95/2011

Annettu: 14.10.2011

Tasavallan presidentin asetus Itävallan kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan ja lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan ja lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministerin esittelystä, säädetään:

1 §

Helsingissä 4 päivänä maaliskuuta 2011 Suomen tasavallan ja Itävallan tasavallan välillä Wienissä 26 päivänä heinäkuuta 2000 tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehty pöytäkirja ja lisäpöytäkirja tulevat voimaan 1 päivänä joulukuuta 2011 niin kuin siitä on sovittu.

Eduskunta on hyväksynyt pöytäkirjan ja lisäpöytäkirjan 13 päivänä syyskuuta 2011 ja tasavallan presidentti 30 päivänä syyskuuta 2011. Hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 30 päivänä syyskuuta 2011.

2 §

Itävallan kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan ja lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta 30 päivänä syyskuuta 2011 annettu laki (1062/2011) tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2011.

3 §

Pöytäkirjan ja lisäpöytäkirjan muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2011.

Helsingissä 14 päivänä lokakuuta 2011

Liite

Pöytäkirjateksti

PÖYTÄKIRJA

JA LISÄPÖYTÄKIRJA

SUOMEN TASAVALLAN JA ITÄVALLAN TASAVALLAN VÄLILLÄ WIENISSÄ

26 PÄIVÄNÄ HEINÄKUUTA VUONNA 2000 TULO- JA VARALLISUUSVEROJA KOSKEVAN KAKSINKERTAISEN

VEROTUKSEN VÄLTTÄMISEKSI JA

VERON KIERTÄMISEN ESTÄMISEKSI TEHDYN SOPIMUKSEN

MUUTTAMISESTA

Suomen tasavalta ja Itävallan tasavalta, jotka haluavat tehdä pöytäkirjan ja lisäpöytäkirjan Wienissä 26 päivänä heinäkuuta vuonna 2000 tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen (jäljempänä "sopimus") muuttamisesta,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Sopimuksen 26 artikla poistetaan ja korvataan seuraavalla määräyksellä:

"26 artikla
Tietojen vaihtaminen

1. Sopimusvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on vaihdettava keskenään sellaisia tietoja, jotka ovat ennalta katsoen olennaisia tämän sopimuksen määräysten soveltamiseksi tai sopimusvaltioiden tai niiden valtiollisten osien tai paikallisviranomaisten lukuun määrättyjä kaikenlaatuisia veroja koskevan sisäisen lainsäädännön hallinnoimiseksi tai toimeenpanemiseksi, mikäli tämän lainsäädännön perusteella tapahtuva verotus ei ole vastoin tätä sopimusta. Sopimuksen 1 ja 2 artikla eivät rajoita tietojen vaihtamista.

2. Sopimusvaltion 1 kappaleen perusteella vastaanottamia tietoja on käsiteltävä salaisina samalla tavalla kuin tämän valtion sisäisen lainsäädännön perusteella saatuja tietoja ja niitä saadaan ilmaista vain henkilöille tai viranomaisille (mukaan lukien tuomioistuimet ja hallintoelimet), jotka määräävät, kantavat tai perivät 1 kappaleessa tarkoitettuja veroja tai käsittelevät näitä veroja koskevia syytteitä tai valituksia taikka valvovat edellä mainittuja toimia. Näiden henkilöiden tai viranomaisten on käytettävä tietoja vain tällaisiin tarkoituksiin. Ne saavat ilmaista tietoja julkisessa oikeudenkäynnissä tai tuomioistuimen ratkaisuissa. Sopimusvaltion saamia tietoja voidaan edellä olevan estämättä käyttää muihin tarkoituksiin, kun tällaisia tietoja voidaan kummankin valtion lainsäädännön mukaan käyttää tällaisiin muihin tarkoituksiin ja tiedot antavan valtion toimivaltainen viranomainen antaa luvan tällaiseen käyttöön.

3. Tämän artiklan 1 ja 2 kappaleen määräysten ei missään tapauksessa katsota velvoittavan sopimusvaltiota:

a) ryhtymään hallintotoimiin, jotka poikkeavat tämän sopimusvaltion tai toisen sopimusvaltion lainsäädännöstä ja hallintokäytännöstä;

b) antamaan tietoja, joita tämän sopimusvaltion tai toisen sopimusvaltion lainsäädännön mukaan tai säännönmukaisen hallintomenettelyn puitteissa ei voida hankkia;

c) antamaan tietoja, jotka paljastaisivat liikesalaisuuden taikka teollisen, kaupallisen tai ammatillisen salaisuuden tai elinkeinotoiminnassa käytetyn menettelytavan, taikka tietoja, joiden paljastaminen olisi vastoin yleistä järjestystä (ordre public).

4. Jos sopimusvaltio pyytää tietoja tämän artiklan mukaisesti, toisen sopimusvaltion on käytettävä tietojenhankintakeinojaan pyydettyjen tietojen hankkimiseksi, vaikka tämä toinen valtio ei ehkä tarvitsekaan näitä tietoja omiin verotuksellisiin tarkoituksiinsa. Edelliseen lauseeseen sisältyvän velvollisuuden osalta sovelletaan 3 kappaleen rajoituksia, mutta näiden rajoitusten ei voida milloinkaan katsoa sallivan sitä, että sopimusvaltio kieltäytyy antamasta tietoja vain sen vuoksi, että ne eivät sen osalta koske kansallista etua.

5. Tämän artiklan 3 kappaleen määräysten ei voida milloinkaan katsoa sallivan sitä, että sopimusvaltio kieltäytyy antamasta tietoja vain sen vuoksi, että tiedot ovat pankin, muun rahoituslaitoksen, välittäjän tai edustajan tai uskotun miehen hallussa tai ne koskevat omistusosuuksia henkilössä."

2 artikla

Sopimusvaltioiden on ilmoitettava toisilleen diplomaattista tietä, että kaikki oikeudelliset menettelyt tämän pöytäkirjan voimaantulemiseksi on suoritettu. Pöytäkirja tulee voimaan sen kolmannen kuukauden ensimmäisenä päivänä, joka lähinnä seuraa sen päivän jälkeen, jona myöhempi edellä tarkoitetuista ilmoituksista on vastaanotettu. Tämän pöytäkirjan määräyksiä sovelletaan verokausiin, jotka alkavat pöytäkirjan voimaantulovuotta lähinnä seuraavan kalenterivuoden tammikuun 1 päivänä tai sen jälkeen.

TÄMÄN VAKUUDEKSI kahden sopimusvaltion täysivaltaiset edustajat, asianmukaisesti siihen valtuutettuina, ovat allekirjoittaneet tämän pöytäkirjan.

Tehty Helsingissä 4 päivänä maaliskuuta 2011, kahtena suomen- ja saksankielisenä kappaleena kaikkien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset.

SUOMEN TASAVALLAN PUOLESTA:

ITÄVALLAN TASAVALLAN

PUOLESTA:

LISÄPÖYTÄKIRJA

Allekirjoitettaessa Suomen tasavallan ja Itävallan tasavallan välillä tänä päivänä tehtyä pöytäkirjaa Wienissä 26 päivänä heinäkuuta vuonna 2000 tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta, allekirjoittaneet ovat sopineet siitä, että seuraavat määräykset muodostavat pöytäkirjan olennaisen osan:

Lisäys 26 artiklaan:

1. Tietoja pyytävän valtion toimivaltaisen viranomaisen on sopimuksen mukaisen tietopyynnön tehdessään annettava pyynnön vastaanottavan valtion toimivaltaiselle viranomaiselle seuraavat tiedot sen osoittamiseksi, että pyydetyt tiedot ovat ennalta katsoen olennaisia:

a) tarkastettavana tai tutkittavana olevan henkilön henkilöllisyys;

b) selvitys etsityistä tiedoista mukaan lukien niiden luonne ja se, missä muodossa tietoja pyytävä valtio haluaa tiedot pyynnön vastaanottaneelta valtiolta saada;

c) se verotuksellinen tarkoitus, jota varten tietoja haetaan;

d) syyt, jotka antavat aiheen uskoa, että pyydetyt tiedot ovat pyynnön vastaanottaneessa valtiossa tai pyynnön vastaanottaneen valtion toimivallan piiriin kuuluvan henkilön hallussa tai hänen kontrollinsa alaisia;

e) siltä osin kuin ne ovat tunnetut, jokaisen sellaisen henkilön nimi ja osoite, jolla uskotaan olevan pyydetyt tiedot hallussaan;

f) selvitys siitä, että tietoja pyytävä valtio on käyttänyt kaikki omalla alueellaan käytettävissä olevat keinot tietojen hankkimiseksi, pois lukien keinot, jotka aiheuttaisivat suhteettoman suuria vaikeuksia.

2. Artiklassa 26 määrätyn tietojen vaihtamisen ei katsota sisältävän toimenpiteitä, jotka ovat vain todisteiden keräämistä ("tietojen kalastelua").

3. Artiklan 26 5 kappaleen ei katsota edellyttävän sitä, että sopimusvaltiot vaihtavat tietoja spontaanisti tai automaattisesti.

4. Kun 26 artiklaa tulkitaan, katsotaan, että edellä mainittujen periaatteiden lisäksi on otettava huomioon myös OECD:n kommentaareissa asetetut periaatteet.

TÄMÄN VAKUUDEKSI kahden sopimusvaltion täysivaltaiset edustajat, asianmukaisesti siihen valtuutettuina, ovat allekirjoittaneet tämän lisäpöytäkirjan.

Tehty Helsingissä 4 päivänä maaliskuuta 2011, kahtena suomen- ja saksankielisenä kappaleena kaikkien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset.

SUOMEN TASAVALLAN PUOLESTA:

ITÄVALLAN TASAVALLAN

PUOLESTA:

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.