida milloinkaan katsoa sallivan sitä, että sopimusvaltio kieltäytyy antamasta tietoja vain sen vuoksi, että tiedot ovat pankin, muun rahoituslaitoksen, välittäjän tai edustajan tai uskotun miehen hallussa tai ne koskevat omistusosuuksia henkilössä."

3 artikla

1. Sopimusvaltioiden hallitukset ilmoittavat toisilleen täyttäneensä valtiosäännössään tämän pöytäkirjan voimaantulolle asetetut edellytykset.

2. Pöytäkirja tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä sen päivän jälkeen, jona myöhempi 1 kappaleessa tarkoitetuista ilmoituksista on tehty, ja sitä sovelletaan siitä ajankohdasta alkaen.

Tämän pöytäkirjan määräyksiä sovelletaan ehtojensa osalta myös tietoihin, jotka ovat tämän pöytäkirjan voimaantuloa edeltävältä ajalta.

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet, asianmukaisesti siihen valtuutettuina, ovat allekirjoittaneet tämän pöytäkirjan.

Tehty Pariisissa 3 päivänä marraskuuta 2011, kahtena englanninkielisenä kappaleena.

SUOMEN HALLITUKSEN

PUOLESTA:

BARBADOSIN HALLITUKSEN

PUOLESTA:

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.