69/2011

Maailman postiliiton Yleissopimus

Allekirjoittaneet, Liiton jäsenmaiden hallitusten täysivaltaiset edustajat, ovat Wienissä 10. päivänä heinäkuuta 1964 tehdyn Maailman postiliiton Perussopimuksen 22 artiklan 3 kohdan nojalla ja huomioon ottaen Perussopimuksen 25 artiklan 4 kohdan yksimielisesti laatineet tässä sopimuksessa kansainvälisessä postiliikenteessä sovellettavat säännöt.

Ensimmäinen osa

Kansainvälistä postiliikennettä koskevat yhteiset säännöt

Ainoa luku

Yleiset määräykset

1 artikla
Määritelmät

1 Maailman postiliiton Yleissopimusta varten on laadittu seuraavat käsitemääritelmät:

1.1 paketti: Yleissopimuksen ja pakettipostia koskevan Toimitusohjesäännön ehdoin toimitettu lähetys

1.2 suljettu posti: postilähetyksiä sisältävät merkityt säkit tai muut kuljetusyksiköt lyijyllä tai muulla tavoin sinetöityinä

1.3 väärin jaettu posti: muussa kuin (säkkiin) merkityssä toimipisteessä vastaanotettu kuljetusyksikkö

1.4 väärin osoitettu lähetys: toimipisteessä vastaanotettu toisen jäsenmaan toimipisteeseen tarkoitettu lähetys

1.5 postilähetys: yleinen käsite, joka viittaa mihin tahansa postiliikenteen kohteeseen (kirjeposti, pakettiposti, osoitukset ja niin edelleen)

1.6 kauttakulkumaksu: korvaus palveluista (nimetyn operaattorin palveluista, muista palveluista tai niiden yhdistelmästä), joita postin välittäjä tarjoaa kauttakulkumaassa maitse, meritse ja/tai ilmateitse

1.7 päätemaksut: korvaus, jonka lähettävän maan nimetty operaattori on velkaa kohdemaan nimetylle operaattorille kustannuksista, joita kohdemaassa aiheutuu kirjepostilähetysten vastaanottamisesta

1.8. nimetty operaattori: valtiollinen tai valtiosta riippumaton yksikkö, jonka jäsenmaa on virallisesti nimennyt hoitamaan postiliikennettä ja täyttämään siihen liittyvät Liiton sopimusten edellyttämät velvoitteet kyseisellä alueella

1.9. pieni paketti: Yleissopimuksen ja kirjelähetyksiä koskevan Toimitusohjesäännön mukaisesti kuljetettu lähetys

1.10 jakelukorvaus: korvaus, jonka lähettävän maan nimetty operaattori on velkaa kohdemaan nimetylle operaattorille kustannuksista, joita kohdemaassa aiheutuu pakettien vastaanottamisesta

1.11 kauttakulkumaan maksu: korvaus, joka ollaan velkaa palveluista (nimetyn operaattorin palveluista, muista palveluista tai niiden yhdistelmästä), joita pakettien välittäjä tarjoaa kauttakulkumaassa maitse, meritse ja/tai ilmateitse

1.12 merimaksu: korvaus, joka ollaan velkaa pakettien merikuljetukseen osallistuvan välittäjän palveluista (nimetyn operaattorin palveluista, muista palveluista tai niiden yhdistelmästä).

1.13 maailmanlaajuinen postiliikenne: laadukkaiden peruspostipalvelujen pysyvä tarjonta kaikilla jäsenmaan alueilla kaikille asiakkaille ja edulliseen hintaan

1.14 kauttakuljetus avopostina: sellaisten lähetysten avoin kuljetus välittävän maan läpi, joiden määrä tai paino ei oikeuta suljetun postin lähettämistä kohdemaahan.

2 artikla
Yleissopimuksen velvoitteiden noudattamisesta vastaavan tahon tai tahojen nimeäminen

1 Jäsenmaat ilmoittavat Kansainväliselle toimistolle kuuden kuukauden sisällä kongressin päättymisestä sen valtiollisen elimen nimen ja osoitteen, joka on vastuussa postiliikenteen valvonnasta. Kuuden kuukauden sisällä kongressin päättymisestä jäsenmaiden on ilmoitettava Kansainväliselle toimistolle myös niiden operaattoreiden nimet ja osoitteet, jotka on virallisesti nimetty hoitamaan postiliikennettä ja täyttämään Liiton sopimusten edellyttämät velvoitteet kyseisellä alueella. Kongressien välillä Kansainväliselle toimistolle on mahdollisimman nopeasti ilmoitettava valtiollisten elinten ja virallisesti nimettyjen operaattoreiden muutoksista.

3 artikla
Yleinen postiliikenne

1 Tukeakseen ajatusta yhdestä Liiton sisäisestä postialueesta jäsenmaat varmistavat omilla alueillaan, että kaikilla käyttäjillä tai asiakkailla on oikeus maailmanlaajuiseen postiliikenteeseen, johon kuuluu pysyvästi laadukkaiden ja kohtuuhintaisten peruspostipalvelujen tarjonta.

2 Jäsenmaat soveltavat tätä tavoitetta määrittelemällä kansallisen postilainsäädäntönsä nojalla tai muulla totutulla tavalla, mitä postipalveluja ne tarjoavat ja millaiset ovat vaatimukset laadusta ja kohtuullisista hinnoista väestön tarpeet ja kansalliset olosuhteet huomioon ottaen.

3 Jäsenmaat varmistavat, että yleispalvelun tarjoamisesta vastaavat operaattorit saavuttavat postipalveluille ja laatustandardeille asetetut tavoitteet.

4 Jäsenmaat varmistavat, että maailmanlaajuinen postiliikenne on järjestetty kannattavasti, mikä takaa sen kestävyyden.

4 artikla
Kauttakulkuoikeus

1 Kauttakulkuoikeus, jonka periaate esitetään Perussopimuksen ensimmäisessä artiklassa, velvoittaa jokaista jäsenmaata varmistamaan, että sen nimetyt operaattorit aina kuljettavat jonkin toisen nimetyn operaattorin niille luovuttaman suljetun postin sekä avopostina lähetettävät kirjelähetykset turvallisimmalla tavalla niitä nopeimpia teitä, joita ne käyttävät omia lähetyksiään varten. Tämä periaate koskee myös väärin osoitettuja ja väärin jaettuja lähetyksiä.

2 Niillä jäsenmailla, jotka eivät osallistu tartuntavaarallisia aineita tai radioaktiivisia aineita sisältävien kirjeiden vaihtoon, on oikeus kieltäytyä näiden lähetysten kauttakuljetuksesta avopostina alueensa kautta. Sama koskee kirjepostilähetyksiä, jotka ovat muita kuin kirjeitä, postikortteja ja sokeainlähetyksiä. Edelleen sama koskee painotuotteita, määräajoin ilmestyviä lehtiä, aikakauslehtiä, pikkupaketteja ja M-pusseja, joiden sisältö ei täytä laissa määrättyjä vaatimuksia niiden julkaisemisesta tai kierrättämisestä kauttakulkumaassa.

3 Maitse ja meritse kuljetettavien postipakettien kauttakulkuoikeus on vain niillä mailla, jotka osallistuvat tähän liikenteeseen.

4 Lentopakettien kauttakulkuoikeus taataan liiton koko alueella. Kuitenkin jäsenmaat, jotka eivät harjoita postipakettiliikennettä, eivät ole velvollisia kuljettamaan lentopaketteja pintateitse.

5 Ellei jokin jäsenmaa noudata kauttakulkuoikeutta koskevia määräyksiä, muilla jäsenmailla on oikeus keskeyttää postiliikenne kyseiseen jäsenmaahan.

5 artikla
Oikeus postilähetyksiin. Takaisin ottaminen. Osoitteenmuutos tai oikaisu. Jälkilähettäminen. Perille toimittamattomien lähetysten palauttaminen lähettäjälle

1 Jokainen postilähetys kuuluu lähettäjälle niin kauan kuin sitä ei ole luovutettu oikeudenomistajalle, paitsi jos mainittu lähetys on takavarikoitu alkuperä- tai kohdemaan lainsäädännön nojalla ja jos sovelletaan 15.2.1.1 tai 15.3 artiklaa kauttakulkumaan lainsäädännön mukaisesti.

2 Postilähetyksen lähettäjä voi ottaa sen takaisin postista tai muuttaa tai oikaista sen osoitteen. Maksut ja muut ehdot on esitetty Toimitusohjesäännössä.

3 Jäsenmaat huolehtivat, että niiden nimetyt operaattorit jälkilähettävät postilähetykset, jos vastaanottajan osoite on muuttunut, sekä palauttavat perille toimittamattomat lähetykset lähettäjälle. Maksut ja muut ehdot on esitetty Toimitusohjesäännössä.

6 artikla
Maksut

1 Kansainvälisessä postiliikenteessä ja erityispalveluissa sovellettavat maksut määräävät jäsenmaat tai niiden nimetyt operaattorit, kansallisesta lainsäädännöstä riippuen, Yleissopimuksen ja sen Toimitusohjesääntöjen periaatteiden mukaisesti. Maksut on periaatteessa suhteutettava näiden palvelujen tarjoamiseen liittyviin kustannuksiin.

2 Lähettävä jäsenmaa tai sen nimetty operaattori, kansallisesta lainsäädännöstä riippuen, määrittää kirje- ja pakettilähetysten kuljetusmaksut. Postimaksuihin on sisällyttävä lähetyksen toimittaminen annettuun osoitteeseen olettaen, että tämä toimituspalvelu on käytössä kyseisessä kohdemaassa.

3 Perittävien maksujen, mukaan luettuna sopimuksissa ohjeellisina mainittujen maksujen, on oltava vähintään samansuuruisia kuin samanlaisista lähetyksistä (luokka, määrä, käsittelyaika jne.) perittävät kotimaan maksut.

4 Jäsenmaat tai niiden nimetyt operaattorit, kansallisesta lainsäädännöstä riippuen, saavat ylittää mitkä tahansa sopimuksissa ohjeellisina mainitut maksut.

5 Kohdassa 3 määriteltyjen maksujen vähimmäismäärän ylittävältä osalta voivat jäsenmaat tai niiden nimetyt operaattorit kansallisen lainsäädäntönsä nojalla myöntää alennuksia kyseisen jäsenmaan alueella postitetuille kirjelähetyksille ja postipaketeille. Ne voivat esimerkiksi myöntää sopimushintoja postin suurasiakkaille.

6 Asiakkailta ei saa periä minkäänlaisia muita maksuja kuin mitä sopimuksissa on määrätty.

7 Nimetyt operaattorit saavat pitää perimänsä maksut, ellei sopimuksissa muuta määrätä.

7 artikla
Vapautus postimaksuista

1 Periaate

1.1 Postimaksuttomista eli postimaksusta vapautettua kuljettamista koskevista tapauksista määrätään erityisesti Yleissopimuksessa. Toimitusohjesäännössä voidaan kuitenkin määrätä vapautuksesta postiliikenteeseen liittyvistä etumaksusta sekä kauttakulkumaksuista, päätemaksuista ja jakelukorvauksista sellaisille kirjelähetyksille ja postipaketeille, jotka ovat jäsenmaiden, nimettyjen operaattoreiden tai rajoitettujen liittojen lähettämiä. Lisäksi Maailman postiliiton kansainvälisen toimiston rajoitetuille liitoille, jäsenmaille tai nimetyille operaattoreille lähettämiä kirjeposti- ja pakettipostilähetyksiä on pidettävä postitoimeen liittyvinä lähetyksinä, ja ne on vapautettava kaikista postimaksuista. Lähettävä jäsenmaa tai sen nimetty operaattori voi kuitenkin halutessaan periä näistä lähetyksistä lentolisämaksun.

2 Sotavangit ja siviili-internoidut henkilöt

2.1 Lentolisämaksua lukuun ottamatta ovat täysin postimaksuttomia ne kirjelähetykset, postipaketit ja rahalähetykset, jotka on osoitettu sotavangeille tai jotka ovat näiden itsensä lähettämiä joko suoraan tai kirjepostia koskevassa Yleissopimuksen ja Rahaliikennesopimuksen Toimitusohjesäännössä mainittujen toimistojen välityksellä. Yllä olevia määräyksiä sovellettaessa ovat puolueettomaan maahan kerätyt ja internoidut sotilaat rinnastettavissa varsinaisiin sotavankeihin.

2.2 Kohtaa 2.1 sovelletaan myös kirjelähetyksiin, postipaketteihin ja rahalähetyksiin, jotka Genevessä 12 päivänä elokuuta 1949 siviilihenkilöiden sodanaikaisesta suojelusta tehdyn sopimuksen tarkoittamille siviili-internoiduille henkilöille osoitettuina tai heidän lähettäminään saapuvat muista maista joko suoraan tai Yleissopimuksen ja Rahaliikennesopimuksen Toimitusohjesäännössä mainittujen toimistojen välityksellä.

2.3 Yleissopimuksen ja Rahaliikennesopimuksen Toimitusohjesäännössä mainittujen toimistojen ei myöskään tarvitse maksaa postimaksua niistä kohdissa 2.1 ja 2.2 mainittuja henkilöitä koskevista kirjelähetyksistä, postipaketeista eikä rahalähetyksistä, joita nämä toimistot joko suoraan tai välillisesti lähettävät tai vastaanottavat.

2.4 Enintään 5 kg:n painoisia paketteja voidaan lähettää postimaksutta. Niiden pakettien, joiden sisältöä ei voi jakaa sekä niiden pakettien, jotka on osoitettu johonkin leiriin tai sen luottamusmiehille ("hommes de confiance") vangeille jaettavaksi, painoraja korotetaan 10 kg:aan.

2.5 Nimettyjen operaattoreiden välisissä tilityksissä ei määrätä maksuosuutta virkapaketeille eikä sotavankien ja siviili-internoitujen paketeille, poikkeuksena lentopaketteihin sovellettavat lentokuljetusmaksut.

3 Sokeainlähetykset

3.1 Sokeainlähetykset ovat täysin maksuttomia lentolisämaksua lukuun ottamatta.

8 artikla
Postimerkit

1 Käsite "postimerkki" suojataan nykyisessä Yleissopimuksessa, ja sitä käytetään ainoastaan merkeistä, jotka täyttävät tässä artiklassa ja Toimitusohjesäännössä asetetut ehdot.

2 Postimerkit:

2.1 saa julkaista ja laskea kiertoon ainoastaan kyseisen jäsenmaan tai -alueen luvalla Liiton sopimuksia noudattaen. Merkkien julkaisemiseen sisältyy niiden laskeminen kiertoon.

2.2 ovat osoitus täysivaltaisuudesta ja todiste postimaksun etumaksusta, mikä vastaa niiden itseisarvoa, kun ne on liitetty postilähetyksiin Liiton sopimuksia noudattaen

2.3 on laskettava liikkeelle postimaksun etumaksuna tai filateelisina kohteina jäsenmaassa tai julkaisualueella kyseisen kansallisen lainsäädännön mukaan.

2.4 on oltava jäsenmaassa tai julkaisualueella kaikkien kansalaisten saatavilla

3 Postimerkit sisältävät:

3.1 jäsenmaan tai julkaisualueen nimen latinalaisilla kirjaimilla

3.2 merkin nimellisarvon ilmaistuna:

3.2.1 periaatteellisesti julkaisevan jäsenmaan tai -alueen virallisessa valuutassa tai kirjaimilla tai symbolilla

3.2.2 muilla tunnusmerkeillä.

4 Valtiolliset symbolit, viralliset tarkastusmerkit ja merkeissä esiteltyjen kansainvälisten organisaatioiden logot suojataan teollisoikeuden suojelemista koskevassa Pariisin Yleissopimuksessa tarkoitetulla tavalla.

5 Postimerkkien sisältö ja muoto:

5.1 toteutetaan Maailman postiliiton Perussopimuksen johtolauseen ja Liiton elinten tekemien päätösten hengessä

5.2 liittyvät läheisesti kyseisen jäsenmaan tai -alueen kulttuuri-identiteettiin tai edistävät kulttuurin levittämistä tai rauhan turvaamista

5.3 liittyvät muita kuin jäsenmaan tai -alueen syntyperäisiä johtavia henkilöitä tai tapahtumia kuvatessaan läheisesti siihen maahan tai -alueeseen

5.4 eivät ota kantaa poliittisesti tai aiheisiin, jotka voivat loukata jotakuta henkilöä tai maata

5.5 ovat merkittäviä jäsenmaalle tai -alueelle.

6 Postimaksumerkintöjä, postimaksu- tai painokoneen tekemiä leimoja tai muita painamalla tai leimaamalla Maailman postiliiton sopimusten mukaan tuotettuja postimaksumerkintöjä saa käyttää vain jäsenmaan tai -alueen luvalla.

9 artikla
Postin turvallisuus

1 Jäsenmaiden sekä niiden nimettyjen operaattoreiden tulee ottaa käyttöön proaktiivinen turvallisuusstrategia kaikilla postitoiminnan tasoilla suuren yleisön postipalveluihin tunteman luottamuksen ylläpitämiseksi ja edistämiseksi koko virkakunnan edun mukaisesti. Tähän strategiaan sisältyy tiedonvaihto jäsenmaiden sekä niiden nimettyjen operaattoreiden välisen postin turvallisen kuljetuksen ja kauttakulkukuljetuksen ylläpitämiseksi.

10 artikla
Kestävä kehitys

Jäsenmaiden ja/tai niiden nimettyjen operaattoreiden tulee ottaa käyttöön proaktiivinen ympäristöön, yhteiskuntaan ja talouteen keskittyvä kestävän kehityksen strategia kaikilla postitoiminnan tasoilla ja edistää tietoisuutta kestävästä kehityksestä ympäristönsuojelussa postiliikenteessä.

11 artikla
Rikkomukset

1 Postilähetykset

1.1 Jäsenmaat ottavat käyttöön tarvittavat keinot estää, syyttää ja rangaista henkilöitä, jotka todetaan syyllisiksi seuraaviin:

1.1.1 narkoottisten tai psykotrooppisten aineiden tai räjähdysaineiden, helposti syttyvien tai muiden vaarallisten aineiden lisääminen postilähetyksiin, ellei lisäämiseen ole erikseen annettu lupaa Yleissopimuksessa

1.1.2 luonteeltaan pedofiilisen tai lapsipornografisen aineiston lisääminen postilähetyksiin.

2 Postimaksut ja postimaksujen merkintätavat

2.1 Jäsenmaat ottavat käyttöön tarvittavat keinot estää, syyttää ja rangaista rikkomuksista, jotka liittyvät Yleissopimuksessa asetettuihin postimaksujen merkintätapoihin, joita ovat:

2.1.1 postimerkit, jotka ovat tai eivät enää ole julkisessa levityksessä

2.1.2 postimaksuleimat

2.1.3 postimaksu- tai painokoneella tuotetut merkinnät

2.1.4 kansainväliset vastauskupongit.

2.2 Tässä Yleissopimuksessa postimaksumerkintöihin liittyvillä rikkomuksilla viitataan jäljempänä kuvattuihin toimiin, joiden tarkoituksena on saavuttaa laitonta hyötyä itselle tai kolmannelle osapuolelle. Seuraavat toimet ovat rangaistavia:

2.2.1 kaikenlainen ja kaikilla tavoilla toteutettu postimaksumerkinnän väärentäminen tai jäljittely tai mikä tahansa lainvastainen tai laiton toimi, joka liittyy tällä tavoin tuotettujen kohteiden valmistukseen

2.2.2 väärennetyn tai jäljitellyn postin etumaksun kaikenlainen käyttö, kierrätys, markkinointi, jakelu, levitys, kuljetus, näytteille asettaminen, näyttäminen ja julkaiseminen

2.2.3 jo käytetyn postimaksumerkinnän kaikenlainen käyttö tai kierrätys postimaksuna

2.2.4 kaikki yritykset toteuttaa jokin edellä mainituista rikkomuksista.

3 Vastavuoroisuus

3.1 Kohdassa 2 kuvattujen toimien seuraamukset ovat samat riippumatta siitä, ovatko kyseessä koti- vai ulkomaiset postimaksumerkinnät; tämä ehto ei ole minkään laillisen tai tavanmukaisen ehdon tai vastavuoroisuuden alainen.

TOINEN OSA

Kirjepostia ja postipaketteja koskevat säännöt

I Luku

Palvelujen tarjonta

12 artikla
Peruspalvelut

1 Jäsenmaiden on huolehdittava, että niiden nimetyt operaattorit hyväksyvät, käsittelevät, kuljettavat ja toimittavat perille kirjelähetykset.

2 Kirjelähetyksiä ovat:

2.1 1. luokan ja 2. luokan lähetykset, joiden paino on enintään 2 kg

2.2 kirjeet, postikortit, painotuotteet ja pikkupaketit, joiden paino on enintään 2 kg

2.3 sokeainlähetykset, joiden paino on enintään 7 kg

2.4 erityispussit, jotka sisältävät samalle vastaanottajalle samaan osoitteeseen osoitettuja painotuotteita (sanomalehtiä, aikakausjulkaisuja, kirjoja jne.) ja joita kutsutaan "M-pusseiksi"; niiden enimmäispaino on 30 kg.

3 Kirjelähetykset luokitellaan joko niiden käsittelynopeuden tai sisällön perusteella kirjelähetyksiä koskevan Toimitusohjesäännön mukaisesti.

4 Kohdassa 2 esitettyjä painorajoja korkeampia rajoja voidaan valinnaisesti soveltaa tietyille kirjelähetysryhmille kirjelähetyksiä koskevassa Toimitusohjesäännössä määritellyin ehdoin.

5 Kohdan 8 mukaisesti jäsenmaiden on myös huolehdittava, että niiden nimetyt operaattorit hyväksyvät, käsittelevät, kuljettavat ja toimittavat perille enintään 20 kg painavat postipaketit joko Yleissopimuksessa määritellyllä tavalla, tai lähtevien pakettien tapauksessa ja kahdenkeskisten sopimusten nojalla millä tahansa muulla, asiakkaan kannalta edullisemmalla tavalla.

6 20 kg korkeammat painorajat koskevat valinnaisesti tiettyjä postipakettiluokkia niitä koskevassa Toimitusohjesäännössä määritellyin ehdoin.

7 Jokainen jäsenmaa, jonka nimetty operaattori ei kuljeta paketteja, voi antaa Yleissopimuksen määräysten toteuttamisen kuljetusliikkeille. Se voi samalla rajoittaa tämän liikenteen paketeille, jotka lähetetään näiden yritysten liikennöimiltä paikkakunnilta tai jotka sinne osoitetaan.

8 Kohdan 5 määräyksistä huolimatta jäsenmaiden, jotka ennen tammikuun 1. päivää 2001 eivät olleet mukana postipakettisopimuksessa, ei tarvitse hoitaa postipakettiliikennettä.

13 artikla
Lisäpalvelut

1 Jäsenmaiden on huolehdittava seuraavien pakollisten lisäpalvelujen tarjonnasta:

1.1 kirjaamispalvelu lähteville 1. luokan ja lentopostina lähetettäville kirjelähetyksille

1.2 kirjaamispalvelu lähteville 2. luokan ja pintapostina lähetettäville kirjelähetyksille kohteisiin, joissa ei ole 1. luokan postipalvelua tai lentopostipalvelua

1.3 kirjaamispalvelu kaikille saapuville kirjelähetyksille.

2 Kirjaamispalvelun järjestäminen lähteville 2. luokan ja pintapostina lähetettäville kirjelähetyksille kohteisiin, joissa on 1. luokan tai lentopostipalvelu, on vapaaehtoista.

3 Jäsenmaat tai niiden nimetyt operaattorit voivat tarjota seuraavia valinnaisia lisäpalveluja niiden nimettyjen operaattoreiden välillä, jotka ovat suostuneet tarjoamaan palvelun:

3.1 vakuutus kirjepostilähetyksille ja paketeille

3.2 kirjelähetysten kirjaaminen

3.3 postiennakkotoimitus kirjelähetyksille ja paketeille

3.4 pikatoimituspalvelu kirjelähetyksille ja paketeille

3.5 kirjattujen, jakelurekisteröityjen tai vakuutettujen kirjelähetysten toimittaminen vastaanottajalle henkilökohtaisesti

3.6 kirjelähetysten ja pakettien maksuton toimituspalvelu

3.7 helposti särkyvien ja tilaa vievien pakettien kuljetuspalvelu

3.8 yhden lähettäjän ulkomaille lähettämistä lähetyksistä tehtyjen koontilähetysten kuljetuspalvelu.

4 Seuraavissa kolmessa lisäpalvelussa on sekä pakollisia että vapaaehtoisia osia:

4.1 kansainvälinen vastauslähetyspalvelu (IBRS), joka on periaatteessa vapaaehtoinen. Kaikki jäsenmaat tai niiden nimetyt operaattorit ovat kuitenkin velvollisia hoitamaan vastauslähetysten "palautuspalvelua".

4.2 kansainväliset vastauskupongit, jotka ovat vaihdettavissa kaikissa jäsenmaissa. Kansainvälisten vastauskuponkien myyminen on kuitenkin vapaaehtoista.

4.3 kirjatun ja jakelurekisteröidyn kirjelähetyksen, postipaketin ja vakuutetun lähetyksen saantitodistus. Kaikkien jäsenmaiden tai niiden nimettyjen operaattoreiden on sallittava saapuvien lähetysten saantitodistus. Lähtevien lähetysten saantitodistuksen salliminen sen sijaan on vapaaehtoista.

5 Näiden palvelujen kuvaukset ja maksut on esitetty Toimitusohjesäännöissä.

6 Jos seuraavassa luetelluista palveluista peritään kotimaan postiliikenteessä erikoismaksuja, nimetyillä operaattoreilla on oikeus kerätä samat maksut kansainvälisistä lähetyksistä Toimitusohjesäännöissä mainituilla ehdoilla.

6.1 yli 500 grammaa painavien pikkupakettien jakelu

6.2 viimeisen postitusajan jälkeen postitetut kirjelähetykset

6.3 postitoimipaikkojen tavanomaisen aukioloajan ulkopuolella postitetut lähetykset

6.4 nouto lähettäjän osoitteesta

6.5 kirjelähetyksen takaisin ottaminen postitoimistojen tavanomaisen aukioloajan ulkopuolella

6.6 postista noudettavaksi tarkoitetut lähetykset (poste restante)

6.7 yli 500 grammaa painavien kirjelähetysten ja pakettien säilytys

6.8 pakettien jakelu vastauksena saapumisilmoitukseen

6.9 turva ylivoimaisia esteitä vastaan.

14 artikla
Elektroninen posti, EMS, integroitu logistiikka ja uudet palvelut

1 Jäsenmaat tai nimetyt operaattorit voivat sopia keskenään osallistumisesta seuraaviin Toimitusohjesäännöissä kuvattuihin palveluihin.

1.1 elektroninen posti, joka on viestien sähköistä siirtoa käyttävää postiliikennettä; nimetyt operaattorit voivat laajentaa elektronista postipalvelua tarjoamalla kirjattua elektronista postipalvelua, joka täydentää elektronista postia siten, että se tarjoaa todisteen lähettämisestä ja jakelusta sekä turvallisen viestintäkanavan todennettujen käyttäjien välillä

1.2 EMS, joka on pikapostipalvelu asiakirjoille ja kauppatavaralle ja on aina, kun mahdollista, nopein fyysisesti toimitettava postipalvelu. Tätä palvelua voidaan tarjota standardinmukaisen EMS-Yleissopimuksen tai kahdenvälisen sopimuksen perusteella.

1.3 integroitu logistiikka on palvelu, joka vastaa kaikkia asiakkaiden logistisia vaatimuksia ja sisältää tavaroiden tai asiakirjojen fyysistä kuljetusta edeltävät ja seuraavat työvaiheet

1.4 postaalinen sähköinen varmenne on todiste sähköisestä tapahtumasta tietyssä muodossa tiettyyn aikaan vähintään yhden osapuolen toimesta.

2 Jäsenmaat tai nimetyt operaattorit voivat keskinäisellä sopimuksella luoda uuden palvelun, jota ei nimenomaisesti ole mainittu Liiton sopimuksissa. Kunkin nimetyn operaattorin on päätettävä uudesta palvelusta perittävät maksut ottaen huomioon palvelun hoitamisesta aiheutuvat kustannukset.

15 artikla
Lähetykset, joita ei oteta vastaan. Kiellot

1 Yleistä

1.1 Lähetyksiä, jotka eivät täytä Yleissopimuksessa ja Toimitusohjesäännöissä mainittuja ehtoja, ei oteta vastaan. Sellaisia lähetyksiä ei oteta vastaan, jotka on lähetetty vilpillisen toimen seurauksena tai kun tarkoituksena on ollut välttää asianmukaisen ja täyden maksun maksaminen.

1.2 Poikkeukset tämän artiklan sisältämiin kieltoihin on kuvattu Toimitusohjesäännöissä.

1.3 Kaikilla jäsenmailla tai niiden nimetyillä operaattoreilla on mahdollisuus laajentaa tämän artiklan sisältämiä kieltoja, joita voidaan soveltaa käytäntöön heti, kun ne on sisällytetty vastaavaan kokoelmaan.

2 Kiellot kaikissa lähetysluokissa

2.1 Seuraavien esineiden sulkeminen lähetyksiin on kielletty kaikissa lähetysluokissa:

2.1.1 kansainvälisen huumausainevalvontalautakunnan määrittelemät huumeet ja psykotrooppiset aineet sekä muut laittomat huumeet, jotka on kielletty kohdemaassa

2.1.2 epäsiveelliset tai säädyttömät esitykset

2.1.3 väärennetyt tuotteet ja piraattituotteet

2.1.4 muut esineet, joiden maahantuonti tai levitys on kohdemaassa kielletty

2.1.5 esineet, jotka luonteensa tai pakkaustapansa vuoksi saattavat aiheuttaa vaaraa virkamiehille tai yleisölle taikka liata tai vahingoittaa toisia esineitä, postilaitteita tai kolmannen osapuolen omaisuutta.

2.1.6 muiden kuin lähettäjän ja vastaanottajan tai näiden kanssa asuvien henkilöiden välillä vaihdettavia ajankohtaisen tai henkilökohtaisen kirjeenvaihdon luonteisia papereita.

3 Räjähtävät, helposti syttyvät tai radioaktiiviset materiaalit sekä muut vaaralliset aineet

3.1 Minkään luokan lähetyksiin ei saa laittaa räjähtäviä, tulenarkoja tai muita vaarallisia aineita tai radioaktiivisia aineita.

3.2 Minkään luokan lähetyksiin ei saa laittaa räjähtävien laitteiden jäljitelmiä tai inerttejä räjähtäviä laitteita tai taisteluvälineitä, mukaan lukien inertit kranaatit, inertit hylsyt sekä vastaavat.

3.3 Poikkeuksena sallitaan seuraavat vaaralliset aineet:

3.3.1 kirjepostilähetyksinä ja postipaketteina lähetettävät 16.1 artiklassa mainitut radioaktiiviset materiaalit

3.3.2 kirjepostilähetyksinä ja postipaketteina lähetettävät 16.2 artiklassa mainitut tartuntavaaralliset aineet.

4 Elävät eläimet

4.1 Eläviä eläimiä ei saa lähettää missään lähetysluokassa.

4.2 Poikkeuksena sallitaan seuraavien eläinten lähettäminen muissa kuin vakuutetuissa kirjelähetyksissä

4.2.1 mehiläiset, iilimadot ja silkkiäismadot

4.2.2 virallisesti tunnustettujen laitosten keskenään vaihtamat tuhohyönteisten torjuntaan tarkoitetut loiset ja petohyönteiset

4.2.3 Drosophilidae-suvun kärpäset virallisesti tunnustettujen laitosten välillä, kun niitä käytetään biolääketieteelliseen tutkimukseen.

4.3 Poikkeuksena ovat seuraavat kohteet, joiden lähettäminen on sallittua paketissa:

4.3.1 elävät eläimet, joiden kuljettaminen postitse on sallittua kyseisten maiden postisäännösten mukaan.

5 Kirjeenvaihdon lisääminen paketteihin

5.1 Seuraavassa mainittujen esineiden sulkeminen postipakettiin on kielletty.

5.1.1 muiden kuin lähettäjän ja vastaanottajan tai näiden kanssa asuvien henkilöiden välillä vaihdettava kirjeenvaihto, lukuun ottamatta arkistoitua materiaalia.

6 Kolikot, setelit ja muut arvoesineet

6.1 On kiellettyä sulkea kolikoita, seteleitä, haltijalle maksettavia arvopapereita, matkashekkejä, platinaa, kultaa tai hopeaa jalostettuna tai jalostamattomana, jalokiviä, koruja tai muita arvoesineitä:

6.1.1 vakuuttamattomiin kirjepostilähetyksiin:

6.1.1.1 kuitenkin, jos sekä lähtö- että osoitemaan kansallinen lainsäädäntö sallii, näitä esineitä voidaan lähettää suljetussa kirjekuoressa kirjattuina lähetyksinä

6.1.2 vakuuttamattomiin paketteihin, paitsi kun tähän on myönnetty lupa alkuperä- ja kohdemaan kansallisessa lainsäädännössä

6.1.3 vakuuttamattomiin paketteihin, jotka vaihdetaan vakuutettuja paketteja hyväksyvien maiden välillä:

6.1.3.1 lisäksi kukin jäsenmaa tai sen nimetty operaattori voi kieltää kultaharkkojen liittämisen vakuutettuun tai vakuuttamattomaan pakettiin, kun se lähtee kyseisen hallinnon alueelta tai saapuu sen alueelle tai joka lähetetään sen alueen kautta siten, että kyseessä on kauttakuljetus avopostina; se voi rajoittaa näiden lähetysten todellista arvoa.

7 Painotuotteet ja sokeainlähetykset

7.1 Painotuotteissa ja sokeainlähetyksissä:

7.1.1 ei saa olla kirjoitettua merkintää tai mitään kirjeenvaihtoa

7.1.2 ei saa olla mitään leimattua tai leimaamatonta postimerkkiä, postimaksuarvoa eikä mitään rahanarvoista paperia, paitsi kun lähetys sisältää kortin, kirjekuoren tai kääreen, johon on painettu lähettäjän tai tämän asiamiehen osoite postitusmaassa tai alkuperäisen lähetyksen kohde, jonka vastauslähetyksen postimaksu on maksettu etukäteen.

8 Väärin vastaanotettujen lähetysten käsittely

8.1 Väärin vastaanotettujen lähetysten käsittelystä määrätään Toimitusohjesäännöissä. Kuitenkin kohdissa 2.1.1, 2.1.2, 3.1 ja 3.2 mainittuja esineitä sisältäviä lähetyksiä ei missään tapauksessa kuljeteta perille eikä anneta vastaanottajalle eikä myöskään palauteta lähtömaahan. Mikäli kohdissa 2.1.1, 3.1 ja 3.2 mainittuja kohteita havaitaan matkalla, niitä käsitellään kauttakulkumaan lainsäädännön mukaan.

16 artikla
Sallitut radioaktiiviset aineet ja tartuntavaaralliset aineet

1 Radioaktiivisia aineita sallitaan kirjepostilähetyksissä ja postipaketeissa niiden jäsenmaiden kesken, jotka ovat ilmoittaneet ottavansa vastaan näitä lähetyksiä molemminpuolisesti tai yksisuuntaisesti, vain seuraavilla ehdoilla:

1.1 radioaktiiviset aineet on valmisteltava ja pakattava Toimitusohjesääntöjen asianomaisten määräysten mukaisesti

1.2 kirjepostina lähetettäessä niistä on maksettava 1. luokan lähetysten tai kirjelähetysten maksu ja kirjaamismaksu

1.3 kirjepostina tai postipaketteina lähetettävät radioaktiiviset aineet on kuljetettava nopeinta tietä, tavallisesti lentoteitse, vastaavista lisämaksuista

1.4 radioaktiivisia aineita saavat jättää postin kuljetettavaksi vain asianomaisen luvan saaneet lähettäjät.

2 Tartuntavaarallisia aineita, lukuun ottamatta ihmisiin (UN 2814) tai eläimiin (UN 2900) vaikuttavia kategorian A tartuntavaarallisia aineita, sallitaan kirjeposti- ja postipakettilähetyksissä seuraavilla ehdoilla:

2.1 Kategorian B tartuntavaarallisia aineita (UN 3373) voidaan vaihtaa vain toimivaltaisten viranomaisten määrittämällä tavalla virallisesti tunnustettujen lähettäjien kesken. Näitä vaarallisia aineita voidaan hyväksyä postilähetyksissä voimassa olevan kansallisen ja kansainvälisen lainsäädännön sekä vaarallisten aineiden kuljetuksia koskevien YK:n suositusten voimassa olevan laitoksen mukaisesti, sellaisena kuin Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö ICAO on sen hyväksynyt.

2.2 Kategorian B tartuntavaarallisia aineita (UN 3373) on käsiteltävä, pakattava ja merkittävä kirjepostia ja pakettipostia koskevan Toimitusohjesäännön määräysten mukaisesti. Näistä lähetyksistä on maksettava 1. luokan lähetysten maksu tai kirjelähetysten maksu ja kirjaamismaksu. Näiden lähetysten käsittelystä voidaan periä lisämaksu.

2.3 Erivapautettuja (ihmisistä tai eläimistä otettuja) potilasnäytteitä voidaan vaihtaa postitse vain toimivaltaisten viranomaisten määrittämällä tavalla virallisesti tunnustettujen lähettäjien kesken. Näitä materiaaleja voidaan hyväksyä postilähetyksissä voimassa olevan kansallisen ja kansainvälisen lainsäädännön sekä vaarallisten aineiden kuljetuksia koskevien YK:n suositusten voimassa olevan laitoksen mukaisesti, sellaisena kuin Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö ICAO on sen hyväksynyt.

2.4 Erivapautetut (ihmisistä tai eläimistä otetut) potilasnäytteet on käsiteltävä, pakattava ja merkittävä kirjepostia koskevan Toimitusohjesäännön määräysten mukaisesti. Näistä lähetyksistä on maksettava 1. luokan lähetyksen maksu tai kirjatun lähetyksen maksu. Näiden lähetysten käsittelystä voidaan periä lisämaksu.

2.5 Tartuntavaarallisten aineiden ja erivapautettujen (ihmisistä tai eläimistä otettujen) potilasnäytteiden hyväksyminen on rajoitettu niiden jäsenmaiden välisiin yhteyksiin, jotka ovat ilmoittaneet ottavansa vastaan näitä lähetyksiä molemminpuolisesti tai yksisuuntaisesti.

2.6 Sallitut tartuntavaaralliset aineet ja erivapautetut (ihmisistä tai eläimistä otetut) potilasnäytteet kuljetetaan nopeinta tietä, tavallisesti lentoteitse, vastaavia lentolisämaksuja vastaan, ja ne on toimitettava perille ennen muita lähetyksiä.

17 artikla
Tiedustelut

1 Jokaisen nimetyn operaattorin on otettava vastaan oman postipalvelunsa tai muun nimetyn operaattorin postittamia paketteja ja kirjattuja, vakuutettuja tai jakelurekisteröityjä lähetyksiä koskevia tiedusteluja kuuden kuukauden ajan lähetyksen postittamisen jälkeisestä päivästä. Tiedustelut on lähetettävä 1. luokan postina, EMS-postipalvelun kautta tai sähköisesti. Kuuden kuukauden aika koskee tiedustelun tekijän ja nimetyn operaattorin välistä kanssakäyntiä eikä siihen sisälly kyselyjen välittäminen nimetyltä operaattorilta toiselle.

2 Tiedusteluja on hoidettava Toimitusohjeissa esitetyllä tavalla.

3 Tiedustelut ovat maksuttomia. Kuitenkin, jos tiedustelua pyydetään EMS-lähetyksenä, näistä palveluista aiheutuvat lisämaksut peritään yleensä pyynnön esittäjältä.

18 artikla
Tullitarkastus. Tulli- ja muut maksut

1 Lähtö- ja osoitemaan nimetyillä operaattoreilla on oikeus lainsäädäntönsä mukaan tullitarkastuttaa lähetykset.

2 Tullitarkastuksen alaisista lähetyksistä voidaan periä maksu tullille esittämisestä, jonka ohjeellinen enimmäismäärä ilmoitetaan Toimitusohjesäännöissä. Maksu peritään vain niiden lähetysten tullille esittämisestä ja tullauksesta, joista on peritty tullimaksut tai muut vastaavat maksut.

3 Nimetyt operaattorit, joilla on valtuutus tullauksen suorittamiseen asiakkaiden puolesta, ovat oikeutettuja perimään asiakkailta todellisiin kustannuksiin perustuvan tulliselvitysmaksun. Maksu voidaan veloittaa kaikista tullatuista lähetyksistä kansallisen lainsäädännön mukaisesti, mukaan lukien tullittomat lähetykset. Asiakkaille on selkeästi etukäteen ilmoitettava vaadittavasta maksusta.

4 Nimetyillä operaattoreilla on oikeus periä tapauksen mukaan lähetysten lähettäjiltä tai vastaanottajilta tulli- ja kaikki muut mahdolliset maksut.

19 artikla
Suljettujen postien vaihto sotilasjoukko-osastojen kanssa

1 Suljettua kirjepostia voidaan vaihtaa muiden maiden maa-, meri- tai lentokuljetuksia käyttämällä:

1.1 jonkin jäsenmaan postitoimipaikkojen ja Yhdistyneiden kansakuntien käyttöön asetettujen joukko-osastojen päälliköiden välillä

1.2 tällaisten joukko-osastojen päälliköiden välillä

1.3 jonkin jäsenmaan postitoimipaikkojen sekä vieraalla alueella oleskelevien saman maan laivaston, ilmavoimien tai maavoimien joukko-osastojen tai saman maan ulkomaille sijoitettujen sotalaivojen tai sotilaslentokoneiden päälliköiden välillä

1.4 saman maan laivaston, ilmavoimien tai maavoimien joukko-osastojen tai sotalaivojen tai sotilaslentokoneiden päälliköiden välillä.

2 Kohdassa 1 mainittuun postiin suljettujen kirjelähetysten tulee, laivojen tai lentokoneiden vastaanottaessa tai lähettäessä postia, olla osoitettuja yksinomaan joukko-osastojen jäsenille tai laivojen tai lentokoneiden upseereille ja miehistölle tai olla heidän lähettämiään. Tällaisten lähetysten maksut ja kuljetusehdot määrää kotimaisten ohjesääntöjensä mukaan sen jäsenmaan nimetty operaattori, joka on asettanut käyttöön joukko-osaston tai jolle laivat tai lentokoneet kuuluvat.

3 Ellei erityissopimusta ole, on sen jäsenmaan nimetyn operaattorin, joka on antanut joukko-osaston käyttöön tai jolle sotalaivat tai sotilaslentokoneet kuuluvat, maksettava asianomaisille nimetyille operaattoreille kauttakulkumaksut, päätemaksut ja lentokuljetusmaksut.

20 artikla
Palvelun laatustandardit ja tavoitteet

1 Jäsenmaiden tai niiden nimettyjen operaattoreiden on laadittava ja julkaistava saapuvia kirjepostilähetyksiä ja paketteja koskevat jakelustandardit ja tavoitteet.

2 Nämä standardit ja tavoitteet, joihin on lisätty tulliselvityksen tavallisesti vaatima aika, eivät saa olla löysempiä kuin ne, joita sovelletaan vastaaville lähetyksille kotimaan postiliikenteessä.

3 Lähettävien jäsenmaiden tai niiden nimettyjen operaattoreiden on myös laadittava ja julkaistava vastaavat standardit 1. luokan ja lentopostina kulkeville kirjelähetyksille sekä paketeille ja 2. luokan/pintapostina kulkeville postipaketeille.

4 Jäsenmaiden tai niiden nimettyjen operaattoreiden on mitattava palvelun laatustandardien soveltamista.

II luku

Vastuu

21 artikla
Nimettyjen operaattoreiden vastuu. Vahingonkorvaukset

1 Yleistä

1.1 Lukuun ottamatta 22 artiklassa mainittuja tapauksia nimetyt operaattorit vastaavat:

1.1.1 kirjattujen lähetysten, tavallisten pakettien ja vakuutettujen lähetysten katoamisesta, anastamisesta tai vahingoittumisesta

1.1.2 jakelurekisteröityjen lähetysten katoamisesta

1.1.3 sellaisen kirjatun tai vakuutetun lähetyksen tai tavallisen paketin palauttamisesta, jonka perillesaamattomuuden syytä ei ole ilmoitettu.

1.2 Nimetyt operaattorit eivät ole vastuussa muista kuin kohdissa 1.1.1 ja 1.1.2 mainituista lähetyksistä.

1.3 Nimetyt operaattorit eivät ole vastuussa muista kuin tässä Yleissopimuksessa mainituista tapauksista.

1.4 Kun kirjattujen lähetysten, tavallisten pakettien ja vakuutettujen lähetysten katoaminen, täydellinen anastaminen tai täydellinen vahingoittuminen johtuu ylivoimaisesta esteestä, josta ei makseta vahingonkorvausta, lähettäjällä on oikeus lähetyksen postittamisesta suoritettujen maksujen takaisin saamiseen vakuutusmaksua lukuun ottamatta.

1.5 Maksettavat vahingonkorvaukset eivät saa ylittää summia, jotka on mainittu kirje- ja pakettilähetyksiä koskevissa Toimitusohjesäännöissä.

1.6 Vastuutapauksissa maksettavissa vahingonkorvauksissa ei oteta huomioon mahdollisia välillisiä vahinkoja tai liikevoiton menetyksiä.

1.7 Kaikki nimettyjen operaattoreiden vastuuta koskevat ehdot ovat tarkkoja, sitovia ja täydellisiä. Nimetyt operaattorit eivät edes vakavien tuottamusten osalta ole korvausvastuussa yli Yleissopimuksessa ja Toimitusohjesäännöissä esitettyjen rajojen.

2 Kirjatut lähetykset

2.1 Kirjatun lähetyksen lähettäjällä on oikeus kirjepostia koskevan Toimitusohjesäännön mukaiseen vahingonkorvaukseen, jos hänen lähetyksensä katoaa tai jos se anastetaan kokonaan tai se vahingoittuu kokonaan. Lähettäjän vaatiessa kirjepostia koskevassa Toimitusohjesäännössä mainittua pienempää korvausta nimetyt operaattorit voivat maksaa tämän pienemmän summan ja saada sen mukaisen hyvityksen miltä tahansa muulta asianomaiselta nimetyltä operaattorilta.

2.2 Jos kirjattu lähetys anastetaan osittain tai se vahingoittuu osittain, lähettäjällä on oikeus anastuksen tai vahingon todellista arvoa periaatteessa vastaavaan vahingonkorvaukseen.

3 Jakelurekisteröidyt lähetykset

3.1 Jos jakelurekisteröity lähetys katoaa, sen sisältö anastetaan kokonaan tai se vahingoittuu täysin, on lähettäjällä oikeus saada takaisin vain lähetyksen postittamisesta suoritetut maksut.

4 Tavalliset paketit

4.1 Jos paketti katoaa, sen sisältö anastetaan kokonaan tai tuhoutuu täysin, lähettäjällä on oikeus pakettipostia koskevan Toimitusohjesäännön mukaiseen vahingonkorvaukseen. Jos lähettäjä on vaatinut summaa, joka on pienempi kuin pakettilähetyksiä koskevissa Toimitusohjesäännöissä määritetty summa, nimetyt operaattorit voivat maksaa tämän pienemmän summan ja saada sen mukaisen hyvityksen miltä tahansa muulta asiaan liittyvältä nimetyltä operaattorilta.

4.2 Jos paketin sisältö anastetaan osittain tai se vahingoittuu osittain, lähettäjällä on oikeus anastuksen tai vahingon todellista arvoa periaatteessa vastaavaan vahingonkorvaukseen.

4.3 Nimetyt operaattorit voivat sopia soveltavansa keskinäisissä yhteyksissään pakettikohtaista, painosta riippumatonta määrää, joka ilmoitetaan pakettipostia koskevassa Toimitusohjesäännössä.

5 Vakuutetut lähetykset

5.1 Jos vakuutettu lähetys katoaa, sen sisältö anastetaan kokonaan tai se vahingoittuu täysin, lähettäjällä on oikeus vahingonkorvaukseen, joka periaatteessa vastaa SDR:inä (Kansainvälisen valuuttarahaston erityisnosto-oikeuksina) ilmoitettua vakuutusarvoa.

5.2 Jos vakuutetun lähetyksen sisältö anastetaan osittain tai se vahingoittuu osittain, lähettäjällä on oikeus anastuksen tai vahingon todellista arvoa periaatteessa vastaavaan vahingonkorvaukseen. Se ei kuinkaan saa missään tapauksessa ylittää SDR:inä ilmoitettua vakuutusarvon määrää. Välillisiä vahinkoja tai saamatta jääneitä voittoja ei oteta huomioon.

6 Jos kirjattu tai vakuutettu kirjelähetys palautetaan eikä perillesaamattomuuden syytä ole todettu, lähettäjällä on oikeus lähetyksen postittamisesta aiheutuneiden kulujen hyvitykseen.

7 Jos paketti palautetaan eikä perillesaamattomuuden syytä ole todettu, lähettäjällä on oikeus saada hyvitys niistä kuluista, jotka hänelle on aiheutunut lähetyksen postittamisesta lähetysmaassa sekä paketin vastaanottomaasta palauttamisesta aiheutuneista kuluista.

8 Kohdissa 2, 4 ja 5 mainituissa tapauksissa vahingonkorvaus lasketaan sen SDR:iksi muunnetun käyvän hinnan mukaan, joka oli samanlaisilla arvoesineillä tai tavaroilla paikkakunnalla silloin, kun lähetys hyväksyttiin kuljetettavaksi. Käyvän hinnan puuttuessa vahingonkorvaus lasketaan samoin perustein arvioitujen esineiden tai tavaroiden tavanomaisen arvon mukaan.

9 Vahingonkorvauksen johtuessa kirjatun lähetyksen, tavallisen paketin tai vakuutetun lähetyksen katoamisesta tai siitä, että sen sisältö on kokonaan anastettu tai vahingoittunut, on lähettäjällä tai tapauksen mukaan vastaanottajalla oikeus lisäksi saada takaisin lähetyksen postittamisesta suoritetut maksut kirjaamis- tai vakuutusmaksua lukuun ottamatta. Sama määräys koskee kirjattuja lähetyksiä, tavallisia paketteja tai vakuutettuja lähetyksiä, joita vastaanottajat niiden huonon kunnon vuoksi ovat kieltäytyneet vastaanottamasta, jos tämä voidaan lukea postitoimen syyksi ja aiheuttaa sille vastuun.

10 Huolimatta kohdissa 2, 4 ja 5 sanotusta vastaanottajalla on oikeus vahingonkorvaukseen vastaanotettuaan anastetun tai vahingoittuneen kirjatun lähetyksen, tavallisen paketin tai vakuutetun lähetyksen.

11 Lähtömaan nimetty operaattori voi halutessaan maksaa lähettäjille kansallisessa lainsäädännössään kirjatuille lähetyksille ja vakuuttamattomille paketeille määräämänsä vahingonkorvaukset edellyttäen, etteivät ne ole kohdassa 2.1 ja 4.1 määrättyjä vahingonkorvauksia pienempiä. Sama koskee osoitemaan nimettyä operaattoria maksettaessa vahingonkorvausta vastaanottajille. Kohdissa 2.1 ja 4.1 määrättyjä määriä sovelletaan kuitenkin:

11.1 esitettäessä korvausvaatimusta vastuussa olevalle nimetylle operaattorille tai

11.2 lähettäjän luopuessa oikeuksistaan vastaanottajan hyväksi tai päinvastoin.

12 Tähän artiklaan ei voida kohdistaa mitään tiedustelujen määräaikojen ylityksiä tai nimetyille operaattoreille maksettavia vahingonkorvauksia koskevia varaumia, mukaan lukien Toimitusohjesäännöissä sovitut ajat ja ehdot, paitsi jos kyseessä on kahdenvälinen sopimus.

22 artikla
Jäsenmaiden ja nimettyjen operaattoreiden vastuuvapaus

1 Nimetyt operaattorit eivät ole vastuussa kirjatuista lähetyksistä, jakelurekisteröidyistä lähetyksistä, paketeista eivätkä vakuutetuista lähetyksistä, kun ne on toimitettu omien vastaavanlaisista lähetyksistä annettujen määräysten mukaan. Vastuu kuitenkin säilyy:

1.1 kun anastus tai vahingoittuminen on havaittu joko ennen lähetyksen luovuttamista tai sitä luovutettaessa

1.2 kun, kotimaan säädösten niin salliessa, vastaanottaja tai lähtötoimipaikkaan palauttamisen ollessa kyseessä lähettäjä vastaanottaa anastetun tai vahingoittuneen lähetyksen varaumin

1.3 kun, kotimaan säädösten niin salliessa, vastaanottaja tiedusteltaessa ilmoittaa, ettei hän saanut yksityiseen postilaatikkoon toimitettua kirjattua lähetystä

1.4 kun paketin tai vakuutetun lähetyksen vastaanottaja tai lähtötoimipaikkaan palautettaessa lähettäjä huolimatta asianmukaisesta luovutuksesta ilmoittaa viipymättä hänelle lähetyksen toimittaneelle nimetylle operaattorille huomanneensa anastuksen tai vahingon. Hänen on todistettava, että anastus tai vahinko ei ole tapahtunut luovutuksen jälkeen. Käsite "viipymättä" tulkitaan kunkin maan lain mukaan.

2 Jäsenmaat tai nimetyt operaattorit eivät ole vastuussa:

2.1 ylivoimaisen esteen (force majeure) sattuessa, artikla 13.6.9 huomioon ottaen

2.2 kun selvitystä lähetyksistä ei voida tehdä virka-asiakirjojen tuhouduttua ylivoimaisen esteen johdosta eikä vastuuta ole muulla tavoin todistettu

2.3 kun katoamisen, anastuksen tai vahingoittumisen on aiheuttanut lähettäjän virhe tai laiminlyönti tai se johtuu lähetyksen sisällön luonteesta

2.4 kun on kyse lähetyksistä, joiden sisältö kielletään artiklassa 15

2.5 kun lähetykset on otettu haltuun osoitemaan lainsäädännön nojalla jäsenmaan tai maan nimetyn operaattorin ilmoituksen mukaan

2.6 kun on kyse lähetyksistä, joiden vakuutusarvo on vilpillisesti ilmoitettu sisällön todellista arvoa suuremmaksi

2.7 kun lähettäjä ei ole tiedustellut lähetystä kuuden kuukauden kuluessa postituspäivää seuraavasta päivästä

2.8 kun on kyse sotavankien ja siviili-internoitujen paketeista

2.9. kun lähettäjää voidaan epäillä vilpillisestä aikeesta, jonka tarkoituksena on korvauksen saaminen.

3 Jäsenmaat tai nimetyt operaattorit eivät ota vastatakseen tulliselvitysasiakirjoista, olipa ne laadittu mihin muotoon hyvänsä, eivätkä tulliviranomaisten tullitarkastuksen alaisia lähetyksiä tarkastaessaan tekemistä päätöksistä.

23 artikla
Lähettäjän vastuu

1 Lähetyksen lähettäjä on vastuussa jokaisesta postivirkailijoille ja muille postilähetyksille tai -kalustolle aiheutuneesta vahingosta, joka johtuu kuljetukseen hyväksymättömien esineiden lähettämisestä tai siitä, että hyväksymistä koskevat ehdot on jätetty huomioon ottamatta.

2 Jos kyse on muille postilähetyksille aiheutuneesta vahingosta, lähettäjä on vastuussa kustakin vahingoittuneesta lähetyksestä samassa määrin kuin nimetyt operaattoritkin.

3 Lähettäjä on vastuussa silloinkin, kun postiinjättötoimipaikka vastaanottaa tällaisen lähetyksen.

4 Lähettäjä ei kuitenkaan ole vastuussa, jos lähettäjä on noudattanut hyväksymisen ehtoja ja mikäli kyse on nimettyjen operaattoreiden tai kuljetusyhtiöiden tekemästä lähetyksen käsittelyvirheestä tai laiminlyönnistä hyväksymisen jälkeen.

24 artikla
Vahingonkorvauksen maksaminen

1 Edellyttäen oikeutta korvausvaatimuksen esittämiseen vastuulliselle nimetylle operaattorille on joko lähtö- tai osoitemaan nimetyllä operaattorilla velvollisuus vahingonkorvauksen maksamiseen ja maksujen palauttamiseen.

2 Lähettäjä voi luopua oikeudestaan vahingonkorvaukseen vastaanottajan eduksi. Samoin vastaanottaja voi luopua oikeudestaan lähettäjän eduksi. Lähettäjä tai vastaanottaja voi luovuttaa vahingonkorvauksen kolmannelle osapuolelle, jos maan sisäinen lainsäädäntö sen sallii.

25 artikla
Vahingonkorvauksen määrän mahdollinen takaisin periminen lähettäjältä tai vastaanottajalta

1 Jos vahingonkorvauksen maksamisen jälkeen aikaisemmin kadonneena pidetty kirjattu tai vakuutettu lähetys tai paketti tai osa tämän lähetyksen sisällöstä löydetään, ilmoitetaan lähettäjälle tai tapauksen mukaan vastaanottajalle, että lähetys on hänen saatavanaan kolmen kuukauden ajan maksetun vahingonkorvauksen takaisinmaksua vastaan. Häneltä kysytään samalla, kenelle lähetys luovutetaan. Jos vastaus on kielteinen tai sitä ei määräajassa ole annettu, lähestytään vastaavasti vastaanottajaa tai tapauksen mukaan lähettäjää ja myönnetään kyseiselle henkilölle saman pituinen vastausaika.

2 Jos lähettäjä ja vastaanottaja luopuvat lähetyksestä tai eivät vastaa kappaleessa 1 määritetyn ajan kuluessa, se jää sen nimetyn operaattorin tai tarvittaessa niiden nimettyjen operaattoreiden omaisuudeksi, jotka ovat vahingon korvanneet.

3 Jos sellainen vakuutettu lähetys löydetään myöhemmin, jonka sisällön arvon huomataan olevan maksetun vahingonkorvauksen määrää pienempi, on lähettäjän tai tapauksen mukaan vastaanottajan maksettava takaisin tämän vahingonkorvauksen määrä lähetyksen takaisin saamiseksi, jolloin hänen on myös kannettava vakuutusarvon vilpillisestä ilmoittamisesta johtuvat seuraukset.

III Luku

Erityisesti kirjepostia koskevat määräykset

26 artikla
Kirjelähetysten postittaminen toisessa maassa

1 Mikään nimetty operaattori ei ole velvollinen kuljettamaan eikä jakamaan vastaanottajalle kirjelähetyksiä, joita sen jäsenmaan alueella asuvat lähettäjät postittavat tai postituttavat vieraassa maassa hyötyäkseen siellä sovellettavista edullisemmista maksuista.

2 Kohtaa 1 sovelletaan erotuksetta sekä lähettäjän asuinmaassa tuotettuihin ja rajan yli kuljetettuihin kirjelähetyksiin että vieraassa maassa tuotettuihin kirjelähetyksiin.

3 Osoitemaan nimetty operaattori voi periä lähettäjältä tai tämän kieltäytyessä lähtömaan nimetyltä operaattorilta kotimaan maksut. Jos sekä lähettäjä että lähtömaan nimetty operaattori kieltäytyvät suorittamasta maksuja osoitemaan nimetyn operaattorin määräämän ajan kuluessa, voi tämä joko palauttaa lähetykset takaisin lähtömaan nimetylle operaattorille ja vaatia korvausta lähettämisestä aiheutuvista kuluista tai käsitellä lähetyksiä kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti.

4 Mikään nimetty operaattori ei ole velvollinen kuljettamaan eikä jakamaan vastaanottajille kirjelähetyksiä, joita lähettäjät postittavat tai postituttavat suurina määrinä muussa kuin asuinmaassaan, jos saatavat päätemaksut ovat pienemmät kuin summa, joka olisi saatu, jos lähetys olisi postitettu lähettäjien asuinmaassa. Osoitemaan nimetty operaattori voi periä lähtömaan nimetyltä operaattorilta korvausta aiheutuneista kustannuksista. Korvaus ei saa ylittää seuraavista kahdesta summasta suurempaa: joko 80:tä prosenttia vastaavien lähetysten kotimaan hinnoista tai 28.3–28.7 tai 29.7 artiklojen mukaisesti sovellettavia maksuja. Jos lähtömaan nimetty operaattori ei suostu maksamaan vaadittuja summia osoitemaan nimetyn operaattorin määräämän ajan kuluessa, osoitemaan nimetty operaattori voi joko palauttaa lähetykset lähtömaan nimetylle operaattorille ja vaatia korvausta palauttamisesta aiheutuvista kuluista tai käsitellä lähetyksiä kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti.

KOLMAS OSA

Maksut

I luku

Erityisesti kirjepostia koskevat määräykset

27 artikla
Päätemaksut. Yleiset määräykset

1 Toimitusohjesäännöissä mainittuja tapauksia lukuun ottamatta jokaisella nimetyllä operaattorilla, joka vastaanottaa kirjepostilähetyksiä toiselta nimetyltä operaattorilta, on oikeus periä lähettävältä nimetyltä operaattorilta maksu korvaamaan niitä kuluja, jotka aiheutuvat vastaanotetusta kansainvälisestä postista.

2 Niiden määräysten soveltamista varten, jotka koskevat nimettyjen operaattoreiden päätemaksuja, maat ja alueet luokitellaan tavoitejärjestelmää noudattaviin maihin ja alueisiin sekä maihin ja alueisiin, joilla on oikeus noudattaa siirtymäkauden järjestelmää kongressin päätöksellään C 18/2008 tätä tarkoitusta varten tekemän luettelon mukaisesti seuraavalla tavalla:

2.1 maat ja alueet, jotka noudattavat tavoitejärjestelmää ennen vuotta 2010;

2.2 maat ja alueet, jotka noudattavat tavoitejärjestelmää vuodesta 2010 ja 2012 alkaen (uudet tavoitejärjestelmän maat);

2.3 maat ja alueet, jotka noudattavat siirtymäkauden järjestelmää.

3 Tämän Yleissopimuksen päätemaksuja koskevat määräykset ovat siirtymäkauden järjestelyjä, joista ollaan siirtymässä maakohtaiseen maksujärjestelmään siirtymäkauden päätyttyä.

4 Pääsy kotimaan liikenteeseen. Suora pääsy

4.1 Jokaisen nimetyn operaattorin on periaatteessa asetettava muiden nimettyjen operaattoreiden käytettäväksi kaikki sen kotimaan liikenteessä tarjoamat hinnat ja ehdot samoin ehdoin kuin sen kansallisille asiakkaille. On osoitemaan nimetyn operaattorin päätettävissä, onko lähtömaan nimetty operaattori noudattanut suoran pääsyn ehtoja.

4.2 Tavoitejärjestelmää noudattavan maan nimettyjen operaattoreiden on asetettava muiden nimettyjen operaattoreiden käytettäväksi kaikki niiden kotimaan liikenteessä tarjoamat hinnat ja ehdot samoin ehdoin kuin niiden kansallisille asiakkaille.

4.3. Uusien tavoitejärjestelmän maiden nimetyt operaattorit voivat päättää, etteivät ne aseta kotimaan liikenteessä tarjoamiaan hintoja ja ehtoja muiden nimettyjen operaattoreiden käytettäväksi samoin ehdoin kuin niiden kansallisille asiakkaille. Nämä nimetyt operaattorit voivat kuitenkin päättää asettaa kotimaiset ehtonsa tiettyjen nimettyjen operaattoreiden käytettäväksi vastavuoroisuuden periaatteella kahden vuoden koeajaksi. Tuon ajan jälkeen niiden on valittava, lopettavatko ne kotimaisten ehtojensa asettamisen käytettäväksi vai asettavatko ne kotimaiset ehtonsa kaikkien nimettyjen operaattoreiden käytettäväksi. Jos tavoitejärjestelmän uusien maiden nimetyt operaattorit pyytävät tavoitejärjestelmän maiden nimetyiltä operaattoreilta kotimaisten ehtojen soveltamista, niiden on asetettava kaikkien nimettyjen operaattoreiden käytettäväksi kotimaan liikenteessään tarjoamat hinnat ja ehdot samoin ehdoin kuin niiden kansallisille asiakkaille.

4.4 Siirtymäkauden järjestelmää noudattavien maiden nimetyt operaattorit voivat päättää, etteivät ne aseta kotimaisia ehtojaan muiden nimettyjen operaattoreiden käytettäväksi. Ne voivat päättää asettaa kotimaiset ehtonsa tiettyjen nimettyjen operaattoreiden käytettäväksi vastavuoroisuuden periaatteella kahden vuoden koeajaksi. Tuon ajan jälkeen niiden on valittava, lopettavatko ne kotimaisten ehtojensa asettamisen käytettäväksi vai jatkavatko ne kotimaisten ehtojensa asettamista kaikkien nimettyjen operaattoreiden käytettäväksi.

5 Päätemaksujen korvauksen on perustuttava palvelun laatutasoon lähtömaassa. Postitoimintaneuvosto voi tämän vuoksi muuttaa 28 ja 29 artikloissa mainittuja korvauksia kannustaakseen osallistumista valvontajärjestelmiin ja palkitakseen nimettyjä operaattoreita laatutavoitteiden saavuttamisesta. Postitoimintaneuvosto voi myös asettaa rangaistuksia liian alhaisesta laadusta, mutta korvaus ei voi olla pienempi kuin 28 ja 29 artiklojen mukainen vähimmäismaksu.

6 Mikä tahansa nimetty operaattori voi luopua kokonaan tai osittain kohdassa 1 edellytetystä korvauksesta.

7 M-pusseihin sovellettava päätemaksu on 0,793 SDR kilogrammalta. Alle 5 kilogrammaa painavat M-pussit luokitellaan päätemaksuja määriteltäessä 5 kilogrammaa painaviksi.

8 Kirjatuista lähetyksistä peritään 0,55 SDR:n suuruinen lähetyskohtainen lisämaksu vuosina 2010 ja 2011 ja 0,6 SDR:n suuruinen lähetyskohtainen lisämaksu vuosina 2012 ja 2013. Vakuutetuista lähetyksistä peritään 1,1 SDR:n suuruinen lähetyskohtainen lisämaksu vuosina 2010 ja 2011 ja 1,2 SDR:n suuruinen lähetyskohtainen lisämaksu vuosina 2012 ja 2013. Postitoimintaneuvosto voi muuttaa näistä ja muista lisäpalveluista maksettavia maksuja, jos tarjotuissa palveluissa on kirjepostia koskevassa Toimitusohjesäännössä määriteltyjä lisäpiirteitä.

9 Nimetyt operaattorit voivat, kahden- tai monenkeskisin sopimuksin, soveltaa muita maksujärjestelmiä päätemaksutilityksissä.

10 Nimetyt operaattorit voivat vaihtaa 2. luokan postia soveltamalla vapaavalintaisesti 10 % alennusta 1. luokan päätemaksuihin.

11 Nimetyt operaattorit voivat vaihtaa muodon perusteella lajiteltua postia vapaavalintaisesti alennetuin päätemaksuin.

12 Tavoitejärjestelmää noudattavien maiden nimettyjen operaattoreiden kesken sovellettavia määräyksiä sovelletaan siirtymäkauden järjestelmää noudattavien maiden nimettyihin operaattoreihin, jotka ilmoittavat haluavansa liittyä tavoitejärjestelmään. Postitoimintaneuvosto voi nimetä siirtymätoimia kirjepostia koskevassa Toimitusohjesäännössä. Tavoitejärjestelmän määräyksiä voidaan soveltaa täysimääräisesti uuteen tavoitejärjestelmän nimettyyn operaattoriin, joka ilmoittaa haluavansa soveltaa määräyksiä täysimääräisesti ilman siirtymätoimia.

28 artikla
Päätemaksut. Tavoitejärjestelmää noudattavien maiden nimettyjen operaattoreiden väliseen postiliikenteeseen sovellettavat määräykset

1 Maksut kirjepostilähetyksistä, joihin kuuluvat joukkolähetykset mutta eivät M-pussit, ovat sidoksissa osoitemaan yhdestä lähetyksestä ja yhdeltä kilogrammalta perittäviin maksuihin ja käsittelykuluihin. Näiden kulujen on oltava suhteessa kotimaan hintoihin. Hinnat lasketaan kirjepostia koskevassa Toimitusohjesäännössä määriteltyjen ehtojen mukaisesti.

2 Kansainvälisen vastauspalvelun lähetyksistä perittävä maksu on kirjepostia koskevan Toimitusohjesäännön mukainen.

3 Yhdestä lähetyksestä ja yhdeltä kilogrammalta perittävät hinnat on laskettava prosentteina 20 grammaa painavan 1. luokan kirjeen hinnasta kotimaan liikenteessä, ja näiden prosenttilukujen on oltava ennen vuotta 2010 tavoitejärjestelmää noudattaville maille 70 % ja maille, jotka liittyvät tavoitejärjestelmään vuodesta 2010 tai 2012 (uudet tavoitejärjestelmän maat) 100 %.

4 Postitoimintaneuvosto tekee tutkimuksen saapuvan postin käsittelykuluista vuosina 2009 ja 2010. Jos tutkimuksessa käy ilmi, että prosenttiluku on muu kuin kohdassa 3 asetettu 70 %, Postitoimintaneuvosto harkitsee, muutetaanko 1. luokan 20 grammaa painavan kirjeen maksua vuosille 2012 ja 2013.

5 Edellä kohdan 3 laskutoimituksessa käytettyyn maksuun liittyvästä ALV:sta tai muista veroista vähennetään 50 % vuosina 2010 ja 2011 ja 100 % vuosina 2012 ja 2013.

6 Ennen vuotta 2010 tavoitejärjestelmää noudattavien maiden väliseen liikenteeseen sovellettavat maksut eivät saa olla korkeampia kuin

6.1 vuonna 2010: 0,253 SDR lähetykseltä ja 1,980 SDR kilogrammalta

6.2 vuonna 2011: 0,263 SDR lähetykseltä ja 2,059 SDR kilogrammalta

6.3 vuonna 2012: 0,274 SDR lähetykseltä ja 2,141 SDR kilogrammalta

6.4 vuonna 2013: 0,285 SDR lähetykseltä ja 2,227 SDR kilogrammalta.

7 Ennen vuotta 2010 tavoitejärjestelmää noudattavien maiden väliseen liikenteeseen sovellettavat maksut eivät saa olla alempia kuin vuoden 2009 maksut, ennen laatutason soveltamista. Maksut eivät saa myöskään olla alempia kuin:

7.1 vuonna 2010: 0,165 SDR lähetykseltä ja 1,669 SDR kilogrammalta

7.2 vuonna 2011: 0,169 SDR lähetykseltä ja 1,709 SDR kilogrammalta

7.3 vuonna 2012: 0,173 SDR lähetykseltä ja 1,750 SDR kilogrammalta

7.4 vuonna 2013: 0,177 SDR lähetykseltä ja 1,792 SDR kilogrammalta.

8 Uusiin tavoitejärjestelmän maihin suuntautuvaan, niistä lähtevään ja niiden väliseen liikenteeseen sovellettavat maksut, joukkolähetyksiä lukuun ottamatta:

8.1 vuonna 2010: 0,155 SDR lähetykseltä ja 1,562 SDR kilogrammalta

8.2 vuonna 2011: 0,159 SDR lähetykseltä ja 1,610 SDR kilogrammalta

8.3 vuonna 2012: 0,164 SDR lähetykseltä ja 1,648 SDR kilogrammalta

8.4 vuonna 2013: 0,168 SDR lähetykseltä ja 1,702 SDR kilogrammalta.

9 Joukkolähetyksistä perittävä maksu on määritettävä soveltaen 28(3 ja 7) artiklassa mainittuja lähetys- ja kilogrammakohtaisia hintoja.

10 Kirjatuista ja vakuutetuista lähetyksistä, joissa ei ole viivakooditunnusta tai joissa on viivakoodi, joka ei vastaa UPU:n teknistä standardia S10, peritään 0,5 SDR:n suuruinen lähetyskohtainen lisämaksu, ellei kahdenvälisellä sopimuksella muuta sovita.

11 Tätä artiklaa koskevia varaumia ei voi tehdä, paitsi kahdenvälisen sopimuksen puitteissa.

29 artikla
Päätemaksut. Siirtymäkauden järjestelmää noudattavien maiden nimetyille operaattoreille suuntautuvaan, niiltä lähtevään ja niiden väliseen postiliikenteeseen sovellettavat määräykset

1 Päätemaksujen siirtymäkauden järjestelmää noudattavien maiden nimettyjen operaattoreiden tavoitejärjestelmään liittymistä valmisteltaessa kirjelähetysten, mukaan lukien joukkolähetykset, mutta pois lukien M-pussit ja kansainvälisen vastauspalvelun lähetykset, perustuvat vuoden 2009 tarkistettujen maksujen vuosittaisille 2,8 %:n korotuksille käyttäen maailmanlaajuista keskiarvoa 14,64 lähetystä kilogrammaa kohti.

2 Kansainvälisen vastauspalvelun lähetyksistä perittävä maksu on kirjepostia koskevan Toimitusohjesäännön mukainen.

3 Siirtymäkauden järjestelmää noudattaviin maihin suuntautuvaan, niistä lähtevään ja niiden väliseen liikenteeseen sovellettavat maksut:

3.1 vuonna 2010: 0,155 SDR lähetykseltä ja 1,562 SDR kilogrammalta

3.2 vuonna 2011: 0,159 SDR lähetykseltä ja 1,610 SDR kilogrammalta

3.3 vuonna 2012: 0,164 SDR lähetykseltä ja 1,648 SDR kilogrammalta

3.4 vuonna 2013: 0,168 SDR lähetykseltä ja 1,702 SDR kilogrammalta.

4 Jos postiliikenne kokonaisuudessaan on alle 100 tonnia vuodessa, kilogrammakohtainen ja lähetyskohtainen osa muunnetaan yhdeksi maksuksi kilogrammalta käyttäen perustana maailmanlaajuista keskiarvoa, joka on 14,64 postilähetystä kilogrammaa kohden. Maksut ovat seuraavat:

4.1 vuonna 2010: 3,831 SDR kilogrammalta

4.2 vuonna 2011: 3,938 SDR kilogrammalta

4.3 vuonna 2012: 4,049 SDR kilogrammalta

4.4 vuonna 2013: 4,162 SDR kilogrammalta.

5 Jos postiliikenne on yli 100 tonnia vuodessa, edellä listattua kiinteää kilohintaa sovelletaan, jos ei lähettävä nimetty operaattori tai vastaanottava nimetty operaattori kumpikaan pyydä maksujen oikaisua todellisen kilogrammaa kohti olevien lähetysten määrän mukaan. Maksujen oikaisua varten tehtävää otantaa sovelletaan kirjepostia koskevan Toimitusohjesäännön ehtojen mukaisesti.

6 Tavoitejärjestelmää noudattava maa ei saa alentaa kohdassa 4 esitettyä kokonaismaksua siirtymäkauden järjestelmää noudattavan maan osalta, ellei viimeksi mainittu pyydä oikaisua toisen suuntaan.

7 Tavoitejärjestelmää noudattavien maiden nimetyille operaattoreille lähetetyistä joukkolähetyksistä perittävä maksu on määritettävä soveltaen 28 artiklassa mainittuja lähetys- ja kilogrammakohtaisia hintoja. Vastaanotetuista joukkolähetyksistä siirtymäkauden järjestelmää noudattavien maiden nimetyt operaattorit voivat pyytää maksua kohdan 3 mukaisesti.

8 Tätä artiklaa koskevia varaumia ei voida tehdä, paitsi kahdenvälisen sopimuksen puitteissa.

30 artikla
Palvelutasorahasto

1 Päätemaksujen ja palvelutasorahaston suhteen kongressin ryhmään 5 luokittelemiin maihin kaikkien maiden ja alueiden maksamia päätemaksuja, lukuun ottamatta M-pusseja, kansainvälisen vastauspalvelun lähetyksiä ja joukkolähetyksiä, on korotettava 20 % 29 artiklassa määritellyistä maksuista, ja korotus on maksettava Palvelutasorahastoon ryhmän 5 maiden palvelutason parantamiseksi. Ryhmän 5 maat eivät maksa tätä maksua toisilleen.

2 Kongressin ryhmään 1 luokittelemien maiden ja alueiden kongressin ryhmään 4 luokittelemiin maihin maksamia päätemaksuja, lukuun ottamatta M-pusseja, kansainvälisen vastauspalvelun lähetyksiä ja joukkolähetyksiä, on korotettava 10 % 29 artiklassa määritellyistä maksuista, ja korotus on maksettava Palvelutasorahastoon ryhmän 4 maiden palvelutason parantamiseksi.

3 Alkaen 1.1.2012 kongressin ryhmään 2 luokittelemien maiden ja alueiden kongressin ryhmään 4 luokittelemiin maihin maksamia päätemaksuja, lukuun ottamatta M-pusseja, kansainvälisen vastauspalvelun lähetyksiä ja joukkolähetyksiä, on korotettava 10 % 29 artiklassa määritellyistä maksuista, ja korotus on maksettava Palvelutasorahastoon ryhmän 4 maiden palvelutason parantamiseksi.

4 Kongressin ryhmään 1 luokittelemien maiden ja alueiden, jotka noudattivat tavoitejärjestelmää ennen vuotta 2010, kongressin ryhmään 3 luokittelemiin maihin maksamia päätemaksuja, lukuun ottamatta M-pusseja, kansainvälisen vastauspalvelun lähetyksiä ja joukkolähetyksiä, on korotettava 8 % 29 artiklassa määritellyistä maksuista, ja korotus on maksettava Palvelutasorahastoon ryhmän 3 maiden palvelutason parantamiseksi.

5 Kongressin ryhmään 1 luokittelemien maiden ja alueiden, jotka liittyvät tavoitejärjestelmään vuonna 2010, kongressin ryhmään 3 luokittelemiin maihin maksamia päätemaksuja, lukuun ottamatta M-pusseja, kansainvälisen vastauspalvelun lähetyksiä ja joukkolähetyksiä, on korotettava 4 % 29 artiklassa määritellyistä maksuista, ja korotus on maksettava Palvelutasorahastoon ryhmän 3 maiden palvelutason parantamiseksi.

6 Alkaen 1.1.2012 kongressin ryhmään 2 luokittelemien maiden ja alueiden kongressin ryhmään 4 luokittelemiin maihin maksamia päätemaksuja, lukuun ottamatta M-pusseja, kansainvälisen vastauspalvelun lähetyksiä ja joukkolähetyksiä, on korotettava 4 % 29 artiklassa määritellyistä maksuista, ja korotus on maksettava Palvelutasorahastoon ryhmän 3 maiden palvelutason parantamiseksi.

7 Kongressin ryhmään 1 luokittelemien maiden ja alueiden kongressin ryhmään 2 luokittelemiin maihin, joille maksettiin 8 % korotusta ennen vuotta 2010, maksamia päätemaksuja, lukuun ottamatta M-pusseja, kansainvälisen vastauspalvelun lähetyksiä ja joukkolähetyksiä, on korotettava vuosina 2010 ja 2011 4 % 29 artiklassa määritellyistä maksuista ja vuosina 2012 ja 2013 2 % 28.8 artiklassa määritellyistä maksuista, ja korotus on maksettava Palvelutasorahastoon ryhmän 2 maiden palvelutason parantamiseksi.

8 Kongressin ryhmään 1 luokittelemien maiden ja alueiden kongressin ryhmään 2 luokittelemiin maihin, joille maksettiin 1 % korotusta ennen vuotta 2010, maksamia päätemaksuja, lukuun ottamatta M-pusseja, kansainvälisen vastauspalvelun lähetyksiä ja joukkolähetyksiä, on korotettava vuosina 2010 ja 2011 1 % 29 artiklassa määritellyistä maksuista, ja korotus on maksettava Palvelutasorahastoon ryhmän 2 maiden palvelutason parantamiseksi.

9 Ryhmien 2, 3, 4 ja 5 maiden palvelutason parantamiseksi Palvelutasorahastoon maksettavat yhdistetyt päätemaksut ovat jokaisen etua saavan maan kohdalla vuosittain vähintään 12 565 SDR. Tämän vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittavat lisävarat veloitetaan, vaihdettujen määrien suhteessa, ennen vuotta 2010 tavoitejärjestelmää noudattavilta mailta.

10 Alueellisten hankkeiden tulisi erityisesti edistää Maailman postiliiton palvelutason parantamisohjelmia ja kustannuslaskentajärjestelmien käyttöönottoa kehitysmaissa. Postitoimintaneuvosto ottaa viimeistään vuonna 2010 käyttöön menettelyt näiden hankkeiden rahoittamiseksi.

31 artikla
Kauttakulkumaksut

1 Kahden nimetyn operaattorin tai saman jäsenmaan kahden toimipaikan välillä yhden tai useamman muun nimetyn operaattorin kuljetuksilla (kolmannen osapuolen palvelut) vaihdetuista suljetuista postilähetyksistä ja avopostina lähetetyistä kauttakulkulähetyksistä on maksettava kauttakulkumaksut. Ne ovat korvausta maa-, meri- ja lentokauttakuljetuksista. Tätä sovelletaan myös väärin osoitettuihin ja väärin jaettuihin lähetyksiin.

II luku

Muut määräykset

32 artikla
Perusmaksut ja lentokuljetusmaksujen laskeminen

1 Nimettyjen operaattoreiden väliseen tilitykseen sovellettavan lentokuljetusten perusmaksun hyväksyy Postitoimintaneuvosto. Sen laskee Kansainvälinen toimisto kirjepostia koskevassa Toimitusohjesäännössä määritellyn kaavan mukaan.

2 Suljetun postin, 1. luokan lähetysten, lentopostilähetysten ja avopostina kauttakuljetettavien lentopostipakettien ja väärin osoitettujen ja väärin jaettujen lähetysten lentokuljetusmaksun laskeminen samoin kuin asiaankuuluvat tilitysmenetelmät määritellään kirjepostia ja postipaketteja koskevissa Toimitusohjesäännöissä.

3 Koko lentoreitin kuljetusmaksut on:

3.1 suljetun postin osalta lähtömaan nimetyn operaattorin maksettava, myös tapauksissa, joissa nämä lähetykset kuljetetaan yhden tai useamman välissä olevan nimetyn operaattorin kautta

3.2 1. luokan lähetysten ja avopostina kauttakuljetettavien lentokirjelähetysten osalta, väärin ohjatut mukaan lukien, sen nimetyn operaattorin maksettava, joka luovuttaa nämä lähetykset toiselle nimetylle operaattorille.

4 Samoja sääntöjä sovelletaan maa- ja merikauttakuljetusmaksuttomiin lähetyksiin, jos ne kuljetetaan lentoteitse.

5 Jokaisella osoitemaan nimetyllä operaattorilla, joka lentokuljettaa ulkomaan postia kotimaan liikenteessään, on oikeus saada korvausta kuljetuksen aiheuttamista lisämenoista edellyttäen, että lennettyjen reittien painotettu keskietäisyys ylittää 300 km. Postitoimintaneuvosto voi korvata painotetun keskietäisyyden jollain muulla sopivalla kriteerillä. Ellei maksuttomuudesta ole sovittu, on maksujen oltava yhtenäiset kaikille ulkomailta tuleville lento- ja 1. luokan kirjelähetyksille edelleenlähettämistavasta riippumatta.

6 Kuitenkin, jos osoitemaan nimetyn operaattorin perimät päätemaksut perustuvat nimenomaisesti kustannuksiin tai kotimaan hintoihin, ei kotimaan lentokuljetuksesta makseta lisäkorvausta.

7 Painotettua keskietäisyyttä laskettaessa ei osoitemaan nimetty operaattori saa sisällyttää laskentaan niiden postien painoa, joiden päätemaksujen laskenta on perustunut erityisesti kustannuksiin tai osoitemaan nimetyn operaattorin kotimaan hintoihin.

33 artikla
Postipakettien maa- ja merimaksut

1 Kahden nimetyn operaattorin välillä kuljetettavista paketeista peritään saapuvan lähetyksen kotimaan jakelukorvaus, joka lasketaan yhdistämällä Toimitusohjesäännön mukainen perusmaksu pakettia kohti ja perusmaksu kilogrammaa kohti.

1.1 Edellä mainitut perusmaksut huomioon ottaen nimetyt operaattorit voivat lisäksi olla oikeutettuja perimään pakettia ja kilogrammaa kohti laskettuja lisämaksuja Toimitusohjesäännön määräysten mukaisesti.

1.2 Kohdissa 1 ja 1.1. mainitut maksut on lähtömaan nimetyn operaattorin maksettava, ellei postipaketteja koskeva Toimitusohjesääntö myönnä poikkeuksia tästä periaatteesta.

1.3 Jakelumaksujen on oltava yhdenmukaisia kautta kunkin maan koko alueen.

2 Käytettäessä kahden nimetyn operaattorin tai saman maan kahden postitoimipaikan välillä vaihdettuihin paketteihin yhden tai useamman muun nimetyn operaattorin maakuljetuksia sovelletaan maakuljetukseen osallistuvien nimettyjen operaattoreiden hyväksi Toimitusohjesäännössä määriteltyjä maakuljetuksen kauttakulkumaan maksuja välimatkojen mukaan.

2.1 Avopostina kauttakuljetettavista paketeista voivat välittävät nimetyt operaattorit periä Toimitusohjesäännössä määritellyn kertamaksun lähetykseltä.

2.2 Kauttakulkumaan maksut on lähtömaan nimetyn operaattorin maksettava, ellei postipaketteja koskeva Toimitusohjesääntö myönnä poikkeuksia tästä periaatteesta.

3 Jokaisella pakettien merikuljetukseen osallistuvalla nimetyllä operaattorilla on oikeus periä merimaksut. Nämä maksuosuudet on lähtömaan nimetyn operaattorin maksettava, ellei postipaketteja koskeva Toimitusohjesääntö myönnä poikkeuksia tästä periaatteesta.

3.1 Merimaksun osuus jokaiselle merikuljetukselle määritellään pakettipostia koskevassa Toimitusohjesäännössä välimatkojen mukaan.

3.2 Nimetyillä operaattoreilla on oikeus korottaa enintään 50 % kohdan 3.1 mukaan laskettua merikuljetuksen maksuosuutta. Toisaalta ne voivat alentaa sitä vapaasti.

34 artikla
Postitoimintaneuvoston oikeus määrätä maksuista

1 Postitoimintaneuvostolla on oikeus asettaa seuraavat maksut, jotka nimettyjen operaattoreiden on maksettava Toimitusohjesäännöissä esitettyjen ehtojen mukaisesti:

1.1 Kauttakulkumaksut kirjelähetysten käsittelystä ja kuljetuksesta yhden tai useamman välittävän maan kautta

1.2 Perusmaksut ja lentokuljetusmaksut postin kuljettamisesta ilmateitse

1.3 Jakelukorvaukset saapuville postipaketeille

1.4 Kauttakulkumaan maksut pakettien käsittelystä ja kuljetuksesta välittävän maan kautta

1.5 Merimaksut pakettien kuljettamisesta meritse.

2 Kaikkien oikaisujen, jotka tehdään käyttäen menettelyä, jolla taataan palveluja hoitaville nimetyille operaattoreille tasapuolinen korvaus, on perustuttava luotettaviin ja edustaviin taloudellisiin tietoihin. Kaikki päätetyt muutokset tulevat voimaan Postitoimintaneuvoston päättämänä päivänä.

NELJÄS OSA

Loppumääräykset

35 artikla
Yleissopimusta ja Toimitusohjesääntöjä koskevien ehdotusten hyväksymisehdot

1 Tullakseen voimaan on läsnä olevien äänivaltaisten äänestävien jäsenmaiden edustajien enemmistön hyväksyttävä kongressin päätettäväksi annetut tätä Yleissopimusta koskevat ehdotukset. Äänestettäessä tulee vähintään puolen kongressissa edustettuina olevista äänivaltaisista jäsenmaista olla läsnä.

2 Tullakseen voimaan on postitoimintaneuvoston äänivaltaisten jäsenten enemmistön hyväksyttävä kirjepostia ja pakettipostia koskevia Toimitusohjesääntöjä koskevat ehdotukset.

3 Tullakseen voimaan on kahden kongressin välillä esitettyjen tätä Yleissopimusta ja sen päättöpöytäkirjaa koskevien ehdotusten saatava:

3.1 kaksi kolmasosaa äänistä, kun ainakin puolet liiton äänivaltaisista jäsenmaista on ottanut osaa äänestykseen, jos on kyse muutoksista

3.2 äänten enemmistö, jos on kyse määräysten tulkitsemisesta.

4 Huolimatta kohdan 3.1 määräyksistä voi jäsenmaa, jonka kansallinen lainsäädäntö ei vielä sovi yhteen ehdotetun muutoksen kanssa, tehdä yhdeksänkymmenen vuorokauden kuluessa saatuaan tiedon ehdotuksesta kirjallisen ilmoituksen kansainvälisen toimiston pääjohtajalle siitä, ettei maa voi hyväksyä muutosta.

36 artikla
Kongressissa esitetyt varaumat

1 Mitään Postiliiton tavoitteiden ja tarkoituksen vastaisia varaumia ei sallita.

2 Pääsääntöisesti jäsenmaan, joka on eri mieltä kuin muut jäsenmaat, on pyrittävä mahdollisuuksien mukaan tyytymään enemmistön mielipiteeseen. Varaumia pitäisi esittää vain, kun se on ehdottoman välttämätöntä, ja ne on asianmukaisesti perusteltava.

3 Nykyisen Yleissopimuksen jotain artiklaa koskevat varaumat on esitettävä kongressille tehtynä ehdotuksena, kirjoitettuna jollain kansainvälisen toimiston työkielistä ja kongressin työjärjestyksen asiaa koskevien säännösten mukaisesti.

4 Tullakseen voimaan varaumia koskevat ehdotukset on hyväksyttävä sillä enemmistöllä, jota varauman koskeman artiklan muuttaminen edellyttää.

5 Periaatteessa varaumia on sovellettava vastavuoroisesti ne tehneen jäsenmaan ja muiden jäsenmaiden välillä.

6 Nykyistä Yleissopimusta koskevat varaumat lisätään nykyisen Yleissopimuksen päättöpöytäkirjaan kongressin hyväksymien ehdotusten perusteella.

37 artikla
Yleissopimuksen voimaantulo ja voimassaoloaika

1 Tämä Yleissopimus tulee voimaan 1 tammikuuta 2010 ja on voimassa seuraavan kongressin sopimusten voimaantuloon asti.

Tämän vakuudeksi ovat jäsenmaiden hallitusten täysivaltaiset edustajat allekirjoittaneet tätä Yleissopimusta yhden alkuperäiskappaleen, jota kansainvälisen toimiston pääjohtaja säilyttää. Maailman postiliiton kansainvälinen toimisto toimittaa jäljennöksen siitä jokaiselle sopimusosapuolelle.

Tehty Genevessä 12 elokuuta 2008.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.