62/2010

Annettu: 04.06.2010

Tasavallan presidentin asetus Luxemburgin kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan ja siihen liittyvän noottienvaihdon voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministerin esittelystä, säädetään:

1 §

Tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta Luxemburgissa 1 päivänä heinäkuuta 2009 Suomen ja Luxemburgin välillä tehty pöytäkirja ja siihen liittyvä noottienvaihto ovat voimassa 12 päivästä huhtikuuta 2010 niin kuin siitä on sovittu.

Eduskunta on hyväksynyt pöytäkirjan 10 päivänä marraskuuta 2009 ja tasavallan presidentti 20 päivänä marraskuuta 2009. Tasavallan presidentti on päättänyt pöytäkirjan liitteenä olevasta noottienvaihdosta 26 päivänä kesäkuuta 2009. Hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 12 päivänä huhtikuuta 2010.

2 §

Luxemburgin kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 20 päivänä marraskuuta 2009 annettu laki (921/2009) tulee voimaan 11 päivänä kesäkuuta 2010.

3 §

Pöytäkirjan muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat ja pöytäkirjan liitteenä olevan noottienvaihdon määräykset ovat asetuksena voimassa.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 11 päivänä kesäkuuta 2010.

Helsingissä 4 päivänä kesäkuuta 2010

PÖYTÄKIRJA

Suomen ja Luxemburgin välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta

Suomen tasavallan hallitus ja Luxemburgin suurherttuakunnan hallitus,

jotka haluavat tehdä pöytäkirjan Suomen ja Luxemburgin välillä Luxemburgissa 1 päivänä maaliskuuta 1982 tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen (jäljempänä "Sopimus"), sellaisena kuin se on muutettuna Luxemburgissa 24 päivänä tammikuuta 1990 tehdyllä pöytäkirjalla, muuttamisesta,

ovat sopineet seuraavasta:

I artikla

Sopimuksen 26 artikla (Tietojen vaihtaminen) poistetaan ja korvataan seuraavalla:

"26 artikla
Tietojen vaihtaminen

1. Sopimusvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on vaihdettava keskenään sellaisia tietoja, jotka ovat ennalta katsottuna olennaisia tämän sopimuksen määräysten soveltamiseksi tai sopimusvaltioiden tai niiden paikallisviranomaisten lukuun määrättäviä kaikenlaatuisia veroja koskevan sisäisen lainsäädännön hallinnoimiseksi tai toimeenpanemiseksi, mikäli tämän lainsäädännön perusteella tapahtuva verotus ei ole tämän sopimuksen vastainen. Sopimuksen 1 ja 2 artikla eivät rajoita tietojen vaihtamista.

2. Sopimusvaltion 1 kappaleen perusteella vastaanottamia tietoja on käsiteltävä salaisina samalla tavalla kuin tämän valtion sisäisen lainsäädännön perusteella saatuja tietoja ja niitä saadaan ilmaista vain henkilöille tai viranomaisille (niihin luettuina tuomioistuimet ja hallintoelimet), jotka määräävät, kantavat tai perivät 1 kappaleessa mainittuja veroja tai käsittelevät näitä veroja koskevia syytteitä tai valituksia, taikka valvovat edellä mainittuja toimia. Näiden henkilöiden tai viranomaisten on käytettävä tietoja vain tällaisiin tarkoituksiin. He saavat ilmaista tietoja julkisessa oikeudenkäynnissä tai tuomioistuimen ratkaisuissa.

3. Tämän artiklan 1 ja 2 kappaleiden määräysten ei katsota velvoittavan sopimusvaltiota:

a) ryhtymään hallintotoimiin, jotka poikkeavat tämän sopimusvaltion tai toisen sopimusvaltion lainsäädännöstä ja hallintokäytännöstä;

b) antamaan tietoja, joita tämän sopimusvaltion tai toisen sopimusvaltion lainsäädännön mukaan tai säännönmukaisen hallintomenettelyn puitteissa ei voida hankkia;

c) antamaan tietoja, jotka paljastaisivat liikesalaisuuden taikka teollisen, kaupallisen tai ammatillisen salaisuuden tai elinkeinotoiminnassa käytetyn menettelytavan, taikka tietoja, joiden ilmaiseminen olisi vastoin yleistä järjestystä (ordre public).

4. Jos sopimusvaltio pyytää tietoja tämän artiklan mukaisesti, toisen sopimusvaltion on käytettävä tiedonhankintakeinojaan pyydettyjen tietojen hankkimiseksi, vaikka tämä toinen valtio ei ehkä tarvitse näitä tietoja omiin verotuksellisiin tarkoituksiinsa. Edelliseen lauseeseen sisältyvän velvollisuuden osalta sovelletaan 3 kappaleen rajoituksia, mutta näiden rajoitusten ei voida milloinkaan katsoa sallivan sitä, että sopimusvaltio kieltäytyy antamasta tietoja vain sen vuoksi, että ne eivät sen osalta koske kansallista etua.

5. Tämän artiklan 3 kappaleen määräysten ei voida milloinkaan katsoa sallivan sitä, että sopimusvaltio kieltäytyy antamasta tietoja pyynnön perusteella vain sen vuoksi, että tiedot ovat pankin, muun rahoituslaitoksen, välittäjän tai edustajan tai uskotun miehen hallussa tai ne koskevat omistusosuuksia henkilössä."

II artikla

1. Sopimusvaltiot ilmoittavat toisilleen kirjallisesti diplomaattista tietä täyttäneensä valtiosäännössään tämän pöytäkirjan voimaantulolle asetetut edellytykset.

2. Pöytäkirja tulee voimaan sinä päivänä, jona myöhempi 1 kappaleessa tarkoitetuista ilmoituksista on tehty. Tämän pöytäkirjan määräyksiä sovelletaan niiltä verovuosilta, jotka alkavat tämän pöytäkirjan voimaantulovuotta lähinnä seuraavan kalenterivuoden tammikuun 1 päivänä tai sen jälkeen.

Tämän vakuudeksi ovat allekirjoittaneet, asianmukaisesti siihen valtuutettuina, allekirjoittaneet tämän pöytäkirjan.

Tehty Luxemburgissa 1 päivänä heinäkuuta 2009 kahtena suomen- ja ranskankielisenä kappaleena kummankin tekstin ollessa yhtä todistusvoimaiset.

Suomen tasavallan

hallituksen puolesta:

Tarja Laitiainen

Luxemburgin

suurherttuakunnan

hallituksen puolesta:

Luc Frieden

Liite

Suomennos

NOOTTIENVAIHTO

1. Luxemburgin nootti

Teidän Ylhäisyytenne,

"Minulla on kunnia viitata Luxemburgin ja Suomen välillä Luxemburgissa 1 päivänä maaliskuuta 1982 tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehtyyn sopimukseen, sellaisena kuin se on muutettuna Luxemburgissa 24 päivänä tammikuuta 1990 tehdyllä pöytäkirjalla, sellaisena kuin se on muutettuna tänään tehdyllä pöytäkirjalla ("Sopimus"), ja ehdottaa Luxemburgin suurherttuakunnan hallituksen puolesta seuraavaa sopimusta:

1. Pyynnön vastaanottaneen valtion toimivaltaisen viranomaisen on tietoja pyytävän valtion toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä annettava tietoja 26 artiklassa mainittuihin tarkoituksiin.

2. Kun tietoja pyytävän valtion toimivaltainen viranomainen esittää tämän sopimuksen mukaisen tietopyynnön, sen on, sen osoittamiseksi, että tiedot ovat tietopyynnön osalta ennalta katsottuna olennaisia, annettava pyynnön vastaanottaneen valtion toimivaltaiselle viranomaiselle seuraavat tiedot:

a) tutkittavana tai tarkastettavana olevan henkilön henkilöllisyys;

b) ilmoitus haetuista tiedoista mukaan lukien niiden laji ja se muoto, jossa tietoja pyytävä valtio haluaa tiedot pyynnön vastaanottaneelta valtiolta saada;

c) se verotuksellinen tarkoitus, johon tietoja haetaan;

d) syyt, jotka antavat aiheen olettaa, että pyydetyt tiedot ovat pyynnön vastaanottaneessa valtiossa tai pyynnön vastaanottaneen valtion lainkäyttöalueella olevan henkilön hallussa tai valvonnassa;

e) siltä osin kuin ne ovat tunnetut, jokaisen sellaisen henkilön nimi ja osoite, jolla uskotaan olevan pyydetyt tiedot hallussaan;

f) ilmoitus siitä, että pyyntö on tietoja pyytävän valtion lainsäädännön ja hallintokäytännön mukainen, että jos pyydetyt tiedot olisivat tietoja pyytävän valtion lainkäyttöalueella, tietoja pyytävän osapuolen toimivaltainen viranomainen pystyisi tietoja pyytävän valtion lainsäädännön mukaan tai tavanomaisen hallintomenettelyn puitteissa hankkimaan tiedot ja että pyyntö on tämän sopimuksen mukainen;

g) ilmoitus siitä, että tietoja pyytävä valtio on käyttänyt tietojen hankkimiseksi kaikki omalla alueellaan käytettävissä olevat keinot paitsi ne, joista aiheutuisi suhteettoman suuria vaikeuksia.

Jos edellä oleva sopimus on Suomen tasavallan hallituksen hyväksyttävissä, minulla on kunnia ehdottaa edelleen, että tämä nootti ja teidän myönteinen vastausnoottinne muodostavat hallitustemme välisen sopimuksen, josta tulee sopimuksen olennainen osa pöytäkirjan voimaantulopäivänä".

Luxemburgissa 1 päivänä heinäkuuta 2009

Luc Frieden

Luxemburgin suurherttuakunnan budjetti- ja valtiovarainministeri

2. Suomen nootti

Suomen Luxembugin suurlähettiläs

Teidän Ylhäisyytenne,

Minulla on kunnia tunnustaa vastaanottaneeni 1 päivänä heinäkuuta 2009 päivätty Teidän Ylhäisyytenne nootti, joka kuuluu seuraavasti:

- - - - -

(Edellä olevan nootin teksti)

- - - - -

Minulla on kunnia vahvistaa, että edellä oleva sopimus on Suomen Tasavallan hallituksen hyväksyttävissä ja että Teidän Ylhäisyytenne nootti ja tämä vastausnootti muodostavat hallitustemme välisen sopimuksen.

Hyväksykää, Teidän Ylhäisyytenne, korkeimman kunnioitukseni ilmaus.

Luxemburgissa 1 päivänä

heinäkuuta 2009

Tarja Laitiainen

Suomen suurlähettiläs

Luxemburgissa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.