112/2010

Liite

EUROOPAN RADIOVIESTINTÄTOIMISTON (ERO) PERUSTAMISTA KOSKEVAN YLEISSOPIMUKSEN MUUTTAMISTA KOSKEVA ASIAKIRJA

Euroopan radioviestintätoimiston (ERO) perustamista koskevan yleissopimuksen (Haag, 1993) sopimuspuolet, jotka

katsovat, että

Euroopan radioviestintätoimiston neuvosto on 14:ssä varsinaisessa kokouksessaan Kööpenhaminassa 8. - 9. päivänä huhtikuuta 2002 hyväksynyt muutoksia Euroopan radioviestintätoimiston (ERO) perustamista koskevaan yleissopimukseen (Haag, 1993) sanotun yleissopimuksen 20 artiklan asiaa koskevien määräysten mukaisesti,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Euroopan radioviestintätoimiston (ERO) perustamista koskevaa yleissopimusta (Haag, 1993), jäljempänä ""yleissopimus"", muutetaan, ja yleissopimuksen tekstin konsolidoitu toisinto, sellaisena kuin se on muutettuna, on liitetty tähän asiakirjaan.

2 artikla

Yleissopimuksen 20 artiklan määräysten mukaisesti yleissopimus, sellaisena kuin se on muutettuna, tulee kaikkien sopimuspuolten osalta voimaan kolmannen kuun ensimmäisenä päivänä sen jälkeen kun Tanskan hallitus on ilmoittanut sopimuspuolille saaneensa kaikilta sopimuspuolilta ilmoituksen ratifioinnista tai hyväksymisestä.

TÄMÄN VAKUUDEKSI allekirjoittaneet sopimuspuolten edustajat, siihen asianmukaisesti valtuutettuina, ovat allekirjoittaneet tämän Euroopan radioviestintätoimiston (ERO) perustamista koskevan yleissopimuksen (Haag, 1993) muuttamista koskevan asiakirjan.

TEHTY Kööpenhaminassa 17 päivänä joulukuuta 2002 yhtenä englannin-, ranskan- ja saksankielisenä kappaleena, joiden tekstit ovat yhtä todistusvoimaiset.

LIITE

EUROOPAN VIESTINTÄTOIMISTON (ECO) PERUSTAMISTA KOSKEVA YLEISSOPIMUS

Haagissa 23 päivänä kesäkuuta 1993 sellaisena kuin se on muutettu Kööpenhaminassa 9 päivänä huhtikuuta 2002

Tämän yleissopimuksen sopimusvaltiot, jäljempänä "sopimuspuolet"; ovat päättäneet perustaa pysyvän voittoa tavoittelemattoman toimielimen avustamaan Euroopan radio-, tele- ja postihallintojen yhteistyökonferenssia (CEPT), jäljempänä "CEPT", sen tehtävissä vahvistaa jäsentensä välisiä suhteita, kehittää niiden välistä yhteistyötä sekä edistää elinvoimaisten Euroopan postiliikenteen ja sähköisen viestinnän markkinoiden syntymistä, panevat merkille, että tämä yleissopimus on Euroopan radioviestintätoimiston perustamista koskevan yleissopimuksen muutettu teksti, ja että tämän sopimuksen nojalla perustettava toimisto ryhtyy hoitamaan Euroopan radioviestintätoimistolle (ERO) ja Euroopan televiestintätoimistolle (ETO) aiemmin kuuluneita tehtäviä,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla
Euroopan viestintätoimiston perustaminen

(1) Täten perustetaan Euroopan viestintätoimisto, jäljempänä "ECO".

(2) ECO:n päämaja on Kööpenhaminassa, Tanskassa.

2 artikla
ECO:n tarkoitus

ECO on postiliikenteen ja sähköisen viestinnän osaamiskeskus, joka avustaa ja neuvoo CEPT:n puheenjohtajuutta ja komiteoita.

3 artikla
ECO:n tehtävät

(1) ECO:n ensisijaisina tehtävinä on:

1. olla keskeinen osaamiskeskus, joka tunnistaa ongelma-alueita ja uusia mahdollisuuksia postiliikenteen ja sähköisen viestinnän alalla ja sen mukaisesti avustaa CEPT:n puheenjohtajuutta ja komiteoita;

2. laatia pitkän aikavälin suunnitelmia siitä, kuinka sähköisen viestinnän käyttämiä vähäisiä resursseja tulevaisuudessa Euroopassa hyödynnetään;

3. olla tarpeen mukaan yhteistyössä kansallisten viranomaisten kanssa;

4. tutkia postiliikenteen ja sähköisen viestinnän sääntelyasioita;

5. käydä neuvotteluja määritellyistä aiheista;

6. pitää kirjaa CEPT:n komiteoiden tärkeistä toimenpiteistä ja relevanteista CEPT:n päätöksistä ja suosituksista;

7. toimittaa CEPT:n komiteoille säännöllisin väliajoin tilannekatsauksia;

8. olla yhteistyössä Euroopan unionin ja Euroopan vapaakauppajärjestön kanssa;

9. tukea CEPT:n puheenjohtajuutta, mm. strategia- ja toimintasuunnitelmassa pitäytymisessä;

10. tarjota tukea ja tehdä tutkimuksia CEPT:n komiteoille, mukaan lukien ehdotus CEPT:n työohjelmaksi strategia- ja toimintasuunnitelman pohjalta;

11. tukea CEPT:n työryhmiä ja projektitiimejä, etenkin tiettyjen neuvottelukokousten järjestämisessä;

12. hoitaa CEPT:n arkistoja ja tarpeen mukaan tiedottaa CEPT:stä.

(2) Hoitaessaan yllä mainittuja neuvottelukokouksiin liittyviä tehtäviä ECO kehittää ja ylläpitää ajanmukaisia menettelytapoja, joiden myötä ne eurooppalaiset järjestöt, jotka haluavat käyttää postia ja sähköistä viestintää – mukaan lukien valtion virastot, julkiset operaattorit, tuottajat, käyttäjät, yksityiset verkko-operaattorit, palveluntarjoajat, tutkimuslaitokset ja standardointielimet sekä näitä ryhmiä edustavat järjestöt – voivat säännöllisesti saada asiaan kuuluvaa tietoa sekä tasapuolisesti osallistua näihin neuvottelukokouksiin oman kiinnostuksensa mukaisesti.

(3) 1 kappaleessa mainittujen tehtävien lisäksi ECO järjestää säännöllisesti 2 kappaleessa mainituille järjestöille kokouksia tarjotakseen mahdollisuuden keskustella CEPT:n komiteoiden ja ECO:n tulevista työohjelmista.

4 artikla
Oikeudellinen asema ja erioikeudet

(1) ECO on oikeushenkilö. ECO:lla on tehtäviensä hoidon ja päämääriensä saavuttamisen kannalta tarpeellinen täysi oikeustoimikelpoisuus, ja se voi eritoten:

1. tehdä sopimuksia;

2. hankkia, vuokrata, pitää ja luovuttaa irtainta ja kiinteää omaisuutta;

3. olla asianosaisena oikeudenkäynnissä; ja

4. tehdä sopimuksia valtioiden tai kansainvälisten järjestöjen kanssa.

(2) ECO:n johtajalla ja henkilökunnalla on Tanskassa erioikeuksia ja vapauksia ECO:n ja Tanskan hallituksen välisen ECO:n päämajaa koskevan sopimuksen mukaisesti.

(3) Tukeakseen ECO:n toimintaa muut maat voivat myöntää samanlaisia etenkin oikeudelliseen koskemattomuuteen liittyviä erioikeuksia ja vapauksia kaikkien ECO:n johtajan tai henkilökunnan suullisen ja kirjallista ilmaisua sekä viranhoitotoimien osalta.

5 artikla
ECO:n toimielimet

ECO:lla on neuvosto ja johtaja, jota henkilökunta avustaa.

6 artikla
Neuvosto

(1) Neuvosto koostuu sopimuspuolten edustajista.

(2) Neuvosto valitsee itselleen sopimuspuolten edustajista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Toimikausi on kolme vuotta, ja se voidaan uusia kerran. Puheenjohtaja on valtuutettu toimimaan neuvoston puolesta.

(3) CEPT:n puheenjohtajuuden ja komiteoiden, Euroopan komission ja Euroopan vapaakauppajärjestön sihteeristön edustajat voivat osallistua neuvostoon tarkkailijoina.

7 artikla
Neuvoston tehtävät

(1) Neuvosto on ECO:n ylin päättävä elin ja se eritoten:

1. määrittelee ECO:n politiikan teknisissä ja hallinnollisissa asioissa;

2. hyväksyy työohjelman, budjetin ja kirjanpidon;

3. määrittelee henkilökunnan lukumäärän ja heidän työehtonsa;

4. nimittää johtajan ja henkilökunnan;

5. tekee sopimuksia ECO:n puolesta;

6. hyväksyy tämän sopimuksen muutokset 15 ja 20 artiklojen mukaisesti; ja

7. ryhtyy kaikkiin tarpeellisiin toimiin ECO:n tehtävien hoitamiseksi tämän yleissopimuksen puitteissa.

(2) Neuvosto laatii kaikki tarvittavat säännöt, jotta ECO ja sen toimielimet voivat toimia asianmukaisesti.

8 artikla
Äänestyssäännöt

(1) Neuvoston päätökset tehdään niin pitkälti kuin mahdollista yksimielisesti. Jos yhteisymmärrykseen ei päästä, päätös tehdään annettujen painotettujen äänten kahden kolmasosan enemmistöllä.

(2) Neuvoston yksittäiset äänet painotetaan liitteen A mukaisesti.

(3) Tämän yleissopimuksen, liitteet mukaan lukien, muutosehdotukset käsitellään ainoastaan, jos kaikkien sopimuspuolten yhteenlasketuista painotetuista äänistä ainakin 25 % on niiden kannalla.

(4) Kaikki neuvoston päätökset täytyy tehdä päätösvaltaisena, mikä:

1. tämän yleissopimuksen ja sen liitteiden muutosten osalta tarkoittaa ainakin kahta kolmasosaa kaikkien sopimuspuolten kaikista painotetuista äänistä;

2. kaikkien muiden päätösten osalta tarkoittaa ainakin puolta kaikkien sopimuspuolten kaikista painotetuista äänistä.

(5) Neuvoston tarkkailijat saavat osallistua keskusteluihin, mutta heillä ei ole äänioikeutta.

9 artikla
Johtaja ja henkilökunta

(1) Johtaja toimii ECO:n laillisena edustajana ja on valtuutettu neuvoston sopimien rajojen puitteissa tekemään sopimuksia ECO:n puolesta. Johtaja voi delegoida tämän valtuuden, osittain tai kokonaan, varajohtajalle.

(2) Johtaja on vastuussa ECO:n kaikkien sisäisten ja ulkoisten toimintojen asianmukaisesta hoitamisesta tämän yleissopimuksen, päämajasopimuksen, työohjelman, budjetin, direktiivien ja ohjeiden mukaisesti.

(3) Neuvosto laatii henkilöstösäännöt.

10 artikla
Työohjelma

Neuvosto laatii joka vuosi ECO:n kolmevuotiskauden työohjelman CEPT:n yleiskokouksen ja komiteoiden ehdotusten pohjalta. Tämän ohjelman ensimmäistä vuotta koskevassa osuudessa tulee olla tarpeeksi tietoa ECO:n vuosittaisen budjetin laatimiseksi.

11 artikla
Budjetointi ja kirjanpito

(1) ECO:n budjettivuosi on tammikuun 1:sestä seuraavan joulukuun 31:een päivään.

(2) Johtaja vastaa ECO:n vuosittaisen budjetin laadinnasta ja kirjanpidosta ja niiden saattamisesta tarpeen mukaan neuvoston käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi.

(3) Budjetti laaditaan ottaen huomioon 10 artiklan mukaisesti laaditun työohjelman vaatimukset. Neuvosto päättää budjetin jättämisen ja hyväksymisen aikataulun ennen sitä vuotta, jota budjetti koskee.

(4) Neuvosto laatii yksityiskohtaiset rahoitussäännöt. Niissä on mm. sääntöjä ECO:n vuosikirjanpidon tekemisen ja hyväksymisen aikatauluksi sekä sääntöjä tilintarkastuksesta.

12 artikla
Rahoitus

(1) Sopimuspuolet hoitavat ECO:n pääomamenot ja nykyiset toimintamenot, pois lukien neuvoston kokouksista kertyneet kustannukset. Sopimuspuolet jakavat kustannukset A liitteen taulukon, joka on tämän yleissopimuksen erottamaton osa, maksuyksiköiden mukaisesti.

(2) Tämä ei estä ECO:a, neuvoston päätöksellä ja kustannusten korvaamisen periaatteen mukaisesti, työskentelemästä kolmansille osapuolille, mukaan lukien CEPT:n puheenjohtajuus.

(3) Neuvoston kokouksiin liittyvät kustannukset hoitaa koolle kutsuva sopimuspuoli tai kutsuvan sopimuspuolen puuttuessa ECO. Matka- ja oleskelukulut hoitavat edustettuina olevat sopimuspuolet.

13 artikla
Sopimuspuolet

(1) Valtio tulee tämän yleissopimuksen sopimuspuoleksi joko 14 tai 15 artiklan mukaisella menettelyllä.

(2)Valtion tullessa tämän yleissopimuksen sopimuspuoleksi, sovelletaan A liitteessä mainittua maksuyksikköä, sellaisena kuin se on 15 artiklan mukaisesti muutettuna.

14 artikla
Allekirjoittaminen

(1) Valtio, jonka viestintäviranomainen on CEPT:n jäsen, voi tulla sopimuspuoleksi:

1. allekirjoittamalla ilman ratifioimis- tai hyväksymisvaraumaa, tai

2. allekirjoittamalla ratifioimis- tai hyväksymisvaraumin, mitä seuraa ratifioiminen tai hyväksyminen.

(2) Tämä yleissopimus on avoinna allekirjoittamista varten 23 päivästä kesäkuuta 1993 alkaen kunnes se tulee voimaan ja on sen jälkeen avoinna liittymistä varten.

15 artikla
Liittyminen

(1) Tämä yleissopimus on avoinna liittymistä varten valtioille, joiden hallintoviranomainen on CEPT:n jäsen.

(2) Neuvoteltuaan liittyvän valtion kanssa, neuvosto hyväksyy tarvittavat muutokset A liitteeseen. Tämän yleissopimuksen 20 artiklan 2 kappaleen estämättä tällainen muutos tulee voimaan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä sen jälkeen, kun Tanskan hallitus on saanut kyseisen valtion liittymiskirjan.

(3) Liittymiskirjassa liittyvä valtio ilmaisee suostumuksensa A liitteeseen tehtyihin muutoksiin.

16 artikla
Voimaantulo

(1) Tämä yleissopimus tulee voimaan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä sen jälkeen kun Tanskan hallitus on saanut riittävän määrän sopimuspuolten allekirjoituksia ja niin vaadittaessa ratifioimis- tai hyväksymiskirjoja, jotta voidaan taata että ainakin 80% A liitteessä mainittujen maksuyksiköiden suurimmasta mahdollisesta määrästä on merkitty.

(2) Tämän yleissopimuksen voimaantulon jälkeen jokaista myöhemmin sopimuspuoleksi tulevaa sitovat sopimuksen määräykset, mukaan lukien voimassa olevat muutokset, alkaen toisen kuukauden ensimmäisestä päivästä sen jälkeen, kun Tanskan hallitus on vastaanottanut kyseisen sopimuspuolen ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjan.

17 artikla
Irtisanominen

(1) Tämän yleissopimuksen oltua voimassa kaksi vuotta sopimuspuoli voi irtisanoa sen ilmoittamalla siitä kirjallisesti Tanskan hallitukselle, joka ilmoittaa irtisanomisesta neuvostolle, sopimuspuolille, johtajalle ja CEPT:n presidentille.

(2) Irtisanominen tulee voimaan sitä päivämäärää, kun Tanskan hallitus on saanut irtisanomisilmoituksen, seuraavan täyden varainhoitovuoden umpeuduttua 11 artiklan 1 kappaleen määritelmän mukaisesti.

18 artikla
Sopimuspuolten oikeudet ja velvollisuudet

(1) Mikään tässä yleissopimuksessa mainittu ei vaikuta sopimuspuolen täysivaltaiseen oikeuteen säännellä omaa postiliikennettään ja sähköistä viestintäänsä.

(2) Kukin sopimuspuoli, joka on Euroopan unionin jäsenvaltio, soveltaa tätä yleissopimusta asiaankuuluvien sopimusten velvoitteiden mukaisesti.

(3) Tähän yleissopimukseen ei voi tehdä varaumia.

19 artikla
Riitojen ratkaiseminen

Asianomaiset sopimuspuolet saattavat tämän yleissopimuksen tai sen liitteiden tulkintaa tai soveltamista koskevan riidan, jota ei ratkaista neuvoston myötävaikutuksella, välimiesmenettelyyn B liitteen, joka on tämän yleissopimuksen erottamaton osa, mukaisesti.

20 artikla
Muuttaminen

(1) Neuvosto voi hyväksyä tähän yleissopimukseen muutoksia kaikkien sopimuspuolten kirjallisella vahvistuksella.

(2) Muutokset tulevat voimaan kaikkien sopimuspuolten osalta kolmannen kuukauden ensimmäisenä päivänä sen jälkeen, kun Tanskan hallitus on ilmoittanut sopimuspuolille saaneensa kaikilta sopimuspuolilta ilmoituksen ratifioimisesta tai hyväksymisestä.

21 artikla
Tallettaja

(1) Tämän yleissopimuksen alkuperäiskappale ja siihen myöhemmin tehdyt muutokset sekä ratifioimis-, hyväksymis- ja liittymiskirjat talletetaan Tanskan hallituksen arkistoon.

(2) Tanskan hallitus toimittaa tämän yleissopimuksen oikeaksi todistetun jäljennöksen sekä muutostekstit sellaisena kuin neuvosto on ne hyväksynyt kaikille valtioille, jotka ovat allekirjoittaneet tämän yleissopimuksen tai liittyneet siihen, sekä CEPT:n presidentille. Jäljennökset lähetetään myös ECO:n johtajalle, maailman postiliiton pääsihteerille, kansainvälisen teleliiton pääsihteerille, Euroopan komission puheenjohtajalle ja Euroopan vapaakauppajärjestön pääsihteerille.

(3) Tanskan hallitus ilmoittaa kaikille tämän sopimuksen allekirjoittaneille tai siihen liittyneille valtioille sekä CEPT:n presidentille kaikista allekirjoituksista, ratifioinneista, hyväksymisistä ja irtisanomisista sekä tämän yleissopimuksen voimaantulosta ja jokaisesta muutoksesta. Tanskan hallitus ilmoittaa myös jokaisen liittymisen voimaantulosta kaikille valtioille, jotka ovat allekirjoittaneet tämän yleissopimuksen tai liittyneet siihen, sekä CEPT:n presidentille.

LIITE A

Rahoitusosuuksien perustana ja painotetuissa äänestyksissä käytettävät maksuyksiköt

25 yksikköä: Italia Saksa Espanja Yhdistynyt kuningaskunta Ranska

15 yksikköä: Alankomaat Sveitsi

10 yksikköä: [Belgia] Ruotsi Itävalta Suomi Kreikka Tanska Luxemburg Turkki Norja [Venäjän Federaatio] Portugali

5 yksikköä: Irlanti

1 yksikkö: [Albania] [Malta] [Andorra] [Moldova] [Azerbaidan] Monako [Bosnia ja Hertsegovina] Puola Bulgaria Romania [entinen Jugoslavian [San Marino] tasavalta Makedonia] Slovakian tasavalta Islanti [Slovenia] Kroatia [Tšekin tasavalta] Kypros [Ukraina] [Latvia] Unkari Liechtenstein Vatikaanivaltio [Liettua] Viro

CEPT:n jäsenet, jotka eivät ole tämän yleissopimuksen sopimuspuolia, on merkitty hakasulkeisiin. Ne on sijoitettu CEPT:n järjestelmää vastaavan maksuyksikön alle.

LIITE B

Välimiesmenettely

(1) Tämän yleissopimuksen 19 artiklassa mainitun riidan tuomitsemiseksi perustetaan välimiesoikeus seuraavien kappaleiden mukaisesti.

(2) Tämän yleissopimuksen sopimuspuolet voivat liittyä välimiesmenettelyyn kumman tahansa riidan osapuolen puolelle.

(3) Välimiesoikeus koostuu kolmesta jäsenestä. Riidan osapuoli nimittää yhden välimiehen kahden kuukauden sisällä siitä päivästä kun yhdeltä osapuolelta on saatu pyyntö saattaa riita välimiesmenettelyyn. Kaksi ensimmäistä välimiestä nimittävät kuuden kuukauden kuluessa toisen välimiehen nimittämisestä kolmannen välimiehen, joka on välimiesoikeuden puheenjohtaja. Jos yhtä kahdesta välimiehestä ei ole nimitetty vaaditussa ajassa, hänet voi nimittää, jommankumman osapuolen pyynnöstä, välitystuomioistuimen pääsihteeri. Samaa menettelyä noudatetaan, jos välimiesoikeuden puheenjohtajaa ei ole nimitetty vaaditussa ajassa.

(4) Välimiesoikeus määrää oman toimipaikkansa ja laatii omat menettelysääntönsä.

(5) Välimiesoikeuden päätöksen tulee olla kansainvälisen oikeuden mukainen ja perustua tähän yleissopimukseen ja yleisiin oikeusperiaatteisiin.

(6) Osapuoli vastaa nimeämänsä välimiehen kustannuksista sekä välimiesoikeudessa edustettuna olemisen kustannuksista. Riidan osapuolet jakavat tasapuolisesti välimiesoikeuden puheenjohtajan kulut.

(7) Välimiesoikeuden päätös tehdään sen jäsenten enemmistöllä. Jäsenet eivät voi pidättyä äänestämästä. Päätös on lopullinen ja kaikkia riidan osapuolia sitova eikä siihen voi hakea muutosta. Osapuolten tulee noudattaa päätöstä viipymättä. Jos päätöksen sisällöstä tai soveltamisalasta tulee riitaa, välimiesoikeus tulkitsee sen riidan osapuolen pyynnöstä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.