129/2010

Annettu: 30.12.2010

Tasavallan presidentin asetus Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä tehdyn yleisen turvallisuussopimuksen ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain väliaikaisesta soveltamisesta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty ulkoasiainministerin esittelystä, säädetään:

1 §

Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä Oslossa 7 päivänä toukokuuta 2010 tehtyä yleistä turvallisuussopimusta sovelletaan väliaikaisesti 16 päivästä tammikuuta 2011 lukien niin kuin siitä on sovittu suhteissa niihin sopimuspuoliin, jotka ovat tehneet samanlaisen ilmoituksen sopimuksen 14 artiklan 3 kappaleen mukaisesti.

Eduskunta on hyväksynyt sopimuksen 23 päivänä marraskuuta 2010 ja tasavallan presidentti 10 päivänä joulukuuta 2010. Hyväksymisestä on ilmoitettu Norjan kuningaskunnan hallitukselle 17 päivänä joulukuuta 2010.

2 §

Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä tehdyn yleisen turvallisuussopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettua lakia (1083/2010) sovelletaan väliaikaisesti ennen sopimuksen kansainvälistä voimaantuloa 16 päivästä tammikuuta 2011 lukien suhteissa niihin sopimuspuoliin, jotka ovat tehneet samanlaisen ilmoituksen sopimuksen 14 artiklan 3 kappaleen mukaisesti.

3 §

Sopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 16 päivänä tammikuuta 2011.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2010

YLEINEN

TURVALLISUUSSOPIMUS

TANSKAN,

SUOMEN,

ISLANNIN,

NORJAN

JA

RUOTSIN

VÄLILLÄ

TURVALLISUUSLUOKITELLUN

TIEDON VASTAVUOROISESTA

SUOJAAMISESTA JA VAIHTAMISESTA

Tanskan kuningaskunnan hallitus, Suomen tasavallan hallitus, Islannin hallitus, Norjan kuningaskunnan hallitus ja Ruotsin kuningaskunnan hallitus ja, jäljempänä ""sopimuspuolet"", jotka haluavat turvata sellaisen turvallisuusluokitellun tiedon, jota sopimuspuolet vaihtavat suoraan keskenään, tai jota vaihdetaan sopimuspuolten lainkäyttövaltaan kuuluvien muiden valtion viranomaisten, tai turvallisuusluokiteltua tietoa käsittelevien julkis- tai yksityisoikeudellisten oikeushenkilöiden kautta, ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla
Tarkoitus ja soveltamisala

(1)Tämän sopimuksen tarkoituksena on suojata turvallisuusluokiteltua tietoa, jota kaksi tai useampia sopimuspuolia vaihtaa keskenään tai jota sopimuspuolten lainkäyttövaltaan kuuluvat hankeosapuolet vaihtavat keskenään ulko-, puolustus-, turvallisuus- tai poliisiasioissa tai tiede-, elinkeino- ja teknologiayhteistyössä, tai jota tuotetaan tai syntyy vaihdettavan tiedon perusteella.

(2) Sopimuspuoli ei voi vedota tähän sopimukseen saadakseen turvallisuusluokiteltua tietoa, jota muut sopimuspuolet ovat saaneet kolmannelta osapuolelta.

2 artikla
Määritelmät

(1) Tässä sopimuksessa tarkoitetaan

turvallisuusluokitellulla tiedolla

missä tahansa muodossa olevaa tietoa, joka jonkin sopimuspuolen lainsäädännön mukaan on suojattava katoamiselta, luvattomalta ilmaisemiselta tai muulta vaarantumiselta ja joka on merkitty turvallisuusluokitelluksi;

lähettävällä sopimuspuolella

sopimuspuolta tai sen lainkäyttövaltaan kuuluvaa muuta valtion viranomaista tai julkis- tai yksityisoikeudellista oikeushenkilöä, joka välittää turvallisuusluokiteltua tietoa;

vastaanottavalla sopimuspuolella

sopimuspuolta tai muuta sen lainkäyttövaltaan kuuluvaa valtion viranomaista tai julkis- tai yksityisoikeudellista oikeushenkilöä, jolle lähettävä sopimuspuoli välittää turvallisuusluokiteltua tietoa;

turvallisuusluokitellulla sopimuksella

sopimusta, johon sisältyy tai liittyy turvallisuusluokiteltua tietoa;

toimivaltaisella turvallisuusviranomaisella

turvallisuusasioista vastaavaa hallituksen viranomaista;

hankeosapuolella

luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka on oikeustoimikelpoinen tekemään sopimuksia;

tietoturvaloukkauksella

kansallisten turvallisuusmääräysten vastaista tekoa tai laiminlyöntiä, jonka johdosta turvallisuusluokiteltu tieto saattaa vaarantua tai olla vaarassa paljastua;

turvallisuusselvityksellä

tutkintamenettelyyn perustuvaa myönteistä arviota siitä, että luonnolliselle henkilölle tai oikeushenkilölle voidaan sallia pääsy tiettyyn turvallisuusluokkaan kuuluvaan turvallisuusluokiteltuun tietoon, sekä antaa oikeus käsitellä sitä asianomaisten kansallisten turvallisuusmääräysten mukaisesti;

tiedonsaantitarpeella

periaatetta, jonka mukaan luonnollisille henkilöille voidaan sallia pääsy turvallisuusluokiteltuun tietoon ainoastaan heidän virkavelvollisuuksiensa tai tehtäviensä yhteydessä;

kolmannella osapuolella

toimielintä, kansainvälistä tai kansallista järjestöä, oikeushenkilöä tai valtiota, joka ei ole tämän sopimuksen sopimuspuoli.

Tämän sopimuksen sopimuspuolta pidetään ""kolmantena osapuolena"" yhteistyössä, johon kyseinen sopimuspuoli ei osallistu.

3 artikla
Turvallisuusluokitellun tiedon suojaaminen

(1) Sopimuspuolet toteuttavat kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti asianmukaiset toimet suojatakseen tässä sopimuksessa tarkoitetun turvallisuusluokitellun tiedon. Sopimuspuolet antavat kaikelle tässä sopimuksessa tarkoitetulle turvallisuusluokitellulle tiedolle samantasoisen suojan, kuin omalle vastaavaan 5 artiklan mukaiseen turvallisuusluokkaan kuuluvalle tiedolleen.

(2) Pääsy turvallisuusluokkaan CONFIDENTIAL tai sitä ylempään luokkaan kuuluvaan turvallisuusluokiteltuun tietoon, sekä paikkoihin ja tiloihin, joissa säilytetään turvallisuusluokiteltua tietoa tai harjoitetaan turvallisuusluokiteltuun tietoon liittyvää toimintaa, sallitaan ainoastaan henkilöille, joista on tehty turvallisuusselvitys ja joilla on tiedonsaantitarve.

(3) Tämän sopimuksen perusteella sopimuspuolet tunnustavat vastavuoroisesti toistensa tekemät turvallisuusselvitykset.

(4) Sopimuspuolet valvovat turvallisuuslainsäädännön, -määräysten ja käytäntöjen noudattamista lainkäyttövaltaansa kuuluvissa virastoissa, toimistoissa ja tiloissa, joissa säilytetään, kehitetään, tuotetaan ja/tai käytetään toisten sopimuspuolten turvallisuusluokiteltua tietoa.

4 artikla
Turvallisuusluokitellun tiedon ilmaiseminen ja käyttö

(1) Sopimuspuolet noudattavat luovuttajan suostumuksen periaatetta perustuslakiensa sekä muiden kansallisten lakiensa ja määräystensä mukaisesti eivätkä ilmaise tässä sopimuksessa tarkoitettua turvallisuusluokiteltua tietoa kolmansille osapuolille tai muiden maiden kansalaisille sopimatta asiasta ensin kirjallisesti lähettävän sopimuspuolen kanssa. Sopimuspuolen toisille sopimuspuolille välittämää turvallisuusluokiteltua tietoa saa käyttää ainoastaan sille määrättyyn tarkoitukseen.

(2) Jos sopimuspuoli ja/tai sen 1 artiklassa tarkoitettuja asioita käsittelevä virasto tai oikeushenkilö tekee toisen sopimuspuolen alueella toimeen pantavan sopimuksen, johon liittyy turvallisuusluokiteltua tietoa, sopimuksen toimeenpanomaan sopimuspuoli vastaa tämän turvallisuusluokitellun tiedon hallinnoinnista omien normiensa ja vaatimustensa mukaisesti.

(3) Ennen kuin vastaanottava sopimuspuoli välittää toisilta sopimuspuolilta saamaansa turvallisuusluokiteltua tietoa lainkäyttövaltaansa kuuluville hankeosapuolille tai mahdollisille hankeosapuolille, se

a. varmistaa, että näillä hankeosapuolilla tai mahdollisilla hankeosapuolilla ja niiden organisaatioilla on valmiudet suojata turvallisuusluokiteltu tieto asianmukaisesti;

b. tekee asianmukaisen turvallisuusselvityksen kyseisen hankeosapuolen organisaatioista, sekä kaikista sen työntekijöistä, joiden tehtävät edellyttävät pääsyä turvallisuusluokiteltuun tietoon;

c. varmistaa, että kaikille, joilla on pääsy turvallisuusluokiteltuun tietoon, tiedotetaan heidän velvollisuudestaan suojata turvallisuusluokiteltu tieto sovellettavan lainsäädännön mukaisesti; ja

d. tekee määräajoin turvallisuustarkastuksia kyseisissä organisaatioissa, joista on tehty turvallisuusselvitys.

5 artikla
Turvallisuusluokitukset

(1) Turvallisuusluokiteltuun tietoon merkitään jokin seuraavista turvallisuusluokista:

Englanniksi""TOP SECRET""""SECRET""""CONFIDENTIAL""""RESTRICTED""
TANSKAYDERST HEMMELIGTHEMMELIGTFORTROLIGTTIL TJENESTEBRUG
SUOMIERITTÄIN SALAINEN / YTTERST HEMLIGSALAINEN/ HEMLIGLUOTTA- MUKSELLINEN/ KONFIDENTIELL KÄYTTÖ RAJOITETTU/ BEGRÄNSAD TILLGÅNG
ISLANTIALGJORT LEYNDARMAL LEYNDARMALTRUNADARMALTAKMARKADUR ADGANGUR
NORJASTRENGT HEMMELIGHEMMELIGKONFIDENSIELTBEGRENSET
RUOTSI PUOLUSTUS- VIRANOMAISETHEMLIG/ TOP SECRETHEMLIG/ SECRETHEMLIG/ CONFIDENTIALHEMLIG/ RESTRICTED
MUUT VIRANOMAISETHEMLIG AV SYNNERLIG BETYDELSE FÖR RIKETS SÄKERHET HEMLIG--

(2) Vastaanottava sopimuspuoli ja/tai sen virastot tai oikeushenkilöt eivät saa muuttaa vastaanottamansa turvallisuusluokitellun tiedon turvallisuusluokkaa ilman lähettävän sopimuspuolen kirjallista ennakkosuostumusta. Lähettävä sopimuspuoli ilmoittaa vastaanottavalle sopimuspuolelle vaihdetun tiedon turvallisuusluokituksen muutoksista.

(3) Vastaanottava sopimuspuoli merkitsee saamaansa turvallisuusluokiteltuun tietoon oman vastaavan turvallisuusluokkansa. Käännöksiin ja kopioihin merkitään sama turvallisuusluokka kuin alkuperäiskappaleeseen.

(4) Ruotsista peräisin olevan tiedon, jossa on ainoastaan merkintä HEMLIG, katsotaan kuuluvan turvallisuusluokkaan HEMLIG/ SECRET.

6 artikla
Toimivaltaiset turvallisuusviranomaiset ja turvallisuusyhteistyö

(1) Toimivaltaiset turvallisuusviranomaiset valvovat tämän sopimuksen täytäntöönpanoa.

(2) Sopimuspuolet ilmoittavat toisilleen nimeämänsä toimivaltaiset turvallisuusviranomaiset ja niiden muutokset.

(3) Toisiaan vastaavien turvallisuustasojen saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi toimivaltaiset turvallisuusviranomaiset toimittavat pyynnöstä toisilleen tietoja turvallisuusluokitellun tiedon suojaamista koskevista kansallisista laeistaan ja määräyksistään, normeistaan, menettelyistään ja käytännöistään. Tätä tarkoitusta varten toimivaltaiset turvallisuusviranomaiset voivat tehdä keskinäisiä vierailuja.

(4) Toimivaltaiset turvallisuusviranomaiset ilmoittavat toisilleen kulloinkin esiintyvistä turvallisuusriskeistä, jotka voivat vaarantaa välitetyn turvallisuusluokitellun tiedon.

(5) Toimivaltaiset turvallisuusviranomaiset avustavat pyynnöstä toisiaan kansallisen lainsäädännön mukaisesti turvallisuusselvitysten tekemisessä.

(6) Toimivaltaiset turvallisuusviranomaiset ilmoittavat viipymättä toisilleen vastavuoroisesti tunnustettujen turvallisuusselvitysten muutoksista.

(7) Sopimuspuolten tiedustelu- ja/tai turvallisuuspalvelut voivat kansallisen lainsäädännön mukaisesti vaihtaa suoraan keskenään operatiivisia tietoja ja/tai tiedustelutietoja.

7 artikla
Vierailut

(1) Vierailut edellyttävät isäntäsopimuspuolen toimivaltaisen turvallisuusviranomaisen antamaa kirjallista ennakkolupaa, jos niihin liittyy pääsy turvallisuusluokkaan CONFIDENTIAL, tai sitä ylempään luokkaan kuuluvaan turvallisuusluokiteltuun tietoon tai alueille, joilla tällaista turvallisuusluokiteltua tietoa kehitetään, käsitellään tai säilytetään tai saatetaan kehittää, käsitellä tai säilyttää.

(2) Isäntäsopimuspuoli sallii vierailijoiden pääsyn turvallisuusluokiteltuun tietoon, sekä laitoksiin ja tiloihin, joissa harjoitetaan turvallisuusluokiteltuun tietoon liittyvää toimintaa tai säilytetään, tai käsitellään turvallisuusluokiteltua tietoa, ainoastaan jos

a. vieraat lähettävän sopimuspuolen toimivaltainen turvallisuusviranomainen tai muu toimivaltainen kyseisen valtion viranomainen on tehnyt vierailijoista turvallisuusselvityksen ja heillä on isäntäsopimuspuolen kansallisten lakien ja määräysten mukainen lupa ottaa vastaan turvallisuusluokiteltua tietoa; ja/tai

b. isäntäsopimuspuolen toimivaltainen turvallisuusviranomainen tai muu toimivaltainen kyseisen valtion viranomainen on antanut vierailijoille luvan tarvittavaan yhteen tai useampaan vierailuun.

(3) Vierailupyynnön esittävän sopimuspuolen toimivaltainen turvallisuusviranomainen ilmoittaa suunnitellusta vierailusta isäntäsopimuspuolen asianomaiselle toimivaltaiselle turvallisuusviranomaiselle tämän artiklan määräysten mukaisesti, sekä varmistaa, että isäntäsopimuspuolen toimivaltainen turvallisuusviranomainen saa vierailupyynnön vähintään kymmenen (10) työpäivää ennen vierailun ajankohtaa. Kiireellisissä tapauksissa toimivaltaiset turvallisuusviranomaiset voivat sopia lyhyemmästä ajasta.

(4) Vierailupyynnössä on oltava seuraavat tiedot:

a. vierailijan etu- ja sukunimi, syntymäaika ja -paikka sekä kansallisuus; vierailijan asema ja hänen edustamansa työnantaja; hanke, johon vierailija osallistuu; vierailijan passin tai muun henkilöllisyystodistuksen numero;

b. vahvistus vierailun tarkoitusta vastaavasta vierailijan turvallisuusselvityksestä;

c. vierailun tai vierailujen tarkoitus sekä maininta vierailuun liittyvän turvallisuusluokitellun tiedon korkeimmasta tasosta;

d. pyydetyn yhden tai useamman vierailun oletettu ajankohta ja kesto; toistuvien vierailujen osalta ilmoitetaan mahdollisuuksien mukaan ajanjakso, jolle vierailut ajoittuvat;

e. vierailun kohteena olevien laitoksen tai tilojen yhteyshenkilön nimi, osoite, puhelin- tai faksinumero ja sähköpostiosoite, tiedot aiemmista yhteyksistä sekä muut vierailun tai vierailujen aiheellisuuden määrittämiseksi tarpeelliset tiedot;

f. päiväys sekä vierailupyynnön lähettävän toimivaltaisen turvallisuusviranomaisen allekirjoitus tai leima.

(5) Vierailupyyntö toimitetaan noudattaen asianomaisten toimivaltaisten turvallisuusviranomaisten kesken sovittuja periaatteita.

(6) Toistuvia vierailuja koskevat luvat ovat voimassa enintään kaksitoista (12) kuukautta.

(7) Isäntäsopimuspuoli voi tarvittaessa pyytää todistusta turvallisuusselvityksestä.

(8) Muita vierailumenettelyjä voidaan soveltaa, jos asianomaisten sopimuspuolten toimivaltaiset turvallisuusviranomaiset sopivat siitä keskenään.

8 artikla
Turvallisuusluokitellut sopimukset

(1) Ennen turvallisuusluokitellun sopimuksen tekemistä toisen sopimuspuolen maassa sopimuspuolen toimivaltainen turvallisuusviranomainen voi pyytää turvallisuusselvitystä (tai vastaavaa), jonka toisen sopimuspuolen toimivaltainen turvallisuusviranomainen on tehnyt kyseisen hankeosapuolen organisaatiosta. Jollei hankeosapuolesta ole tehty turvallisuusselvitystä, turvallisuusluokitellun sopimuksen tekevä sopimuspuoli voi pyytää hankeosapuolen edustamaa sopimuspuolta tekemään turvallisuusselvityksen (tai vastaavan) kansallisten lakien ja määräysten mukaisesti.

(2) Jos on kyse avoimesta tarjouskilpailusta, vastaanottavan sopimuspuolen toimivaltainen turvallisuusviranomainen voi antaa lähettävän sopimuspuolen toimivaltaiselle turvallisuusviranomaiselle asiaankuuluvat todistukset turvallisuusselvityksestä ilman virallista pyyntöä.

(3) Turvallisuusluokitellussa sopimuksessa on oltava asianmukaiset turvallisuusmääräykset, ja siihen on liitettävä asiakirjat, joissa määritetään kyseisessä sopimuksessa tarkoitetut turvallisuusluokitellut tiedot tai sen turvallisuusluokitellut osat tai osatekijät.

(4) Turvallisuusluokitellun sopimuksen tekevän sopimuspuolen toimivaltainen turvallisuusviranomainen varmistaa, että sopimuksen toimeenpanomaan toimivaltaiselle turvallisuusviranomaiselle toimitetaan kopiot kaikista asianmukaisista sopimukseen liittyvistä turvallisuusasiakirjoista.

9 artikla
Turvallisuusluokitellun tiedon kääntäminen, kopiointi ja hävittäminen

(1) Kaikkiin turvallisuusluokitellun tiedon kopioihin ja käännöksiin tehdään asianmukainen turvallisuusluokitusmerkintä, ja ne suojataan kuten alkuperäinen turvallisuusluokiteltu tieto. Käännöksiä ja kopioita tehdään ainoastaan viralliseen tarkoitukseen tarvittava vähimmäismäärä.

(2) Kaikkiin käännöksiin tehdään asianmukainen käännöskielinen merkintä siitä, että käännökset sisältävät lähettävän sopimuspuolen turvallisuusluokiteltua tietoa.

(3) Merkinnällä TOP SECRET varustettua turvallisuusluokiteltua tietoa saa kääntää tai kopioida ainoastaan lähettävän sopimuspuolen kirjallisella luvalla.

(4) Merkinnällä TOP SECRET varustettua turvallisuusluokiteltua tietoa ei hävitetä ilman lähettävän sopimuspuolen kirjallista ennakkosuostumusta. Se palautetaan lähettävälle sopimuspuolelle sen jälkeen, kun asianomaiset sopimuspuolet eivät enää katso sitä tarvittavan.

(5) Turvallisuusluokkaan SECRET tai sitä alempaan turvallisuusluokkaan kuuluva tieto hävitetään sen jälkeen, kun vastaanottava sopimuspuoli ei enää katso sitä tarvittavan, kansallisten lakien ja määräysten mukaisesti.

(6) Jos kriisitilanteen vuoksi on mahdotonta suojata tämän sopimuksen mukaisesti välitettyä turvallisuusluokiteltua tietoa, tämä tieto hävitetään välittömästi. Vastaanottava sopimuspuoli ilmoittaa turvallisuusluokitellun tiedon hävittämisestä mahdollisimman pian lähettävän sopimuspuolen toimivaltaiselle turvallisuusviranomaiselle.

10 artikla
Turvallisuusluokitellun tiedon välittäminen

(1) Sopimuspuolet välittävät turvallisuusluokiteltua tietoa toisilleen pääsääntöisesti diplomaattiteitse tai kuriiritse, jolleivät asianomaiset toimivaltaiset turvallisuusviranomaiset muuta sovi.

(2) Jos sopimuspuoli haluaa siirtää turvallisuusluokiteltua tietoa alueensa ulkopuolelle, siirrosta sovitaan ennakolta lähettävän sopimuspuolen kanssa.

11 artikla
Tietoturvaloukkaus

(1) Jos todetaan tietoturvaloukkaus, jonka johdosta tässä sopimuksessa tarkoitettua turvallisuusluokiteltua tietoa katoaa tai ilmaistaan luvatta, sen maan toimivaltainen turvallisuusviranomainen, jossa tietoturvaloukkaus on tapahtunut, ilmoittaa asiasta mahdollisimman pian asianomaisten sopimuspuolten toimivaltaisille turvallisuusviranomaisille.

(2) Toimivaltainen sopimuspuoli toteuttaa kaikki asianmukaiset kansallisen lainsäädäntönsä mahdollistamat toimet rajoittaakseen tietoturvaloukkauksen seurauksia ja estääkseen tietoturvan muun loukkaamisen tai vaarantumisen.

(3) Muut asianomaiset sopimuspuolet antavat pyynnöstä toisilleen tutkinta-apua. Muille asianomaisille sopimuspuolille ilmoitetaan joka tapauksessa tutkinnan tuloksista ja toimista, jotka tietoturvaloukkauksen johdosta on toteutettu, ja niille toimitetaan loppulausunto tietoturvaloukkauksen syistä ja laajuudesta sekä toimista, jotka on toteutettu tietoturvaloukkauksen uusimisen estämiseksi.

12 artikla
Kustannukset

Sopimuspuolet eivät korvaa toisilleen niille tästä sopimuksesta aiheutuneita kustannuksia.

13 artikla
Riitojen ratkaiseminen

Kaikki tämän sopimuksen tulkintaan tai soveltamiseen liittyvät riidat ratkaistaan sopimuspuolten välisin neuvotteluin, eikä niitä saateta kansallisen tai kansainvälisen tuomioistuimen tai kolmannen osapuolen ratkaistaviksi.

14 artikla
Loppumääräykset

(1) Tämä sopimus on ratifioitava tai hyväksyttävä. Ratifioimis- tai hyväksymiskirjat talletetaan tallettajaksi nimettävän Norjan kuningaskunnan hallituksen huostaan.

(2) Tämä sopimus tulee voimaan kolmantenakymmenentenä (30) päivänä siitä päivästä, jona viimeinen allekirjoittajahallitus on tallettanut ratifioimis- tai hyväksymiskirjansa.

(3) Tämän sopimuksen voimaantuloon saakka sopimuspuoli voi ilmoittaa ratifioimis- tai hyväksymiskirjaansa tallettaessaan tai myöhemmin, että se katsoo sopimuksen sitovan sitä sen suhteissa muuhun sopimuspuoleen, joka on tehnyt samanlaisen ilmoituksen. Ilmoitukset tulevat voimaan kolmantenakymmenentenä (30) päivänä siitä päivästä, jona ne on vastaanotettu.

(4) Tätä sopimusta voidaan muuttaa kirjallisesti milloin tahansa kaikkien sopimuspuolten suostumuksella.

(5) Tämän artiklan 4 kappaleen mukaisesti hyväksytty muutos tulee voimaan kolmantenakymmenentenä (30) päivänä siitä päivästä, jona viimeinen sopimuspuoli on ilmoittanut tallettajalle hyväksyneensä muutoksen.

(6) Tämän sopimuksen tultua voimaan se on avoinna liittymistä varten kolmansille valtioille allekirjoittajahallitusten suostumuksella. Liittymiskirjat talletetaan Norjan kuningaskunnan hallituksen huostaan.

(7) Sopimukseen liittyvän valtion osalta sopimus tulee voimaan kolmantenakymmenentenä (30) päivänä siitä päivästä, jona tämä valtio on tallettanut liittymiskirjansa.

(8) Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi. Sopimuspuoli voi milloin tahansa irtisanoa sopimuksen ilmoittamalla siitä kirjallisesti tallettajalle. Irtisanominen tulee voimaan irtisanoutuvan sopimuspuolen osalta kuuden (6) kuukauden kuluttua irtisanomisilmoituksen tallettamisesta.

(9) Jos tämä sopimus sanotaan irti, sopimuksen määräysten mukaisesti välitetty turvallisuusluokiteltu tieto ja/tai aineisto palautetaan mahdollisimman pian lähettävälle sopimuspuolelle. Palauttamattoman turvallisuusluokitellun tiedon tai aineiston suojaamista jatketaan tämän sopimuksen määräysten mukaisesti.

(10) Tullessaan voimaan tämä sopimus korvaa seuraavat sopimuspuolten väliset sopimukset ja järjestelyt turvallisuusluokitellun tiedon suojaamiseksi:

1. ""Overenskomst mellom Kongeriket Sveriges regjering og Kongeriket Norges regjering vedrØrende utveksling av militære informasjoner og materiell""/""Överenskommelse mellan Konungariket Sveriges regering och Konungariket Norges regering rörande visst utbyte av militära informationer och materiel"". Stockholm den 19 mai/maj 1969,

2. ""Sikkerhetdsaftale. Overenskomst vedrØrende sikkerhedsaftalens udforming inden for rammeaftalen omfattende nordisk samarbejde inden for forsvarsmaterielområdet mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige""/""Turvallisuussuojasopimus. Pohjoismaisen puolustusmateriaalialan yhteistyösopimuksen puitteissa laadittu turvallisuussuojaa koskeva yhteisymmärrys Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä""/""Sikkerhetsavtale. Overenskomst om sikkerhetstiltakenes utforming innenfor rammen av avtalen om nordisk samarbeid på forsvarsmateriellområdet mellom Danmark, Finland, Norge og Sverige""/""Säkerhetsskyddsavtal. Överenskommelse rörande säkerhetsskyddets utformning inom ramen för avtalet om nordisk samarbete inom försvarsmaterielområdet mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige"". 1994/1995.

Näiden sopimusten ja järjestelyjen mukaisesti vaihdetun turvallisuusluokitellun tiedon suojaamista jatketaan tämän sopimuksen määräysten mukaisesti.

Tämä sopimus on tehty yhtenä englannin-, tanskan-, suomen-, islannin-, norjan- ja ruotsinkielisenä alkuperäiskappaleena. Jos syntyy tulkintaeroja, englanninkielinen teksti on ratkaiseva. Allekirjoitettu sopimus talletetaan Norjan kuningaskunnan ulkoasiainministeriön arkistoon. Norjan kuningaskunnan ulkoasiainministeriö toimittaa oikeaksi todistetut jäljennökset sopimuksesta kaikille sopimuspuolille.

Tämän vakuudeksi asianmukaisesti valtuutetut hallitustensa edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen. Tehty Oslossa 7 päivänä toukokuuta 2010.

Tanskan kuningaskunnan

hallituksen puolesta

Suomen tasavallan

hallituksen puolesta

Islannin hallituksen puolesta

Norjan kuningaskunnan

hallituksen puolesta

Ruotsin kuningaskunnan

hallituksen puolesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.