90/2011

Annettu: 16.09.2011

Tasavallan presidentin asetus lahjontaa koskevan Euroopan neuvoston rikosoikeudellisen yleissopimuksen lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministerin esittelystä, säädetään:

1 §

Lahjontaa koskevan Euroopan neuvoston rikosoikeudellisen yleissopimuksen Strasbourgissa 15 päivänä toukokuuta 2003 tehty lisäpöytäkirja tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2011 niin kuin siitä on sovittu.

Eduskunta on hyväksynyt lisäpöytäkirjan 15 päivänä maaliskuuta 2011 ja tasavallan presidentti 10 päivänä kesäkuuta 2011. Hyväksymiskirja on talletettu Euroopan neuvoston pääsihteerin huostaan 24 päivänä kesäkuuta 2011.

2 §

Lahjontaa koskevan Euroopan neuvoston rikosoikeudellisen yleissopimuksen lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettu laki (636/2011) tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2011.

3 §

Lisäpöytäkirjan muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2011.

Helsingissä 16 päivänä syyskuuta 2011

Sopimusteksti

LAHJONTAA KOSKEVAN RIKOSOIKEUDELLISEN YLEISSOPIMUKSEN LISÄPÖYTÄKIRJA

Euroopan neuvoston jäsenvaltiot ja muut tämän pöytäkirjan allekirjoittaneet valtiot, jotka

pitävät toivottavana täydentää lahjontaa koskevaa rikosoikeudellista yleissopimusta (ETS nro 173, jäljempänä yleissopimus) ehkäistäkseen lahjontaa ja taistellakseen sitä vastaan,

ottavat huomioon myös sen, että tämä pöytäkirja mahdollistaa vuonna 1996 hyväksytyn lahjonnan vastaisen toimintaohjelman laajemman täytäntöönpanon,

ovat sopineet seuraavasta:

I LUKU

KÄSITTEIDEN KÄYTTÖ

1 artikla
Käsitteiden käyttö

Tämän pöytäkirjan soveltamistarkoituksessa:

1) "välimiehen" katsotaan tarkoittavan tämän pöytäkirjan sopimuspuolena olevan valtion kansallisen lainsäädännön määritelmän mukaista välimiestä, mutta käsite tarkoittaa joka tapauksessa sellaista henkilöä, jonka tehtävänä on välityssopimuksen perusteella antaa oikeudellisesti sitova päätös riidassa, jonka osapuolet ovat määränneet hänen ratkaistavakseen;

2) "välityssopimus" tarkoittaa kansallisen lainsäädännön mukaista sopimusta, jolla sen osapuolet sopivat riidan määräämisestä välimiehen ratkaistavaksi;

3) "valamiehen" katsotaan tarkoittavan tämän pöytäkirjan sopimuspuolena olevan valtion kansallisen lainsäädännön määritelmän mukaista valamiestä, mutta käsite tarkoittaa joka tapauksessa sellaista henkilöä, joka on maallikkojäsenenä kollegiaalisessa elimessä, jonka tehtävänä on päättää oikeudenkäynnissä syytettynä olevan henkilön syyllisyydestä;

4) kun kyse on menettelystä, johon osallistuu toisen valtion välimies tai valamies, syytettä ajava valtio voi soveltaa välimiehen tai valamiehen määritelmää ainoastaan niiltä osin kuin määritelmä on yhdenmukainen sen kansallisen lainsäädännön kanssa.

II LUKU

KANSALLISET TOIMENPITEET

2 artikla
Kansallisen välimiehen aktiivinen lahjonta

Kukin sopimuspuoli ryhtyy tarvittaviin lainsäädännöllisiin ja muihin toimenpiteisiin säätääkseen kansallisessa lainsäädännössään rangaistavaksi teoksi tahallisen perusteettoman edun lupauksen, tarjoamisen tai antamisen joko suoraan tai välillisesti välimiehelle, joka hoitaa tehtäviään kyseisen sopimuspuolen välimiesmenettelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti, tätä itseään tai toista henkilöä varten, jotta tämä toimisi tai pidättäytyisi toimimasta tietyllä tavalla tehtäviä hoitaessaan.

3 artikla
Kansallisen välimiehen passiivinen lahjonta

Kukin sopimuspuoli ryhtyy tarvittaviin lainsäädännöllisiin ja muihin toimenpiteisiin säätääkseen kansallisessa lainsäädännössään rangaistavaksi teoksi tahallisen perusteettoman edun pyytämisen tai vastaanottamisen tai tällaisen edun tarjouksen tai lupauksen hyväksymisen joko suoraan tai välillisesti välimiehen toimesta tätä itseään tai toista henkilöä varten, jotta tämä toimisi tai pidättäytyisi toimimasta tietyllä tavalla tehtäviään hoitaessaan.

4 artikla
Toisen valtion välimiehen lahjonta

Kukin sopimuspuoli ryhtyy tarvittaviin lainsäädännöllisiin ja muihin toimenpiteisiin säätääkseen kansallisessa lainsäädännössään rangaistavaksi teoksi 2 ja 3 artiklassa tarkoitetun toiminnan silloin, kun se koskee välimiestä, joka hoitaa tehtäviään toisen valtion välimiesmenettelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti.

5 artikla
Kansallisen valamiehen lahjonta

Kukin sopimuspuoli ryhtyy tarvittaviin lainsäädännöllisiin ja muihin toimenpiteisiin säätääkseen kansallisessa lainsäädännössään rangaistavaksi teoksi 2 ja 3 artiklassa tarkoitetun toiminnan silloin, kun se koskee henkilöä, joka toimii valamiehenä sen oikeusjärjestelmän puitteissa.

6 artikla
Toisen valtion valamiehen lahjonta

Kukin sopimuspuoli ryhtyy tarvittaviin lainsäädännöllisiin ja muihin toimenpiteisiin säätääkseen kansallisessa lainsäädännössään rangaistavaksi teoksi 2 ja 3 artiklassa tarkoitetun toiminnan silloin, kun se koskee henkilöä, joka toimii valamiehenä toisen valtion oikeusjärjestelmän puitteissa.

III LUKU

TÄYTÄNTÖÖNPANON VALVONTA JA LOPPUMÄÄRÄYKSET

7 artikla
Täytäntöönpanon valvonta

Lahjonnan vastainen valtioiden ryhmä (GRECO) valvoo sopimuspuolten suorittamaa pöytäkirjan täytäntöönpanoa.

8 artikla
Pöytäkirjan suhde yleissopimukseen

1. Sopimusvaltioiden välillä tämän pöytäkirjan 2-6 artiklan määräyksiä pidetään yleissopimuksen lisäartikloina.

2. Yleissopimuksen määräyksiä sovelletaan niiltä osin kuin ne ovat tämän pöytäkirjan määräysten mukaisia.

9 artikla
Selitykset ja varaumat

1. Jos sopimuspuoli on antanut yleissopimuksen 36 artiklan mukaisen selityksen, se voi antaa samanlaisen selityksen tämän pöytäkirjan 4-6 artiklan osalta allekirjoittaessaan tämän pöytäkirjan tai tallettaessaan ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjansa.

2. Jos sopimuspuoli on tehnyt yleissopimuksen 37 artiklan 1 kappaleen mukaisen varauman, jolla rajoitetaan yleissopimuksen 5 artiklassa määritettyä passiivista lahjontaa koskevien määräysten soveltamista, se voi tehdä samanlaisen varauman tämän pöytäkirjan 4 ja 6 artiklan osalta allekirjoittaessaan tämän pöytäkirjan tai tallettaessaan ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjansa. Muita sopimuspuolen tekemiä yleissopimuksen 37 artiklan mukaisia varaumia sovelletaan myös tähän pöytäkirjaan, jollei sopimuspuoli anna muunsisältöistä selitystä allekirjoittaessaan tämän pöytäkirjan tai tallettaessaan ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjansa.

3. tähän pöytäkirjaan ei saa tehdä muita varaumia.

10 artikla
Allekirjoittaminen ja voimaantulo

1. Tämä pöytäkirja on avoinna allekirjoittamista varten valtioille, jotka ovat allekirjoittaneet yleissopimuksen. Nämä valtiot voivat ilmaista suostumuksensa tulla tämän pöytäkirjan sitomiksi:

a) allekirjoittamalla sen ilman ratifioimista tai hyväksymistä koskevaa varaumaa; tai

b) allekirjoittamalla sen ratifioimis- tai hyväksymisvaraumin, mitä seuraa ratifioiminen tai hyväksyminen.

2. Ratifioimis- tai hyväksymiskirja talletetaan Euroopan neuvoston pääsihteerin huostaan.

3. Pöytäkirja tulee voimaan seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä, kun on kulunut kolme kuukautta siitä päivästä, jona viisi valtiota on ilmaissut suostumuksensa tulla tämän pöytäkirjan sitomaksi 1 ja 2 kappaleen mukaisesti, mutta ei kuitenkaan ennen kuin yleissopimus on tullut voimaan.

4. Sellaisen allekirjoittajavaltion osalta, joka myöhemmin ilmaisee suostumuksensa tulla tämän pöytäkirjan sitomaksi, pöytäkirja tulee voimaan seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä, kun on kulunut kolme kuukautta siitä päivästä, jona se on ilmaissut suostumuksensa tulla tämän pöytäkirjan sitomaksi 1 ja 2 kappaleen määräysten mukaisesti.

5. Allekirjoittajavaltio ei voi ratifioida tai hyväksyä tätä pöytäkirjaa, jollei se samanaikaisesi ilmaise tai ole aiemmin ilmaissut suostumustaan tulla yleissopimuksen sitomaksi.

11 artikla
Pöytäkirjaan liittyminen

1. Sellainen valtio tai Euroopan yhteisö, joka on liittynyt yleissopimukseen, voi liittyä myös tähän pöytäkirjaan sen tultua voimaan.

2. Pöytäkirjaan liittyvän valtion tai Euroopan yhteisön osalta pöytäkirja tulee voimaan seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä, kun on kulunut kolme kuukautta siitä päivästä, jona se on tallettanut liittymiskirjansa Euroopan neuvoston pääsihteerin huostaan.

12 artikla
Alueellinen soveltaminen

1. Valtio tai Euroopan yhteisö voi, allekirjoittaessaan tämän pöytäkirjan tai tallettaessaan ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjansa, määritellä alueen tai alueet, joihin tätä pöytäkirjaa sovelletaan.

2. Sopimuspuoli voi milloin tahansa myöhemmin Euroopan neuvoston pääsihteerille osoitetulla selityksellä laajentaa tämän pöytäkirjan soveltamisen koskemaan muuta selityksessä mainittua aluetta, jonka kansainvälisistä suhteista se vastaa tai jonka puolesta sillä on oikeus tehdä sitoumuksia. Tällaisen alueen osalta pöytäkirja tulee voimaan seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä, kun on kulunut kolme kuukautta siitä päivästä, jona pääsihteeri on vastaanottanut selityksen.

3. Kahden edeltävän kappaleen mukaisesti annettu selitys soidaan perua minkä tahansa siitä mainitun alueen osalta Euroopan neuvoston sihteerille osoitetulla ilmoituksella. Peruminen tulee voimaan seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä, kun on kulunut kolme kuukautta siitä päivästä, jona pääsihteeri on vastaanottanut ilmoituksen.

13 artikla
Irtisanominen

1. Sopimuspuoli voi milloin tahansa irtisanoa tämän pöytäkirjan Euroopan neuvoston pääsihteerille osoitetulla ilmoituksella.

2. Irtisanominen tulee voimaan seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä, kun on kulunut kolme kuukautta siitä päivästä, jona pääsihteeri on vastaanottanut ilmoituksen.

3. Yleissopimuksen irtisanominen tarkoittaa ilman eri ilmoitusta myös tämän pöytäkirjan irtisanomista.

14 artikla
Ilmoitukset

Euroopan neuvoston pääsihteeri ilmoittaa Euroopan neuvoston jäsenvaltioille ja muille valtioille ja Euroopan yhteisölle, jotka ovat liittyneet tähän pöytäkirjaan:

a) kaikista tämän pöytäkirjan allekirjoituksista;

b) ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjojen tallettamisista;

c) tämän pöytäkirjan 10, 11 ja 12 artiklan mukaisista voimaantulopäivistä;

d) tämän pöytäkirjan 9 tai 12 artiklan mukaisesti annetuista selityksistä tai tehdyistä varaumista;

e) muista toimenpiteistä, ilmoituksista tai tiedonannoista, jotka liittyvät tähän pöytäkirjaan.

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet, siihen asianmukaisesti valtuutettuina, ovat allekirjoittaneet tämän pöytäkirjan.

Tehty Strasbourgissa [15 päivänä toukokuuta 2003] yhtenä englannin- ja ranskankielisenä kappaleena, jonka molemmat tekstit ovat yhtä todistusvoimaiset ja joka talletetaan Euroopan neuvoston arkistoon. Euroopan neuvoston pääsihteeri toimittaa tämän pöytäkirjan oikeaksi todistetut jäljennökset kullekin sen allekirjoittajalle ja siihen liittyvälle sopimuspuolelle.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.