51/2010

Annettu: 07.05.2010

Tasavallan presidentin asetus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen neljännentoista pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty ulkoasiainministerin esittelystä, säädetään:

1 §

Ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen Strasbourgissa 13 päivänä toukokuuta 2004 tehty neljästoista pöytäkirja tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2010 niin kuin siitä on sovittu.

Eduskunta on hyväksynyt pöytäkirjan 28 päivänä helmikuuta 2006 ja tasavallan presidentti 3 päivänä maaliskuuta 2006. Ratifioimiskirja on talletettu Euroopan neuvoston pääsihteerin huostaan 7 päivänä maaliskuuta 2006.

2 §

Ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suo jaamiseksi tehdyn yleissopimuksen neljännentoista pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 3 päivänä maaliskuuta 2006 annettu laki (159/2006) tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2010.

3 §

Pöytäkirjan muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2010.

Helsingissä 7 päivänä toukokuuta 2010

(Suomennos)

Ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen neljästoista pöytäkirja yleissopimuksen valvontajärjestelmän muuttamiseksi

Johdanto

Euroopan neuvoston jäsenvaltiot, jotka ovat allekirjoittaneet tämän Roomassa 4 päivänä marraskuuta 1950 allekirjoitettuun ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamista koskevan yleissopimuksen (jäljempänä ""yleissopimus"") pöytäkirjan,

ottavat huomioon päätöslauselman nro. 1 ja Roomassa 3–4 päivänä marraskuuta 2000 pidetyssä ihmisoikeuksia koskevassa eurooppalaisessa ministerikokouksessa hyväksytyn julistuksen,

ottavat huomioon ministerikomitean 8 päivänä marraskuuta 2001, 7 päivänä marraskuuta 2002 ja 15 päivänä toukokuuta 2003 vastaavasti 109., 111. ja 112. kokouksessaan hyväksymät julistukset,

ottavat huomioon Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen 28 päivänä huhtikuuta 2004 hyväksymän lausunnon nro. 251 (2004),

katsovat, että tiettyjä yleissopimuksen määräyksiä on kiireellisesti muutettava valvontajärjestelmän tehokkuuden säilyttämiseksi ja parantamiseksi pitkällä aikavälillä, pääosin Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ja Euroopan neuvoston ministerikomitean jatkuvasti kasvavan työtaakan vuoksi, ja

katsovat erityisesti olevan tarpeellista varmistaa, että tuomioistuin voi jatkaa ensiarvoisen tärkeää tehtäväänsä ihmisoikeuksien suojaamiseksi Euroopassa,

ovat päättäneet seuraavaa:

1 artikla

Poistetaan yleissopimuksen 22 artiklan 2 kappale.

2 artikla

Muutetaan yleissopimuksen 23 artikla kuulumaan seuraavasti:

""23 artikla – Toimikausi ja erottaminen

1. Tuomarit valitaan yhdeksän vuoden määräajaksi. Heitä ei voida valita uudelleen.

2. Tuomareiden toimikausi päättyy heidän täyttäessään 70 vuotta.

3. Tuomarit pysyvät toimessaan, kunnes heille on valittu seuraaja. He kuitenkin jatkavat jo käsittelemiensä asioiden hoitamista.

4. Ketään tuomaria ei voida erottaa toimestaan, jolleivät muut tuomarit kahden kolmasosan ääntenenemmistöllä päätä, ettei kyseinen tuomari enää täytä vaadittuja edellytyksiä. ""

3 artikla

Poistetaan yleissopimuksen 24 artikla.

4 artikla

Yleissopimuksen 25 artiklasta tulee 24 artikla ja sen teksti muutetaan kuulumaan seuraavasti:

""24 artikla – Sihteeristö ja esittelijät

1. Tuomioistuimella on sihteeristö, jonka tehtävistä ja organisaatiosta määrätään tuomioistuimen työjärjestyksessä.

2. Tuomioistuimen kokoontuessa yhden tuomarin kokoonpanossa sitä avustavat esittelijät, jotka toimivat tuomioistuimen presidentin alaisuudessa. He kuuluvat tuomioistuimen sihteeristöön.""

5 artikla

Yleissopimuksen 26 artiklasta tulee 25 artikla (""Täysistunto"") ja sen teksti muutetaan seuraavasti:

1. Artiklan d kohdan lopussa oleva pilkku korvataan puolipisteellä ja sana ""ja"" poistetaan.

2. Artiklan d kohdan lopussa oleva piste korvataan puolipisteellä.

3. Lisätään uusi f kohta, joka kuuluu seuraavasti:

""f) esittää pyyntöjä 26 artiklan 2 kohdan mukaisesti.""

6 artikla

Muutetaan yleissopimuksen 27 artikla 26 artiklaksi ja sen teksti seuraavasti:

""26 artikla – Yhden tuomarin kokoonpano, komiteat, jaostot ja suuri jaosto

1. Tutkiakseen käsiteltäväkseen saatettuja asioita tuomioistuin kokoontuu yhden tuomarin kokoonpanossa, kolmesta tuomarista koostuvissa komiteoissa, seitsemästä tuomarista koostuvissa jaostoissa ja seitsemästätoista tuomarista koostuvassa suuressa jaostossa. Tuomioistuimen jaostot asettavat komiteat määräajaksi.

2. Täysistunnon pyynnöstä ministerikomitea voi yksimielisellä päätöksellä vähentää määräajaksi jaostojen tuomarien lukumäärän viiteen.

3. Toimiessaan yhden tuomarin kokoonpanossa, tuomari ei saa tutkia sitä korkeaa sopimuspuolta vastaan tehtyjä valituksia, jonka suhteen kyseinen tuomari on valittu.

4. Jaostoon ja suureen jaostoon kuuluu viran puolesta tuomari, joka on valittu osapuolena olevan korkean sopimuspuolen suhteen. Jos tällaista tuomaria ei ole tai jos kyseinen tuomari ei voi olla mukana, tuomioistuimen presidentin kyseisen sopimuspuolen etukäteen toimittamalta listalta valitsema henkilö toimii tuomarin ominaisuudessa.

5. Suureen jaostoon kuuluvat myös tuomioistuimen presidentti, varapresidentit, jaostojen presidentit ja tuomioistuimen työjärjestyksen mukaisesti valitut muut tuomarit. Kun asia on 43 artiklan nojalla siirretty suureen jaostoon, eivät tuomion antaneen jaoston tuomarit, sen presidenttiä ja asianosaisen korkean sopimuspuolen suhteen mukana ollutta tuomaria lukuun ottamatta, saa osallistua asian käsittelyyn suuressa jaostossa.""

7 artikla

Lisätään yleissopimukseen uuden 26 artiklan jälkeen uusi 27 artikla, joka kuuluu seuraavasti:

""27 artikla – Yhden tuomarin toimivalta

1. Yksi tuomari voi päättää, ettei 34 artiklan nojalla tehtyä yksilövalitusta oteta tutkittavaksi tai että se poistetaan tuomioistuimen asialistalta, mikäli tällainen päätös voidaan tehdä asiaa enempää tutkimatta.

2. Päätös on lopullinen.

3. Jollei yksi tuomari päätä jättää yksilövalitusta tutkittavaksi ottamatta tai poista sitä asialistalta, hänen on toimitettava se edelleen komitealle tai jaostolle lisätutkimusta varten.""

8 artikla

Muutetaan yleissopimuksen 28 artikla seuraavasti:

""28 artikla – Komiteoiden toimivalta

1. Komitea voi 34 artiklan nojalla tehdyn yksilövalituksen osalta yksimielisen äänestystuloksen perusteella

a) päättää, ettei sitä oteta tutkittavaksi tai että se poistetaan asialistalta, mikäli tällainen päätös voidaan tehdä asiaa enempää tutkimatta; tai

b) päättää, että se otetaan tutkittavaksi ja antaa samalla asiasisältöä koskevan tuomion, jos asian peruskysymyksestä, joka koskee yleissopimuksen tai sen pöytäkirjojen soveltamista tai tulkintaa, on jo tuomioistuimen vakiintunutta oikeuskäytäntöä.

2. Edellä 1 kappaleessa tarkoitetut päätökset ja tuomiot ovat lopullisia.

3. Jos asianosaisen korkean sopimuspuolen suhteen valittu tuomari ei ole komitean jäsen, komitea voi missä tahansa käsittelyn vaiheessa kutsua kyseisen tuomarin jonkin komitean jäsenen sijaan, ottaen huomioon kaikki merkitykselliset tekijät, mukaan lukien se, onko kyseinen osapuoli kiistänyt edellä 1 kappaleen b kohdan mukaisen menettelyn soveltamisen.""

9 artikla

Muutetaan yleissopimuksen 29 artikla seuraavasti:

1. Muutetaan 1 kappale seuraavasti: ""Jollei päätöstä tehdä 27 tai 28 artiklan perusteella tai tuomiota anneta 28 kohdan perusteella, jaosto päättää 34 artiklan nojalla tehtyjen yksilövalitusten tutkittavaksi ottamisesta ja asiasisällöstä. Tutkittavaksi ottamista koskeva päätös voidaan tehdä erillisenä.""

2. Lisätään 2 kappaleen loppuun uusi virke, joka kuuluu seuraavasti: ""Tutkittavaksi ottamista koskeva päätös tehdään erillisenä, jollei tuomioistuin poikkeuksellisissa tapauksissa toisin päätä.""

3. Poistetaan 3 kappale.

10 artikla

Muutetaan yleissopimuksen 31 artikla seuraavasti:

1. Poistetaan sana ""ja"" a kohdan lopussa.

2. Muutetaan b kohta c kohdaksi ja lisätään uusi b kohta, joka kuuluu seuraavasti:

""b päättää ministerikomitean 46 artiklan 4 kappaleen mukaisesti tuomioistuimelle siirtämistä asioista; ja"".

11 artikla

Muutetaan yleissopimuksen 32 artikla seuraavasti:

Lisätään 1 kappaleen lopussa numeron 34 jälkeen pilkku ja numero 46.

12 artikla

Muutetaan yleissopimuksen 35 artiklan 3 kappale seuraavasti:

""3. Tuomioistuin ei ota tutkittavaksi 34 artiklan nojalla tehtyä yksilövalitusta,

a) johon se ei katso yleissopimuksen tai sen pöytäkirjojen määräysten soveltuvan tai jonka se katsoo olevan ilmeisen perusteeton tai merkitsevän yksilövalitusoikeuden väärinkäyttöä; tai

b) jos se ei katso valittajan kärsineen merkittävää haittaa, ellei ihmisoikeuksien kunnioittaminen sellaisena kuin siitä on määrätty yleissopimuksessa ja sen pöytäkirjoissa vaadi valituksen tutkimista asiasisällön osalta sekä edellyttäen, ettei tällä perusteella voida hylätä asiaa, jota kansallinen tuomioistuin ei ole asianmukaisesti käsitellyt.""

13 artikla

Lisätään yleissopimuksen 36 artiklan loppuun uusi 3 kappale, joka kuuluu seuraavasti:

""3. Kaikissa jaostoissa tai suuressa jaostossa käsiteltävissä asioissa Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetulla on oikeus esittää kirjallisia huomioita ja osallistua suulliseen käsittelyyn.""

14 artikla

Muutetaan yleissopimuksen 38 artikla seuraavasti:

""38 artikla – Asian tutkiminen

Tuomioistuin tutkii asian osapuolten edustajien kanssa ja tarvittaessa tekee selvityksen, jonka tehokkaaksi toteuttamiseksi asianosaiset korkeat sopimuspuolet antavat kaiken tarpeellisen avun.""

15 artikla

Muutetaan yleissopimuksen 39 artikla seuraavasti:

""39 artikla – Sovintoratkaisu

1. Missä tahansa käsittelyn vaiheessa tuomioistuin voi asettua asianosaisten osapuolten käytettäväksi saadakseen asiassa aikaan sovintoratkaisun, jonka lähtökohtana on yleissopimuksessa ja sen pöytäkirjoissa tunnustettujen ihmisoikeuksien kunnioittaminen.

2. Edellä olevan 1 kappaleen nojalla tapahtuva käsittely on luottamuksellinen.

3. Jos asiassa päästään sovintoratkaisuun, tuomioistuin poistaa asian listaltaan päätöksellä, jossa on lyhyesti ilmaistu tosiseikat ja hyväksytty ratkaisu.

4. Tämä päätös toimitetaan ministerikomitealle, joka valvoo sovintoratkaisun ehtojen täytäntöönpanoa sellaisena kuin niistä on päätöksessä määrätty.""

16 artikla

Muutetaan yleissopimuksen 46 artikla seuraavasti:

""46 – Tuomioiden sitovuus ja täytäntöönpano

1. Korkeat sopimuspuolet sitoutuvat noudattamaan tuomioistuimen lopullista tuomiota jutuissa, joiden osapuolena ne ovat.

2. Tuomioistuimen lopullinen tuomio toimitetaan ministerikomitealle, joka valvoo sen täytäntöönpanoa.

3. Jos ministerikomitea katsoo, että lopullisen tuomion täytäntöönpanon valvonnan esteenä on tuomion tulkintaongelma, se voi siirtää tapauksen tuomioistuimen käsiteltäväksi tulkintakysymyksen ratkaisemiseksi. Siirtämistä koskeva päätös vaatii kahden kolmasosan ääntenenemmistön komiteassa mukana olemaan oikeutettujen edustajien osalta.

4. Jos ministerikomitea katsoo, että korkea sopimuspuoli kieltäytyy noudattamasta lopullista tuomiota jutussa, jonka osapuolena se on, se voi, annettuaan virallisen huomautuksen kyseiselle osapuolelle ja komiteassa mukana olemaan oikeutettujen edustajien kahden kolmasosan ääntenenemmistöllä hyväksytyllä päätöksellä siirtää tuomioistuimelle kysymyksen siitä, onko kyseinen osapuoli epäonnistunut 1 kappaleen mukaisen velvollisuutensa noudattamisessa.

5. Jos tuomioistuin katsoo 1 kappaletta loukatun, se siirtää asian ministerikomitealle toteutettavien toimenpiteiden harkintaa varten. Jos tuomioistuin ei katso 1 kappaletta loukatun, se siirtää asian ministerikomitealle, joka päättää asian käsittelyn.""

17 artikla

Muutetaan yleissopimuksen 59 artikla seuraavasti:

1. Lisätään uusi 2 kappale, joka kuuluu seuraavasti:

""2 Euroopan unioni voi liittyä tähän yleissopimukseen.""

2. Muutetaan 2, 3 ja 4 kappale vastaavasti 3, 4 ja 5 kappaleeksi.

Loppu- ja siirtymämääräykset

18 artikla

1. Tämä pöytäkirja on avoinna allekirjoittamista varten yleissopimuksen allekirjoittaneille Euroopan neuvoston jäsenvaltioille, jotka voivat ilmaista suostumuksensa tulla tämän pöytäkirjan sitomiksi:

a) allekirjoittamalla sen ilman ratifioimis- tai hyväksymisvaraumaa; tai

b) allekirjoittamalla sen ratifioimis- tai hyväksymisvaraumin, mitä seuraa ratifioiminen tai hyväksyminen.

2. Ratifioimis- tai hyväksymiskirjat talletetaan Euroopan neuvoston pääsihteerin huostaan.

19 artikla

Tämä pöytäkirja tulee voimaan seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä sen jälkeen, kun on kulunut kolme kuukautta päivästä, jona kaikki yleissopimuksen sopimuspuolet ovat ilmoittaneet suostuvansa siihen, että pöytäkirja sitoo niitä 18 artiklan määräysten mukaisesti.

20 artikla

1. Tämän pöytäkirjan voimaantulopäivästä lähtien sen määräyksiä sovelletaan kaikkiin tuomioistuimessa käsiteltävinä oleviin valituksiin sekä kaikkiin tuomioihin, joiden täytäntöönpano on ministerikomitean valvonnassa.

2. Uutta tutkittavaksi ottamisen edellytystä, joka lisättiin tämän pöytäkirjan 12 artiklalla yleissopimuksen 35 artiklan 3 kappaleen b kohtaan, ei sovelleta sellaisiin yksilövalituksiin, jotka on päätetty ottaa tutkittaviksi ennen pöytäkirjan voimaantuloa. Tämän pöytäkirjan voimaantuloa seuraavan kahden vuoden aikana uutta tutkittavaksi ottamisen edellytystä voivat soveltaa ainoastaan tuomioistuimen jaostot ja suuri jaosto.

21 artikla

Niiden tuomarien, jotka ovat toimessaan ensimmäistä kautta tämän pöytäkirjan tullessa voimaan, toimikautta pidennetään ipso jure siten, että toimikaudeksi tulee yhteensä yhdeksän vuotta. Muut tuomarit jatkavat tehtävässään toimikautensa loppuun, jota pidennetään ipso jure kahdella vuodella.

22 artikla

Euroopan neuvoston pääsihteeri ilmoittaa Euroopan neuvoston jäsenvaltioille

a) allekirjoituksista;

b) ratifioimis- tai hyväksymiskirjojen talletuksista;

c) tämän pöytäkirjan 19 artiklan mukaisesta voimaantulopäivästä, ja

d) muista tähän pöytäkirjaan liittyvistä toimista, ilmoituksista tai selityksistä.

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet, siihen asianmukaisesti valtuutettuina, ovat allekirjoittaneet tämän pöytäkirjan.

Tehty Strasbourgissa 13 päivänä toukokuuta 2004 yhtenä englannin- ja ranskankielisenä kappaleena, jonka molemmat tekstit ovat yhtä todistusvoimaisia ja joka talletetaan Euroopan neuvoston arkistoon. Euroopan neuvoston pääsihteeri toimittaa Euroopan neuvoston jäsenvaltioille viralliset jäljennökset.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.