63/2011

Annettu: 06.05.2011

Tasavallan presidentin asetus eräiden Alankomaiden kanssa Alankomaiden Antillien osalta tuloverotuksesta tehtyjen sopimusten voimaansaattamisesta ja sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministerin esittelystä, säädetään:

1 §

Pariisissa 10 päivänä syyskuuta 2009 Suomen tasavallan ja Alankomaiden kuningaskunnan välillä Alankomaiden Antillien osalta verotietojen vaihtamisesta tehty sopimus ja Suomen tasavallan ja Alankomaiden kuningaskunnan välillä Alankomaiden Antillien osalta taloussuhteiden edistämisestä tehty sopimus tulevat voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2011 niin kuin siitä on sovittu.

Eduskunta on hyväksynyt sopimukset 10 päivänä marraskuuta 2009 ja tasavallan presidentti 20 päivänä marraskuuta 2009. Hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 8 ja 21 päivänä huhtikuuta 2011.

2 §

Eräiden Alankomaiden kanssa Alankomaiden Antillien osalta tuloverotuksesta tehtyjen sopimusten voimaansaattamisesta 20 päivänä marraskuuta 2009 annettu, myös Ahvenanmaan maakuntapäivien osaltaan hyväksymä laki (918/2009) tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2011.

3 §

Sopimusten muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2011.

Helsingissä 6 päivänä toukokuuta 2011

Sopimustekstit

SUOMEN TASAVALLAN JA

ALANKOMAIDEN KUNINGASKUNNAN VÄLILLÄ ALANKOMAIDEN ANTILLIEN OSALTA VEROTIETOJEN VAIHTAMISESTA TEHTY SOPIMUS

Suomen tasavalta ja Alankomaiden kuningaskunta Alankomaiden Antillien osalta,

jotka haluavat helpottaa verotietojen vaihtamista;

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla
Tämän sopimuksen kohde ja soveltamisala

1. Sopimuspuolten toimivaltaisten viranomaisten on annettava toisilleen virka-apua vaihtamalla sellaisia tietoja, jotka ovat ennalta arvioiden olennaisia sopimuspuolten tämän sopimuksen piiriin kuuluvia veroja koskevien kansallisten lakien hallinnoinnissa ja toimeenpanossa. Näihin tietoihin kuuluvat tiedot, jotka ovat ennalta arvioiden olennaisia näiden verojen määrittämisessä, määräämisessä ja kantamisessa, verosaatavien perinnässä ja täytäntöönpanossa, tai veroasioiden tutkinnassa tai syytteeseenpanossa. Tietoja on vaihdettava tämän sopimuksen määräysten mukaisesti ja käsiteltävä salaisina 8 artiklassa määrätyllä tavalla. Pyynnön vastaanottaneen sopimuspuolen lakien tai hallintokäytännön henkilöille takaamat oikeudet ja suojatoimet pysyvät sovellettavina siltä osin kuin ne eivät asiattomasti estä tai viivytä tehokasta tiedonvaihtoa.

2. Alankomaiden kuningaskunnan osalta tätä sopimusta sovelletaan vain Alankomaiden Antilleihin.

2 artikla
Toimivalta

Pyynnön vastaanottanut sopimuspuoli ei ole velvollinen antamaan tietoja, jotka eivät ole sen viranomaisilla tai sen alueellisen toimivallan piiriin kuuluvien henkilöiden hallussa tai heidän kontrollinsa alaisia.

3 artikla
Sopimuksen piiriin kuuluvat verot

1. Verot, joihin tätä sopimusta sovelletaan, ovat:

a) Alankomaiden Antilleilla:

- tulovero (inkomstenbelasting);

- palkkavero (loonbelasting);

- voittovero (winstbelasting);

- tulo- ja voittoveron lisäverot (opcenten op de inkomsten- en winstbelasting);

b) Suomessa:

- valtion tuloverot;

- yhteisöjen tulovero;

- kunnallisvero;

- kirkollisvero;

- korkotulon lähdevero;

- rajoitetusti verovelvollisen lähdevero;

- ulkomailta tulevan palkansaajan lähdevero.

2. Tätä sopimusta sovelletaan myös kaikkiin samanlaisiin veroihin, joita määrätään tämän sopimuksen allekirjoittamisajankohdan jälkeen tällä hetkellä suoritettavien verojen ohella tai asemesta. Tätä sopimusta sovelletaan myös kaikkiin olennaisesti samanlaisiin veroihin, joita tämän sopimuksen allekirjoittamisajankohdan jälkeen määrätään nykyisten verojen lisäksi tai niiden asemesta, jos sopimuspuolten toimivaltaiset viranomaiset niin sopivat. Lisäksi sopimuksen piiriin kuuluvia veroja voidaan sopimuspuolten keskinäisellä sopimuksella, kirjeenvaihdolla, laajentaa tai muuttaa. Sopimuspuolten toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava toisilleen niistä merkittävistä muutoksista, jotka koskevat tämän sopimuksen kattamia verotustoimenpiteitä ja niihin liittyviä tiedonhankintakeinoja.

4 artikla
Määritelmät

1. Tätä sopimusta sovellettaessa, jollei toisin ole määritelty:

a) "sopimuspuoli" tarkoittaa Alankomaiden kuningaskuntaa Alankomaiden Antillien osalta tai Suomen tasavaltaa sen mukaan kuin asiayhteys edellyttää;

b) "Alankomaiden Antillit" tarkoittaa sitä Alankomaiden kuningaskunnan osaa, joka sijaitsee Karibianmerellä ja muodostuu Bonairen, Curaçaon, Saban, St. Eustatiuksen and St. Maartenin (Alankomaiden osuus siitä) saarista mukaan lukien niiden aluevedet ja se osa Karibianmeren pohjasta ja sen sisustasta, jossa Alankomaiden kuningaskunnalla on suvereenit oikeudet kansainvälisen oikeuden mukaisesti, mutta pois lukien se osa siitä, joka liittyy Arubaan;

c) "Suomi" tarkoittaa Suomen tasavaltaa ja, maantieteellisessä merkityksessä käytettynä, Suomen tasavallan aluetta ja Suomen tasavallan aluevesiin rajoittuvia alueita, joilla Suomi lainsäädäntönsä mukaan ja kansainvälisen oikeuden mukaisesti saa käyttää oikeuksiaan merenpohjan ja sen sisustan sekä niiden yläpuolella olevien vesien luonnonvarojen tutkimiseen ja hyväksikäyttöön;

d) "toimivaltainen viranomainen" tarkoittaa:

1) Alankomaiden Antillien osalta the Minister of Finance tai hänen valtuuttamansa edustaja;

2) Suomen osalta valtiovarainministeriötä, sen valtuuttamaa edustajaa tai sitä viranomaista, jonka valtiovarainministeriö määrää toimivaltaiseksi viranomaiseksi;

e) "henkilö" käsittää luonnollisen henkilön, yhtiön ja muun henkilöiden yhteenliittymän;

f) "yhtiö" tarkoittaa oikeushenkilöä tai muuta, jota verotuksessa käsitellään oikeushenkilönä;

g) ilmaisu "julkisen kaupankäynnin kohteena oleva yhtiö" tarkoittaa yhtiötä, jonka pääosakeluokka noteerataan hyväksytyssä arvopaperipörssissä edellyttäen, että yleisö voi helposti ostaa tai myydä sen noteerattuja osakkeita. "Yleisö" voi ostaa tai myydä osakkeita, jos osakkeiden ostamista tai myymistä ei ole epäsuorasti tai nimenomaisesti rajattu koskemaan rajoitettua sijoittajaryhmää;

h) ilmaisu "pääosakeluokka" tarkoittaa sitä osakeluokkaa tai niitä osakeluokkia, jotka edustavat yhtiön äänivallan ja arvon enemmistöä;

i) ilmaisu "hyväksytty arvopaperipörssi" tarkoittaa arvopaperipörssiä, josta sopimuspuolten toimivaltaiset viranomaiset ovat sopineet;

j) ilmaisu "kollektiivinen sijoitusrahasto tai -järjestelmä" tarkoittaa yhdistettyä sijoittamisvälinettä sen oikeudellisesta muodosta riippumatta. Ilmaisu "julkinen kollektiivinen sijoitusrahasto tai -järjestelmä" tarkoittaa jokaista kollektiivista sijoitusrahastoa tai -järjestelmää edellyttäen, että yleisö voi helposti ostaa, myydä tai lunastaa rahaston tai järjestelmän yksiköitä, osuuksia tai muita oikeuksia. "Yleisö" voi helposti ostaa, myydä tai lunastaa rahaston tai järjestelmän yksiköitä, osuuksia tai muita oikeuksia, jos ostamista, myymistä tai lunastamista ei ole epäsuorasti tai nimenomaisesti rajoitettu koskemaan rajattua sijoittajaryhmää;

k) ilmaisu "vero" tarkoittaa kaikkia veroja, joihin tätä sopimusta sovelletaan;

l) ilmaisu "tietoja pyytävä sopimuspuoli" tarkoittaa sitä sopimuspuolta, joka tietoja pyytää;

m) ilmaisu "pyynnön vastaanottanut sopimuspuoli" tarkoittaa sitä sopimuspuolta, jota pyydetään antamaan tietoja;

n) ilmaisu "tiedonhankintakeinot" tarkoittaa lakeja ja hallinnollisia tai lainkäyttömenettelyjä, jotka mahdollistavat sen, että sopimuspuoli voi hankkia ja antaa pyydetyt tiedot;

o) ilmaisu "tiedot" tarkoittaa kaikkia missä tahansa muodossa olevia tosiseikkoja, ilmoituksia tai pöytäkirjoja;

p) ilmaisu "rikoslait" tarkoittaa kaikkia niitä rikoslakeja, jotka on kansallisessa lainsäädännössä sellaisiksi tarkoitettu, siitä riippumatta, sisältyvätkö ne verolakeihin, rikoslakiin tai muihin säädöksiin;

q) ilmaisu "verorikosasiat" tarkoittaa veroasioita, joihin liittyy tahallinen menettely, josta tietoja pyytävän sopimuspuolen rikoslakien mukaan voidaan nostaa syyte.

2. Kun sopimuspuoli jonakin ajankohtana soveltaa tätä sopimusta, katsotaan, jollei asiayhteydestä muuta johdu, jokaisella sanonnalla, jota ei ole sopimuksessa määritelty, olevan se merkitys, joka sillä tänä ajankohtana on tämän sopimuspuolen lainsäädännön mukaan, ja tämän sopimuspuolen sovellettavan verolainsäädännön mukaisella merkityksellä on etusija sanonnalle tämän sopimuspuolen muussa lainsäädännössä annettuun merkitykseen nähden.

5 artikla
Pyynnöstä tapahtuva tiedonvaihto

1. Pyynnön vastaanottaneen sopimuspuolen toimivaltaisen viranomaisen on pyynnöstä annettava tietoja 1 artiklassa mainittuihin tarkoituksiin. Tällaisia tietoja on vaihdettava siitä riippumatta, olisiko tutkittavana oleva menettely rikos pyynnön vastaanottaneen sopimuspuolen lakien mukaan, jos menettely tapahtuisi pyynnön vastaanottaneessa sopimuspuolessa.

2. Jos pyynnön vastaanottaneen sopimuspuolen toimivaltaisen viranomaisen hallussa olevat tiedot eivät riitä tietopyynnön täyttämiseen, sopimuspuolen on käytettävä kaikki relevantit tiedonhankintakeinot pyydettyjen tietojen antamiseksi tietoja pyytävälle sopimuspuolelle, siitä riippumatta, että pyynnön vastaanottanut sopimuspuoli ei ehkä tarvitse näitä tietoja omiin verotuksellisiin tarkoituksiinsa.

3. Jos tietoja pyytävän sopimuspuolen toimivaltainen sitä erityisesti pyytää, pyynnön vastaanottaneen sopimuspuolen toimivaltaisen viranomaisen on, siinä laajuudessa kuin se on mahdollista sen kansallisen lainsäädännön mukaan, annettava tämän artiklan mukaiset tiedot kirjallisten todistajanlausuntojen ja alkuperäisten pöytäkirjojen oikeaksi todistettujen jäljennösten muodossa.

4. Kummankin sopimuspuolen on varmistettava, että sen toimivaltaisella viranomaisella on valta pyynnöstä hankkia ja antaa tämän sopimuksen 1 artiklassa mainittuihin tarkoituksiin:

a) tietoja, jotka ovat pankkien, muiden rahoituslaitosten ja edustukseen tai luottamukseen perustuvassa ominaisuudessa toimivien henkilöiden, mukaan lukien nimellisedustajat ja trustinhoitajat (trustees), hallussa;

b) tietoja, jotka koskevat yhtiöiden, yhtymien, trustien, säätiöiden, "Anstalten" -yksiköiden ja muiden henkilöiden omistusta, mukaan lukien, 2 artiklan rajoitusten puitteissa, omistustiedot kaikista näistä henkilöistä omistusketjussa; trustien osalta tiedot asettajista, hoitajista, edunsaajista ja suojelijoista; ja säätiöiden osalta tiedot perustajista, säätiön hallituksen jäsenistä ja edunsaajista. Lisäksi tämä sopimus ei velvoita sopimuspuolia hankkimaan tai antamaan omistustietoja julkisen kaupankäynnin kohteena olevista yhtiöistä tai julkisista kollektiivisista sijoitusrahastoista tai -järjestelmistä, paitsi jos nämä tiedot voidaan hankkia ilman, että siitä aiheutuu suhteettoman suuria vaikeuksia.

5. Tietoja pyytävän sopimuspuolen toimivaltaisen viranomaisen on tämän sopimuksen mukaisen tietopyynnön tehdessään annettava pyynnön vastaanottavan sopimuspuolen toimivaltaiselle viranomaiselle seuraavat tiedot sen osoittamiseksi, että tiedot ovat pyynnön kannalta ennalta arvioiden olennaisia:

a) tarkastuksen tai tutkinnan kohteena olevan henkilön henkilöllisyys;

b) selvitys etsityistä tiedoista mukaan lukien niiden luonne ja se, missä muodossa tietoja pyytävä sopimuspuoli haluaa tiedot pyynnön vastaanottaneelta sopimuspuolelta saada;

c) se verotuksellinen tarkoitus, johon tietoja haetaan;

d) syyt, jotka antavat aiheen uskoa, että pyydetyt tiedot ovat pyynnön vastaanottaneessa sopimuspuolessa tai pyynnön vastaanottaneen sopimuspuolen toimivallan piiriin kuuluvan henkilön hallussa tai hänen kontrollinsa alaisia;

e) siltä osin kuin ne ovat tunnetut, jokaisen sellaisen henkilön nimi ja osoite, jolla uskotaan olevan pyydetyt tiedot hallussaan;

f) selvitys siitä, että pyyntö on tietoja pyytävän sopimuspuolen lainsäädännön ja hallintokäytännön mukainen, että jos pyydetyt tiedot kuuluisivat tietoja pyytävän sopimuspuolen toimivallan piiriin, sen toimivaltainen viranomainen pystyisi hankkimaan tiedot tietoja pyytävän sopimuspuolen lakien mukaan tai sen tavanomaisen hallintomenettelyn puitteissa ja että tietopyyntö on tämän sopimuksen mukainen;

g) selvitys siitä, että tietoja pyytävä sopimuspuoli on käyttänyt kaikki omalla alueellaan käytettävissä olevat keinot tietojen hankkimiseksi, pois lukien keinot, jotka aiheuttaisivat suhteettoman suuria vaikeuksia.

6. Pyynnön vastaanottaneen sopimuspuolen toimivaltaisen viranomaisen on lähetettävä pyydetyt tiedot tietoja pyytävälle sopimuspuolelle mahdollisimman pian. Nopean vastauksen varmistamiseksi pyynnön vastaanottaneen sopimuspuolen toimivaltaisen viranomaisen pitää:

a) kirjallisesti vahvistaa pyynnön vastaanottaminen tietoja pyytävän sopimuspuolen toimivaltaiselle viranomaiselle ja ilmoittaa tietoja pyytävän sopimuspuolen toimivaltaiselle viranomaiselle pyynnön mahdollisista puutteista 60 päivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta; ja

b) jos pyynnön vastaanottaneen sopimuspuolen toimivaltainen viranomainen ei ole voinut hankkia ja antaa tietoja 90 päivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta mukaan lukien se, että se on estynyt tai kieltäytyy toimittamasta tietoja, välittömästi ilmoittaa asiasta tietoja pyytävälle sopimuspuolelle, selittää syy siihen, ettei se voi hankkia ja antaa tietoja, esteiden laatu tai kieltäytymisensä syyt.

6 artikla
Verotarkastukset ulkomailla

1. Sopimuspuoli voi sallia toisen sopimuspuolen toimivaltaisen viranomaisen edustajien tulla ensiksi mainitun sopimuspuolen alueelle haastattelemaan luonnollisia henkilöitä ja tutkimaan asiakirjoja kyseisten henkilöiden kirjallisella suostumuksella. Viimeksi mainitun sopimuspuolen toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava ensiksi mainitun sopimuspuolen toimivaltaiselle viranomaiselle kyseisten luonnollisten henkilöiden tapaamisaika ja -paikka.

2. Sopimuspuolen toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä toisen sopimuspuolen toimivaltainen viranomainen voi sallia ensiksi mainitun sopimuspuolen toimivaltaisen viranomaisen edustajien olla läsnä verotarkastuksen sopivassa osassa jälkimmäisessä sopimuspuolessa.

3. Jos 2 kappaleessa tarkoitettuun pyyntöön suostutaan, tarkastuksen suorittavan sopimuspuolen toimivaltaisen viranomaisen on mahdollisimman pian ilmoitettava toisen sopimuspuolen toimivaltaiselle viranomaiselle tarkastuksen aika ja paikka, tarkastuksen suorittajaksi nimetty viranomainen tai virkamies ja ne menettelytavat ja ehdot, joita ensiksi mainittu sopimuspuoli edellyttää tarkastuksen suorittamiseksi. Kaikki verotarkastuksen suorittamista koskevat päätökset tekee tarkastuksen suorittava sopimuspuoli.

7 artikla
Pyynnön hylkäämismahdollisuus

1. Pyynnön vastaanottanut sopimuspuoli ei ole velvollinen hankkimaan tai antamaan tietoja, joita tietoja pyytävä sopimuspuoli ei pystyisi omien lakiensa mukaan hankkimaan omien verolakiensa hallinnointia tai toimeenpanoa varten. Pyynnön vastaanottaneen sopimuspuolen toimivaltainen viranomainen voi kieltäytyä antamasta virka-apua, jos pyyntöä ei ole tehty tämän sopimuksen mukaisesti.

2. Tämän sopimuksen määräykset eivät velvoita sopimuspuolta hankkimaan tietoja, jotka paljastaisivat liikesalaisuuden taikka teollisen, kaupallisen tai ammatillisen salaisuuden tai elinkeinotoiminnassa käytetyn menettelytavan. Edellä olevan estämättä 5 artiklan 4 kappaleessa tarkoitettuja tietoja ei ole käsiteltävä tällaisena salaisuutena tai menettelytapana vain sen vuoksi, että ne täyttävät siinä kappaleessa olevat kriteerit.

3. Tämän sopimuksen määräykset eivät velvoita sopimuspuolta hankkimaan tai antamaan tietoja, jotka paljastaisivat luottamuksellista yhteydenpitoa asiakkaan ja oikeudenkäyntiasiamiehen tai muun hyväksytyn oikeusavustajan välillä, jos tällainen yhteydenpito:

a) tapahtuu oikeudellisten neuvojen hakemiseksi tai antamiseksi; tai

b) tapahtuu tietojen käyttämiseksi vireillä tai harkinnan alaisena olevissa oikeudellisissa menettelyissä.

4. Pyynnön vastaanottanut sopimuspuoli voi torjua tietopyynnön, jos tietojen paljastaminen olisi vastoin yleistä etua (ordre public).

5. Tietopyyntöä ei voida torjua sillä perusteella, että verovelvollinen kiistää pyynnön perusteena olevan verosaamisen.

6. Pyynnön vastaanottanut sopimuspuoli voi torjua tietopyynnön, jos tietoja pyytävä sopimuspuoli pyytää tietoja oman verolainsäädäntönsä sellaisen säännöksen tai siihen liittyvän vaatimuksen hallinnoimiseksi tai toimeenpanemiseksi, joka syrjii pyynnön vastaanottaneen sopimuspuolen kansalaista verrattuna tietoja pyytävän sopimuspuolen kansalaiseen samoissa olosuhteissa.

8 artikla
Salassapito

Sopimuspuolen tämän sopimuksen perusteella vastaanottamia tietoja on käsiteltävä salaisina ja niitä saadaan ilmaista vain niille sopimuspuolen toimivalta-alueeseen kuuluville henkilöille tai viranomaisille (mukaan lukien tuomioistuimet ja hallintoelimet), jotka määräävät, kantavat tai perivät tämän sopimuksen piiriin kuuluvia veroja tai käsittelevät niitä koskevia syytteitä tai valituksia. Näiden henkilöiden tai viranomaisten on käytettävä tietoja vain tällaisiin tarkoituksiin. Ne saavat ilmaista tietoja julkisessa oikeudenkäynnissä tai tuomioistuimen ratkaisuissa. Tietoja ei saada ilmaista muulle henkilölle tai yksikölle tai viranomaiselle tai muulle toimivalta-alueelle ilman pyynnön vastaanottaneen sopimuspuolen toimivaltaisen viranomaisen erityistä kirjallista suostumusta.

9 artikla
Kulut

Jolleivät sopimuspuolten toimivaltaiset viranomaiset toisin sovi, virka-avun antamisessa syntyneistä tavanomaisista kuluista vastaa pyynnön vastaanottanut sopimuspuoli ja epätavanomaisista kuluista (mukaan lukien kohtuulliset kulut siitä, että on käytetty ulkopuolisia neuvonantajia riita-asioiden yhteydessä tai muutoin) tietoja pyytävä sopimuspuoli. Toimivaltaisten viranomaisten on jommankumman sopimuspuolen pyynnöstä tarvittaessa neuvoteltava tämän artiklan osalta, ja erityisesti pyynnön vastaanottaneen sopimuspuolen toimivaltaisen viranomaisen on neuvoteltava tietoja pyytävän sopimuspuolen toimivaltaisen viranomaisen kanssa etukäteen, jos erityisen pyynnön johdosta tapahtuvasta tietojen antamisesta aiheutuvien kulujen odotetaan olevan huomattavat.

10 artikla
Toimeenpanolainsäädäntö

Sopimuspuolten on säädettävä sellainen lainsäädäntö, joka on tarpeen tämän sopimuksen ehtojen noudattamiseksi ja toimeenpanemiseksi.

11 artikla
Keskinäinen sopimusmenettely

1. Sopimuspuolten toimivaltaisten viranomaisten on yhdessä pyrittävä ratkaisemaan tämän sopimuksen tulkinnassa tai soveltamisessa syntyvät vaikeudet tai epätietoisuutta aiheuttavat kysymykset.

2. Edellä 1 kappaleessa tarkoitettujen ponnistusten lisäksi sopimuspuolten toimivaltaiset viranomaiset voivat yhdessä päättää 5 ja 6 artiklaa sovellettaessa käytettävistä menettelytavoista.

3. Sopimuspuolten toimivaltaiset viranomaiset voivat olla suoraan yhteydessä toisiinsa tätä artiklaa sovellettaessa.

12 artikla
Voimaantulo

1. Tämä sopimus tulee voimaan sen toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä, joka seuraa sen myöhemmän päivän jälkeen, jona kumpikin sopimuspuoli on diplomaattista tietä kirjallisesti ilmoittanut toiselle sopimuspuolelle, että sopimuspuolen edellyttämät kansalliset toimenpiteet tämän sopimuksen voimaantulemiseksi on suoritettu.

2. Tämän sopimuksen määräyksiä sovelletaan ehtojensa osalta myös tietoihin, jotka ovat tämän sopimuksen voimaantuloa edeltävältä ajalta.

13 artikla
Päättyminen

1. Tämä sopimus on voimassa siihen asti kun jompikumpi sopimuspuoli irtisanoo sen. Kumpikin sopimuspuoli voi irtisanoa sopimuksen antamalla toiselle sopimuspuolelle diplomaattista tietä kirjallisen irtisanomisilmoituksen vähintään kuusi kuukautta ennen jonkin sellaisen kalenterivuoden loppua, joka alkaa kahden vuoden kuluttua sopimuksen voimaantuloajankohdasta tai sen jälkeen.

2. Tällaisessa tapauksessa sopimusta lakataan soveltamasta ilmoituksen antamisvuotta lähinnä seuraavan kalenterivuoden tammikuun 1 päivästä alkaen.

3. Tämän sopimuksen irtisanomisesta riippumatta 8 artiklan määräykset sitovat edelleen sopimuspuolia tämän sopimuksen perusteella saatujen tietojen osalta.

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet, hallitustensa asianmukaisesti siihen valtuuttamina, ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Tehty Pariisissa 10 päivänä syyskuuta 2009, kahtena englanninkielisenä kappaleena.

SUOMEN TASAVALLAN PUOLESTA:

ALANKOMAIDEN KUNINGASKUNNAN PUOLESTA ALANKOMAIDEN

ANTILLIEN OSALTA:

SUOMEN TASAVALLAN JA

ALANKOMAIDEN KUNINGASKUNNAN VÄLILLÄ ALANKOMAIDEN ANTILLIEN OSALTA TALOUSSUHTEIDEN EDISTÄMISESTÄ TEHTY SOPIMUS

Suomen tasavalta ja Alankomaiden kuningaskunta Alankomaiden Antillien osalta,

Ottaen huomioon, että Suomen tasavalta ja Alankomaiden kuningaskunta Antillien osalta ("sopimuspuolet") ovat tehneet sopimuksen verotietojen vaihtamisesta;

Ottaen huomioon, että sekä Suomen tasavalta että Alankomaiden Antillit ovat sitoutuneet työskentelemään kohti sellaista kansainvälistä talousjärjestelmää, joka on vapaa niistä vääristymistä, joita läpinäkyvyyden ja veroasioita koskevan tehokkaan tietojenvaihdon puuttuminen aiheuttavat;

Ottaen huomioon, että Suomi haluaa auttaa Alankomaiden Antilleja sen talouden monipuolistamisessa;

sen vuoksi sopimuspuolet ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla
Määritelmät

1. Jollei asiayhteydestä muuta johdu, tätä sopimusta sovellettaessa:

a) "Suomi" tarkoittaa Suomen tasavaltaa ja, maantieteellisessä merkityksessä käytettynä, Suomen tasavallan aluetta ja Suomen tasavallan aluevesiin rajoittuvia alueita, joilla Suomi lainsäädäntönsä mukaan ja kansainvälisen oikeuden mukaisesti saa käyttää oikeuksiaan merenpohjan ja sen sisustan sekä niiden yläpuolella olevien vesien luonnonvarojen tutkimiseen ja hyväksikäyttöön;

b) "Alankomaiden Antillit" tarkoittaa sitä Alankomaiden kuningaskunnan osaa, joka sijaitsee Karibianmerellä ja muodostuu Bonairen, Curaçaon, Saban, St. Eustatiuksen and St. Maartenin (Alankomaiden osuus siitä) saarista mukaan lukien niiden aluevedet ja se osa Karibianmeren pohjasta ja sen sisustasta, jossa Alankomaiden kuningaskunnalla on suvereenit oikeudet kansainvälisen oikeuden mukaisesti, mutta pois lukien se osa siitä, joka liittyy Arubaan;

c) "toimivaltainen viranomainen" tarkoittaa:

1) Suomen osalta valtiovarainministeriötä, sen valtuuttamaa edustajaa tai sitä viranomaista, jonka valtiovarainministeriö määrää toimivaltaiseksi viranomaiseksi;

2) Alankomaiden Antillien osalta the Minister of Finance tai hänen valtuuttamansa edustaja;

d) "yhtiö" tarkoittaa oikeushenkilöä tai muuta, jota verotuksessa käsitellään oikeushenkilönä.

2. Kun sopimuspuoli jonakin ajankohtana soveltaa tätä sopimusta, katsotaan, jollei asiayhteydestä muuta johdu, jokaisella sanonnalla, jota ei ole sopimuksessa määritelty, olevan se merkitys, joka sillä tänä ajankohtana on tämän sopimuspuolen lainsäädännön mukaan, ja tämän sopimuspuolen sovellettavan verolainsäädännön mukaisella merkityksellä on etusija sanonnalle tämän sopimuspuolen muussa lainsäädännössä annettuun merkitykseen nähden.

2 artikla
Kotipaikka

1. Tätä sopimusta sovellettaessa ilmaisut "Suomessa asuva yhtiö" ja "Alankomaiden Antilleilla asuva yhtiö" tarkoittavat kaikkia yhtiöitä, jotka sopimuspuolen lainsäädännön mukaan ovat siellä verovelvollisia domisiilin, asumisen, johdon sijaintipaikan, muodostamispaikan tai muun luonteeltaan samanlaisen kriteerin perusteella. Ilmaisut "Suomessa asuva yhtiö" ja "Alankomaiden Antilleilla asuva yhtiö" eivät käsitä yhtiöitä, jotka ovat sopimuspuolessa verovelvollisia vain tässä sopimuspuolessa olevista lähteistä saadun tulon perusteella.

2. Milloin yhtiö 1 kappaleen määräysten mukaan asuu molemmissa sopimuspuolissa, sopimuspuolten toimivaltaisten viranomaisten on pyrittävä ratkaisemaan asia keskinäisellä sopimuksella.

3 artikla
Kiinteän toimipaikan tulo

Milloin Suomessa asuvalla yhtiöllä on kiinteä toimipaikka Alankomaiden Antilleilla, Suomen on vapautettava verosta tähän kiinteään toimipaikkaan kuuluvaksi luettava tulo edellyttäen, että tulo kertyy 5 artiklassa luetellusta toiminnasta.

4 artikla
Osingot

Milloin Suomessa asuva yhtiö välittömästi omistaa osakkeet, jotka vastaavat 100 prosenttia äänivallasta Alankomaiden Antilleilla asuvassa yhtiössä, Suomen on vapautettava verosta viimeksi mainitun yhtiön jakamat osingot edellyttäen, että viimeksi mainitun yhtiön tulo kertyy 5 artiklassa luetellusta toiminnasta.

5 artikla
Sopimuksen piiriin kuuluvat toiminnat

1. Artikloita 3 ja 4 sovelletaan seuraaviin Alankomaiden Antilleilla harjoitettuihin toimintoihin (pois lukien sellainen rahoitustoiminta, joka on muuta kuin säännönmukaisen liiketoiminnan rajoissa tapahtuvaa):

a. teollisuus- ja valmistustoiminta;

b. matkailu (mukaan lukien ravintolat ja hotellit);

c. paikka, jossa harjoitetaan rakennus-, kokoonpano- tai asennustoimintaa;

d. maatalous;

e. kaivostoiminta;

f. öljy- ja kaasutoiminta ja energiatuotanto; ja

g. kiinteiden tai mobiilien telekommunikaatiojärjestelmien asennus, käyttö tai huolto.

2. Suomessa asuvan yhtiön oikeus harjoittaa Alankomaiden Antilleilla edellisessä kappaleessa lueteltua toimintaa ratkaistaan edelleen Alankomaiden Antilleilla voimassa olevan sisäisen lainsäädännön mukaan.

6 artikla
Keskinäinen sopimusmenettely

1. Jos yhtiö katsoo, että sopimuspuolen tai molempien sopimuspuolten toimenpiteet johtavat tai tulevat johtamaan sen osalta verotukseen, joka on tämän sopimuksen määräysten vastainen, se voi, näiden sopimuspuolten sisäisessä lainsäädännössä olevista oikeusturvakeinoista riippumatta, saattaa asiansa sen sopimuspuolen toimivaltaisen viranomaisen käsiteltäväksi, jossa sen kotipaikka on. Asia on saatettava käsiteltäväksi kolmen vuoden kuluessa siitä kun yhtiö sai ensimmäisen kerran tiedon toimenpiteestä, joka on aiheuttanut sopimuksen määräysten vastaisen verotuksen.

2. Jos toimivaltainen viranomainen havaitsee huomautuksen perustelluksi, mutta ei itse voi saada aikaan tyydyttävää ratkaisua, viranomaisen on pyrittävä toisen sopimuspuolen toimivaltaisen viranomaisen kanssa keskinäisin sopimuksin ratkaisemaan asia sopimuksenvastaisen verotuksen välttämiseksi. Tehty sopimus pannaan täytäntöön sopimuspuolten sisäisessä lainsäädännössä olevista aikarajoista riippumatta.

3. Sopimuspuolten toimivaltaisten viranomaisten on pyrittävä keskinäisin sopimuksin ratkaisemaan sopimuksen tulkinnassa tai soveltamisessa syntyvät vaikeudet.

4. Sopimuspuolten toimivaltaiset viranomaiset voivat olla suoraan yhteydessä toisiinsa edellisten kappaleiden mukaisen sopimuksen aikaansaamiseksi.

7 artikla
Soveltamisaika

Tätä sopimusta sovelletaan kymmenen vuoden ajan siitä päivästä, jona tämä sopimus tulee sovellettavaksi. Tätä aikaa voidaan pidentää sopimuspuolten toimivaltaisten viranomaisten keskinäisellä sopimuksella.

8 artikla
Voimaantulo

Tämä sopimus tulee voimaan sen toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä, joka seuraa sen jälkeen, kun kumpikin sopimuspuoli on diplomaattista tietä kirjallisesti ilmoittanut toiselle sopimuspuolelle, että sopimuspuolen edellyttämät kansalliset toimenpiteet sopimuksen voimaantulemiseksi on suoritettu. Sopimusta sovelletaan tuloon, joka ansaitaan tämän sopimuksen voimaantulovuotta lähinnä seuraavan kalenterivuoden tammikuun 1 päivänä tai sen jälkeen alkavana verovuonna.

9 artikla
Päättyminen

1. Tämä sopimus on voimassa siihen asti kun toinen sopimuspuolista irtisanoo sen. Kumpikin sopimuspuoli voi irtisanoa sopimuksen antamalla kirjallisen irtisanomisilmoituksen vähintään kuusi kuukautta ennen jonkin kalenterivuoden päättymistä. Tällaisessa tapauksessa sopimusta lakataan soveltamasta niiltä verovuosilta ja -kausilta, jotka alkavat sen kalenterivuoden päättymisen jälkeen, jona irtisanomisilmoitus annettiin.

2. Tämä sopimus täydentää sopimuspuolten välillä verotietojen vaihtamisesta tehtyä sopimusta. Kappaleen 1 määräysten estämättä tätä sopimusta lakataan soveltamasta sinä päivänä, kun sopimuspuolten välillä verotietojen vaihtamisesta tehtyä sopimusta (vastaanotettaessa diplomaattista tietä kirjallinen ilmoitus verotietojen vaihtamisesta tehdyn sopimuksen irtisanomisesta) lakataan soveltamasta.

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet, hallitustensa asianmukaisesti siihen valtuuttamina, ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Tehty Pariisissa 10 päivänä syyskuuta 2009, kahtena englanninkielisenä kappaleena.

SUOMEN TASAVALLAN PUOLESTA:

ALANKOMAIDEN KUNINGASKUNNAN PUOLESTA ALANKOMAIDEN

ANTILLIEN OSALTA:

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.