81/2010

Annettu: 12.08.2010

Valtioneuvoston asetus Belgian kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan, Irlannin, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Italian tasavallan, Kyproksen tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Maltan tasavallan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Portugalin tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan, Suomen tasavallan, Helleenien tasavallan ja Euroopan rahoitusvakausvälineen välisen ERVV-puitesopimuksen voimaansaattamisesta sekä puitesopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä, säädetään:

1 §

Belgian kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan, Irlannin, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Italian tasavallan, Kyproksen tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Maltan tasavallan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Portugalin tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan, Suomen tasavallan, Helleenien tasavallan ja Euroopan rahoitusvakausvälineen välinen Luxemburgissa 7 päivänä kesäkuuta 2010 tehty ERVV-puitesopimus on muiden kuin sen 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen määräysten osalta tullut voimaan 15 päivänä heinäkuuta 2010 ja sopimuksen 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen määräysten osalta 4 päivänä elokuuta 2010 niin kuin siitä on sovittu.

Eduskunta on hyväksynyt puitesopimuksen 1 päivä heinäkuuta 2010 ja valtioneuvosto 8 päivänä heinäkuuta 2010. Osallistumissitoumus on toimitettu Euroopan rahoitusvakausvälineelle 8 päivänä heinäkuuta 2010.

2 §

Belgian kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan, Irlannin, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Italian tasavallan, Kyproksen tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Maltan tasavallan, Alankomaidenkuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Portugalin tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan, Suomen tasavallan, Helleenien tasavallan ja Euroopan rahoitusvakausvälineen välisen ERVV-puitesopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettu laki (669/2010) tulee voimaan 16 päivänä elokuuta 2010.

3 §

Puitesopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 16 päivänä elokuuta 2010.

Helsingissä 12 päivänä elokuuta 2010

Sopimusteksti

ERVV-PUITESOPIMUS

BELGIAN KUNINGASKUNNAN

SAKSAN LIITTOTASAVALLAN

IRLANNIN

ESPANJAN KUNINGASKUNNAN

RANSKAN TASAVALLAN

ITALIAN TASAVALLAN

KYPROKSEN TASAVALLAN

LUXEMBURGIN SUURHERTTUA-

KUNNAN

MALTAN TASAVALLAN

ALANKOMAIDEN KUNINGASKUNNAN

ITÄVALLAN TASAVALLAN

PORTUGALIN TASAVALLAN

SLOVENIAN TASAVALLAN

SLOVAKIAN TASAVALLAN

SUOMEN TASAVALLAN

HELLEENIEN TASAVALLAN

JA

EUROOPAN RAHOITUSVAKAUSVÄLINEEN välillä

ERVV-PUITESOPIMUKSEN (jäljempänä ""sopimus"")

ovat tehneet

(A) Belgian kuningaskunta, Saksan liittotasavalta, Irlanti, Espanjan kuningaskunta, Ranskan tasavalta, Italian tasavalta, Kyproksen tasavalta, Luxemburgin suurherttuakunta, Maltan tasavalta, Alankomaiden kuningaskunta, Itävallan tasavalta, Portugalin tasavalta, Slovenian tasavalta, Slovakian tasavalta ja Suomen tasavalta sekä Helleenien tasavalta (jäljempänä ""euroalueen jäsenvaltiot"" tai ""ERVV:n osakkeenomistajat""); sekä

(B) Euroopan rahoitusvakausväline (jäljempänä ""ERVV""), joka on Luxemburgin lain mukainen osakeyhtiö (société anonyme), jonka kotipaikka on osoitteessa 3, rue de la Congrégation, L-1352 Luxembourg (R.C.S. Luxemburg B153.414) (jäljempänä euroalueen jäsenvaltiot ja ERVV yhdessä ""sopimuspuolet"").

JOHDANTO

Ottaen huomioon, että

(1) 9 päivänä toukokuuta 2010 päätettiin laajasta toimenpidepaketista, johon kuuluvat (a) neuvoston asetus, jolla perustetaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 122 artiklan 2 kohtaan perustuva Euroopan rahoitusvakausmekanismi (jäljempänä ""ERVM"") ja (b) ERVV. Näillä toimenpiteillä tarjotaan rahoitustukea euroalueen jäsenvaltioille vaikeuksissa, jotka ovat aiheutuneet poikkeuksellisista olosuhteista ja joihin kyseiset euroalueen jäsenvaltiot eivät voi vaikuttaa. Tarkoituksena on, että euroalueen jäsenvaltioille myönnettävän rahoitustuen antajina toimivat ERVV yhdessä IMF:n kanssa ja että tuen yhteydessä sovelletaan vastaavia ehtoja kuin euroalueen jäsenvaltioiden Helleenien tasavallalle sen vakauttamista varten myöntämien tukilainojen yhteydessä.

(2) ERVV perustettiin 7 päivänä kesäkuuta 2010, ja sen tarkoituksena on tarjota vakautustukea euroalueen jäsenvaltioille lainaohjelmilla (jäljempänä ""lainaohjelmat"") ja lainoilla (jäljempänä ""lainat""), joita ERVV voi myöntää rajoitetun ajan kuluessa enintään 440 miljardia euroa. Lainaohjelmien saatavuuden ehtona on, että näitä lainoja pyytävät euroalueen jäsenvaltiot tekevät euroalueen jäsenvaltioiden puolesta toimivan Euroopan komission kanssa yhteisymmärryspöytäkirjan (jäljempänä ""yhteisymmärryspöytäkirja""), joka koskee budjettikuria ja talouspoliittisia suuntaviivoja sekä yhteisymmärryspöytäkirjan ehtojen noudattamista. Kunkin lainaohjelman yhteydessä lainaa saavaa euroalueen jäsenvaltiota kutsutaan ""lainansaajaksi"".

(3) Euroalueen 16 jäsenvaltion hallitusten edustajat tekivät 7 päivänä kesäkuuta 2010 Euroopan unionin 27 jäsenvaltion 9 päivänä toukokuuta 2010 tekemiin päätelmiin perustuvan päätöksen, jolla komissiolle annettiin tehtäväksi huolehtia tietyistä tämän sopimuksen ehtojen mukaisista tehtävistä ja toiminnoista.

(4) ERVV rahoittaa tällaisia lainoja laskemalla liikkeeseen tai olemalla osallisena joukkovelkakirjoissa, velkasitoumuksissa, yritystodistuksissa, velkakirjalainoissa tai muissa rahoitusjärjestelyissä (jäljempänä ""varainhankintavälineet""), joille euroalueen jäsenvaltiot antavat peruuttamattomat ja ehdottomat takaukset (jäljempänä ""takaus"") ja toimivat tällaisten varainhankintavälineiden takaajina tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti. Varainhankintavälineiden, jotka ERVV on laskenut liikkeeseen tai joissa se on osallisena, takaajiin (jäljempänä ""takaajat"") kuuluvat kaikki euroalueen jäsenvaltiot (lukuun ottamatta jäsenvaltiota, josta on ennen kyseisten varainhankintavälineiden liikkeeseen laskemista tullut 2 artiklan 7 kohdassa tarkoitettu väistyvä takaaja).

(5) Tämän sopimuksen ehtojen mukaisten takaussitoumusten (sellaisina kuin ne on määritelty 2 artiklan 3 kohdassa) antamisesta on tehty poliittinen päätös kaikissa euroalueen jäsenvaltioissa.

(6) Euroalueen jäsenvaltiot ja ERVV ovat tehneet tämän sopimuksen määritelläkseen ehdot, joilla ERVV voi myöntää lainoja euroalueen jäsenvaltioille ja rahoittaa näitä lainoja laskemalla liikkeeseen varainhankintavälineitä tai olemalla osallisena varainhankintavälineissä, jotka takaajat takaavat; sekä ehdot, joilla takaajat myöntävät takaukset ERVV:n liikkeeseen laskemille varainhankintavälineille ja varainhankintavälineille, joissa ERVV on osallisena; sekä noudatettavat menettelytavat tilanteessa, jossa takaajaa vaaditaan maksamaan takauksen perusteella enemmän kuin sen varainhankintavälineeseen liittyvän maksuosuuden verran sekä tiettyjä muita ERVV:iin liittyviä asioita.

Sopimuspuolet ovat näin ollen sopineet seuraavaa:

1. VOIMAANTULO

(1) Tämä sopimus (lukuun ottamatta euroalueen jäsenvaltioiden velvollisuutta myöntää takauksia tämän sopimuksen mukaisesti) tulee voimaan, kun vähintään viisi (5) euroalueen jäsenvaltiota, jotka vastaavat vähintään kahdesta kolmasosasta (2/3) liitteessä 1 määritellyistä takaussitoumusten kokonaismäärästä (jäljempänä ""takaussitoumusten kokonaismäärä""), ovat toimittaneet ERVV:lle kirjallisen vahvistuksen liitteen 3 muodossa siitä, että ne ovat toteuttaneet kaikki kansallisen lainsäädäntönsä mukaan tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että niiden tämän sopimuksen mukaiset velvoitteet tulevat kaikilta osin voimaan välittömästi (jäljempänä ""sitoumusvahvistus""). Voimaantulonsa jälkeen tämä sopimus sitoo ERVV:ää ja sitoumusvahvistuksen antaneita euroalueen jäsenvaltioita.

(2) Euroalueen jäsenvaltioiden velvollisuus myöntää tämän sopimuksen mukaisia takauksia tulee voimaan ja sitoo ERVV:tä sekä sitoumusvahvistuksen antaneita euroalueen jäsenvaltioita vasta sen jälkeen, kun ERVV:n vastaanottamien sitoumusvahvistusten sisältämät euroalueen jäsenvaltioiden takaussitoumukset yhteensä muodostavat vähintään yhdeksänkymmentä prosenttia (90 %) takaussitoumusten kokonaismäärästä. Sellaista euroalueen jäsenvaltiota, joka hakee euroalueen jäsenvaltioilta vakautustukea tai joka saa rahoitustukea vastaavasta ohjelmasta tai josta on jo tullut väistyvä takaaja, ei sisällytetä laskuihin määriteltäessä, täyttyykö vaadittu yhdeksänkymmenen prosentin (90 %) osuus takaussitoumusten kokonaismäärästä.

(3) Tämä sopimus ja velvollisuus myöntää tämän sopimuksen mukaisia takauksia tulevat voimaan ja sitovat jäljellä olevia euroalueen jäsenvaltioita (jotka eivät ole antaneet sitoumusvahvistuksiaan siihen mennessä, kun sopimus tai velvollisuus myöntää takauksia tulee 1 artiklan 1 tai 2 kohdan nojalla voimaan) siitä lähtien, kun kyseiset euroalueen jäsenvaltiot antavat ERVV:lle sitoumusvahvistuksensa, joista on toimitettava jäljennökset komissiolle.

2. LAINOJEN MYÖNTÄMINEN, VARAINHANKINTÄVÄLINEET JA TAKAUSTEN MYÖNTÄMINEN

(1) Euroalueen jäsenvaltiot ovat sopineet, että jos yksi euroalueen jäsenvaltio pyytää toiselta euroalueen jäsenvaltiolta vakauttamista varten tukilainaa, (i) komissio (yhdessä EKP:n ja IMF:n kanssa) laatii kyseisen lainansaajan kanssa yhteisymmärryspöytäkirjan, jonka on vastattava päätöstä, jonka neuvosto voi tehdä komission ehdotuksesta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 136 artiklan mukaisesti, ja komissio valtuutetaan täten viimeistelemään kyseisen yhteisymmärryspöytäkirjan ehdot ja allekirjoittamaan kyseisen yhteisymmärryspöytäkirjan lainansaajan kanssa euroalueen jäsenvaltioiden puolesta, kun euroryhmän työryhmä on hyväksynyt kyseisen yhteisymmärryspöytäkirjan (paitsi jos lainansaaja ja komissio ovat jo tehneet ERVM:n yhteydessä yhteisymmärryspöytäkirjan, jonka kaikki euroalueen jäsenvaltiot ovat hyväksyneet, jolloin sovelletaan tätä jälkimmäistä yhteisymmärryspöytäkirjaa edellyttäen, että se kattaa sekä ERVM:n että ERVV:n vakautustuen); (ii) kun asiaankuuluva yhteisymmärryspöytäkirja on hyväksytty, komissio tekee yhdessä EKP:n kanssa euroryhmän työryhmälle markkinatilannearvioon perustuvan ehdotuksen lainansaajalle ehdotettavan lainaohjelman keskeisistä ehdoista, edellyttäen, että tällaisen lainaohjelman sisältämät rahoitusehdot vastaavat yhteisymmärryspöytäkirjaa ja että erääntymispäivät vastaavat vaatimuksia velan kestävyydestä; (iii) euroryhmän työryhmän tehtyä päätöksen ERVV (yhteistyössä euroryhmän työryhmän kanssa) neuvottelee lainaohjelmien yksityiskohtaisista teknisistä ehdoista, joita sovelletaan sopimuksissa määriteltyjen ehtojen mukaisesti kyseiselle lainansaajalle tarjottaviin lainoihin, edellyttäen, että lainaohjelmat vastaavat pääkohdiltaan mallilainaohjelmaa, jonka euroalueen jäsenvaltiot ovat hyväksyneet tämän sopimuksen tekemistä varten, ja lainaohjelmien rahoitustekijät perustuvat rahoitusehtoihin, joita komissio on ehdottanut yhteistyössä EKP:n kanssa ja jotka euroryhmän työryhmä on hyväksynyt; ja (iv) ERVV kokoaa, todentaa ja säilyttää turvallisesti lainaohjelmien ehdot ja kaikkien asiaan kuuluvien asiakirjojen toimeenpannut versiot. Sopimuksen 3 artiklan 2 kohdan ehdot muodostavat perustan, jonka pohjalta olemassa olevan lainaohjelman nojalla annettaviin lainoihin liittyvät päätökset tehdään. Koska ERVV ei ole luottolaitos, lainansaajien on kussakin lainaohjelmassa vahvistettava ja vakuutettava, että niiden sovellettavan kansallisen lainsäädännön nojalla ERVV ei tarvitse lakisääteistä lupaa myöntääkseen lainoja tällaiselle lainansaajalle tai että sovellettavassa kansallisessa lainsäädännössä säädetään tällaiseen lakisääteiseen lupavaatimukseen koskevasta poikkeuksesta. Takaajat valtuuttavat täten ERVV:n allekirjoittamaan lainaohjelmat, jotka takaajien asiaa koskeviin äänestyksiin osallistuneet takaajat ovat hyväksyneet yksimielisesti.

(2) Kunkin lainaohjelman ja sen perusteella myönnettävien lainojen osalta euroalueen jäsenvaltiot sopivat, että ERVV (euroryhmän työryhmää kuultuaan) valtuutetaan valmistelemaan ja neuvottelemaan ehdot, joilla ERVV voi laskea liikkeeseen varainhankintavälineitä tai olla osallisena niissä yksittäin tai noudattaen liikkeeseenlaskuohjelmaa tai ohjelmia tai järjestelyjä (joista kustakin käytetään jäljempänä nimitystä ""ERVV-ohjelma(t)""), joilla rahoitetaan lainansaajalle myönnettävät lainat. Jos markkinaolosuhteet sen sallivat ja jollei tässä sopimuksessa toisin määrätä, tällaisilla varainhankintavälineillä on olennaisilta osiltaan sama rahoitusprofiili kuin niihin liittyvillä lainoilla, edellyttäen että (x) toiminnallisista syistä liikkeeseenlaskupäivien ja maksupäivien välillä on oltava eroa varojen siirron helpottamiseksi ja takausten pyytämiseksi, ja (y) rajoittamatta kunkin takaajan velvollisuutta maksaa varainhankintavälineiden erääntyneet mutta maksamattomat korot ja pääoma, varainhankintavälineisiin liittyvät sijoittajien vaatimukset ERVV:ää vastaan rajoittuvat ERVV:n varoihin, mukaan luettuna erityisesti summat, jotka se perii lainoista. Kuhunkin lainaan sovellettavan koron on tarkoitus kattaa ERVV:lle aiheutuvat rahoituskulut, ja siihen sisältyy marginaali (jäljempänä ""marginaali""), joka on korvausta takaajille. Palvelumaksua saa käyttää kattamaan ERVV:n toimintakustannukset sekä muut varainhankintavälineiden liikkeeseenlaskuun suoraan liittyvät kustannukset ja maksut, joita ei ole muutoin peritty kyseiseltä lainanottajalta.

(3)Kun varainhankintavälineitä lasketaan liikkeeseen tai niistä tehdään sopimus ERVV:n ohjelman mukaisesti tai itsenäisesti, jokaisen takaajan on annettava lomakkeella, jonka takaajat hyväksyvät tätä sopimusta varten, peruuttamaton ja ehdoton takaus, jonka summa saadaan kertomalla keskenään seuraavat määrät: (a) liitteessä 2 kunkin takaajan nimen vieressä kolmannessa sarakkeessa mainittu prosenttiosuus (jäljempänä ""osallistumisosuus"") (jota voidaan ajoittain muuttaa tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti, mistä ERVV ilmoittaa kirjallisesti takaajille) (jäljempänä ""tarkistettu osallistumisosuus""), (b) 120 prosenttia ja (c) ERVV:n velvoitteet (pääoman, koron tai muiden erääntyneiden summien suhteen), jotka liittyvät ERVV:n itsenäisesti tai osana ERVV:n ohjelmaa liikkeeseen laskemiin tai sopimukseen perustuviin varainhankintavälineisiin. Jos ERVV laskee liikkeeseen varainhankintavälineitä osana ERVV-ohjelmaa, kukin takaaja antaa takauksensa kaikkien asianomaisen ERVV-ohjelman mukaisesti liikkeeseen laskettujen tai sopimuksen kohteena olevien varainhankintavälineiden takaamiseksi. Aina kun varainhankintavälineitä lasketaan liikkeeseen tai niistä tehdään sopimus osana ERVV-ohjelmaa, tarjousaineistossa tai sopimusasiakirjoissa on vahvistettava takaajat, joiden takaukset kattavat kyseiset varainhankintavälineet taikka niiden tai sarjojen liikkeeseenlaskun. ERVV voi myös pyytää takaajia antamaan tämän sopimuksen nojalla takauksia muihin, varainhankintavälineiden liikkeeseenlaskuun läheisesti liittyviin tarkoituksiin, jotka helpottavat korkean luokituksen saamista ERVV:n liikkeeseen laskelmille varainhankintavälineille ja sen säilyttämistä sekä ERVV:n tehokasta varainhankintaa. Takaajat tekevät yksimielisesti päätöksen takausten myöntämisestä tällaisiin muihin tarkoituksiin ERVV-ohjelman taikka varainhankintavälineiden itsenäisen liikkeeseenlaskun tai niihin osallistumisen yhteydessä. Yhtäkään takaajaa ei vaadita myöntämään takauksia, joiden seurauksena sen takausvastuu ylittäisi sen takaussitoumusten enimmäismäärän (jäljempänä ""takaussitoumus""), joka esitetään sen nimen vieressä liitteessä 1. Tässä sopimuksessa takaajan ""takausvastuu"" tarkoittaa seuraavien tekijöiden yhteismäärää: (i) sen myöntämien mutta käyttämättömien takausten määrä sekä (ii) määrä, jonka se on maksanut tämän sopimuksen nojalla myöntämiensä takausten perusteella ja jota ei ole maksettu takaisin. Näin ollen erääntymättömän, käyttämättömän takauksen umpeutuminen tai takauksen perusteella maksetun summan takaisinmaksu pienentää takaajan takausvastuuta ja palauttaa sen valmiuden myöntää takauksia tämän sopimuksen nojalla.

(4) (a) Takaajat antavat peruuttamattoman ja ehdottoman takauksen ERVV:n liikkeeseen laskemiin varainhankintavälineiden maksuaikataulun mukaisten korko- ja pääomamaksujen maksamisesta asianmukaisesti. ERVV-ohjelmien kyseessä ollessa takaajat myöntävät takaukset, jotka kattavat varainhankintavälineiden kaikki sarjat, jotka on laskettu ajoittain liikkeeseen osana kyseistä ERVV-ohjelmaa. Kunkin sarjan tarjousaineistossa ja/tai sopimusasiakirjoissa on vahvistettava, mitkä takaukset kattavat kyseisen sarjan, varsinkin jos kyseisessä ERVV-ohjelmassa takaajasta on myöhemmin tullut väistyvä takaaja eikä se enää takaa muita liikkeeseenlaskuja tai sarjoja, jotka ovat osa kyseistä ERVV-ohjelmaa.

(b) Takaukset voidaan antaa joukkovelkakirjojen edunvalvojalle tai joukkovelkakirjojen haltijoiden tai velkojien muulle edustajalle (jäljempänä ""velkakirjan haltijoiden edustaja""), jolla on oikeus tehdä takausten nojalla pyyntöjä varainhankintavälineiden haltijoiden puolesta ja panna varainhankintavälineiden haltijoiden vaatimuksia täytäntöön takauspyyntöjen tekemisen hallinnoinnin helpottamiseksi. ERVV hyväksyy varainhankintavälineiden kunkin sarjan yksityiskohtaiset ehdot sekä niihin liittyvät takaukset, jotka edellyttävät takaajien hyväksyntää, ja niiden on oltava sellaiset kuin ne kuvataan kyseisessä tarjousaineistossa (joka määritellään siihen sovellettavassa 4 artiklan 1 kohdassa) ja sovellettavissa sopimusasiakirjoissa.

(5) Takaajaa vaaditaan myöntämään takaus tämän sopimuksen mukaisesti vain, jos:

(a) takaus myönnetään varainhankintavälineiden liikkeeseenlaskun tai niistä sopimisen yhteydessä osana ERVV-ohjelmaa tai itsenäisesti ja tällaisilla varainhankintavälineillä rahoitetaan tämän sopimuksen ehtojen ja ERVV:n yhtiöjärjestyksen mukaisesti hyväksytyn lainan (hyväksyttyjen lainojen) antamista, tai se myönnetään muuhun läheisesti liittyvään tarkoitukseen, joka on hyväksytty 2 artiklan 3 kohdan mukaisesti;

(b) takaus myönnetään 30 päivänä kesäkuuta 2013 tai sitä aiemmin tehtyjen lainaohjelmien rahoittamisen helpottamiseksi (mukaan luettuna sellaisten lainojen rahoittaminen, jotka on tehty olemassa olevan lainaohjelman mukaisesti tämän päivämäärän jälkeen, sekä niihin liittyvät joukkovelkakirjojen tai muiden velkainstrumenttien liikkeeseenlaskut), ja joka tapauksessa takaus myönnetään 30 päivänä kesäkuuta 2013 tai sitä aiemmin;

(c) takaus on muodossa, jonka euroalueen jäsenvaltiot ovat hyväksyneet tätä sopimusta ja ERVV-ohjelmaa varten;

(d) takaajan takaukseen perustuva velvollisuus koskee 2 artiklan 3 kohdan ehtojen mukaista enimmäismäärää; ja

(e) takaus ilmaistaan euroissa tai muussa valuutassa, jonka takaajat hyväksyvät tätä sopimusta varten.

(6) Takaajan antama takaussitoumus on peruuttamaton, pysyvä ja sitova. Kunkin takaajan on tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti myönnettävä takaukset takaussitoumuksensa mukaisesti ERVV:n vahvistamien määrien osalta ERVV:n määrääminä päivinä helpottaakseen varainhankintavälineiden liikkeeseenlaskua tai niihin osallistumista osana kyseistä ERVV-ohjelmaa tai itsenäistä varainhankintavälinettä ja kussakin tapauksessa ERVV:n varainhankintastrategian mukaisesti.

(7) Jos euroalueen jäsenvaltiolle tulee sellaisia taloudellisia vaikeuksia, että se pyytää vakautustukilainaa ERVV:ltä, se voi pyytää kirjallisella ilmoituksella, joka sisältää muiden takaajien tarvitsemat riittävät tiedot, muita takaajia (lähettämällä jäljennöksen komissiolle ja euroryhmän työryhmän puheenjohtajalle) hyväksymään, että kyseinen takaaja ei osallistu takauksen myöntämiseen uusissa ERVV:n velkojen liikkeeseenlaskuissa. Euroalueen jäsenvaltioiden päätös tällaisesta pyynnöstä on tehtävä viimeistään silloin, kun ne päättävät uusista lainaohjelmista tai lainoista.

(8) Etukäteen maksettava palvelumaksu (jäljempänä ""palvelumaksu""), joka lasketaan 50 peruspisteenä kunkin lainan kokonaispääomasta, on veloitettava kultakin lainansaajalta ja on vähennettävä jokaisesta lainansaajalle maksettavasta lainasummasta. Lisäksi kustakin lainansaajalle maksettavasta lainasummasta vähennetään jokaisesta lainasta kertyvän ennakoidun marginaalin nettonykyarvo (joka lasketaan tällaisen lainan rahoittamiseen tarkoitettujen varainhankintavälineiden sisäisen tuottoasteen pohjalta (tai sellaisen muun sisäisen sekatuottoasteen pohjalta, joka katsotaan sopivaksi monipuolisen varainhankintastrategian tapauksessa), jäljempänä ""diskonttokorko"") sovittuun erääntymispäivään. Palvelumaksu ja ennakoidun marginaalin nettonykyarvo samoin kuin muut sellaiset summat, jotka ERVV päättää pitää ylimääräisenä puskurirahastona, vähennetään kustakin lainasta lainansaajalle maksettavasta määrästä (niin että lainansaaja saa maksupäivänä (jäljempänä ""maksupäivä"") nettomäärän (jäljempänä ""lainan nettomäärä"")), mutta ne eivät vähennä lainan pääomaa, joka lainansaajan velvollisuutena on maksaa takaisin ja josta kyseisen lainan korko karttuu. Nämä pidätetyt määrät on säilytettävä kassavarantona, jota käytetään vakuusjärjestelynä ja muutoin jäljempänä 5 artiklassa kuvatulla tavalla. ""Kassavarantoon"" sisältyvät nämä pidätetyt määrät sekä kaikki tulot ja sijoitukset, jotka on saatu sijoittamalla nämä määrät. Kassavaranto sijoitetaan ERVV:n hallituksen hyväksymien sijoitusohjeiden mukaisesti.

(9) Jos sen jälkeen, kun kaikki lainaohjelmien nojalla annetut lainat ja kaikki ERVV:n liikkeeseen laskemat varainhankintavälineet tai varainhankintavälineet, joihin se on osallisena, on maksettu takaisin, kassavarannossa on jäljellä rahaa (mukaan luettuna korkotulot tai sijoitusten tuotot, jotka on saatu sijoittamalla kassavarannon varoja), nämä summat on maksettava takaajille korvauksena takaajien myöntämistä takauksista. ERVV ylläpitää tilikirjoja ja pitää kirjaa palvelumaksujen määrästä ja pidätetystä ennakoidusta marginaalista kunkin lainaohjelman osalta sekä kunkin takaajan tämän sopimuksen mukaisesti myöntämien kaikkien takausten määrästä. Näiden tilikirjojen ja asiakirjojen pohjalta ERVV voi laskea kullekin takaajalle tämän sopimuksen mukaisesti myönnetyistä takauksista maksettavan korvauksen, joka maksetaan kullekin takaajalle pro rata -suhteessa siihen, millaisella osuudella se on osallistunut tämän sopimuksen nojalla myönnettyihin takauksiin.

(10) Euroalueen jäsenvaltiot, jotka ovat mahdollisia lainansaajia, voivat pyytää ja tehdä lainaohjelmia vain tämän sopimuksen voimaantulopäivän ja 30 päivän kesäkuuta 2013 välisenä aikana (sillä edellytyksellä, että ennen tätä päivää tehtyjen lainaohjelmien mukaiset lainat voidaan maksaa tämän päivän jälkeen).

(11) Tämän sopimuksen täytäntöönpanon jälkeen osapuolet sopivat seuraavista malleista: (i) takaukset, (ii) lainaohjelmat, (iii) varainhankintavälineiden asiakirjat, (iv) velkakirjan haltijoiden edustajien nimeämisjärjestelyt, (v) varainhankintavälineiden välitys- ja merkintäsopimukset sekä (vi) EIP:n tai jonkin muun viraston, toimielimen tai henkilön kanssa tehtävä asiamies- tai palvelutasosopimus.

3. LAINAN MAKSUJEN VALMISTELU JA HYVÄKSYMINEN

(1) Ennen lainaohjelman mukaisen lainan maksamista komissio esittää yhdessä EKP:n kanssa euroryhmän työryhmälle kertomuksen, jossa tarkastellaan sitä, miten kyseinen lainansaaja noudattaa yhteisymmärryspöytäkirjassa ja siihen (mahdollisesti) liittyvässä neuvoston päätöksessä asetettuja ehtoja. Takaajat arvioivat ohjelman noudattamista ja päättävät yksimielisesti, sallivatko ne kyseisen lainan maksamisen. Ensimmäinen laina, jonka lainansaaja ottaa lainaohjelman perusteella, myönnetään yhteisymmärryspöytäkirjan allekirjoituksen jälkeen, eikä siitä laadita kertomusta.

(2) Lainansaajan esitettyä rahoituspyynnön (jäljempänä ""rahoituspyyntö"") kyseisen lainaohjelman ehtojen mukaisesti ja pyytää sen perusteella lainaa takaajien on (ensimmäistä lainaa lukuun ottamatta) tarkasteltava komission kertomusta, jossa käsitellään sitä, miten lainanottaja on noudattanut yhteisymmärryspöytäkirjaa ja asianomaista neuvoston päätöstä (jos sellainen on tehty). Jos takaajat katsovat yksimielisesti, että lainansaaja on noudattanut lainaohjelman ehtoja, ja ovat tyytyväisiä yhteisymmärryspöytäkirjan ehtojen noudattamiseen, euroryhmän työryhmän puheenjohtaja pyytää kirjallisesti ERVV:ää tekemään ehdotuksen yksityiskohtaisiksi lainaehdoiksi, joiden tarjoamista lainansaajalle se suosittelee, lainaohjelman ja yhteisymmärryspöytäkirjan rajoitusten mukaisesti ja ottaen huomioon velan kestävyyden sekä velkakirjojen liikkeeseenlaskun markkinatilanteen. ERVV:n ehdotuksessa on eriteltävä lainan määrä, jonka ERVV on oikeutettu myöntämään lainaohjelman perusteella, sekä kyseisen lainan ehdot, mukaan luettuna lainan määrä, lainan nettomäärä, voimassaoloaika, lyhennyssuunnitelma ja lainan korkotaso (marginaali mukaan luettuna). Jos euroryhmän työryhmä hyväksyy tämän ehdotuksen, euroryhmän työryhmän puheenjohtajan on pyydettävä ERVV:ää lähettämään lainansaajalle hyväksymisilmoituksen (jäljempänä ""hyväksymisilmoitus""), jossa vahvistetaan lainan ehdot.

(3) ERVV käynnistää viimeistään lainaohjelman allekirjoittamisen jälkeen menettelyt varainhankintavälineiden liikkeeseen laskemiseksi tai niissä osallisena olemiseksi osana ERVV-ohjelmaa (ohjelmia) tai muulla tavalla ja pyytää tarvittaessa takaajia myöntämään (edellä olevan) 2 artiklan mukaiset takaukset, jotta ERVV:llä on riittävästi varoja, kun se suorittaa kyseisen lainaan kuuluvia maksuja.

(4) Ennen hyväksymisilmoituksen antamista euroryhmän työryhmän puheenjohtajan on tarvittaessa ilmoitettava komissiolle ja ERVV:lle, jos jokin takaaja on ilmoittanut olevansa 2 artiklan 7 kohdassa kuvatussa tilanteessa, ja tähän liittyvä euroalueen jäsenvaltioiden päätös. Euroryhmän työryhmän puheenjohtajan on ilmoitettava takaajien päätöksistä ERVV:lle, komissiolle ja euroalueen jäsenvaltioille vähintään kolmekymmentä (30) työpäivää ennen kyseisten varainhankintavälineiden liikkeeseenlaskupäivää tai osallistumispäivää.

(5) Maksupäivänä ERVV:n on maksettava laina lainansaajalle siirtämällä lainan nettomäärä ERVV:n tililtä ja kyseisen lainansaajan tilille, jotka on avattu lainaohjelmaa varten EKP:ssä.

4. VARAINHANKINTAVÄLINEIDEN LIIKKEESEENLASKU TAI NIIHIN OSALLISTUMINEN

(1) ERVV voi varainhankintastrategiansa mukaisesti laskea liikkeeseen varainhankintavälineitä, joille on myönnetty erillinen takaus, tai olla osallisena niissä, tai se laatia yhden tai useampia ERVV-ohjelmia sellaisten varainhankintavälineiden liikkeeseen laskemiseksi, joille on myönnetty takaus ja joilla rahoitetaan lainoja tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti. ERVV voi laatia ohjelmaesitteen (jäljempänä ""ohjelmaesite"") jokaisesta ERVV-ohjelmasta, ja jokaisen yksittäisen varainhankintavälineen liikkeeseenlaskun on vastattava lopullisia ehtoja (jäljempänä ""lopulliset ehdot""), joissa määrätään kunkin liikkeeseenlaskun yksityiskohtaiset rahoitusehdot. ERVV voi laatia vaihtoehtoisesti varainhankintavälineiden liikkeeseenlaskua koskevan tietomuistion (jäljempänä ""tietomuistio"") (joka ei ole esitedirektiivissä 2003/71/EY tarkoitettu esite). Ohjelmaesitteisiin, lopullisiin ehtoihin, esitteisiin, tietomuistioon tai asiaa koskeviin aineistoihin, jotka koskevat varainhankintavälineiden liikkeeseenlaskua tai syndikointia, on viitattava nimellä ""tarjousaineistot"". ERVV:n on myös sovittava tällaisiin varainhankintavälineisiin liittyvästä asianmukaisesta sopimusaineistosta.

(2) ERVV laatii liikkeeseen laskemiaan varainhankintavälineitä tai varainhankintavälineitä, joissa se on osallisena, koskevat yleiset ehdot. Nämä voivat sisältää ehdot, joita sovelletaan joko ERVV:n vedotessa takauksiin, jos se ennakoi alijäämää ennen suunnitelmanmukaista maksupäivää, tai asianomaisen varainhankintavälineen haltijan edustajan vedotessa takauksiin (jos ERVV ei ole maksanut varainhankintavälineen korkoa tai pääomaa suunnitelman mukaisesti erääntymispäivänä). Yleisissä ehdoissa on selvennettävä, että varainhankintavälineiden maksusuunnitelmaa ei nopeuteta, vaikka tällaisilla varainhankintavälineillä rahoitetun lainan maksamista nopeutettaisiin tai laina maksettaisiin ennenaikaisesti mistä tahansa syystä.

(3) Kun varainhankintavälineitä suunnitellaan ja niistä neuvotellaan erikseen tai ERVV-ohjelman (ohjelmien) yhteydessä, ERVV voi:

(a) nimetä liikkeeseenlaskun järjestävät pankit, johtajapankit ja järjestäjät sekä pitää näihin yhteyttä ja neuvotella näiden kanssa;

(b) nimetä luottoluokituslaitokset ja luottoluokituslaitosten neuvonantajat ja pitää näihin yhteyttä ja neuvotella näiden kanssa sekä toimittaa näille sellaiset tiedot ja asiakirjat ja järjestää sellaiset esittelyt, jotka ovat tarpeen vaadittujen luokitusluokkien saamiseksi;

(c) nimetä maksuasiamiehet, liikkeeseenlaskuasiamiehet, varainhankintavälineen haltijan edustajan, lakimiehet ja muut neuvonantajat ja pitää näihin yhteyttä ja neuvotella näiden kanssa;

(d) nimetä yleiset selvittäjät ja selvitysjärjestelmät, kuten Euroclear ja/tai Clearstream, varainhankintavälineiden selvittämiseksi ja pitää näihin yhteyttä ja neuvotella näiden kanssa;

(e) osallistua sijoittajaesittelyihin ja road show -tilaisuuksiin avustaakseen varainhankintavälineiden liikkeeseenlaskussa tai syndikoinnissa ERVV-ohjelman (ohjelmien) mukaisesti;

(f) neuvotella kaikista varainhankintavälineisiin ja ERVV-ohjelmaan (ohjelmiin) liittyvistä oikeudellisista asiakirjoista, panna ne täytäntöön ja allekirjoittaa ne; ja

(g) toteuttaa yleisesti muita toimia, jotka ovat välttämättömiä ERVV-ohjelman (ohjelmien) onnistuneen suunnittelun ja täytäntöönpanon sekä varainhankintavälineiden liikkeeseenlaskun tai niissä osallisena olemisen kannalta.

(4) Jollei markkinaolosuhteista ja tämän 4 artiklan ehdoista muuta johdu, ERVV rahoittaa lainat laskemalla liikkeeseen varainhankintavälineitä tai olemalla osallisena niissä yhteensovitetun varainhankinnan pohjalta siten, että varainhankintavälineillä, joilla laina rahoitetaan, on olennaisilta osin sama rahoitusprofiili määrän, liikkeeseenlaskun ajankohdan, valuutan, takaisinmaksun, viimeisen erääntymispäivän ja korkoperustan osalta, edellyttäen, että lainojen suunnitelmanmukaiset maksupäivämäärät ovat mahdollisuuksien mukaan vähintään neljätoista (14) työpäivää ennen kyseisten varainhankintavälineiden suunnitelmanmukaisia maksupäivämääriä, jotta maksujen käsitteleminen on mahdollista.

(5) Jos markkinaolosuhteiden tai ERVV:n ERVV-ohjelman (ohjelmien) mukaisesti liikkeeseen laskemien varainhankintavälineiden tai varainhankintavälineiden, joissa se on osallisena, määrän takia ei ole käytännöllistä tai mahdollista laskea liikkeeseen varainhankintavälineitä tai olla osallisena niissä tarkasti yhteensovitetun varainhankinnan pohjalta, ERVV voi pyytää takaajia sallimaan ERVV:n varainhankinnassa joustoa siten, että sen varainhankintaa ei soviteta yhteen sen antamien lainojen kanssa etenkään (a) varainhankintavälineiden valuutan, (b) varainhankintavälineiden liikkeeseenlaskun tai niihin osallistumisen ajankohdan (c) liikkeeseen laskettavien tai myönnettävien varainhankintavälineiden korkoperustan ja/tai (d) maturiteetti- ja takaisinmaksuprofiilin (mukaan lukien mahdollisuus laskea liikkeeseen lyhytaikaisia velkainsitoumuksia tai yritystodistuksia tai sopia muista takaajien takaamista rahoitusjärjestelyistä) ja (e) voimassa olevan lainaohjelman mukaisten lainojen ennakkorahoitusmahdollisuuden osalta. Takaajat voivat päättää yksimielisesti, että ERVV:lle sallitaan jonkinasteinen jousto varainhankinnassa, ja niiden on määrättävä rajoitukset ja rajat, joiden mukaisesti ERVV voi ottaa käyttöön yhteensovittamattoman varainhankintastrategian (jäljempänä ""monipuolinen varainhankintastrategia"").

(6) Kun otetaan huomioon, että monipuolinen varainhankintastrategia edellyttää muutos- ja perusriskien hallintaa, jos ERVV:n sallitaan ottaa käyttöön monipuolinen varainhankintastrategia, se voi siirtää tällaisten varainhankintatoimien johtamisen, varoihin ja velvollisuuksiin liittyvät hallintatoimet ja minkä tahansa asiaan liittyvän valuutta-, korkotaso- tai maturiteettieron suojautumisvälineen hoitamisen yhdelle tai useammalle euroalueeseen kuuluvan jäsenvaltion velanhoitoyksikölle tai muille sellaisille takaajien yksimielisesti hyväksymille laitoksille, joilla on oikeus saada näistä palveluista korvaus tavanomaisten markkinaehtojen mukaan ja joille maksettava korvaus katsotaan ERVV:n toimintakustannukseksi.

5. VAKUUSJÄRJESTELYT, MAKSUVALMIUS JA OMIEN VAROJEN HOITO

(1) ERVV:n ohjelman vakuusjärjestelyihin on sisällytettävä seuraavat osatekijät:

(a) takaajat ja erityisesti tiedot siitä, että jokainen takaaja osallistuu takaukseen tarkistetun osallistumisosuuden mukaisesti ja että jokaisen takaajan myöntämä takaus on 120 prosenttia kyseisten varainhankintavälineiden määrien tarkistetusta osallistumisosuudesta;

(b) kassavaranto toimii puskurirahastona. Kassavaranto on, käytöstä riippuen, sen voimassaolon ajan sijoitettava korkealaatuisiin likvideihin velkainstrumentteihin. Kaikkien ERVV:n myöntämien lainojen ja liikkeeseen laskemien varainhankintavälineiden takaisinmaksun jälkeen kassavarannon saldo on käytettävä ensiksi sellaisten takaajien maksamien summien takaisinmaksuun, joita ei ole maksettu takaisin asianomaisilta lainansaajilta takaisinperityistä määristä, ja toiseksi takaajille suoritettaviin korvauksiin niiden tämän sopimuksen mukaisesti myöntämien takauksien mukaisesti, kuten 2 artiklan 9 kohdassa on esitetty; ja

(c) sellaiset muut tämän 5 artiklan nojalla mahdollisesti hyväksyttävät vakuusjärjestelymekanismit.

(2) Jos lainansaaja maksaa myöhässä tai jättää maksamatta lainasopimuksen mukaisen maksun, minkä takia ERVV:n liikkeeseen laskeman varainhankintavälineen koron tai pääoman suunnitelmanmukaiseen maksamiseen käytettävissä olevat varat ovat liian pienet, ERVV

(a) pyytää ensin maksua pro rata pari passu -periaatteen pohjalta (tasasuhteisesti ja yhtäläisin oikeuksin) takaajilta, joiden kyseiselle varainhankintavälineelle myöntämä takaus on korkeintaan 120 prosenttia erääntyneen mutta maksamattoman määrän tarkistetusta osallistumisosuudesta;

(b) toiseksi, jos 5 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisilla toimilla ei poisteta alijäämää kokonaan, vapauttaa kassavarannosta varoja tällaisen alijäämän kattamiseksi; ja

(c) kolmanneksi ryhtyy muihin toimiin, jotka ovat käytettävissä, jos 5 artiklan 3 kohdan nojalla on hyväksytty täydentäviä vakuusjärjestelymekanismeja.

(3) Euroalueen jäsenvaltiot voivat päättää yksimielisesti hyväksyä ja ottaa käyttöön sellaisia muita asianmukaisiksi katsomiaan vakuusjärjestelymekanismeja tai tarvittaessa mukauttaa olemassa olevia vakuusjärjestelymekanismeja ERVV:n liikkeeseen laskemien tai sopimien varainhankintavälineiden luottokelpoisuuden parantamiseksi tai ylläpitämiseksi tai parantaakseen ERVV:n varainhankinnan tehokkuutta. Tällaisiin muihin vakuusjärjestelyihin kuuluvia menettelyjä voivat olla muun muassa huonommassa etuoikeusasemassa olevien lainojen tarjoaminen, varastointimenettelyyn asettaminen, ERVV:n likviditeettisopimukset tai backstop-järjestelyt tai ERVV:n liikkeeseen laskemat huonommassa etuoikeusasemassa olevat velkakirjat.

(4) Jos takaaja ei ole suorittanut erääntynyttä maksua, joka on maksettava takauksen johdosta, minkä seurauksena ERVV nostaa varoja kassavarannosta alijäämän poistamiseksi 5 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisesti, takaajan on hyvitettävä kyseinen määrä ERVV:lle ensimmäisen kirjallisen pyynnön jälkeen korkoineen, ja korkoperusteena on käytettävä yhden kuukauden EURIBORia, johon lisätään 500 peruspistettä, siitä päivästä alkaen, jolloin varat nostettiin kassavarannosta, siihen päivään asti, jolloin kyseinen takaaja hyvittää määrän ERVV:lle korkoineen. ERVV käyttää tällaiset hyvitetyt määrät (ja niistä kertyneet korot) kassavarannon täydentämiseen.

(5) ERVV:n varainhankinnan edellyttämän riittävän maksuvalmiuden turvaamiseksi:

(a) jokaisen euroalueen jäsenvaltion on varmistettava, että ERVV:lle voidaan myöntää vastapuolilimiitti tällaisen euroalueen jäsenvaltion velanhoitoyksikön lainanhoitojärjestelyjen käteisvarojen hoitoa varten; ja

(b) jokaisen euroalueen jäsenvaltion on tehtävä yhteistyötä ERVV:n avustamiseksi, jotta varmistetaan, että sen varainhankintavälineet täyttävät sovellettavat kriteerit tullakseen hyväksytyksi vakuudeksi eurojärjestelmän toiminnoissa.

(6) Jotta minimoidaan negatiivinen tuotto mahdollista monipuolista varainhankintastrategiaa sovellettaessa, ERVV:llä on oikeus tehdä talletuksia tai muita sijoituksia, joilla minimoidaan rahoituserojen tai negatiivisen tuoton riskit ERVV:n hallituksen jäsenten sopiman sijoitusstrategian mukaisesti.

6. TAKAUSVAATIMUKSET

(1) Jos ERVV havaitsee, ettei se ole vastaanottanut täysimääräisinä lainasta erääntyviä maksuja ja jos kyseisestä vajeesta käyttövaroihin aiheutuvan alijäämän vuoksi käyttövarat eivät riitä ERVV:n liikkeeseen laskemien varainhankintavälineiden erääntyviin pääoman tai koron maksuihin tai ne eivät riitä jonkin muun välineen tai sopimuksen nojalla ERVV:lle erääntyviin maksuihin, jolle on myönnetty tämän sopimuksen mukainen takaus, se ilmoittaa välittömästi asiasta kirjallisesti euroryhmän työryhmän puheenjohtajalle, komissiolle ja kullekin takaajalle sekä ilmoittaa kullekin takaajalle sen tämän sopimuksen mukaiset, takauskohtaiset osuudet kyseisestä alijäämästä sekä vaatii kirjallisesti kutakin takaajaa suorittamaan ERVV:lle takaajan osuuden alijäämästä ajankohtana (jäljempänä ""takauksen maksupäivä""), joka on vähintään kaksi (2) työpäivää ennen ERVV:n suoritettavana olevien kyseisten summien eräpäivää (jäljempänä ""ERVV:n takausvaatimus"").

(2) Kukin takaaja maksaa takauksen maksupäivänä ERVV:lle (tai kyseisen varainhankintavälineen maksuasiamiehelle, jos niin on asiaa koskevissa asiakirjoissa määrätty) selvitettyinä varoina oman osuutensa summasta, jota vaaditaan ERVV:n sille osoittamassa ERVV:n takausvaatimuksessa.

(3) Jos ERVV laiminlyö ERVV:n liikkeeseen laskeman varainhankintavälineen erääntyvän koron maksun tai erääntyvän pääoman maksun sen eräpäivänä, asianomaisella velkakirjan haltijan edustajalla on oikeus vaatia kirjallisesti (jäljempänä ""velkakirjan haltijan edustajan takausvaatimus"") takaajia (jäljennös vaatimuksesta on toimitettava ERVV:lle) maksamaan erääntyvän koron maksusta ja/tai erääntyvän pääoman maksusta puuttuva maksamaton määrä. Vastaavasti jos ERVV laiminlyö maksun, joka erääntyy minkä tahansa muun ERVV:n ja vastapuolen (jäljempänä ""vastapuoli"") välisen sellaisen välineen tai sopimuksen nojalla, jolle on myönnetty tämän sopimuksen mukainen takaus (joka on annettu 2 artiklan 3 kohdan mukaisen varainhankintavälineen liikkeeseenlaskuun läheisesti liittyvään tarkoitukseen), kyseisellä vastapuolella on oikeus vaatia kirjallisesti (jäljempänä ""vastapuolen takausvaatimus"") takaajia (jäljennös vaatimuksesta on toimitettava ERVV:lle) maksamaan kyseisestä erääntyvästä maksusta puuttuva maksamaton määrä. Jos takaajat ja ERVV vastaanottavat velkakirjan haltijan edustajan takausvaatimuksen tai vastapuolen takausvaatimuksen, kukin takaaja suorittaa myöntämänsä takauksen ehtojen mukaisesti selvitettyinä varoina oman osuutensa summasta, jota vaaditaan asianmukaisesti kyseisessä velkakirjan haltijan edustajan takausvaatimuksessa tai vastapuolen takausvaatimuksessa. Takausten mukaisten maksujen koordinoinnissa sovellettavat yksityiskohtaiset maksumenettelyt määritetään varainhankintavälineiden liikkeeseenlaskua sekä niihin liittyviä takauksia koskevissa asiakirjoissa.

(4) Jos lainan takaisinmaksujen alijäämä aiheuttaa sekä ERVV:n takausvaatimuksen että velkakirjan haltijan edustajan takausvaatimuksen (tai vastapuolen takausvaatimuksen), asianomaisten takaajien velvollisuutena on maksaa niitä koskevien takausten mukaisesti yksi maksu, eikä kaksinkertaista huomiointia tapahdu.

(5) Sopimuspuolet hyväksyvät ja sopivat, että jokaisella takaajalla on oikeus maksaa mikä tahansa ilman tutkintaa sitovalta vaikuttava ERVV:n takausvaatimus, velkakirjan haltijan edustajan takausvaatimus tai vastapuolen takausvaatimus tarvitsematta ilmoittaa siitä ERVV:lle tai muille sopimuspuolille tai suorittaa muita tutkimuksia tai tiedusteluja. ERVV valtuuttaa peruuttamattomasti jokaisen takaajan noudattamaan jokaista takausvaatimusta.

(6) ERVV ja jokainen sopimuspuoli hyväksyvät ja sopivat, että kukaan takaajista:

(i) ei ole velvollinen suorittamaan tutkimusta tai pyytämään vahvistusta ennen maksuvaatimuksen maksamista;

(ii) ei ole osallisena:

(1) vaatimuksen lainmukaisuuteen tai muuhun perustana olevaan liiketoimeen tai kuittaukseen, väitteeseen tai vastavaatimukseen, jollaisen kuka tahansa voi esittää;

(2) minkään vaatimuksen perustana olevan asiakirjan muuttamisessa; tai

(3) sellaisessa asiakirjassa tai vakuudessa, joka on laiton, pätemätön tai jota ei voida panna täytäntöön.

(7) ERVV on velvollinen korvaamaan jokaiselle takaajalle niiden maksamat takausvaatimukset ja hyvittämään jokaiselle takaajalle takauksesta aiheutuvan tappion tai korvausvelvollisuuden. ERVV:n korvausvelvollisuus rajoittuu tosiasiallisiin määriin, jotka on saatu lainansaajilta, joiden lainat aiheuttivat varojen alijäämän.

(8) Jos takaaja suorittaa takauksensa nojalla maksun, 6 artiklan 5 kohdassa mainitun ERVV:n korvausvelvollisuuden lisäksi ERVV luovuttaa ja siirtää kyseiselle takaajalle kyseistä lainaa koskevat ERVV:n oikeudet ja korot, jotka vastaavat lainansaajan maksamien maksujen alijäämää ja takaajan takauksen perusteella suorittamaa maksua. ERVV säilyy lainan hallinnoijana asianomaiselle takaajalle luovutetun ja siirretyn osuuden osalta, jotta helpotetaan lainan koordinoitua hallinnointia ja kaikkien takaajien kohtelua pari passu toisiinsa nähden.

(9) Kaikki takaajat ovat tasavertaisia ja pari passu toisiinsa nähden, etenkin niiden suorittamien, takauksien mukaisten määrien korvaamisen osalta. Kuitenkin jos takaaja on 5 artiklan 4 kohdan nojalla velkaa ERVV:lle tai 7 artiklan 1 kohdan nojalla velkaa muille takaajille, tällaiselle takaajalle korvaamisessa menetellään siten, että asianomaisilta lainansaajilta perityksi saadut määrät, jotka ERVV:n olisi muutoin määrä maksaa tällaiselle takaajalle, käytetään ensisijaisesti 5 artiklan 4 kohdan mukaisesti erääntyvän määrän takaisinmaksuun tai muille takaajille 7 artiklan 1 kohdan mukaisesti erääntyvän määrän maksuun.

7. TAKAAJIEN VÄLISET MAKSUT

(1) (a) Jos takaajalle esitetään vaatimuksia sen myöntämästä takauksesta tai sille aiheutuu takauksesta kuluja, tappioita, kustannuksia tai maksuvelvollisuuksia (jäljempänä ""takausvastuut"") ja takausvastuiden kokonaismäärä ylittää annettuun takaukseen vaaditun maksuosuuden, sillä on oikeus saada korvauksia ja hyvityksiä ensimmäisen kirjallisen pyynnön jälkeen muilta takaajilta tällaisista takausvastuista siten, että kukin takaaja lopulta vastaa ainoastaan vaaditun maksuosuutensa verran takausvastuiden kokonaismäärästä, edellyttäen että jos takaajan takausvastuiden kokonaismäärä ei alene siltä vaaditun maksuosuuden mukaiseksi kolmen (3) työpäivän kuluessa, muut takaajat (lukuun ottamatta väistyviä takaajia) korvaavat kyseiselle takaajalle vaaditun maksuosuuden ylittävän määrän, kunkin takaajan (lukuun ottamatta väistyviä takaajia) korvausosuuden määräytyessä pro rata -säännön mukaisesti. ""Vaadittu maksuosuus"" vastaa kuhunkin takaukseen liittyvää tarkistettua osallistumisosuutta. Takaajan toiselle takaajalle maksamalle, tämän 7 artiklan mukaiselle hyvitykselle tai korvaukselle maksetaan korkoa, joka on yhden kuukauden EUROBOR lisättynä 500 peruspisteellä ja jota kertyy maksun vaatimuspäivästä siihen päivään asti, kunnes kyseinen takaaja vastaanottaa kyseisen maksun.

(b) Tämän 7 artiklan määräyksiä sovelletaan soveltuvin osin, jos euroalueen jäsenvaltio myöntää takauksia tarkistetun osallistumisosuuden perustella yli sen, mitä sovellettaisiin sen jälkeen, kun 100 prosenttia takaussitoumuksista on koossa sillä edellytyksellä, että ilmaisu ""takaaja"" sisältää sellaisen euroalueen jäsenvaltion, joka ei vielä ole toimittanut sitoumusvahvistusta ennen kuin ERVV laskee liikkeeseen varainhankintavälineen tai osallistuu varainhankintavälineeseen.

(2) Takaajan velvollisuudet hyvittää tai korvata tämän artiklan mukaisia maksuja ovat jatkuvia velvoitteita, jotka käsittävät erääntyneiden maksujen kokonaismäärän riippumatta mahdollisesta välimaksusta tai lainan maksamisesta pois kokonaan tai osittain.

(3) Tämän artiklan mukaisiin takaajan hyvitys- ja korvausvelvollisuuksiin ei vaikuta mikään toimenpide, laiminlyönti, asia tai seikka, joka, jollei tätä artiklaa sovelleta, vähentäisi tai heikentäisi tämän artiklan mukaisia maksuvelvollisuuksia tai vapauttaisi niistä (rajoituksetta ja huolimatta siitä, oliko joku toinen siitä tietoinen tai ei), mukaan lukien:

(i) mikä tahansa ajankohta, myönnetty lupa tai akordi, kenelle tahansa;

(ii) kenenkään vapauttaminen minkäänlaisen akordin tai järjestelyn ehtojen mukaan;

(iii) myynti, muuttaminen, kompromissi, vaihto, uusiminen tai vapauttaminen, tai kieltäytyminen tai laiminlyönti päättää, ottaa tai panna täytäntöön mitään oikeuksia tai vakuuksia kenenkään pääomasta; tai poissaolo tai jonkin muodollisuuden tai muun vaatimuksen laiminlyönti tai epäonnistuminen vakuuden täyden arvon realisoimisessa;

(iv) mikä tahansa kyvyttömyys tai toimivallan, valtuutuksen tai oikeushenkilöllisyyden puuttuminen tai hajoaminen tai minkä tahansa henkilön jäsenistön tai aseman muutos;

(v) mikä tahansa lainaohjelman, lainan tai muun asiakirjan tai vakuuden muutos (riippumatta siitä, kuinka olennainen se on) tai korvaaminen;

(vi) mikä tahansa asiakirjan tai vakuuden mukainen kenen tahansa maksuvelvollisuuden laittomuus, pätemättömyys tai se seikka, ettei maksuvelvollisuutta voida panna täytäntöön;

(vii) maksukyvyttömyys- tai vastaava menettely.

8. TAKAUKSIEN LASKENTA JA MUUTTAMINEN

(1) Sopimuspuolet hyväksyvät, että ERVV voi nimittää EIP:n (tai takaajien yksimielisesti hyväksymän vastaavan muun laitoksen, elimen, EU:n toimielimen tai rahoituslaitoksen) laatimaan laskelmia, jotka liittyvät tähän sopimukseen, kuhunkin lainaohjelmaan, ERVV:n varainhankintaan laskemalla liikkeeseen tai olemalla osallisena varainhankintavälineissä (tai muulla tavoin) sekä takauksiin. Jos EIP (tai vastaava muu laitos, elin, EU:n toimielin tai rahoituslaitos) hyväksyy mainitunlaisen nimityksen, se laskee kunkin lainan korkokannan asianomaisen lainaohjelman ehtojen mukaisesti, laskee kunakin koronmaksupäivänä maksettavat määrät ja ilmoittaa niistä kyseiselle lainansaajalle ja ERVV:lle, sekä tekee kaikki muut laskelmat ja ilmoitukset, joita tämä sopimus, takaukset ja varainhankintavälineet edellyttävät.

(2) Jos takaaja joutuu merkittäviin taloudellisiin vaikeuksiin ja pyytää vakautustukilainaa tai saa taloudellista tukea vastaavasta ohjelmasta, se (jäljempänä ""väistyvä takaaja"") voi pyytää muita takaajia keskeyttämään sen sitoumuksen myöntää tämän sopimuksen mukaisia uusia takauksia. Jäljelle jäävät takaajat voivat yksimielisesti ja toimien euroryhmän työryhmän kokouksissa päättää hyväksyä tällaisen pyynnön, ja siinä tapauksessa väistyvää takaajaa ei vaadita antamaan takausta ERVV:n liikkeeseen laskemille varainhankintavälineille tai varainhankintavälineille, joissa ERVV on osallisena ja uusia tämän sopimuksen mukaisesti myönnettäviä takauksia myöntävät jäljelle jääneet takaajat, ja uusien takausten myöntämistä varten tarkistettuja osallistumisosuuksia muutetaan vastaavasti. Nämä muutokset eivät vaikuta väistyvän takaajan voimassa olevia takauksia koskevaan vastuuseen. Tässä yhteydessä hyväksytään ja sovitaan, että Helleenien tasavalta katsotaan väistyväksi takaajaksi tämän sopimuksen voimaantulosta alkaen.

9. LAINAOHJELMAN MUKAISTEN VELVOITTEIDEN NOUDATTAMATTA JÄTTÄMINEN JA MUUTOKSET JA/TAI VAPAUTUKSET

(1) Jos ERVV saa tiedon lainaohjelman mukaisen velvoitteen noudattamatta jättämisestä, sen on välittömästi ilmoitettava asiasta takaajille (euroryhmän työryhmän puheenjohtajan välityksellä), komissiolle ja EKP:lle sekä tehtävä ehdotus, kuinka sen takia toimitaan. Euroryhmän työryhmän puheenjohtaja sovittaa yhteen takaajien kannan ja ilmoittaa ERVV:lle, komissiolle ja EKP:lle tehdystä päätöksestä. Sen jälkeen ERVV panee päätöksen täytäntöön kyseisen lainaohjelman mukaisesti.

(2) Jos ERVV:n tietoon tulee tilanne, jossa lainaohjelman mukaista lainaa on mahdollisesti muutettava, järjesteltävä uudelleen ja/tai siitä on vapautettava, ERVV:n on ilmoitettava asiasta takaajille euroryhmän työryhmän puheenjohtajan välityksellä, komissiolle ja EKP:lle sekä tehtävä ehdotus, kuinka sen takia toimitaan. Euroryhmän työryhmän puheenjohtaja sovittaa yhteen takaajien kannan ja ilmoittaa ERVV:lle, komissiolle ja EKP:lle tehdystä päätöksestä. Sen jälkeen ERVV panee päätöksen täytäntöön ja takaajien ohjeiden mukaisesti neuvottelee ja allekirjoittaa kyseisen muutoksen, uudelleenjärjestelyn tai vapautuksen tai uuden lainasopimuksen kyseisen lainansaajan kanssa tai toteuttaa muun tarvittavan järjestelyn.

(3) Jos muissa kuin 9 artiklan 1 ja 2 kohdassa mainituissa tapauksissa ERVV:n tietoon tulee tilanne, jossa takaajien tulisi ilmaista mielipiteensä tai ryhtyä toimenpiteisiin lainaohjelmaan liittyvässä asiassa, se ilmoittaa tilanteesta takaajille euroryhmän työryhmän puheenjohtajan välityksellä ja tekee ehdotuksen siitä, kuinka sen takia toimitaan. Euroryhmän työryhmän puheenjohtaja sovittaa yhteen takaajien kannan ja ilmoittaa ERVV:lle, komissiolle ja EKP:lle tehdystä päätöksestä. Sen jälkeen ERVV panee tehdyn päätöksen täytäntöön tarvittavalla tavalla.

(4) Jos euroalueen jäsenvaltiot hyväksyvät lainansaajan kanssa tehdyn yhteisymmärryspöytäkirjan muuttamisen, komissio valtuutetaan allekirjoittamaan kyseisen yhteisymmärryspöytäkirjan muutokset euroalueen jäsenvaltioiden puolesta.

10. ERVV, TAKAAJIEN KESKINÄISET PÄÄTÖKSET, HALLITUKSEN JÄSENET JA HALLINTO

(1) ERVV:llä on hallitus, jossa on yhtä monta jäsentä kuin ERVV:llä on osakkeenomistajia. Kullakin ERVV:n osakkeenomistajalla on oikeus esittää yhtä henkilöä ERVV:n hallituksen jäseneksi, ja ERVV:n muut osakkeenomistajat sitoutuvat täten peruuttamattomasti käyttämään ääntään ERVV:n osakkeenomistajina asinomaisissa yhtiökokouksissa kyseisen euroalueen jäsenvaltion esittämän henkilön hyväksymiseksi hallituksen jäseneksi. Samoin ne käyttävät ääntään ERVV:n osakkeenomistajina erottaakseen ERVV:n hallituksen jäsenen, jos kyseistä henkilöä hallituksen jäseneksi esittänyt euroalueen jäsenvaltio pyytää hänen erottamistaan hallituksesta.

(2) Kukin ERVV:n osakkeenomistaja esittää ERVV:n hallituksen jäseneksi euroryhmän työryhmässä olevaa edustajaansa (tai tämän sijaisena kyseisessä ryhmässä toimivaa edustajaa). Komissiolla ja EKP:llä on kummallakin oikeus nimittää hallituksen kokouksiin osallistuva ja havaintonsa mahdollisesti esittävä tarkkailija, jolla ei kuitenkaan ole äänioikeutta. Hallitus voi sallia Euroopan unionin toimielimen nimittää tällaisen tarkkailijan.

(3) Jos jonkun hallituksen jäsenen paikka vapautuu, kukin euroalueen jäsenvaltio varmistaa, että sen esityksestä nimitetty hallituksen jäsen hyväksyy uudeksi hallituksen jäseneksi henkilön, jonka nimittämistä esittää sellainen euroalueen jäsenvaltio, jonka esittämää henkilöä ei ole hallituksen jäsenenä.

(4) Euroalueen jäsenvaltiot hyväksyvät, että jos ERVV:n hallitus joutuu äänestämään, kullakin euroalueen jäsenvaltion hallitukseen esittämällä jäsenellä on painotettu määrä siitä äänten kokonaismäärästä, joka vastaa sitä osakkeiden määrää, jonka kyseisen jäsenen nimittäneen euroalueen jäsenvaltio omistaa ERVV:n merkitystä osakepääomasta.

(5) Takaajat sopivat, että seuraavat takaajan roolia ja vastuita koskevat seikat edellyttävät takaajien yksimielistä hyväksyntää:

(a) päätökset, jotka liittyvät lainaohjelman myöntämiseen euroalueen jäsenvaltiolle, mukaan lukien tähän liittyvän yhteisymmärryspöytäkirjan ja lainaohjelman hyväksyminen;

(b) päätökset, jotka koskevat voimassa olevan lainaohjelman mukaisten lainojen maksua ja erityisesti sitä, täyttyvätkö komission kertomuksessa esitetyn perusteella lainanmaksun ennakkoehdot;

(c) tähän sopimukseen mahdollisesti tehtävät muutokset, mukaan lukien lainaohjelmien myöntämisen saatavuusajan muutokset;

(d) seuraaviin lainaohjelman ehtoihin mahdollisesti tehtävät muutokset: lainaohjelman pääoman kokonaismäärä, saatavuusaika, maksamattoman lainan takaisinmaksu tai korko;

(e) ERVV-ohjelman ehdot, ohjelman suuruus ja tarjousaineiston hyväksyminen;

(f) päätös, jonka nojalla nykyinen takaaja saa lakata antamasta takauksia;

(g) vakuusjärjestelyjen rakenteeseen tehtävät merkittävät muutokset;

(h) kunkin ERVV-ohjelman varainhankintastrategia sekä monipuolisen varainhankintastrategian sallivat päätökset (mukaan lukien tapa, jolla ERVV kohdentaa toimintakulunsa sekä lainojen ja lainaohjelmien varainhankintavälineiden rahoituskulut, jos monipuolinen varainhankintastrategia hyväksytään); tai

(i) tämän sopimuksen mukaisesti mahdollisesti annettavien takausten kokonaismäärän lisäys.

Tässä 10 artiklan 5 kohdassa tai muussa sellaisessa tämän sopimuksen ehdossa, jossa edellytetään takaajien yksimielistä päätöstä, yksimielisyydellä tarkoitetaan kaikkien läsnä olevien ja kyseiseen päätöksentekoon (puoltavasti tai vastustavasti äänestämällä) osallistuvien takaajien puoltavaa tai vastustavaa ääntä (jolloin ei oteta lukuun äänestämisestä pidättäytymistä tai poissaoloa) edellyttäen, että sellaisella takaajalla, joka ei enää anna uusia takauksia (erityisesti väistyvällä takaajalla), ei ole oikeutta äänestää uuden lainaohjelman tekemistä koskevasta päätöksestä, uudesta lainasta tai varainhankintavälineiden uudesta liikkeeseenlaskusta, jos se ei ole niiden takaaja, edellyttäen, että kyseisellä takaajalla on edelleen oikeus äänestää sellaisiin lainoihin tai varainhankintavälineisiin liittyvistä päätöksistä, joille se on antanut voimassapysyvän takauksen. Tällainen äänestys on pätevä ainoastaan, jos kokouksessa on läsnä enemmistö sellaisista äänioikeutetuista takaajista, joiden antamat takaussitoumukset ovat vähintään 2/3 kaikista annetuista takaussitoumuksista.

(6) Takaajat sopivat, että kaikista sellaisista asioista, joihin ei vaadita edellä olevan 10 artiklan 5 kohdan mukaista takaajien yksimielistä päätöstä tai jäljempänä olevan 10 artiklan 7 kohdan mukaista euroalueen jäsenvaltioiden yksimielistä päätöstä, ja varsinkin seuraavista takaajien roolia ja vastuita koskevista asioista päättää sellaisten takaajien enemmistö (joihin ei kuitenkaan lueta väistyviä takaajia), (i) joiden takaussitoumukset edustavat 2/3 takaussitoumusten kokonaismäärästä (jos takauksia ei ole annettu) tai (ii) jos takauksia on annettu, 2/3 annettujen ja voimassaolevien takauksien suurimmasta mahdollisesta yhteenlasketusta nimellisarvosta, edellyttäen, että tämän kynnysarvon ylittymisen laskennassa ei oteta huomioon väistyvien takaajien tai takauksen perusteella maksamatta jättäneiden takaajien antamien takausten nimellisarvoa (jäljempänä ""2/3 enemmistö""):

(a) kaikki sellaiset olemassa oleviin lainaohjelmiin tai lainoihin liittyvät päätökset, jotka eivät 10 artiklan 5 kohdan nojalla nimenomaisesti edellytä yksimielisyyttä, mukaan lukien sopimusrikkomuksia, oikeuksista luopumista, uudelleenjärjestelyjä ja lainaohjelmiin tai lainoihin liittyvien laiminlyöntien ilmoittamista koskevat päätökset;

(b) olemassa olevan (takaajien yksimielisesti hyväksymän) ERVV-ohjelman mukaiset liikkeeseenlaskut;

(c) velkaohjelmaan liittyvät toiminnalliset seikat (mukaan lukien järjestäjien, johtajapankkien, luottoluokituslaitosten, edunvalvojien ym. nimittäminen);

(d) hyväksytyn monipuolisen varainhankintastrategian yksityiskohtainen toteuttaminen;

(e) 10 artiklan 5 kohdan nojalla hyväksyttyjen vakuusjärjestelyjen yksityiskohtainen toteuttaminen.

10 artiklan 5 kohdan määräys, joka koskee sellaisia euroalueen jäsenvaltioita, jotka eivät enää myönnä uusia takauksia ja/tai ovat väistyviä takaajia, koskee tässä 10 artiklan 6 kohdassa tarkoitetuista päätöksistä suoritettavia äänestyksiä.

(7) Seuraavat ERVV:een liittyvät yhtiöasiat edellyttävät kaikkien euroalueen jäsenvaltioiden yksimielistä päätöstä:

-enimmäispääoman ja/tai merkityn ja kokonaan maksetun osakepääoman korottaminen;

- osakepääoman merkintäsitoumusten tason korottaminen;

- osakepääoman alentaminen;

- osingot;

- ERVV:n toimitusjohtajan palkkaaminen;

- tilinpäätösten hyväksyminen;

- yhtiön toiminta-ajan pidentäminen;

- selvitystilaan asettaminen;

- yhtiöjärjestyksen muuttaminen;

- muut mahdolliset seikat, joita ei ole nimenomaisesti käsitelty yhtiöjärjestyksessä tai tässä sopimuksessa.

(8) Takaajat tai euroalueen jäsenvaltiot (kulloisestakin tilanteesta riippuen) tekevät takaajia ja ERVV:ää koskevat, 10 artiklan 5, 6 ja 7 kohdassa tarkoitetut päätökset euroryhmän puitteissa pidettävissä kokouksissa, jolloin päätöksenteko voidaan siirtää euroryhmän työryhmälle. Euroryhmän työryhmän puheenjohtaja antaa kaikki tehdyt päätökset kirjallisesti tiedoksi ERVV:lle. Kyseistä päätöksentekoa varten komissio esittää kantansa erityisesti yhteisymmärryspöytäkirjaan ja lainaohjelmien ehdoista sekä muihin toimintaperiaatteisiin liittyvistä seikoista. ERVV esittää kantansa erityisesti lainaohjelmien toteuttamisesta, varainhankintavälineiden liikkeeseenlaskusta tai niihin osallistumisesta sekä itseään koskevista yleisistä yhtiöasioista.

(9) Kukin euroalueen jäsenvaltio vakuuttaa muille euroalueen jäsenvaltioille äänestävänsä ERVV:n osakkeenomistajana yhdenmukaisesti takaajien tai euroalueen jäsenvaltioiden (kulloisestakin tilanteesta riippuen) euroryhmän kokousten puitteissa asianmukaisella enemmistöllä tekemien päätösten mukaisesti sekä varmistavansa, että kyseisen jäsenvaltion ERVV:n hallituksen jäseneksi esittämä henkilö noudattaa kyseisiä päätöksiä.

(10) Lainaohjelmaan ja lainansaajaan liittyvän yhteisymmärryspöytäkirjan sekä yhteisymmärryspöytäkirjaan esitettyjen muutosten hyväksymistä koskevat euroalueen jäsenvaltioiden päätökset on tehtävä yksimielisesti.

(11) Euroalueen jäsenvaltiot saavat kansallisen lainsäädäntönsä sallimissa rajoissa maksaa korvauksia esityksensä perusteella ERVV:n hallituksen jäseniksi nimitetyille henkilöille.

(12) Jos euroalueen jäsenvaltiot sopivat yksimielisesti, että ERVV:n merkittyä kokonaan maksettua pääomaa korotetaan, kukin euroalueen jäsenvaltio merkitsee ja maksaa täysimääräisesti kyseisestä kokonaan maksetun pääoman korotuksesta osallistumisosuuttaan vastaavan osuuden kyseisestä kokonaan maksetun pääoman korotuksesta ERVV:n ilmoittamana ajankohtana tai sitä ennen.

(13) Tämän sopimuksen mukaisesti euroalueen jäsenvaltioiden tai takaajien päätösvaltaan kuuluvista asioista päätetään niin pian kuin on kohtuudella mahdollista ja tarpeellista. Tämän sopimuksen mukaisesti tehtävien päätösten aikatauluista voidaan myöhemmin antaa ohjeistuksia.

11. ERVV:N VOIMASSAOLOAIKA JA LAKKAUTTAMINEN

(1) Tämä sopimus on kaikilta osin voimassa niin kauan kuin mistä tahansa ERVV:n jonkin ERVV-ohjelman puitteissa myöntämästä lainasopimuksesta tai liikkeeseen laskemasta varainhankintavälineestä taikka mistä tahansa takaajille maksettavista korvaussummista on osa maksamatta.

(2) Euroalueen jäsenvaltiot sitoutuvat käynnistämään ERVV:n selvitystilatoimet ERVV:n yhtiöjärjestyksen mukaisesti mahdollisimman pian 30 päivän kesäkuuta 2013 jälkeen, kun kaikki euroalueen jäsenvaltioille myönnetyt lainat ja kaikki ERVV:n liikkeeseen laskemat varainhankintavälineet sekä kaikki mahdolliset takaajille suoritettavat korvausmäärät on maksettu takaisin kokonaisuudessaan.

(3) Jos selvitystilan hetkellä ERVV:llä on jäljellä maksuvelvoitteita, euroalueen jäsenvaltioiden on päätettävä viimeisessä yhtiökokouksessa perusteista, joiden mukaan kyseiset velvoitteet jaetaan euroalueen jäsenvaltioiden kesken.

(4) Jos ERVV:n selvitystilan päättyessä jäljelle jää varoja, ne on jaettava osakkeenomistajille määräsuhteessa sen mukaan, mikä on valtioiden omistusosuus ERVV:n osakepääomasta.

Ennen kyseisen ylijäämän olemassaolon määrittämistä on toteutettava seuraavat toimenpiteet:

(a) Kassavarannon saldo on maksettava takaajille 2 artiklan 9 kohdan mukaisesti ja

(b) ERVV:n liikevoitto tai ylijäämä, jonka yhtiö on saanut takaajien takaamien varainhankintavälineiden liikkeeseenlaskusta, on maksettava takaajille ylimääräisenä korvauksena kunkin takaajan tarkistetun osallistumisosuuden mukaisesti.

12. EIP:N JA EKP:N NIMITTÄMINEN, ULKOISTAMINEN JA TEHTÄVIEN SIIRTO

(1) ERVV voi nimittää EIP:n (tai muun vastaavan euroalueen jäsenvaltioiden yksimielisesti hyväksymän viraston, laitoksen, EU:n toimielimen, rahoituslaitoksen tai muita henkilöitä) vastaamaan:

(a) varojen vastaanottamisesta sijoittajilta ERVV-ohjelmaan kuuluvien joukkovelkakirjojen tai arvopaperien liikkeeseenlaskun jälkeen, kyseisten varojen siirrosta lainansaajille näille myönnettävien lainojen muodossa sekä varojen vastaanottamisesta lainansaajilta ja kyseisten varojen käytöstä joukkovelkakirjojen ja velka-arvopaperien pääoman ja korkojen suunnitelmanmukaiseen takaisinmaksuun, sekä vastaamaan lainansaajilta saatujen varojen hallinnoinnista ja takaisinmaksusummien jakamisesta takaajille takausmaksujen suorittamisen jälkeen;

(b) edellä mainittuun liittyvistä ERVV:n omien varojen hallinnointitoimista, erityisesti kassavarannon ja lainojen ennenaikaisen takaisinmaksun tai ennakkomaksun muodossa saatujen varojen hallinnoinnista siihen saakka, kunnes varat käytetään varainhankintavälineiden takaisinmaksuun;

(c) muista vastaavista sille aika ajoin siirrettävistä kassan- ja omien varojen hallintatehtävistä;

(d) oikeudellisten ja kirjanpitopalvelujen, henkilöstöpalvelujen, ylläpitopalvelujen, hankintapalvelujen, sisäisten tarkastuspalvelujen ja muiden vastaavien ulkoistamista ja/tai logistista tukea edellyttävien palvelujen tarjoamisesta.

Nimittäminen näihin tehtäviin voidaan toteuttaa ERVV:n ja EIP:n (tai asianomaisen viraston tai laitoksen) välisen palvelutasosopimuksen mukaisesti.

(2) ERVV ja EKP voivat tehdä sopimuksen EKP:n toiminnasta maksuasiamiehenä. ERVV voi nimittää EKP:n (tai takaajien yksimielisellä päätöksellä hyväksymän muun viraston, laitoksen, EU:n toimielimen, rahoituslaitoksen tai muun henkilön) hoitamaan pankki- ja arvopaperitilejään.

(3) Jos monipuolinen varainhankintastrategia hyväksytään ja takaajat (muut kuin väistyvät takaajat) antavat yksimielisen hyväksyntänsä, ERVV on oikeutettu ja voi siirtää varojen ja maksuvelvoitteiden hallintatoiminnot ja muut 4 artiklan 6 kohdassa kuvatut toimet ja toiminnot yhdelle tai useammalle euroalueen jäsenvaltion velanhoitoyksikölle tai muille vastaaville takaajien yksimielisesti hyväksymille virastoille, laitoksille, EU:n toimielimille tai rahoituslaitoksille.

(4) ERVV:llä on oikeus siirtää ja/tai ulkoistaa kyseiset muut toiminnot tavanomaisin markkinaehdoin mille tahansa virastolle, laitokselle, EU:n toimielimelle, rahoituslaitokselle tai muulle henkilölle tavalla, jonka ERVV:n hallitus katsoo parhaaksi toimintojen tehokkaan toteuttamisen kannalta.

13. HALLINNOLLISET MÄÄRÄYKSET

(1) ERVV:lle aiheutuvat toiminta- ja muut kustannukset maksaa ERVV sen yleisistä tuloista ja varoista. Varainhankintaan suoraan liittyvät maksut ja kustannukset voidaan laskuttaa asianomaisilta lainansaajilta (tarvittaessa).

(2) ERVV:llä on perustamisensa jälkeen täysi vastuu kaikista perustamiseen ja rekisteröintiin liittyvistä kuluista ja kustannuksista. Lisäksi ERVV on vastuussa kaikkien sen puolesta ja sen hyväksi (osakkeenomistajan tai kolmannen osapuolen toimesta) ennen ERVV:n perustamista tehtyjen sopimusten ja järjestelyjen mukaisista maksuvelvoitteista ja velvollisuuksista (mukaan lukien korvausvelvoitteet).

(3) ERVV:n on ilmoitettava neljännesvuosittain euroalueen jäsenvaltioille ja komissiolle lainaohjelmien, ERVV:n liikkeeseen laskemiin varainhankintavälineisiin ja takauksiin liittyvien voimassaolevien vaatimusten ja velvoitteiden määrä.

(4) ERVV raportoi takaajille ja pyytää ohjeita euroryhmän työryhmän puheenjohtajalta, jos avoimia vaatimuksia ja velvollisuuksia tai muita tähän sopimukseen tai mihin tahansa takaukseen liittyviä asioita tulee esille.

(5) Sopimuspuolet eivät luovuta tai siirrä tämän sopimuksen mukaisia oikeuksiaan tai velvollisuuksiaan ilman kaikkien muiden tämän sopimuksen sopimuspuolten kirjallista hyväksyntää.

(6)(a) Euroalueen jäsenvaltiot täten sopivat, että yksikään ERVV:n osakkeenomistaja ei saa siirtää omistamiaan ERVV:n osakkeita kymmenen vuoden (10) aikana siitä päivästä, jolloin asianomainen ERVV:n osakkeenomistaja hanki osakkeet, paitsi kaikkien ERVV:n osakkeenomistajien yksimielisellä suostumuksella. Tätä rajoitusta ei sovelleta (i) ainoan perustajaosakkeenomistajan (jos sellainen on) ensimmäiseen siirtoon muille euroalueen jäsenvaltioille ja (ii) jokaisen ERVV:n osakkeenomistajan suhteellista siirtoa uudelle euroalueen jäsenvaltiolle, joka ottaa euron käyttöön valuuttanaan yhtiön perustamisen jälkeen.

(b) Jos euroalueen jäsenvaltio päättää luopua ERVV:n osakkeistaan ERVV:n yhtiöjärjestyksen kohdassa 6.4 määrätyn myyntikieltoajan jälkeen, jäsenvaltion on tarjottava osakkeensa muiden ERVV:n osakkeenomistajien ostettavaksi määräsuhteessa niiden omistusosuuteen yhtiössä. Osakkeet, joita osakkeenomistajat, joille niitä ensisijaisesti tarjotaan, eivät osta, voidaan tarjota kaikkien muiden ERVV:n osakkeenomistajien ostettavaksi. Jos yksikään ERVV:n osakkeenomistaja ei halua ostaa kyseisiä osakkeita, ERVV voi hankkia kyseiset osakkeet käypään markkinahintaan sikäli kuin tähän tarkoitukseen on käytettävissä varoja.

(7) Jos uudesta valtiosta tulee euroalueen jäsenvaltio, sopimuspuolet hyväksyvät kyseisen uuden euroalueen jäsenvaltion ryhtymisen ERVV:n osakkeenomistajaksi vastaanottamalla muiden osakkeenomistajien siirtämiä osakkeita siten, että kyseisen jäsenvaltion yhteenlaskettu osakkeiden omistusprosentti vastaa jäsenvaltion osallistumisosuutta ja että tämän sopimuksen ehtoja noudatetaan. Sopimuspuolet neuvottelevat vilpittömästi perusteista, joiden mukaan kyseinen euroalueeseen liittyvä uusi jäsenvaltio liittyy tähän sopimukseen.

(8) Jos jokin euroalueen jäsenvaltio perustaa ERVV:n, kyseisen jäsenvaltion on viipymättä tämän sopimuksen täytäntöönpanon ja voimaantulon jälkeen siirrettävä osakkeita toisille euroalueen jäsenvaltioille siten, että kunkin jäsenvaltion osakkeiden omistusprosentti vastaa niiden osallistumisosuutta.

(9) Käsitteet:

- ""Työpäivä"" tarkoittaa päivää, jona Target 2 on auki euromääräistä maksuliikennettä varten.

- ""Target 2"" tarkoittaa 19 päivänä marraskuuta 2007 käyttöönotettua Euroopan laajuista automatisoitua reaaliaikaista bruttomaksujärjestelmää, joka perustuu yhteiseen jaettavaan laitealustaan.

14. TIEDONANNOT

Kaikki tähän sopimukseen liittyvät tiedonannot ovat pätevästi tehtyjä, jos ne tehdään kirjallisesti ja lähetetty yhteystahoille osoitteisiin, jotka ilmoitetaan sopimuspuolten tätä sopimusta varten hyväksymissä toimintaohjeissa.

15. MUUT ASIAT

(1) Jos yksi tai useampi tämän sopimuksen määräyksistä on täysin tai osittain pätemätön tai laiton taikka tulee sellaiseksi tai sitä ei voida panna täytäntöön sovellettavan lain mukaisesti, tämä ei vaikuta muiden tämän sopimuksen määräysten pätevyyteen, lainmukaisuuteen ja täytäntöönpanokelpoisuuteen. Määräyksiä, jotka ovat kokonaan tai osittain pätemättömiä, laittomia tai joita ei voida panna kokonaan tai osittain täytäntöön, tulkitaan ja pannaan täytäntöön tämän sopimuksen hengen ja tarkoituksen mukaisesti.

(2) Tämän sopimuksen johdanto on erottamaton osa tätä sopimusta.

(3) Kukin sopimuspuoli luopuu peruuttamattomasti ja ehdottomasti koskemattomuudestaan, johon se on tai voi olla oikeutettu oman itsensä, omien varojensa tai tulojensa osalta, tähän sopimukseen liittyvien oikeudenkäyntimenettelyjen osalta, mukaan lukien rajoituksetta kanteet, tuomiot tai muut päätökset, takavarikot, pidätykset, vangitsemiset tai ennen tuomiota määrättävät kiellot, sekä minkä tahansa muun sitä itseään, sen varoja tai tuloja koskevan toimeen- ja täytäntöönpanotoimen osalta sen jälkeen, kun tuomio on annettu, pakottavissa oikeussäännöissä sallittuun rajaan saakka.

(4) Henkilöllä, joka ei ole tämän sopimuksen sopimuspuoli, ei ole kolmansien osapuolten oikeuksia sopimuksissa koskevan Englannin lain (Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999) nojalla oikeutta panna täytäntöön mitään tämän sopimuksen ehdoista tai nauttia niiden eduista.

(5) Sopimuspuolet voivat muuttaa tätä sopimusta kirjallisesti.

16. SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA TUOMIOVALTA

(1) Tähän sopimukseen ja siihen liittyviin ei-sopimuksenvaraisiin vastuisiin sovelletaan Englannin lakia ja niitä tulkintaan mainitun lain mukaisesti.

(2) Tästä sopimuksesta syntyvät tai tätä sopimusta koskevat riidat on ratkaistava sovitellen. Jos riidan sovittelu ei onnistu, euroalueen jäsenvaltiot hyväksyvät, että Euroopan unionin tuomioistuimella on yksinomainen toimivalta ratkaista niiden keskinäinen riita. Jos kyseessä on euroalueen yhden tai useamman jäsenvaltion ja ERVV:n välinen riita, sopimuspuolet hyväksyvät, että Luxemburgin suurherttuakunnan tuomioistuimilla on yksinomainen toimivalta ratkaista se.

17. SOPIMUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Tämä sopimus voidaan panna täytäntöön, kun yksi tai useampi sopimuspuoli on allekirjoittanut sen vastakappaleen. Jokainen vastakappale on erottamaton osa alkuperäistä sopimusta, ja vastakappaleiden allekirjoittamisella on sama vaikutus kuin sillä, että vastakappaleisiin tehdyt allekirjoitukset olisi tehty yhteen sopimuskappaleeseen.

ERVV on valtuutettu lähettämään yhdenmukaiset sopimusjäljennökset kullekin sopimuspuolelle viipymättä tämän sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen.

18. LIITTEET

Tämän sopimuksen liitteet kuuluvat olennaisena osana sopimukseen:

1. Luettelo takaajista ja kunkin takaussitoumukset;

2. Osallistumisosuudet; ja

3. Sitoumusvahvistuksen mallipohja.

Euroalueen jäsenvaltioiden puolesta

Belgian kuningaskunta

edustajana

Päiväys:

Saksan liittotasavalta

edustajana

Päiväys:

Irlanti

edustajana

Päiväys:

Espanjan kuningaskunta

edustajana

Päiväys:

Ranskan tasavalta

edustajana

Päiväys:

Italian tasavalta

edustajana

Päiväys:

Kyproksen tasavalta

edustajana

Päiväys

Luxemburgin suurherttuakunta

edustajana

Päiväys:

Maltan tasavalta

edustajana

Päiväys:

Alankomaiden kuningaskunta

edustajana

Päiväys:

Itävallan tasavalta

edustajana

Päiväys:

Portugalin tasavalta

edustajana

Päiväys:

Slovenian tasavalta

edustajana

Päiväys:

Slovakian tasavalta

edustajana

Päiväys:

Suomen tasavalta

edustajana

Päiväys

Helleenien tasavalta

edustajana

Päiväys:

ERVV:n puolesta

EUROOPAN RAHOITUSVAKAUSVÄLINE

edustajana sen ainoa hallituksen jäsen

Päiväys:

LIITE 1

LUETTELO TAKAAJINA TOIMIVISTA EUROALUEEN JÄSENVALTIOISTA JA KUNKIN TAKAUSSITOUMUKSET

MaaTakaussitoumukset, miljoonaa euroa
Belgian kuningaskunta15 292,18
Saksan liittotasavalta119 390,07
Irlanti7 002,40
Espanjan kuningaskunta52 352,51
Ranskan tasavalta89 657,45
Italian tasavalta78 784,72
Kyproksen tasavalta863,09
Luxemburgin suurherttuakunta1 101,39
Maltan tasavalta398,44
Alankomaiden kuningaskunta25 143,58
Itävallan tasavalta12 241,43
Portugalin tasavalta11 035,38
Slovenian tasavalta2 072,92
Slovakian tasavalta 4 371,54
Suomen tasavalta 7 905,20
Helleenien tasavalta12 387,70
Takaussitoumukset yhteensä 440 000,00

LIITE 2

OSALLISTUMISOSUUS

JäsenvaltioEKP:n pääoman merkitsemisosuus, %Osallistumisosuus
Belgian kuningaskunta2,42563,475494866853410 %
Saksan liittotasavalta18,937327,134106588911300 %
Irlanti1,11071,591454546757130 %
Espanjan kuningaskunta8,304011,898297070560200 %
Ranskan tasavalta14,221220,376693436879900 %
Italian tasavalta12,496617,905618879089900 %
Kyproksen tasavalta0,13690,196155692312101 %
Luxemburgin suurherttukunta0,17470,250317015682425 %
Maltan tasavalta0,06320,090555440132394 %
Alankomaiden kuningaskunta3,98825,714449467342010 %
Itävallan tasavalta1,94172,782143957358700 %
Portugalin tasavalta1,75042,508041810249100 %
Slovenian tasavalta0,32880,471117542967267 %
Slovakian tasavalta0,69340,993530730819656 %
Suomen tasavalta1,25391,796637126297610 %
Helleenien tasavalta1,9649 2,815385827787050 %
Yhteensä67,8266100,000000000000000 %

LIITE 3

SITOUMUSVAHVISTUKSEN MALLIPOHJA

[Euroalueen jäsenvaltion viranomaisen nimi tunnisteineen]

Faksina sekä kirjattuna kirjeenä:

Euroopan rahoitusvakausväline

Faksi:

Kopio:

Faksi:

Vastaus: Euroopan rahoitusvakausväline – Sitoumusvahvistus

Arvoisa vastaanottaja,

Viitaten Belgian kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan, Irlannin, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Italian tasavallan, Kyproksen tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Maltan tasavallan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Portugalin tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan, Suomen tasavallan ja Helleenien tasavallan sekä ERVV:n (""sopimuspuolten"") väliseen, 2010 allekirjoitettuun ERVV-puitesopimukseen,

ilmoitamme, että kansallisen lakimme sallii meidän tulla edellä mainitun sopimuksen sitomaksi [päivä] lähtien.

Kunnioittavasti

[euroalueen jäsenvaltion nimi]

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.